KSKE 2 Sd 84/2011 - iSpis

Späť Otvoriť na Salvii Stiahnuť

iSpis Judikatúra – KSKE 2 Sd 84/2011

KS v Košiciach, dátum 28.06.2012, sp.zn. KSKE 2 Sd 84/2011

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 2Sd/84/2011 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7011201108 Dátum vydania rozhodnutia: 29. 06. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Eva Baranová ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7011201108.3

Uznesenie Krajský súd v Košiciach v právnej veci navrhovateľky D. E., zomrelej dňa XX.XX.XXXX, naposledy bytom S. XXX/X, E., proti odporcovi Sociálnej poisťovni, ústrediu, so sídlom v Bratislave, Ul. 29. augusta 8, v konaní o invalidný dôchodok, takto

r o z h o d o l :

Konanie z a s t a v u j e .

Žiaden z účastníkov nemá právo na náhradu trov konania.

o d ô v o d n e n i e :

Opravným prostriedkom zo dňa 05.09.2011 označeným ako odvolanie resp. návrh na preskúmanie rozhodnutia sa navrhovateľka domáhala preskúmania rozhodnutia odporcu č. XXXXXXXXXX zo dňa 22.08.2011, ktorým bol navrhovateľke priznaný invalidný dôchodok od 05.01.2011 v sume 257,40 eur mesačne podľa ustanovenia § 70 ods.1, § 274 a § 82 zákona o sociálnom poistení. Žiadala o opätovné posúdenie jej zdravotného stavu z dôvodu, že neboli zohľadnené všetky jej zdravotné ochorenia. Nesúhlasila so stanovenou mierou poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť v rozsahu 45 % v porovnaní so zdravou fyzickou osobou.

Z vyjadrenia odporcu zo dňa 29.12.2011 súd zistil, že zdravotný stav navrhovateľky bol opätovne posúdený posudkovým lekárom Sociálnej poisťovne, ústredia, ktorý v posudku zo dňa 13.12.2011 zotrval na pôvodnom posudku, podľa ktorého je u navrhovateľky miera poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť v rozsahu 45 % v porovnaní so zdravou fyzickou osobou.

Navrhovateľka predložila súdu na pojednávaní uskutočnenom dňa 03.04.2012 prepúšťaciu správu z II. psychiatrickej klinky, preto súd vyzval posudkového lekára Sociálnej poisťovne, ústredie o vypracovanie doplňujúceho posudku. Dňa 04.06.2012 bola súdu doručená lekárska správa, z ktorej vyplýva, že navrhovateľka sa na zasadnutie nedostavila, pričom zásielka sa posudkovému lekárovi vrátila ako nedoručená s oznámením, že adresát zomrel .

Na základe výzvy súdu zo dňa 04.06.2012 zaslal Matričný úrad mestskej časti Košice - Juh úmrtný list, podľa ktorého navrhovateľka zomrela dňa 10.05.2012.

Podľa ustanovenia § 250l ods.2 zákona č. 99/1963 Zb. Občianskeho súdneho poriadku v znení neskorších poriadkov (ďalej len O.s.p. ) , pokiaľ v tretej hlave piatej časti O.s.p. nie je ustanovené inak, použijú sa pre konanie o opravných prostriedkoch proti rozhodnutiam správnych orgánov primerane ustanovenia druhej hlavy piatej časti O.s.p. s výnimkou § 250a.

Podľa ustanovenia § 103 zákona č. 99/1963 Zb. Občianskeho súdneho poriadku (ďalej len O.s.p. ) použitého v spojení s ustanovením § 246c ods.1 prvá veta O.s.p., kedykoľvek za konania prihliada súd na to, či sú splnené podmienky, za ktorých môže konať vo veci (podmienky konania) .

Podľa ustanovenia § 19 O.s.p., spôsobilosť byť účastníkom konania má ten, kto má spôsobilosť mať práva a povinnosti; inak len ten, komu ju zákon priznáva.

Ustanovenie § 19 O.s.p. upravuje jednu z hlavných procesných podmienok, a to občiansko-procesnú subjektivitu účastníkov, teda spôsobilosť byť účastníkom občianskeho procesu. Jej predpokladom je hmotnoprávna subjektivita vo význame spôsobilosti mať práva a povinnosti podľa hmotného práva, ktorú Občiansky zákonník upravuje v ustanovení § 7.

Podľa ustanovenia § 7 ods.1 a 2 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka (ďalej len Občiansky zákonník ) , spôsobilosť fyzickej osoby mať práva a povinnosti vzniká narodením. Túto spôsobilosť má aj počaté dieťa, ak sa narodí živé.

Smrťou táto spôsobilosť zanikne. Ak smrť nemožno preukázať predpísaným spôsobom, súd fyzickú osobu vyhlási za mŕtvu, ak zistí jeho smrť inak. Za mŕtveho súd vyhlási aj nezvestnú fyzickú osobu, ak so zreteľom na všetky okolnosti možno usúdiť, že už nežije.

Podľa ustanovenia § 107 ods.1 O.s.p., ak účastník stratí spôsobilosť byť účastníkom konania skôr, ako sa konanie právoplatne skončilo, súd posúdi podľa povahy veci, či má konanie zastaviť alebo prerušiť alebo či môže v ňom pokračovať.

Podľa ustanovenia § 113 ods.2 zákona č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov, nárok na dávku a nárok na jej výplatu zaniká dňom smrti fyzickej osoby, ktorá splnila podmienky nároku na dávku a podmienky nároku na výplatu dávky, ak tento zákon neustanovuje inak.

Vzhľadom na to, že navrhovateľka počas konania stratila spôsobilosť byť účastníkom konania, súd konanie zastavil v súlade s vyššie citovanými zákonnými ustanoveniami, pretože sa jedná o neodstrániteľnú podmienku konania.

O trovách konania súd rozhodol podľa ustanovenia § 146 ods.1 písm.c) O.s.p. použitého v spojení s ustanovením § 246c ods.1 prvá veta O.s.p., podľa ktorého žiaden z účastníkov nemá právo na náhradu trov konania podľa jeho výsledku, ak konanie bolo zastavené.

Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu možno podať odvolanie do 15 dní odo dňa jeho doručenia na Najvyšší súd Slovenskej republiky v Bratislave prostredníctvom Krajského súdu v Košiciach, a to písomne v dvoch vyhotoveniach.

V odvolaní sa má, popri všeobecných náležitostiach (ustanovenie § 42 ods.3 O.s.p.) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu odvolanie smeruje, v akom rozsahu sa napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha.