KSKE 2 Sd 72/2011 - iSpis

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 2Sd/72/2011 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7011200902 Dátum vydania rozhodnutia: 07. 02. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Eva Baranová ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7011200902.1

ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Krajský súd v Košiciach samosudkyňou JUDr. Evou Baranovou, v právnej veci navrhovateľa I.. T. L., bývajúceho v B., I. Č.. XX, proti odporcovi Sociálnej poisťovni, ústredie, Bratislava, Ul. 29. augusta č. 8, o výšku predčasného starobného dôchodku, takto

r o z h o d o l :

P o t v r d z u j e rozhodnutie odporcu z 29.07.2011 č. XXX XXX XXXX v spojení s rozhodnutím odporcu z 25.11.2011 č. XXX XXX XXXX.

Náhradu trov konania účastníkom n e p r i z n á v a .

o d ô v o d n e n i e :

Napadnutým rozsudkom odporca podľa § 67 ods.1 a § 82 zákona č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov (ďalej iba zákon o sociálnom poistení ) rozhodol, že navrhovateľovi od 31. januára 2011 naďalej patrí predčasný starobný dôchodok v sume 585,60 eur mesačne.

Navrhovateľ podal v zákonnej lehote návrh na preskúmanie tohto rozhodnutia, v ktorom uviedol, že v odôvodnení rozhodnutia sa uvádza, že do dodatočného započítania hrubých zárobkov sú započítané iba roky 1984 - 1988 a v skutočnosti bolo dodatočné započítanie pre roky 1984 - 1991 vrátane, že v rozhodnutí odporcu neboli zohľadnené osobné mzdové body za obdobie 1984 - 1991. Na výpočet dôchodku sa použil priemerný osobný mzdový bod 1,5375, z ktorého bol vypočítaný jeho invalidný dôchodok, pretože je vyšší, hoci v roku 2005 bol osobný mzdový bod 1,5922. Navrhovateľ poukázal na to, že dodatočné započítanie hrubých zárobkov za roky 1984 - 1991, teda 8 rokov s vysokými osobnými mzdovými bodmi logicky musí mať vplyv na zvýšenie sumy predčasného starobného dôchodku. Inak by to znamenalo, že proti všetkej logike 8 odpracovaných rokov v skupine A I. nemá žiadny vplyv pri výpočte dôchodku občanov v tomto štáte.

Odporca v písomnom vyjadrení k opravnému prostriedku uviedol, že v napadnutom rozhodnutí z 29. júla bolo omylom uvedené, že odporca započítal hrubé zárobky za roky 1984 - 1988. Tento omyl bol odstránený zmenovým rozhodnutím zo dňa 25. novembra 2011, v ktorom správne uviedol, že po započítaní hrubých zárobkov za roky 1984 - 1991 a vymeriavacieho základu za rok 2008 sa suma dôchodku navrhovateľa nezmenila z dôvodu, že na výpočet dôchodku sa použil priemerný osobný mzdový bod 1,5375, z ktorého bol vypočítaný invalidný dôchodok navrhovateľa, pretože je vyšší, t.j. nemohol sa použiť neupravený priemerný osobný mzdový bod ako uvádza navrhovateľ, pretože by to bolo v rozpore s ustanovením § 79a zákona o sociálnom poistení v spojení s § 293ad tohto zákona. Tieto skutočnosti sú uvedené v napadnutom rozhodnutí, pričom námietka navrhovateľa o nehodnotení osobných mzdových bodov za dobu 1984 - 1991 je bezpredmetná, pretože tieto osobné mzdové body

boli navrhovateľovi zhodnotené napadnutým rozhodnutím. Odporca konštatoval, že spôsob výpočtu predčasného starobného dôchodku je uvedený v odôvodnení napadnutého rozhodnutia a je v súlade s platnými predpismi. Z uvedených dôvodov navrhol, aby súd napadnuté rozhodnutie v spojení so zmenovým rozhodnutím potvrdil ako vecne správne.

Súd podľa § 250l a nasl. O.s.p. preskúmal napadnuté rozhodnutie odporcu, ako aj zmenové rozhodnutie, oboznámil sa s dávkovým spisom, vypočul navrhovateľa a zistil tento skutkový stav.

Napadnutým rozhodnutím v spojení so zmenovým rozhodnutím odporcu z 25.11.2011 odporca rozhodol podľa § 67 ods.1 a § 82 zákona o sociálnom poistení, že navrhovateľovi od 31. januára 2011 naďalej patrí predčasný starobný dôchodok v sume 585,60 eur mesačne. Tieto rozhodnutia boli vydané po dodatočnom započítaní hrubých zárobkov za roky 1984 - 1991 a vymeriavacieho základu za rok 2008. Výška predčasného starobného dôchodku sa u navrhovateľa nezmenila, a naďalej patrí v nezmenenej sume z dôvodu, že na výpočet dôchodku sa použil priemerný osobný mzdový bod 1,5375, z ktorého bol vypočítaný invalidný dôchodok ako hodnota priemerného osobného mzdového bodu 1,5350 vypočítaného postupom podľa § 63 zákona o sociálnom poistení.

