KSKE 2 Sp 19/2011 - iSpis

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 2Sp/19/2011 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7011200872 Dátum vydania rozhodnutia: 25. 09. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Eva Baranová ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7011200872.4

ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Krajský súd v Košiciach samosudkyňou JUDr. Evou Baranovou, v právnej veci navrhovateľa W. I., bývajúceho v J., J. Č.. X, proti odporcovi Sociálnej poisťovni, ústredie, Bratislava, Ul. 29. augusta č. 8, o preskúmanie rozhodnutia odporcu z 11.08.2011 č. 45936-1/2011-BA, takto

r o z h o d o l :

P o t v r d z u j e rozhodnutie odporcu z 10.10.2011 č. 45936-4/2011-BA.

Náhradu trov konania účastníkom n e p r i z n á v a .

o d ô v o d n e n i e :

Odporca rozhodnutím z 11.08.2011 č. 45936-1/2011-BA rozhodol tak, že navrhovateľ, ktorý utrpel poškodenie zdravia v dôsledku choroby z povolania zistenej dňa 12.01.2011 má nárok na úrazovú rentu od 12.01.2011 do 31.01.2011 vo výške 261,30 eur a od 01.02.2011 v sume 404,90 eur mesačne v súlade s ustanovením § 88 a § 89 zákona č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov. Pri posudzovaní nárokov navrhovateľa odporca vychádzal z lekárskej správy Sociálnej poisťovne, pobočky J. zo dňa 26.07.2011, podľa ktorej mal navrhovateľ zistený pokles pracovnej schopnosti v rozsahu 45 %. Navrhovateľ od roku 1980 pracoval vo C. Ž. J., neskôr v B..I..I. J., I..W..V.. ako žeriavnik. V dôsledku jednostrannej záťaže a vibrácií mu bola dňa 12.01.2011 zistená choroba z povolania - choroba z dlhodobého nadmerného jednostranného zaťaženia končatín - ochorenie kostí, kĺbov, šliach a nervov končatín. Navrhovateľ bol od 01.02.2011 preradený na prácu skladníka mimo rizika jednostranného zaťaženia.

Proti tomuto rozhodnutiu podal navrhovateľ v zákonnej lehote ústne do zápisnice odvolanie, v ktorom uviedol, že nesúhlasí s mierou poklesu pracovnej schopnosti v rozsahu 45 %, pretože ju považuje za neprimerane nízku vzhľadom k svojmu zdravotnému stavu a neschopnosti vykonávať nielen doterajšiu, ale akúkoľvek manuálnu prácu. Nestotožnil sa s vyjadrením posudkového lekára, že jeho choroba z povolania predstavuje ľahké funkčné postihnutie. Ďalej uviedol, že nebol preradený na základe pracovnej zmluvy, prácu skladníka vykonáva iba do skončenia dovolenkového obdobia, a nemá priradenú pracovnú pozíciu zodpovedajúcu jeho zdravotnému stavu.

Odporca v písomnom vyjadrení z 13.10.2011 uviedol, že na základe opravného prostriedku navrhovateľa požiadal posudkového lekára Sociálnej poisťovne, pobočky J. o kontrolu lekárskej správy zo dňa 26.07.2011. Posudkový lekár opravnému prostriedku nevyhovel a odstúpil vec posudkovému lekárovi Sociálnej poisťovne, ústredie so sídlom v J., ktorý v lekárskej správe zo dňa 29.09.2011 konštatoval, že podľa doložených odborných lekárskych nálezov u navrhovateľa ide o ľahké funkčné postihnutie manžety rotátorov obojstranne s radiálnou epikondylitídou obojstranne, tak isto funkčne ľahkého stupňa

v rámci choroby z povolania. Vzhľadom na pracovné zaradenie na rizikovom pracovisku prevažne na mostovom žeriave a charaktere funkčného postihnutia zmenil pokles pracovnej schopnosti navrhovateľa zo 45 % na 65 %. Vzhľadom na tento posudok rozhodnutím zo dňa 10.10.2011 č. 45936-4/2011-BA zo dňa 10.10.2011 vyhovel opravnému prostriedku navrhovateľa a priznal mu nárok na úrazovú rentu od 12.01.2011 do 31.01.2011 v sume 377,40 eur a od 01.02.2011 v sume 377,40 eur a od 01.02.2011 v sume 584,90 eur mesačne. Súčasne týmto rozhodnutím odporca zrušil svoje rozhodnutie z 11.08.2011. Z týchto dôvodov odporca navrhol, aby súd konanie podľa § 250o O.s.p. zastavil.

Navrhovateľ po doručení zmenového rozhodnutia oznámil súdu, že s určením 65 %-ného poklesu pracovnej schopnosti nesúhlasí a žiadal, aby jeho poškodenie zdravia bolo posúdené nezávislým súdnym znalcom.

