KSKE 2 Sp 21/2011 - iSpis

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 2Sp/21/2011 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7011201028 Dátum vydania rozhodnutia: 11. 09. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Eva Baranová ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7011201028.3

ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Krajský súd v Košiciach samosudkyňou JUDr. Evou Baranovou, v právnej veci navrhovateľky T. Y., bývajúcej v B., B. Č.. XXX/XX, proti odporcovi Správe katastra Košice, Južná trieda č. 82, Košice, za účasti: 1. Q.. I. Š., bývajúcej v L., C. Č.. XX, 2. L. T., bývajúceho v Q., W. Č.. XX, 3. L.Y.. R. F., bývajúcej v B., Q. Č.. XX, 4. L. T., bývajúceho v B., Q. Č.. XX, o preskúmanie rozhodnutia odporcu zo 14.09.2011 č. V 1257/2011, takto

r o z h o d o l :

Podľa § 250q ods.2 O.s.p. z dôvodu uvedeného v § 250j ods.2 písm.c) , d) O.s.p. s použitím § 250l ods.2 O.s.p. z r u š u j e rozhodnutie odporcu zo 14.09.2011 č.k. V 1257/2011 a v r a c i a ho odporcovi na ďalšie konanie.

Náhradu trov konania účastníkom n e p r i z n á v a .

o d ô v o d n e n i e :

Odporca napadnutým rozhodnutím zamietol návrh na vklad vlastníckeho práva a vecného bremena podaného dňa 22.02.2011, ktorého prílohou bola darovacia zmluva a zmluva o zriadení vecného bremena uzavretá medzi Ž. T.G. ako darkyňou a oprávnenou z vecného bremena a T. Y. darovanou a povinnou z vecného bremena. Svoje rozhodnutie odôvodnil odporca tým, že darkyňa a oprávnená z vecného bremena Ž. T. dňa 03.04.2011 zomrela, a preto s poukazom na ustanovenie § 31 ods.3 zákona č. 162/1965 Z.z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam v znení neskorších predpisov (ďalej iba katastrálny zákon ) , v zmysle ktorého sa v katastrálnom konaní rozhoduje o celom návrhu na vklad a celej zmluve, nie je možné vklad povoliť, pretože podmienky na vklad vecného bremena nie sú splnené.

Navrhovateľka podala v zákonnej lehote návrh na preskúmanie tohto rozhodnutia, v ktorom uviedla, že návrh na vklad vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam, ktoré boli predmetom darovacej zmluvy a zmluvy o zriadení vecného bremena viaznúceho na predmete darovacej zmluvy v prospech darkyne bol odporcovi doručený dňa 22.02.2011, pričom návrh, ako aj pripojené prílohy boli v súlade so zákonnou úpravou obsiahnutou v § 30 ods.4 a 5 katastrálneho zákona. Odporca napriek tomu išiel nad rámec ustanovenia § 31 ods.1 katastrálneho zákona a od zmluvných strán vyžadoval oznámenie ďalších skutočností, ktoré vo vzťahu ku katastrálnemu konaniu boli a naďalej sú bez právnej relevancie, prípadne ich súčasný nesúladný stav so skutočnosťou spôsobil právny predchodca tohto orgánu verejnej správy, resp. zmeny právnych predpisov týkajúcich sa stavieb a ich evidencie. Na základe toho došlo k prerušeniu katastrálneho konania, a to rozhodnutím z 23.03.2011, teda v čase keď darkyňa Ž. T. ešte žila, pričom obsahom výzvy na odstránenie nedostatkov konania boli primárne požiadavky odporcu, ktoré navrhovateľka nepovažuje za dôvodné a sekundárne také požiadavky, ktoré podľa jej názoru prekračovali jej zákonné splnomocnenie konkretizované v § 31 ods.1 katastrálneho zákona, ku

