KSKE 2 Sp 2/2011 - iSpis

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 2Sp/2/2011 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7011200099 Dátum vydania rozhodnutia: 02. 10. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Eva Baranová ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7011200099.1

ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Krajský súd v Košiciach v právnej veci navrhovateľa JUDr. Miloslava Pinčáka, správcu konkurznej podstaty úpadcu AGRO Poľnohospodárske družstvo Palín, so sídlom Košice, Skladná č. 38, zastúpeného advokátkou JUDr. Dianou Treščákovou, Košice, Skladná č. 38, proti odporcovi Obvodnému pozemkovému úradu v Michalovciach, Michalovce, Ul. S. Chalupku č. 18, za účasti oprávnenej osoby T. X., bytom U. Č.. XX, o preskúmanie rozhodnutia odporcu z 18.01.2011 č. 2011/00548/R-38/Dr.Oz, takto

r o z h o d o l :

Podľa § 250q ods.2 O.s.p. z dôvodov uvedených v § 250j ods.2 písm.c) , d) , e) z r u š u j e rozhodnutie odporcu z 18.01.2011 č. 2011/00548/R-38/Dr.Oz. a v r a c i a ho odporcovi na ďalšie konanie.

P r i z n á v a navrhovateľovi právo na náhradu trov konania v sume 392,95, ktorú je odporca povinný zaplatiť do rúk právnej zástupkyne navrhovateľa JUDr. Diany Treščákovej do troch dní od právoplatnosti rozsudku.

o d ô v o d n e n i e :

Odporca preskúmavaným rozhodnutím rozhodol podľa § 5 ods.2 zákona č. 503/2003 Z.z. o navrátení vlastníctva k pozemkom a doplnení zákona NR SR č. 180/1995 Z.z. o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon č. 503/2003 Z.z. ) tak, že oprávnené osoby podľa § 2 ods.2 písm.c) zákona č. 503/2003 Z.z. T. X. spĺňa podmienky § 3 ods.1 písm.d) tohto zákona na navrátenie vlastníctva k pozemkom, ktoré boli odňaté bez náhrady podľa zákona SNR č. 81/1949 Zb. o úprave právnych pomerov pasienkového majetku bývalých urbárnikov, komposesorátov a podobných právnych útvarov, a preto jej priznáva právo na navrátenie vlastníctva k pozemkom nachádzajúcich sa v katastrálnom území L. B. D. zapísané vo vložke č. 1420 mpč. 1259/150 pasienok vo výmere 1128714 m2 a mpč. 1259/265 pasienok vo výmere 23328 m2, stav podľa KN E-KN p.č. 1259/150 trvalý trávnatý porast vo výmere 1194733 m2 zapísaných na LV - E-KN č. 4538 v podiele 1/900, po pôvodnom vlastníkovi starom otcovi H. D., ktorý je zapísaný v urbárskej knihe z roku 1930 pod poradovým č. 38. Svoje rozhodnutie odporca odôvodnil tým, že Obec U. v zastúpení starostom obce T. W. podľa § 5 ods.1 zákona č. 503/2003 Z.z. v spojení s § 37 zákona č. 330/1991 Zb. v znení neskorších predpisov uplatnila dňa 30.12.2004 za oprávnené osoby reštitučný nárok na vrátenie pozemkov zapísaných na LV č. 4538 parc.č. 1259/150, TTP 1194733 m2, v podiele 941/1001 vo vlastníctve úpadcu H. L. J. L. v katastrálnom území L. B. D. po pôvodných vlastníkoch združených v spoločenstve vlastníkov pôdy - občanov U.. Pozemky prešli do vlastníctva Jednotného roľníckeho družstva U. podľa zákona SNR č. 81/1949 Zb. o úprave právnych pomerov pasienkového majetku bývalých urbárnikov, komposesorátov a podobných právnych útvarov. Odporca konštatoval, že oprávnená osoba predložením svojich osobných matričných dokladov a matričných dokladov právnych predchodcov, rozhodnutiami vydanými v dedičskom konaní a osvedčením o dedičstve po právnom

predchodcovi preukázala, že spĺňa podmienky oprávnenej osoby podľa § 2 ods.2 písm.c) zákona č. 503/2003 Z.z.