Súd podľa § 250l a nasl. O.s.p. preskúmal napadnuté rozhodnutie odporcu, oboznámil sa s administratívnym spisom, doplnil dokazovanie výsluchom posudkového lekára a dospel k záveru, že návrh navrhovateľa nie je dôvodný.

Z administratívneho spisu súd zistil, že u navrhovateľa bola dňa 02.05.2011 hlásená choroba z povolania, a to choroba z dlhodobého nadmerného a jednostranného zaťaženia končatín - ochorenie kostí, kĺbov, šliach a nervov končatín, zistená dňa 12.01.2011. U navrhovateľa bolo odporúčané trvalé preradenie mimo jednostranného zaťaženia a vibrácií. Po podaní opravného prostriedku posudzovanie poklesu pracovnej schopnosti na účely úrazovej renty vykonal posudkový lekár Sociálnej poisťovne, ústredie so sídlom v J. dňa 29.09.2011. V celkovom posudku posudkový lekár uviedol, že u navrhovateľa sa jedná o ľahké funkčné postihnutie manžety rotátorov obojstranne s radiálnou epikondylitídou obojstranne, takisto funkčne ľahkého stupňa v rámci choroby z povolania. Vzhľadom na pracovné zaradenie na rizikovom pracovisku, prevažne na mostovom žeriave a charaktere funkčného postihnutia zmenil pokles pracovnej schopnosti zo 45 % na 65 %. Na základe tohto posudku odporca rozhodnutím z 10.10.2011 č. 45936-4/2011-BA zrušil svoje rozhodnutie zo dňa 11.08.2011 č. 45936-1/2010-BA a podľa § 88 a § 89 zákona č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a v súlade s opatrením Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR č. 404/2010 Z.z. po zvýšení o 1,8 % rozhodol, že navrhovateľ má nárok na úrazovú rentu od 12.01.2011 do 31.01.2011 v sume 377,40 eur a od 01.02.2011 v sume 584,90 eur mesačne. Navrhovateľ na pojednávaní trval na svojej požiadavke určiť rozsah jeho poklesu pracovnej schopnosti znalcom, pretože podľa jeho názoru posudkový lekár neskúmal dôsledne jeho zdravotný stav, nezaujímal sa o jeho vyjadrenie a mal dojem, že posudkový lekár už dopredu mal stanovený percentuálny pokles jeho pracovnej schopnosti. Vychádzal z toho, že posudkový lekár mu hneď na začiatku oznámil, že zvyšuje pokles pracovnej schopnosti na 65 % a až na jeho námietky dopísal do zápisnice jeho subjektívne ťažkosti. Uviedol, že od 01.02.2012 pracuje ako manipulačný pracovník v Servis CS B..I..I. chránená prevádzka, kde má základný plat.

Súd vypočul posudkového lekára MUDr. S. J., ktorý uviedol, že pri vyhotovovaní lekárskeho posudku vychádzal predovšetkým z lekárskej správy Kliniky pracovného lekárstva a klinickej toxikológie, zo správa zamestnávateľa a ďalších lekárskych správ. Vychádzal z toho, že v čase vyhotovovania posudku bol navrhovateľ preradený z pôvodnej pracovnej pozície na pracovnú pozíciu skladníka, čiže na takú pracovnú pozíciu, kde nebolo riziko. Pre stanovenie poklesu pracovnej schopnosti je dôležité to, že navrhovateľ pracoval ako žeriavnik na mostovom žeriave a v tomto pracovnom zaradení získal chorobu z povolania. Podľa správy od zamestnávateľa 80 % pracovného času vykonával prácu rizikovú, teda tú, z ktorej získal chorobou z povolania a zvyšok bola práca bez rizika. Posudkový lekár v tejto súvislosti konštatoval, že teoreticky by navrhovateľovi mohol stanoviť maximálny pokles pracovnej schopnosti 80 %, vychádzal však z lekárskej správy kliniky pracovného lekárstva, v ktorom je uvedené, že u navrhovateľa je funkčné postihnutie veľmi mierne, teda ide o mierny funkčný postih, a preto určil nižšie percento. Pretože u navrhovateľa ide o obojstranné funkčné postihnutie, navýšil percentuálny pokles pracovnej schopnosti zo 45 % na 65 %. Posudková lekárka Sociálnej poisťovne, pobočky vo svojom posudku totiž neuviedla, či ide o jednostranné alebo obojstranné funkčné postihnutie, a nezvýraznila tú skutočnosť, že ide o funkčne mierny postih. Posudkový lekár konštatoval, že pokles pracovnej schopnosti iba 15 % pod maximálnu hranicu, t.j. 80 %, považuje v súčasnosti za veľmi priaznivý posudok pre navrhovateľa.

