KSKE 2 Sd 80/2011 - iSpis

Späť Otvoriť na Salvii Stiahnuť

iSpis Judikatúra – KSKE 2 Sd 80/2011

KS v Košiciach, dátum 06.02.2012, sp.zn. KSKE 2 Sd 80/2011

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 2Sd/80/2011 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7011201051 Dátum vydania rozhodnutia: 07. 02. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Eva Baranová ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7011201051.1

ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Krajský súd v Košiciach samosudkyňou JUDr. Evou Baranovou, v právnej veci navrhovateľa E. E., bývajúceho v Č., A. Č.. XXX/X, proti odporcovi Sociálnej poisťovni, ústredie, Bratislava, Ul. 29. augusta č. 8, o výšku starobného dôchodku, takto

r o z h o d o l :

P o t v r d z u j e rozhodnutie odporcu z 18.10.2011 č. XXX XXX XXXX.

Náhradu trov konania účastníkom n e p r i z n á v a .

o d ô v o d n e n i e :

Odporca napadnutým rozhodnutím zvýšil podľa § 66 ods.3 zákona č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o sociálnom poistení ) sumu starobného dôchodku od 1. septembra 2011 na 508,30 eur mesačne.

Navrhovateľ podal v zákonnej lehote návrh na preskúmanie tohto rozhodnutia, v ktorom uviedol, že s rozhodnutím odporcu nesúhlasí a žiada, aby bola jeho žiadosť o navýšenie starobného dôchodku opätovne preskúmaná.

Odporca navrhol napadnuté rozhodnutie potvrdiť ako vecne správne. V písomnom vyjadrení k opravnému prostriedku navrhovateľa uviedol, že navrhovateľovi bol rozhodnutím z 11. augusta 2005 č. XXXXXXX XXX podľa § 65 a § 274 zákona o sociálnom poistení priznaný starobný dôchodok od 10. januára 2005.

Navrhovateľ žiadosťou doručenou odporcovi 06.10.2011 žiadal o zvýšenie sumy starobného dôchodku za obdobie od 10. januára 2005 do 28. februára 2005, a od 10. augusta 2005 do 31. augusta 2011. Napadnutým rozhodnutím bola navrhovateľovi zvýšená suma starobného dôchodku za obdobie dôchodkového poistenia získaného počas poberania tohto dôchodku.

Navrhovateľ bol dôchodkovo poistený ako zamestnanec B. I., s.r.o. do 31. augusta 2011, preto sa suma starobného dôchodku zvýšila odo dňa nasledujúceho po zániku dôchodkového poistenia, t.j. od 1. septembra 2011.

Navrhovateľ v období počas poberania starobného dôchodku od 10. januára 2005 do 31. decembra 2005 získal osobný vymeriavací základ 106.041,-- Sk, v období od 1. januára 2006 do 31. decembra

2006 získal osobný vymeriavací základ 240.005,-- Sk, v období od 1. januára 2007 do 31. decembra 2007 získal osobný vymeriavací základ 257.637,-- Sk, v období od 1. januára 2008 do 31. decembra 2008 získal osobný vymeriavací základ 262.253,-- Sk, v období od 1. januára 2009 do 31. decembra 2009 získal osobný vymeriavací základ 7.587,72 eur, v období od 1. januára 2010 do 31. decembra 2010 získal osobný vymeriavací základ 8.893,22 eur, v období od 1. januára 2011 do 31. augusta 2011 získal osobný vymeriavací základ 1.843,08 eur.

Súčet osobných mzdových bodov za obdobie dôchodkového poistenia počas poberania starobného dôchodku je 5,6981.

Aktuálna dôchodková hodnota platná k 1. septembru 2011 je opatrenia Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR č. 497/2010 Z.z., ktorým sa určila suma aktuálnej dôchodkovej hodnoty na rok 2011, 95756,-- eur. Zvýšenie sumy starobného dôchodku navrhovateľa patriacej za obdobie dôchodkového poistenia počas poberania tohto dôchodku, sa podľa § 66 ods.3 zákona o sociálnom poistení určí tak, že súčet jednej polovice osobných mzdových bodov (5,6981 / 2 = 2,84905) sa vynásobí aktuálnou dôchodkovou hodnotou na rok 2011, t.j. 9,5756, čo predstavuje sumu 27,28136318 eur mesačne.