Výpisom z urbárskej knihy a identifikáciou reštitučného nároku oprávnená osoba podľa § 3 ods.1 písm.d) citovaného zákona spĺňa podmienku na navrátenie vlastníckeho práva k pozemkom zapísaných PKV č. 1420 v kat. území L. B. D. po pôvodnom vlastníkovi H. D.Ž., starom otcovi oprávnenej osoby, ktorý bol vlastníkom 2 podielov zapísaných v urbárskej knihe pod poradovým č. 38.

Identifikáciou parciel zo dňa 21.12.2009 č.j. W. XXXX/XX bolo zistené, že terajším vlastníkom uvedených nehnuteľností je úpadcu H. L. J. L. v správe správcu konkurznej podstaty Y.. T. L., a sú zapísané na LV č. 4538 pod B1 v podiele 941/1001 k celku.

Proti tomuto rozhodnutiu podal v zákonnej lehote návrh na preskúmanie rozhodnutia JUDr. T. L. - správca konkurznej podstaty úpadcu H. L. J. L., ktorý v reštitučnom konaní má postavenie povinnej osoby. V návrhu uviedol, že žiadosť o navrátenie pôdy zo dňa 30.12.2004 bola doručená odporcovi dňa 31.12.2004 a túto žiadosť podávala Obec U. zastúpená starostom obce T. W.. Obec U. požiadala o navrátenie pôdy v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, s tým, že žiadala o vydanie pôdy, ktorá patrila spoločenstvu vlastníkov pôdy - občanov U. vedenej na LV č. 4538, parc.č. 1259/150, kat. územie L. B. D. o výmere 1194733 m2 v podiele 941/1001. Vo svojej žiadosti výslovne uviedla, že tento nárok uplatňuje v zmysle § 13 ods.3 písm.c) zákona č. 369/1990 Zb., a teda že takúto žiadosť podala v domnení, že je na to oprávnená v zmysle tohto ustanovenia. Obci však takéto oprávnenie v danej veci nepriznáva žiaden zákon, na čo bola obec upozornená listom od odporcu zo dňa 15.05.2008, v ktorom je okrem iného uvedené, že si obec nesprávne vykladala oprávnenie v zmysle § 13 ods.3 písm.c) zákona č. 369/1990 Zb. Odporca v tomto listom výslovne uviedol, že nárok si mali uplatniť samotné fyzické osoby, alebo nimi splnomocnení právni zástupcovia podľa Občianskeho zákonníka, a nie obec, resp. starosta obce, ako aj to, že reštitučný nárok nemôže žiadať právnická osoba (obec) , ale iba fyzická osoba podľa § 2 zákona č. 503/2003 Z.z. Navrhovateľ poukázal na to, že obec v svojej žiadosti zo dňa 30.12.2004 priložila len zoznam pôvodných vlastníkov bez uvedenia bližších údajov a nie je z neho zrejmé, kto je právnym predchodcom oprávnených osôb. Podľa názoru navrhovateľa táto skutočnosť potvrdzuje, že obec uplatnila reštitučný nárok svojvoľne, bez vedomia a splnomocnenia oprávnenej osoby, pretože sa obec mylne domnievala, že je oprávnená uplatniť reštitučný nárok ex lege bez písomného plnomocenstva. Ak by obec disponovala v čase uplatnenia reštitučného nároku takým plnomocenstvom, nepochybne by ho priložila k žiadosti a neodvolávala by sa na ustanovenia § 13 ods.3 písm.c) zákona č. 369/1990 Zb. Táto skutočnosť vyplýva aj z listu obce zo dňa 21.04.2008, ktorý bol adresovaný odporcovi, a ktorým obec doložila do úradného spisu zoznam pôvodných vlastníkov doplnený o potenciálnych dedičov.