ktorým sa odporca nemá právo akýmkoľvek spôsobom vyjadrovať, ani ich posudzovať a vyhodnocovať. Navrhovateľka ďalej uviedla, že dôvody prerušenia katastrálneho konania pominuli ešte dňa 21.04.2011, ale odporca zostal vo veci nečinným a rozhodol až s odstupom takmer 5 mesiacov. Odporca pritom nereflektoval na zistenie, ktoré mu bolo známe už od podania návrhu, že vo veci ide o návrh na povolenie vkladu vlastníckeho práva a práva prislúchajúceho vecnému bremenu viaznucemu na prevádzaných nehnuteľnostiach v prospech konkrétnej fyzickej osoby, teda o dva relatívne samostatné právne úkony, hoci táto skutočnosť jej bola známa už od začiatku, čo vyplýva z výšky vyrubeného správneho poplatku. Keďže smrť fyzickej osoby je právnou skutočnosťou, ktorú nie je možné predtým ako nastane, presne určiť, je zrejmé, že odporca svojím nezákonným a liknavým postupom pri rozhodovaní vo veci samej nastolil súčasnú situáciu, v ktorej sa rozhodovanie o časti návrhu na povolenie vkladu týkajúceho sa vecného bremena stalo právne irelevantným, pretože subjekt práva medzičasom zanikol. Naďalej je však potrebné konať a rozhodnúť o návrhu na vklad vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam do katastra nehnuteľností, čo týka darovacej zmluvy, preto navrhovateľka považuje napadnuté rozhodnutie tejto časti nielen za nesprávne, ale aj za vydané oneskorene a za nesúladu s príslušnou právnou úpravou. Považuje za absurdné, aby pre procesné pochybenia v postupe štátneho orgánu nebola absolútne rešpektovaná riadne prejavená vôľa fyzickej osoby ňou konkretizovaným spôsobom naložiť s časťou vlastného nehnuteľného majetku a ona sama navrhovateľka sankcionovaná za presne nepredvídateľnú udalosť, ako je smrť darkyne, a zároveň oprávnenej z vecného bremena, so smrťou ktorej vecné bremeno zaniká. Z týchto dôvodov navrhovateľka žiadala, aby súd napadnuté rozhodnutie zrušil a vrátil ho odporcovi na ďalšie konanie.

Odporca v písomnom vyjadrení k obsahu návrhu uviedol, že dňa 22.02.2011 bol na Správu katastra Košice podaný návrh na vklad darovacej zmluvy a zmluvy o zriadení vecného bremena z 03.02.2011 k nehnuteľnostiam nachádzajúcim sa v kat. území P. L., zapísaným na liste vlastníctva č. 585 ako pozemok registra C KN 2147/1, záhrady o výmere 326 m2, pozemok registra C KN 2148, zastavané plochy a nádvoria o výmere 148 m2 a stavba so súpisným číslom 1890 na pozemku registra C KN 2148, zastavanej plochy a nádvoria o výmere 148 m2 o veľkosti spoluvlastníckeho podielu 1/2. V článku IV. zmluvy bolo dohodnuté vecné bremeno spočívajúce v práve darkyne a oprávnenej z vecného bremena na doživotné užívanie darovaných nehnuteľností.

Po preskúmaní návrhu na vklad a jeho príloh správa katastra zistila, že je potrebné, aby dodatkom k zmluve podieloví spoluvlastníci predmetných nehnuteľností - S. T., R. T., I. Š. pristúpili k článku IV. zmluvy ako povinní z vecného bremena a do článku III. zmluvy doplniť záložné právo v prospech Štátnej sporiteľne v Košiciach - RIII 295/64. Z dôvodu odstránenia nedostatkov návrhu na vklad bolo dňa 23.03.2011 podľa § 31a písm.c) katastrálneho zákona vydané rozhodnutie o prerušení konania.