Navrhovateľ na pojednávaní uviedol, že rešpektuje výpočet odporcu, ale nesúhlasí s tým, že mu nebolo započítaných 8 rokov odpracovaných na ministerstve vnútra v období od roku 1984 do roku 1991, pričom to bolo obdobie, kedy dosahoval najvyššie zárobky. Nesúhlasí s tým, že tieto zárobky v konečnom dôsledku nemajú vplyv na výšku predčasného starobného dôchodku s odvolaním sa na nejaký koeficient, pričom tento záver odporcu odporuje logike. V konečnom dôsledku mu odporca doteraz nezohľadnil 8 rokov jeho zamestnania, ktoré bolo zaradené do I. A skupine, v ktorej dosiahol vysoké príjmy.

Zástupkyňa odporcu na pojednávaní navrhla napadnuté rozhodnutie v spojení so zmenovým rozhodnutím potvrdil ako vecne správne a poukázala na to, že to v rozhodnutí vyplýva, že zárobky navrhovateľa v rokoch 1984 - 1991 boli pri výpočte predčasného starobného dôchodku zohľadnené. Odporca však postupoval podľa § 79a zákona o sociálnom poistení a vychádzal z priemerného mzdového bodu, ktorý bol použitý pri výpočte invalidného dôchodku, pretože tento výpočet je pre navrhovateľa priaznivejší. Pri výpočte invalidného dôchodku odporca vychádzal z rozhodného obdobia 10 rokov pred vznikom invalidity a použil pre výpočet invalidného dôchodku najlepšie zárobky z piatich rokov z tohto rozhodného obdobia, preto priemerný osobný mzdový bod je pre výpočet predčasného starobného dôchodku výhodnejší.

Z dávkového spisu súd zistil, že navrhovateľovi bol priznaný invalidný dôchodok od 26.06.2003 rozhodnutím z 09.06.2003 a bol vymeraný z III. pracovnej kategórie a vypočítaný z priemerného mesačného zárobku za roky 1999, 1998, 2000, 1997 a 2001.

Návrhu navrhovateľa nie je možné vyhovieť.

Podľa § 79a zákona o sociálnom poistení suma starobného dôchodku a predčasného starobného dôchodku poistenca, ktorý poberá alebo poberal invalidný dôchodok, sa nesmie určiť z nižšieho priemerného osobného mzdového bodu, než z ktorého sa určila suma invalidného dôchodku.

Podľa § 293ad zákona o sociálnom poistení na účely § 79a sa osobný mzdový bod poistenca, ktorému bol invalidný dôchodok vypočítaný podľa predpisov účinných pred 1. januárom 2004, určí podľa § 62 za každý kalendárny rok patriaci do piatich zárobkovo najlepších kalendárnych rokov v rozhodujúcom období, z ktorých bol určený priemerný mesačný zárobok na výpočet invalidného dôchodku. Priemerný osobný mzdový bod sa určí za týchto 5 kalendárnych rokov a upravuje podľa tohto zákona. Ak bol priemerný mesačný zárobok určený z nižšieho počtu kalendárnych rokov, priemerný osobný mzdový bod sa určí z tohto nižšieho počtu kalendárnych rokov. Ak hrubý zárobok bola pevne určená suma, osobný mzdový bod sa určí ako podiel pevne určenej sumy, ktorá platila ku dňu vzniku nároku na invalidný

dôchodok a 1/12 všeobecného vymeriavacieho základu za kalendárny rok, v ktorom vznikol nárok na invalidný dôchodok.

Podľa § 62 ods.1 osobný mzdový bod na určenie sumy dôchodkovej dávky sa určí ako podiel osobného vymeriavacieho základu a všeobecného vymeriavacieho základu. Osobný mzdový bod sa zaokrúhľuje na 4 desatinné miesta nahor.

Za obdobie dôchodkového poistenia podľa § 60 ods.4, ktoré trvalo celý kalendárny rok, patrí osobný mzdový bod vo výške 0,3. Ak toto obdobie trvalo len časť kalendárneho roka, osobný mzdový bod sa určí ako súčin pomernej časti osobného mzdového bodu a počtu dní tohto obdobia. Pomerná časť osobného mzdového bodu je podiel osobného mzdového bodu vo výške 0,3 a počtu dní kalendárneho roka, v ktorom bolo získané obdobie dôchodkového poistenia podľa § 60 ods.4 a zaokrúhľuje sa na 4 desatinné miesta nahor (§ 62 ods.2 zákona o sociálnom poistení) .