Výzvou zo dňa 18.01.2005 bola obec ako údajný zástupca oprávnených osôb vyzvaná odporcom na doplnenie podaného návrhu, pričom odporca požadoval doložiť dokumenty potrebné na identifikáciu osoby pôvodného vlastníka a oprávnenej osoby a iné nevyhnutné doklady. Na predloženie dokladov určil odporca lehotu 30 dní, na ktorú aj podľa § 29 ods.1 zákona č. 71/1967 Z.z. o správnom konaní (Správny poriadok) konanie prerušil a poučil obec o možnosti zastavenia konania v zmysle § 30 ods.1 písm.d) Správneho poriadku. Obec v určenej lehote návrh nedoplnila, požadované doklady odporcovi nezaslala a napriek tomu odporca rozhodnutím z 08.08.2005 opätovne prerušil už raz prerušené konanie, to z dôvodu, že napriek výzve z 18.01.2005 neboli odstránené nedostatky podania a v 30-dňovej lehote. Počas celej doby odporca konal s obcou bez toho, aby mal preukázané, že obec je splnomocnená za oprávnené osoby konať. Odporca napriek zneniu ustanovenia § 30 ods.1 písm.d) Správneho poriadku konanie nezastavil, aj keď mal na to zákonnú povinnosť a nastali okolnosti, ktoré zastaveniu konania odôvodňovali. Z toho dôvodu navrhovateľ má za to, že odporca ako správny orgán nepostupoval v súlade so zákonom. Navrhovateľ uviedol, že počas celého konania obec nedoložila plnú moc na zastupovanie oprávnenej osoby T. X. o navrátenie vlastníctva k pôde. Z týchto dôvodov navrhovateľ má za to, že žiadosť o navrátenie pôdy nepodala oprávnená osoba, pričom v čase preukázania oprávnenia obce na zastupovanie pôvodných vlastníkov nehnuteľností obec nemala oprávnenie za túto osobu konať. V prípade, ak bola obec splnomocnená na taký úkon až dňa 30.08.2010, lehota na uplatnenie reštitučných nárokov už dávno uplynula, pričom ide o lehotu prekluzívnu. Navrhovateľ v opravnom prostriedku ďalej

poukázal na to, že napadnuté rozhodnutie bolo vydané v rozpore s ustanovením § 30 ods.1 písm.b) , § 3 ods.1, 3, 4, § 46 správneho poriadku a § 31 ods.4 Občianskeho zákonníka. Podľa navrhovateľa odporca tiež porušil ustanovenie § 49 ods.2 Správneho poriadku, pretože o žiadosti rozhodoval takmer 6 rokov, pričom až dňa 06.09.2010 požiadal svoj odvolací orgán o predĺženie lehoty na rozhodnutie vo veci. Z týchto dôvodov navrhovateľ navrhol, aby krajský súd podľa § 250q ods.2 O.s.p. zrušil napadnuté rozhodnutie a vrátil ho odporcovi na ďalšie konanie. Zároveň si právny zástupca navrhovateľa uplatnil právo na náhradu trov konania.

Odporca v písomnom vyjadrení k opravnému prostriedku navrhovateľa navrhol, aby súd rozhodnutie potvrdil. Uviedol, že Obec U. v zastúpení starostom obce T. W., uplatnil dňa 30.12.2004 za oprávnenú osobu Obce U. reštitučný nárok na vrátenie pozemkov zapísaných na EKN LV č. 4538 parc.č. 1259/150, TTP 1194733 m2 v podiele 941/1001 v súčasnosti vo vlastníctve úpadcu H. Poľnohospodárske družstvo L. v kat. území L. B. D. po pôvodných vlastníkoch združených v Pasienkovom družstve P. U. zapísaných v PKV č. 1420 kat. územie L. B. D., mpč. 1259/150, pastva Č.H. o výmere 1128714 m2, mpč. 1259/265, pastva Č.H. o výmere 23328 m2. Uvedené pasienkové spoločenstvo bolo zapísané v pozemnoknižnej vložke č. 1420 dňa 20. februára 1931, č.v. 278 ako celok s tým, že podiely jednotlivých členov boli vedené v urbárskej knihe založenej v roku 1930. Pozemky prešli do vlastníctva JRD U. podľa zákona SNR č. 81/1949 Zb. Odporca vo vyjadrení tvrdil, že starosta obce uplatnil reštitučný nárok za všetky oprávnené osoby uvedené v zozname pôvodných vlastníkov a ich právnych nástupcov - oprávnených osôb (zoznam vlastníkov pasienkového spoločenstva) na základe plnej moci zo dňa 17.12.2004. Plná moc bola Obci U., zastúpenej starostom obce schválená na verejnom zhromaždení dňa 15.12.2004, čoho dôkazom je prezenčná listina. Odporca ďalej uviedol, že následne pri predkladaní listín, ktoré preukazovali pôvodných vlastníkov a oprávnené osoby, bola obecnému úradu, zastúpenému starostom obce daná zo strany žiadateľov, v danom prípade T. X. individuálna plná moc zo dňa 30.08.2010 na ďalšie právne úkony, a táto je pripojená pri osobných a matričných dokladoch oprávnených osôb.