Dňa 21.04.2011 bolo odporcovi doručené doplnenie podania od účastníčky konania T. Y., prílohou ktorého bola kópia úmrtného listu účastníčky konania Ž. T. s uvedeným dňom úmrtia 03.04.2011. Účastníci konania vrátane právnych nástupcov zomrelého účastníka konania boli oboznámení s obsahom katastrálneho konania, vrátane skutočností, že podľa § 31 ods.3 katastrálneho zákona v platnom znení sa rozhoduje o celom návrhu na vklad a celej zmluve. Návrh na vklad nie je možné sčasti zamietnuť a sčasti povoliť. V zmysle tohto návrhu na vklad vlastníckeho práva je možné povoliť len ak sa zo zmluvy vypustia ustanovenia týkajúce sa dohody o zriadeného vecného bremena. Pretože oprávnená z vecného bremena zomrela, nebolo možné rozhodnúť o celom návrhu na vklad a celej zmluve, a preto bol návrh na vklad napadnutým rozhodnutím zamietnutý. Z uvedených dôvodov odporca navrhol, aby súd napadnuté rozhodnutie potvrdil ako vecne správne.

K opravnému prostriedku navrhovateľky sa vyjadrila iba účastníčka konania Q.. I. Š., ktorá konštatovala, že so zamietnutím návrhu na vklad súhlasí. Ostatní účastníci konania sa k opravnému prostriedku nevyjadrili.

Súd podľa § 250l a nasl. O.s.p. preskúmal napadnuté rozhodnutie odporcu, oboznámil sa s administratívnym spisom a zistil tento skutkový stav.

Dňa 22.02.2011 bol doručený odporcovi návrh na vklad vlastníckeho práva, ktorý podali účastníčky darovacej zmluvy a zmluvy o zriadení vecného bremena Ž. T. ako darkyňa a oprávnená z vecného bremena a T. Y. obdarovaná a povinná z vecného bremena. Prílohou tohto návrhu bola darovacia zmluva a zmluva o zriadení vecného bremena uzavretá medzi účastníčkami dňa 03.02.2011. Predmetom darovacej zmluvy bol spoluvlastnícky podiel parciel registra C parc.č. 2147/1 o výmere 326 m2 záhrada a parc.č. 2148 o výmere 148 m2 zastavané plochy a nádvoria a na nej postavený rodinný dom s prideleným súpisným číslom 1890 napísanými na LV č. 585 kat. územie P. L. o veľkosti podielu 1/2 vo vzťahu k celku. Darkyňa v článku III darovacej zmluvy prehlásila, že prevádzané nehnuteľnosti nie sú zaťažené žiadnymi dlhmi, vecnými bremenami a netrpia ani inými právnymi vadami s tým, že skutočnosti, ktoré sú uvádzané na liste vlastníctva v časti C - Ťarchy boli už medzičasom vysporiadané a mali byť preto z neho vymazané.

Odporca uznesením z 23.03.2011 č.k. V 1257/2011 podľa § 31a písm.c) kat. zákona konanie o prerušil na dobu 30 dní z dôvodu, že je potrebné, aby podieloví spoluvlastníci predmetných nehnuteľností dodatkom pristúpili k článku IV zmluvy ako povinní z vecného bremena a do článku III zmluvy je potrebné doplniť záložné právo v prospech Štátnej sporiteľne v Košiciach - RIII 295/64.

Navrhovateľka T. Y. doplnila podanie, ktoré bolo doručené odporcovi 21.04.2011 a súčasne oznámila, že darkyňa a oprávnená z vecného bremena Ž. T. dňa 03.04.2011 zomrela. Z toho dôvodu návrh upravila tak, že k povoleniu vkladu v časti zmluvy o zriadení vecného bremena nedôjde, pretože medzičasom zanikol subjekt práva - oprávnený z vecného bremena.