Osobný mzdový bod je najviac v hodnote 3 (§ 62 ods.3 zákona o sociálnom poistení) .

Podľa § 63 ods.1 zákona o sociálnom poistení priemerný osobný mzdový bod na určenie sumy dôchodkovej dávky sa určí ako podiel súčtu osobných mzdových bodov dosiahnutých v jednotlivých kalendárnych rokoch rozhodujúceho obdobia dôchodkového poistenia v rozhodujúcom období, ak tento zákon neustanovuje inak. Priemerný osobný mzdový bod sa zaokrúhľuje na 4 desatinné miesta nahor. Na účely určenia obdobia dôchodkového poistenia sa získané dni dôchodkového poistenia prepočítavajú na roky, ak tento zákon neustanovuje inak. Obdobie dôchodkového poistenia sa zaokrúhľuje na 4 desatinné miesta nahor.

Podľa § 63 ods.2 priemerného osobného mzdového bodu prevyšujúcu hodnotu 3 sa neprihliada.

Podľa § 63 ods.3 zákona o sociálnom poistení priemerný osobný mzdový bod v hodnote nižšej ako 1/25 sa započítava v celej výške. Z hodnoty priemerného osobného mzdového bodu od 1,25 do 3 sa započítava 84 %.

Podľa § 63 ods.4 zákona o sociálnom poistení k priemernému osobnému mzdovému bodu v hodnote nižšej ako 1,0 sa pripočíta 16 % z rozdielu medzi hodnotou 1,0 a priemerným osobným mzdovým bodom určeným podľa odseku 1.

Podľa § 63 ods.6 rozhodujúce obdobie na zistenie priemerného osobného mzdového bodu sú kalendárne roky pred rokom, v ktorom boli splnené podmienky nároku na dôchodkovú dávku, s výnimkou kalendárnych rokov pred 1. januárom 1984, ak tento zákon neustanovuje inak. Z rozhodujúceho obdobia sa vylučujú obdobia, za ktoré patrí osobný mzdový bod podľa § 62 ods.2 prvej vety, alebo § 255 ods.3 prvej vety, alebo obdobie dôchodkového poistenia, za ktoré nemožno urči osobný mzdový bod, ak tieto obdobia trvali celý kalendárny rok.

Vykonaným dokazovaním bolo zistené, že odporca pri výpočte predčasného starobného dôchodku postupoval v súlade s citovanými právnymi ustanoveniami zákona o sociálnom poistení, pretože priemerný osobný mzdový bod, z ktorého bol vypočítaný invalidný dôchodok navrhovateľovi, ešte podľa predpisov do účinnosti zákona o sociálnom poistení je vyšší ako hodnota priemerného osobného mzdového bodu, s ktorým by sa mal vypočítať dôchodok, odporca postupoval správne, keď v súlade s ustanovením § 79a zákona o sociálnom poistení použil tento vyšší priemerný osobný mzdový bod. Námietky navrhovateľa, že mu neboli zohľadnené zárobky za obdobie rokov 1984 - 1991, nie sú dôvodné, pretože odporca tieto zárobky zohľadnil, čo vyplýva z osobného listu dôchodkového poistenia, ktorý tvorí prílohu rozhodnutia. Z týchto dôvodov súd napadnuté rozhodnutie odporcu v spojení so zmenovým rozhodnutím podľa § 250q ods.2 O.s.p. potvrdil.

Náhradu trov konania súd účastníkom nepriznal, pretože navrhovateľ nebol v konaní úspešný a odporcovi náhrada trov zo zákona nepatrí.

Poučenie:

Proti tomuto rozsudku je prípustné odvolanie do 15 dní odo dňa jeho doručenia na Najvyšší súd SR v Bratislave prostredníctvom Krajského súdu v Košiciach, a to písomne v dvoch vyhotoveniach.

V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (§ 42 ods. 3 O. s. p.) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha.

Odvolanie možno odôvodniť len tým, že

a) v konaní došlo k vadám uvedeným v § 221 ods. 1,

b) konanie má inú vadu, ktorá mohla mať za následok nesprávne rozhodnutie vo veci,

c) súd prvého stupňa neúplne zistil skutkový stav veci, pretože nevykonal navrhnuté dôkazy, potrebné na zistenie rozhodujúcich skutočností,

d) súd prvého stupňa dospel na základe vykonaných dôkazov k nesprávnym skutkovým zisteniam,

e) doteraz zistený skutkový stav neobstojí, pretože sú tu ďalšie skutočnosti alebo iné dôkazy, ktoré doteraz neboli uplatnené (§ 205a) ,

f) rozhodnutie súdu prvého stupňa vychádza z nesprávneho právneho posúdenia veci.