Odporca konštatoval, že na konanie o reštitučných nárokoch podľa § 5 ods.3 zákona č. 503/2003 Z.z. sa vzťahujú všeobecné predpisy zákona č. 71/1967 Zb., a ten nezakazuje, aby plná moc bola udelená právnickej osobe, v danom prípade obci. Odporca ďalej uviedol, že keďže v danom prípade ide o pasienkový urbársky majetok patriaci fyzickým osobám zapísaný v pozemnoknižnej vložke ako celok podľa § 37 ods.2 zákona č. 330/1991 Zb. v znení neskorších predpisov na uplatnenie nároku môžu oprávnené osoby splnomocniť spoločného zástupcu, čo sa aj stalo na verejnom zhromaždení dňa 15.12.2004, keď oprávnené osoby splnomocnili obec v zastúpení starostu obce T. W.. Obec pri podaní žiadosti predložila len zoznam pôvodných vlastníkov, ale následne doručila i splnomocnenie i prezenčnú listinu z verejného zhromaždenia oprávnených osôb. Odporca ďalej poukázal na to, že zákon č. 503/2003 Z.z., ani Správny poriadok neukladá lehoty na predkladanie archívnych listín a osobných a matričných dokladov a dedičských osvedčení a pokiaľ bolo konanie vo veci prerušené do doby predloženia dôkazných prostriedkov, až po ich splnení nastupujú procesné lehoty na ukončenie podania vo veci samej podľa správneho poriadku. Odporca ďalej poukázal na to, že navrhovateľ nespochybnil uplatnený reštitučný nárok oprávnených osôb v im prislúchajúcich podieloch každému 1650/270000 po pôvodnom vlastníkovi starom otcovi H. D.. Odporca svoje vyjadrenie doplnil podaním zo dňa 30.08.2011, v ktorom uviedol, že mu bol dňa 03.08.2011 a 04.08.2011 krátkou cestou starostom Obce U. doručený výpis z verejného zhromaždenia, konaného dňa 15.12.2004 na podporu rozhodnutia preskúmavané súdom. Tiež poukázal na právny názor vyjadrený v rozsudku Najvyššieho súdu SR č.k. 5Sžp/151/2010 že konanie podľa zákona č. 503/2003 Z.z. sa nespravuje zásadou koncentrácie a doklady potrebné na preukázanie skutočností podľa § 2 a § 3 tohto zákona je možné predkladať až do právoplatného skončenia veci. Teda aj po tom, ako si účastník reštitučného konania uplatnil nárok na navrátenie vlastníctva. Vzhľadom na uvedené konštatoval, že na to, aby bol starosta obce T. W. oprávnený uplatniť nárok na vydanie nehnuteľností, postačoval súhlas majiteľov väčšiny podielov, čoho dôkazom je prezenčná listina a menný zoznam oprávnených osôb (aj pôvodných vlastníkov s určením výšky ich podielov podľa urbárskej knihy) nachádzajúcej sa v administratívnom spise. Odporca podaním z 25.09.2012 poukázal na rozsudok Najvyššieho súdu SR sp. zn. 10Sžr/145/2011-53 zo 16.11.2011 vydaný v obdobnej právnej veci, ktorým bol zmenený rozsudok Krajského súdu v Košice z 10.06.2011 č.k. 1Sp/30/2010-55 a potvrdené jeho rozhodnutie z 05.11.2010 č.j. 2010/00619/R-9/Dr.Oz. a žiadal, aby súd napadnuté rozhodnutie potvrdil.