Pretože k 31. augustu 2011 sa starobný dôchodok navrhovateľ vyplácal v sume 481,-- eur mesačne, od 1. septembra 2011 je suma starobného dôchodku po zaokrúhlení určená súčtom oboch vyššie uvedených súm, t.j. 508,30 eur mesačne. Odporca konštatoval, že doba zamestnania (poistenia a osobné vymeriavacie základy navrhovateľa boli zhodnotené na základe spisového a evidenčného materiálu nachádzajúceho sa v ústrednej evidencii Sociálnej poisťovne) . Suma starobného dôchodku bola stanovená správne a v súlade s príslušnými právnymi predpismi.

Súd podľa § 250l a nasl. O.s.p. preskúmal napadnuté rozhodnutie odporcu, oboznámil sa s dávkovým spisom a dospel k záveru, že návrh navrhovateľa nie je dôvodný.

Podľa § 66 ods.3 zákona o sociálnom poistení ak poistenec bol dôchodkovo poistený po splnení podmienok nároku na starobný dôchodok a poberal tento dôchodok alebo jeho časť, suma starobného dôchodku odo dňa nasledujúceho po zániku dôchodkového poistenia, sa určí tak, že k sume starobného dôchodku vyplácaného ku dňu zániku dôchodkového poistenia, sa pripočíta suma určená ako súčin súčtu jednej polovice osobných mzdových bodov získaných za obdobie dôchodkového poistenia počas poberania starobného dôchodku alebo jeho časti, a aktuálnej dôchodkovej hodnoty platnej ku dňu nasledujúcemu po zániku dôchodkového poistenia.

Z obsahu dávkového spisu súd zistil, že navrhovateľ ako poberateľ starobného dôchodku, ktorý mu bol priznaný rozhodnutím z 11. augusta 2005 č. XXXXXXX XXX , bol dôchodkovo poistený ako zamestnanec B. I., W..Y..R.. S.. Z evidenčného listu dôchodkového poistenia vyplýva, že navrhovateľ bol dôchodkovo poistený za obdobie od 10.01.2005 do 28.02.2005 a od 10.08.2005 do 30.08.2011.

Navrhovateľ žiadosťou, ktorá bola doručená odporcovi 06.10.2011, žiadal odporcu o zvýšenie dôchodku za uvedené obdobie od 01.09.2011.

Odporca pri výpočte sumy, o ktorú sa mala navrhovateľovi zvýšiť suma starobného dôchodku, postupoval podľa citovaného ustanovenia § 66 ods.3 zákona o sociálnom poistení. Spôsob výpočtu a podklady, z ktorých odporca vychádzal, sú podrobne uvedené v napadnutom rozhodnutí z 18.10.2011. Súd porovnaním týchto údajov zistil, že zodpovedajú písomným dokladom nachádzajúcich sa v dávkovom spise odporcu.

Navrhovateľ v opravnom prostriedku neuviedol žiadne konkrétne dôvody, pre ktoré by rozhodnutie odporcu bolo vydané v rozpore so zákonom. Na pojednávaní splnomocnená zástupkyňa iba uviedla, že navrhovateľovi sa zdá, že zvýšenie starobného dôchodku bolo vypočítané v malej sume.

Táto námietka navrhovateľa nie je dôvodná, pretože výpočet zvýšenia bol vykonaný v súlade so zákonom.

Z uvedených dôvodov súd podľa § 250q ods.2 O.s.p. napadnuté rozhodnutie potvrdil ako vecne správne.

Navrhovateľ nebol v konaní úspešný, preto mu súd nepriznal právo na náhradu trov konania, odporcovi toto právo zo zákona nepatrí.

Poučenie:

Proti tomuto rozsudku je prípustné odvolanie do 15 dní odo dňa jeho doručenia na Najvyšší súd SR v Bratislave prostredníctvom Krajského súdu v Košiciach, a to písomne v dvoch vyhotoveniach.

V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (§ 42 ods. 3 O. s. p.) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha.

Odvolanie možno odôvodniť len tým, že

a) v konaní došlo k vadám uvedeným v § 221 ods.1,

b) konanie má inú vadu, ktorá mohla mať za následok nesprávne rozhodnutie vo veci,

c) súd prvého stupňa neúplne zistil skutkový stav veci, pretože nevykonal navrhnuté dôkazy, potrebné na zistenie rozhodujúcich skutočností,

d) súd prvého stupňa dospel na základe vykonaných dôkazov k nesprávnym skutkovým zisteniam,

e) doteraz zistený skutkový stav neobstojí, pretože sú tu ďalšie skutočnosti alebo iné dôkazy, ktoré doteraz neboli uplatnené (§ 205a) ,

f) rozhodnutie súdu prvého stupňa vychádza z nesprávneho právneho posúdenia veci.