Odporca po zistení okruhu dedičov po poručiteľke Ž. T. ich listom z 21.07.2011 vyzval, aby sa do 15 dní od obdržania tejto výzvy dostavili na správu katastra za účelom zosúladenia zmluvy s terajším právnym stavom. V spise sa nachádza už iba rozhodnutie odporcu vo veci samej napadnuté opravným prostriedkom, ktorým návrh na vklad zamietol z dôvodu, že návrh na vklad vlastníckeho práva a vecného bremena nie je možné povoliť, pretože oprávnená z vecného bremena zomrela a v zmysle § 31 ods.3 katastrálneho zákona sa v katastrálnom konaní rozhoduje o celom návrhu na vklad a celej zmluve. Návrh na vklad nie je možné sčasti zamietnuť a sčasti povoliť.

Na pojednávaní navrhovateľka zotrvala na dôvodoch svojho opravného prostriedku a uviedla, že posledných 9 rokov sa o svoju matku starala výlučne sama a občas jej vypomohol jeden z bratov L.. Všetci dedičia po neb. Ž. T. sú jej vnuci a vnučky, ktorí s poručiteľkou neudržiavali žiadne vzťahy, keďže ich rodičia boli rozvedení.

Zástupkyňa odporcu na pojednávaní uviedla, že právnym nástupcom darkyne boli zaslané výzvy za účelom zosúladenia zmluvy s terajším právnym stavom, ale iba jedna z nich L.. R. F. si osobne prevzala jedno vyhotovenie zmluvy a jeden z právnych nástupcov bývajúci v Bratislave sa iba telefonicky informoval o veci.

Podľa § 31 ods.1 katastrálneho zákona správa katastra preskúma zmluvu z hľadiska, či obsahuje podstatné náležitosti zmluvy, či je úkon urobený v predpísanej forme, či je prevodca oprávnený nakladať s nehnuteľnosťou, či sú prejavy vôle dostatočne určité a zrozumiteľné, či zmluvná voľnosť alebo právo nakladať s nehnuteľnosťou nie sú obmedzené, či zmluva neodporuje zákonu, či zákon ju neobchádza, a či sa neprieči dobrým mravom. Pri rozhodovaní o vklade prihliada správa katastra aj na skutkové a právne skutočnosti, ktoré by mohli mať vplyv na povolenie vkladu.

Podľa § 31 ods.3 katastrálneho zákona ak sú podmienky na vklad splnené, správa katastra vklad povolí; inak návrh zamietne.

Podľa § 22 ods.5 katastrálneho zákona v katastrálnom konaní sa postupuje podľa všeobecných predpisov o správnom konaní, ak tento zákon alebo iný zákon neustanovuje inak.

Úmrtie účastníka darovacej zmluvy, t.j. darcu sama o sebe nie je dôvodom na zamietnutie návrhu na vklad vlastníckeho práva, a to ani podľa ustanovení katastrálneho zákona, ani podľa ustanovení Občianskeho zákonníka. Účastník zmluvy, ktorá podlieha pre účinnosť rozhodnutia vkladu príslušnej správy katastra je svojím zmluvným prejavom viazaný až do rozhodnutia príslušného orgánu. Táto viazanosť je občiansko-právnym vzťahom, prechádza z účastníka na jeho právnych nástupcov, a teda aj na dedičov, ktorí ako právni nástupcovia zomrelého účastníka nastupujú na jeho miesto do právneho vzťahu založeného prejavmi vôle pôvodného účastníka.