Súd podľa tretej hlavy piatej časti O.s.p. (§ 250l a nasl. O.s.p.) preskúmal napadnuté rozhodnutie odporcu, oboznámil sa s predloženým administratívnym spisom, listinnými dôkazmi, ktoré predložil navrhovateľ i odporca súdu a dospel k záveru, že opravný prostriedok navrhovateľa je dôvodný.

Podľa § 2 ods.1 zákona č. 503/2003 Z.z. právo na navrátenie vlastníctva k pozemku podľa tohto zákona môže uplatniť oprávnená osoba, ktorá je občanom Slovenskej republiky s trvalým pobytom na jej území, a ktorej pozemok prešiel na štát, alebo na inú právnickú osobu v období od 25. februára 1948 do 1. januára 1990 (ďalej len rozhodujúce obdobie ) spôsobom uvedeným v ustanovení § 3.

Podľa § 5 ods.1 citovaného zákona právo na navrátenie vlastníctva k pozemku môže uplatniť oprávnená osoba do 31. decembra 2004 na obvodnom pozemkovom úrade, v ktorého obvode vlastnila pozemok, a zároveň preukáže skutočnosti podľa § 3. Neuplatnením práva v lehote právo zanikne.

Podľa § 5 ods.2 citovaného zákona rozhodnutie o navrátení vlastníctva k pozemku, alebo rozhodnutie o priznaní práva na náhradu podľa § 6 ods.2 a 3 vydá obvodný pozemkový úrad.

Na konanie podľa odseku 2 sa vzťahujú všeobecné predpisy o správnom konaní (§ 5 ods.3 citovaného zákona) .

Podľa § 37 ods.2 zákona č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde, a o pozemkových spoločenstvách na uplatňovanie nárokov na vydanie nehnuteľností a nárokov vyplývajúcich zo spoluvlastníctva pri pozemkových úpravách, určia oprávnené osoby (spoluvlastníci) a spoločného zástupcu (spoločných zástupcov) a spôsob jeho konania; na to je potrebný súhlas majiteľov väčšiny podielov.

Podľa § 17 ods.1 správneho poriadku účastníci konania, ich zákonní zástupcovia a opatrovníci sa môžu dať zastupovať advokátom alebo iným zástupcom, ktorého si zvolia.

Podľa § 17 ods.3 citovaného zákona splnomocnenie na zastupovanie treba preukázať písomným plnomocenstvom, alebo plnomocenstvom vyhláseným do zápisnice. Správny orgán môže v nepochybných prípadoch od preukazu k plnomocenstvom upustiť.

Predmetom súdneho preskúmavania je rozhodnutie odporcu, ktorým podľa zákona č. 503/2003 Z.z. priznal oprávnenej osobe T. X., právnej nástupkyni pôvodného spoluvlastníka a člena Pasienkového družstva P. U. H. D. k pozemkom, ktoré prešli do vlastníctva štátu podľa zákona č. 81/1949 Zb. o úprave právnych pomerov pasienkového majetku bývalých urbárnikov, komposesorátov a podobných právnych útvarov. Navrhovateľ v opravnom prostriedku nespochybňuje hmotno-právny reštitučný nárok oprávnenej osoby k pozemkom, ale navrhovateľ spochybňuje a napáda procesný postup odporcu v reštitučnom konaní, ktoré malo za následok nezákonné rozhodnutie.

Z administratívneho spisu, ako aj z obsahu napadnutého rozhodnutia vyplýva, že žiadosť o navrátenie vlastníctva k pozemkom podala Obec U. v zastúpení starostu T. W. podľa § 13 ods.3 písm.c) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, a to žiadosťou z 30.12.2004 doručenou odporcovi dňa 31.12.2004. V žiadosti sa uvádza, že obec žiada o vydanie pôdy, ktorá patrila spoločenstvu vlastníkov pôdy - občanov U. vedenej na liste vlastníctva č. 4538, parc.č. 1259/150 v kat. území L. B. D. o výmere 1194733 m2 v podiele 941/1001, ktorá bola na základe zákona č. 81/1949 Zb. prevedená bez súhlasu vlastníkov do majetku JRD U.. Z obsahu spisu vyplýva, že prílohou podanej žiadosti bola kópia listu vlastníctva č. 4538 a zoznam pôvodných vlastníkov, oprávnených osôb. V spise sa nachádza splnomocnenie, ktorým občania Obce U. podpísaní na prezenčnej listine z verejného zhromaždenia splnomocňujú Obec U., obecný úrad č. 12, L., v zastúpení T. W., starostu obce k podaniu žiadosti o navrátenie pôdy zapísanej na LV č. 4538 parc.č. 1259/150 v kat. území L. B. D.. Na splnomocnení je uvedený dátum 17.12.2004 a je podpísaný štyrmi osobami splnomocniteľmi, ktorých podpisy sú nečitateľné.

Pripojená je prezenčná listina zo spomínaného verejného zhromaždenia zo dňa 15.12.2004, ktorá obsahuje 72 mien, z toho je podpísaných 38 osôb. Oprávnené osoby dňa 23.08.2010 splnomocnili Obec U., obecný úrad č. 12, L., v zastúpení T. W. na zastupovanie vo veci uplatnenia reštitučného nároku. Odporca doručil súdu dňa 08.09.2011 ako prílohu svojho vyjadrenia výpis z verejného zhromaždenia vo veci uplatnenia reštitučného nároku na navrátenie pôdy konaného dňa 15.12.2004 na Obecnom kultúrnom spoločenskom stredisku v U., ktoré sa konalo za účelom uplatnenia reštitučného nároku, podľa tohto uznesenia občania Obce U. podpísaní na prezenčnej listine z verejného zhromaždenia vo veci uplatnenia reštitučného nároku na navrátenie pôdy schvaľujú voľbu členov výboru, ktorá sa skladá zo štyroch osôb a splnomocňujú starostu Obce U. T. W. k podaniu žiadosti o navrátenie pôdy zapísanej na LV č. 4538 parc.č. 1259/150 o výmere 1194733 m2 v kat. území L. B. D. v podiele 941/1001 patriacej spoločenstvu vlastníkov pôdy. Výpis z verejného zhromaždenia bol doručený odporcovi 4. augusta 2011.

Na základe týchto písomností je dôvodná námietka navrhovateľa, že odporca dôsledne neskúmal, kto si uplatnil reštitučný nárok, či tento nárok si uplatnila samotná obec v zastúpení starostu obce, tak ako je to uvedené v žiadosti zo dňa 30.12.2004, alebo starosta bol splnomocnený oprávnenými osobami ako spoločný zástupca na uplatnenie reštitučného nároku, alebo ho individuálne splnomocnili oprávnené osoby na základe písomných plných mocí nachádzajúcich sa v administratívnom spise.

Rozhodujúcim právnym problémom je posúdenie, či Obec U. bola oprávnená uplatniť reštitučný nárok za oprávnenú osobu T. X. žiadosťou z 30.12.2004, a teda či splnomocnenie zo dňa 17.12.2004, je možné považovať za splnomocnenie udelené podľa § 37 ods.2 zákona č. 330/1991 Z.z. Tento zákon zakotvil, že na obstarávanie spoločných vecí bolo možné založiť lesné a pasienkové spoločenstvo. Z ustanovení § 37 ods.2 tohto zákona upravil, že na uplatňovanie nároku na vydanie nehnuteľností a nárokov vyplývajúcich zo spoluvlastníctva pri pozemkových úpravách môžu určiť oprávnené osoby (spoluvlastníci) spoločného zástupcu (spoločných zástupcov) . Nato je však potrebný súhlas majiteľov väčšiny podielov.

V spise sa nenachádzajú žiadne dôkazy o tom, že by odporca v správnom konaní zisťoval, či určenie spoločného zástupcu bol v súlade so spomínaným ustanovením zákona č. 330/1991 Zb. Pripojená prezenčná listina zo zhromaždenia občanov Obce U., ktoré sa malo konať 15.12.2004, obsahuje 72 mien, ale iba 38 podpisov. V spise nie sú žiadne dôkazy o tom, či všetky tieto osoby, ktoré boli prítomné na verejnom zhromaždení, ktoré mali splnomocniť Obec U. na uplatnenie reštitučného nároku, boli vlastníkmi, alebo právni nástupcovia vlastníkov väčšiny podielov. Odporca tiež nezisťoval, či oprávnené osoby obnovili, resp. založili pasienkové spoločenstvo, či členovia tohto spoločenstva sa zúčastnili tohto verejného zhromaždenia, ktoré sa konalo 15.12.2004 a či podpisy na prezenčnej listine patria členom tohto pasienkového spoločenstva. Súd v tejto súvislosti poukazuje na rozhodnutie Najvyššieho súdu SR sp. zn. 1Sžo-KS/168/2004 uverejnené v časopise Zo súdnej praxe č. 30/2007, v ktorom okrem iného uvádza, že bývalí členovia urbáru môžu poveriť svojho zástupcu na uplatnenie nároku na vydanie nehnuteľností v zmysle § 37 ods.2 zákona č. 330/1991 Zb., toto poverenie však musí byť zrozumiteľné, jednoznačné a formulované tak, aby bolo bez akýchkoľvek pochybností zrejmé, kto je povereným spoločným zástupcom, ktoré osoby poverenie udelili a na aký konkrétny právny úkon bolo udelené.

Odporca tiež nevykonal žiadne dokazovanie, či osoby uvedené v urbárskej knihe z roku 1930 sú totožné s členmi pasienkového družstva, ktorému boli pozemky pridelené v prídelovom konaní v roku 1931 a ani sa nepokúsil zaobstarať archívne doklady a rozhodnutia z tohto konania na zistenie okruhu oprávnených osôb.

Námietka navrhovateľa, že odporca nemal dôvod opakovane prerušovať konanie a vyzývať zástupcu navrhovateľa na doplnenie žiadosti o uplatnenom nároku, ale konanie mal po uplynutí lehoty zastaviť, je dôvodná, ale vzhľadom na účel reštitučných zákonov bolo povinnosťou odporcu oprávneným osobám poskytovať súčinnosť pri zadovažovaní podkladov, čo si vyžadovalo dlhší čas.

Nedodržanie lehoty pre vydanie rozhodnutia a požiadanie o predĺženie lehoty až po niekoľkých rokoch je procesným pochybením, ktoré ale nemá žiadny vplyv na zákonnosť rozhodnutia o reštitučnom nároku, preto túto námietku navrhovateľa súd nepovažuje za právne relevantnú.

Z uvedených dôvodov súd podľa § 250q ods.2 O.s.p. napadnuté rozhodnutie zrušil, a to z dôvodov uvedených v § 250j ods.2 písm.c) , d) , e) O.s.p. a vrátil ho odporcovi na ďalšie konanie. Úlohou odporcu bude sa riadne vysporiadať s tým, či v danom prípade boli vôbec splnené procesné podmienky na začatie konania o reštitučnom nároku oprávnenej osoby T. X., a až po takomto zistení je možné vydať meritórne rozhodnutie.

Úspešnému navrhovateľovi súd priznal náhradu trov konania podľa § 250k ods.1 O.s.p. a § 250l ods.2 O.s.p. v sume 392,95 eur. Trovy pozostávajú z hodnoty dvoch úkonov právnej služby podľa § 11 ods.1 vyhlášky č. 655/2004 v roku 2011 á 123,50 eur (prevzatie veci a podanie opravného prostriedku na súde) , a 2 x paušál á 7,41 eur, a z hodnoty jedného úkonu právnej služby v roku 2012 á 123,50 eur (účasť na pojednávaní 1 x dňa 02.10.2012) , a 1 x paušál 7,63 eur. Uvedenú sumu je povinný odporca zaplatiť právnej zástupkyni navrhovateľa do troch dní od právoplatnosti rozsudku. Súd nepriznal trovy za podanie vyjadrenia zo dňa 15.03.2011, pretože také vyjadrenie od navrhovateľa nežiadal.

Poučenie:

Proti tomuto rozsudku odvolanie nie je prípustné (§ 250s O.s.p.) .