Zástupkyňa odporcu na pojednávaní zotrvala na písomnom stanovisku a poukázala na to, že posudzovanie pracovnej schopnosti je odborná medicínska otázka, ktorá je zákonom zverená posudkovým lekárom sociálneho poistenia. Posudkový lekár posúdil pokles pracovnej schopnosti v súvislosti s pracovnou pozíciou navrhovateľa, teda s výkonom práce, ktorú vykonával pred zistením choroby z povolania. Poukázala na to, že v posudku sa konštatuje, že ide ľahké funkčné postihnutie, o čom svedčí aj stanovenie výšky náhrady za sťaženie spoločenského uplatnenia v rozsahu 400 bodov. Vzhľadom na to, že posudkový lekár na pojednávaní vysvetlil obsah svojho posudku a percentuálne stanovenie poklesu pracovnej schopnosti u navrhovateľa, navrhla aby súd napadnuté rozhodnutie potvrdil ako vecne správne.

Podľa § 88 ods.1 zákona č. 461/2003 Z.z. v znení neskorších predpisov poškodený má nárok a úrazovú rentu, ak v dôsledku pracovného úrazu alebo choroby z povolania a viac ako 40 %-ný pokles schopností vykonávať doterajšiu činnosť zamestnanca alebo činnosť osoby uvedenej v § 17 ods.2 (ďalej len pokles pracovnej schopnosti ) a nedovŕšil dôchodkový vek, alebo mu nebol priznaný predčasný starobný dôchodok.

Pokles pracovnej schopnosti sa posudzuje na účely odseku 1 v súvislosti s plnením pracovných úloh uvedený v § 8 ods.4 alebo s činnosťami uvedenými v § 17 ods.2 alebo v priamej súvislosti s plnením pracovných úloh, alebo v priamej súvislosti s týmito činnosťami (§ 88 ods.3 prvá veta citovaného zákona) .

Podľa § 153 ods.1 citovaného zákona lekárska posudková činnosť pri výkone sociálneho poistenia sa člení na lekársku posudkovú činnosť:

a) nemocenského poistenia,

b) dôchodkového poistenia,

c) úrazového poistenia.

Podľa § 153 ods.4 písm.a) citovaného zákona lekárska posudková činnosť úrazového poistenia zahŕňa posudzovanie poklesu pracovnej schopnosti.

Podľa § 153 ods.5 citovaného zákona lekársku posudkovú činnosť podľa odseku 1 vykonáva posudkový lekár sociálneho poistenia príslušnej pobočky a posudkový lekár sociálneho poistenia ústredia.

Posudkoví lekári, ktorí hodnotili pokles pracovnej schopnosti u navrhovateľa v dôsledku choroby z povolania, zhodne konštatovali, že u navrhovateľa ide o ľahké funkčné postihnutie manžety rotátorov obojstranne s radiálnou epikondylitídou obojstranne funkčne ľahkého stupňa. Z popisu pracovnej činnosti, ktorú odporcovi predložil zamestnávateľa, vyplýva, že 80 % pracovného času navrhovateľ vykonával obsluhu mostového žeriavu a zvyšok boli činnosti, ktoré súviseli s prevzatím zmeny, oboznámením sa s aktuálnym stavom, kontroly žeriavov pred zmenou a odovzdanie zmeny.

Súd vzhľadom na tieto dôkazy potom považuje stanovenie rozsahu poklesu pracovnej schopnosti 65 % v súvislosti s chorobou z povolania, tak ako ju určil a na pojednávaní objasnil príslušný posudkový lekár za správne a logické. Ďalšie dokazovanie má stanovenie rozsahu poklesu pracovnej schopnosti súd nepovažuje za potrebné, pretože lekársky posudok vyhotovený príslušným posudkovým lekárom bol úplný, vyčerpávajúci, jasný a zrozumiteľný a námietky navrhovateľa neboli konkrétne. Z týchto dôvodov súd zmenové rozhodnutie odporcu podľa § 250q ods.2 O.s.p. potvrdil ako vecne správne.

Navrhovateľ nebol v konaní úspešný, preto mu súd nepriznal právo na náhradu trov konania.

Poučenie:

Proti tomuto rozsudku je prípustné odvolanie do 15 dní odo dňa jeho doručenia na Najvyšší súd SR v Bratislave prostredníctvom Krajského súdu v Košiciach, a to písomne v dvoch vyhotoveniach.

V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (§ 42 ods.3 O. s. p.) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha.

Odvolanie možno odôvodniť len tým, že

a) v konaní došlo k vadám uvedeným v § 221 ods.1,

b) konanie má inú vadu, ktorá mohla mať za následok nesprávne rozhodnutie vo veci,

c) súd prvého stupňa neúplne zistil skutkový stav veci, pretože nevykonal navrhnuté dôkazy, potrebné na zistenie rozhodujúcich skutočností,

d) súd prvého stupňa dospel na základe vykonaných dôkazov k nesprávnym skutkovým zisteniam,

e) doteraz zistený skutkový stav neobstojí, pretože sú tu ďalšie skutočnosti alebo iné dôkazy, ktoré doteraz neboli uplatnené (§ 205a) ,

f) rozhodnutie súdu prvého stupňa vychádza z nesprávneho právneho posúdenia veci.