Otázka viazanosti prejavov vôle účastníkov zmluvy o prevode vlastníckeho práva k nehnuteľnosti v prípade nastania nezvrátiteľnej právnej udalosti, ktorou je smrť účastníka zmluvy, je riešená v rozhodnutí Najvyššieho súdu SR sp. zn. 2Cdo/184/2005, sp. zn. 6Sžo/132/2010, 2Sžo/127/2010. Z týchto rozhodnutí vyplýva, že zhodné prejavy vôle účastníkov smerujúce k vzniku zmluvy sú právnymi úkonmi, ktoré zakladajú podľa § 2 ods.1 Občianskeho zákonníka medzi účastníkmi občiansko-právny vzťah, z ktorého účastníkom vyplývajú určité vzájomné práva a povinnosti. Účinnosť zmluvy nastáva súčasne so vznikom platnej zmluvy, pokiaľ zákon alebo dohoda strán neustanovuje inak. Rozhodnutie správy katastra o povolení vkladu vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam nie je rozhodnutím, s ktorým by zákon spájal vznik účinnosti zmluvy o prevode vlastníckeho práva k nehnuteľnej veci. Účinky vkladu spočívajú v tzv. vecno-právnych následkoch, a nie v obligačno-právnych následkoch zmluvy, ktoré nastali platným prijatím návrhu na uzavretie zmluvy (§ 44 ods.1 Občianskeho zákonníka) . Z platnej zmluvy vznikajú pre ich účastníkov obligačno-právne účinky, t.j. obsah zmluvy sa stáva pre účastníkov zmluvy rovnako a bezpodmienečne záväzným. Viazanosť účastníkov s prejavmi vôle smerujúcimi k vzniku zmluvy trvá aj pre dedičov zomrelého účastníka, ktorý vstupuje do jeho práv a záväzkov z občiansko-právneho vzťahu, ku ktorému došlo na podklade zhodných prejavov vôle účastníkov ešte pred vznikom vecno-právnych účinkov účinnej zmluvy. Práva a povinnosti majetkovej povahy prechádzajú z účastníkov na ich právnych nástupcov; rovnako prechádzajú na právnych nástupcov účastníkov zmluvy práva a povinnosti z občiansko-právneho vzťahu založeného zhodnými prejavmi vôle smerujúcimi k zmluve. Úmrtie účastníka zmluvy nič nemení na viazanosti účastníkov s prejavmi vôle smerujúcimi k vzniku vecno-právnych účinkov zmluvy, trvá teda naďalej aj pre dedičov účastníka, ktorý vstupuje do práv a záväzkov zomrelého účastníka občiansko-právneho vzťahu, ku ktorému došlo na podklade zhodných prejavov vôle účastníkov ešte pred vznikom vecno-právnych účinkov zmluvy o prevode vlastníctva nehnuteľnej veci.

Odporca po tom, čo mu navrhovateľka doručila úmrtný list jednej z účastníčok darovacej zmluvy, mal v zmysle týchto zásad konať s právnymi nástupcami zomrelej účastníčky, t.j. s dedičmi, ktorých mal oboznámiť čo je predmetom katastrálneho konania a aké stanovisko po právnych nástupcoch zomrelej účastníčky darovacej zmluve k otázke viazanosti prejavom vôle poručiteľky. V administratívnom spise odporcu sa však okrem jedného vyhotovenia výzvy adresovanej právnym nástupcom neb. Ž. T. nenachádza žiadny dôkaz o tom, že títo účastníci katastrálneho konania boli riadne oboznámení s predmetom konania, čo nepriamo vyplýva aj zo stanoviska jednej z účastníčok konania k opravnému prostriedku navrhovateľky. Ani odporca vo svojom rozhodnutí sa s touto otázkou vôbec nezaoberal a v rozhodnutí neuviedol či a ako postupoval po zistení, že účastníčka darovacej zmluvy - darkyňa a oprávnená z vecného bremena zomrela. Z uvedených dôvodov súd dospel k záveru, že zistenie skutkového stavu odporcom nebolo dostačujúce na posúdenie veci, pričom jeho rozhodnutie je nepreskúmateľné pre nedostatok dôvodov. Preto napadnuté rozhodnutie odporcu zrušil a vrátil ho odporcovi na ďalšie konanie, v ktorom bude postupovať spôsobom naznačenom v odôvodnení tohto rozhodnutia.

Náhradu trov konania súd účastníkom nepriznal, pretože navrhovateľka ani ostatní účastníci si náhradu trov neuplatnili.

Poučenie:

Proti tomuto rozsudku odvolanie nie je prípustné (§ 250s O.s.p.) .