KSKE 2 Sd 73/2012 - iSpis

Späť Otvoriť na Salvii Stiahnuť

iSpis Judikatúra – KSKE 2 Sd 73/2012

KS v Košiciach, dátum 23.10.2012, sp.zn. KSKE 2 Sd 73/2012

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 2Sd/73/2012 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7012201194 Dátum vydania rozhodnutia: 23. 10. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: Mgr. Lenka Kubejová ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7012201194.1

Uznesenie Krajský súd v Košiciach v právnej veci navrhovateľky A. F., nar. XX.XX.XXXX, bytom E. Z. XX, A., proti odporkyni Sociálnej poisťovni, ústrediu, Ul. 29. augusta č. 8, Bratislava, v konaní o sirotskom dôchodku, takto

r o z h o d o l :

Konanie z a s t a v u j e .

Žiaden z účastníkov nemá právo na náhradu trov konania.

o d ô v o d n e n i e :

Návrhom zo dňa 10.09.2012 sa navrhovateľka domáhala preskúmania rozhodnutia odporkyne č. XXX XXX XXXX X zo dňa 27.07.2012, ktorým bola navrhovateľke odo dňa 20.09.2012 zastavená výplata sirotského dôchodku v zmysle ustanovenia § 76 a § 112 zákona č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov s odôvodnením, že dňom 31.08.2012 navrhovateľka ukončí štúdium a prestáva sa považovať za neopatrené dieťa podľa ustanovenia § 9 zákona č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení a zaniká jej nárok na výplatu sirotského dôchodku.

V ďalšom konaní navrhovateľka podala opravný prostriedok, v prílohe ktorého dodatočne preukázala, že od 04.09.2012 študuje na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, a preto spĺňa podmienky nezaopatrenosti v zmysle § 9 zákona č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení.

Z tohto dôvodu odporkyňa vydala dňa 27.09.2012 rozhodnutie č. XXX XXX XXXX X, ktorým podľa ustanovenia § 76 a § 112 ods. 4 zákona č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení navrhovateľke uvoľnila výplatu sirotského dôchodku odo dňa 20.09.2012 v sume 186,20 eur mesačne.

Podľa § 250o O.s.p. ak správny orgán, ktorého rozhodnutie súd preskúmava, vydá nové rozhodnutie, ktorým návrhu celkom vyhovie, súd uznesením konanie zastaví.

Pretože novým rozhodnutím odporkyne zo dňa 27.09.2012 bolo návrhu navrhovateľky celkom vyhovené, súd v súlade s citovaným zákonným ustanovením konanie zastavil.

Rozhodnutie o trovách konania sa opiera o ustanovenie § 146 ods. 1 písm. c) O.s.p. použité v spojitosti s ustanovením § 246c O.s.p.

Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu je prípustné odvolanie do 15 dní odo dňa jeho doručenia na Najvyšší súd SR v Bratislave prostredníctvom Krajského súdu v Košiciach, a to písomne v dvoch vyhotoveniach.

V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (§ 42 ods.3 O.s.p.) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha.