KSKE 2 Sp 22/2011 - iSpis

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 2Sp/22/2011 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7011201127 Dátum vydania rozhodnutia: 24. 04. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Eva Baranová ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7011201127.2

ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Krajský súd v Košiciach samosudkyňou JUDr. Evou Baranovou, v právnej veci navrhovateľky S. B., bývajúcej v R. U. W., B. Č.. XX, proti odporcovi Sociálnej poisťovni, ústredie, Bratislava, Ul. 29. augusta č. 10, o úrazovú rentu, takto

r o z h o d o l :

Z r u š u j e rozhodnutie odporcu zo 16.09.2011 č. 49686-2/2011-BA a v r a c i a ho odporcovi na ďalšie konanie.

P r i z n á v a navrhovateľke právo na náhradu trov konania v sume 61,09 eur, ktorú je odporca povinný zaplatiť navrhovateľke do troch dní od právoplatnosti rozsudku.

o d ô v o d n e n i e :

Odporca preskúmavaným rozhodnutím rozhodol, že podľa § 88 zákona č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov (ďalej iba zákona o sociálnom poistení ) nemá nárok na úrazovú rentu. V odôvodnení rozhodnutia odporca uviedol, že pri posudzovaní nárokov navrhovateľky vychádzal z lekárskej správy zo dňa 24. augusta 2011, žiadosti o priznanie úrazovej renty zo dňa 15. júna 2011, záznam o pracovnom úraze zo dňa 2. júla 2010, oznámenia o poistnej udalosti, zápisnice z ústneho pojednávania zo dňa 13. septembra 2011. Podľa lekárskej správy Sociálnej poisťovne prepočty B. vystavenej dňa 24. augusta 2011, ktorá je súčasťou rozhodnutia, má navrhovateľka zistený pokles pracovnej schopnosti v rozsahu 0 %, v dôsledku čoho nespĺňa podmienku nároku na úrazovú rentu. Navrhovateľka má ukončenú strednú zdravotnú školu, pracuje v organizácii N. P. s.r.o., C. ako GAP líder, ktorému z pracovnej náplne vyplýva: koordinuje tok materiálu, podieľa sa na školení nových zamestnancov, podieľa sa na vedení pravidelných hodnotiacich rozhovorov, zodpovedá za evidenciu členov, koordinuje prácu zamestnancov. V máji 2010 pri práci pri zdvíhaní ťažšieho bremena pocítila pichnutie v oblasti slabiny, bola vyšetrená neurológom, realizované EMG vyšetrenie potvrdilo léziu podkožného femorálneho laterálneho nervu, odvtedy je liečená neurológom a algeziológom pre chronickú bolesť, kŕče pri chôdzi a bolesti v oblasti pravého stehna. Navrhovateľka bola hospitalizovaná na neurologickom oddelení vo F. nad A. v máji 2011, kde bol stav uzatvorený ako komplexný regionálny algodystrofický syndróm femorálne vpravo a chronická neuropatická bolesť. Funkčný stav u navrhovateľky, až na bolesť a kŕče pri chôdzi, je v norme, svalová sila a tonus v oblasti stehna je tiež v norme, stav umožňuje navrhovateľke vykonávať prácu GAP lídra bez obmedzenia. Posudkový lekár určil mieru poklesu pracovnej schopnosti pre účely úrazovej renty na 0 %.

Navrhovateľka podala v zákonnej lehote návrh na preskúmanie tohto rozhodnutia, v ktorom uviedla, že nesúhlasí s rozhodnutím odporcu, že v dôsledku utrpeného pracovného úrazu nemá žiadny pokles pracovnej schopnosti. Konštatovala, že odporca nezohľadnil pri rozhodovaní skutočnosť, že je stále uznaná za dočasne práceneschopnú, t.z. nespôsobilú na výkon práce. Pracovná neschopnosť jej vznikla

preto, že pri výkone práce, t.j. pri plnení pracovných úloh utrpela poškodenie zdravia na dolnej končatine, konkrétne poranenie svalu a šľachy. Uvedené poškodenie bolo následne diagnostikované ako nervus cutaneus femoralis, pre ktoré jej bola stanovená v konaní vo veciach kompenzácie miera funkčnej poruchy v rozsahu 40 %. I keď posúdenie zdravotného stavu na účely úrazovej renty sa riadi inými pravidlami, stanovenie miery funkčnej poruchy 40 % v porovnaní so zdravou osobou spochybňuje a odporuje si so záverom posudkového lekára sociálneho poistenia o tom, že nemá žiadny pokles pracovnej schopnosti. Poukázal na rozpor v závere posudkového lekára, ktorý na jednej strane tvrdí, že nemá žiadny pokles pracovnej schopnosti, na druhej strane však konštatuje v posudku z 24. augusta 2011, že funkčný stav až na bolesť a kŕče pri chôdzi je v norme, svalová sila a tonus v oblasti stehna je v norme a umožňuje jej vykonávať pôvodnú prácu bez obmedzenia. Navrhovateľka ďalej poukázala na to, že rozsah pracovnej náplne tak, ako je uvedený v napadnutom rozhodnutí, je neúplný a nepresný, keďže z neho vyplýva, že nevykonáva žiadnu pohybovú aktivitu. Navrhovateľka zdôraznila, že okrem koordinácie toku materiálu, podieľaní sa na školení nových zamestnancov, na vedení pravidelných hodnotiacich rozhovorov, zodpovednosti za evidenciu členov a koordináciu práce zamestnancov GAP líder logistiky zodpovedá, ako vyplýva z popisu pracovnej pozície z 21. mája 2009 za vychystaný materiál na linku v predpísanom čase a v predpísanej kvalite, alebo zásobovanie materiálu do preberacieho miesta, za výdaj materiálu priamo na linku, čo si vyžaduje často priamo fyzickú aktivitu. Práve pri plnení týchto pracovných úloh utrpela úraz. Povinnosť zabezpečovať plynulosť prevádzky v logistike, vrátane zastúpenia neprítomného zamestnanca logistiky, za ktorú GAP líder logistiky zodpovedá, vyplýva z úloh stanovených v dennej rutine GAP lídra, alebo z operatívnych úloh a príkazu nadriadeného, ktoré nie sú voči jej osobe ojedinelé. Na predmetnej pozícii sa vyžaduje manuálna zručnosť, z čoho vyplýva určitá miera fyzickej aktivity pri výkone práce. Navrhovateľka uviedla, že závery posudkového lekára sociálneho poistenia, ktoré si odporca osvojil, sú v rozpore so vstupom funkčného postihnutia organizmu, ktorý je následkom pracovného úrazu, sú v rozpore s pracovnou náplňou GAP lídra logistiky, ktorá nebola zohľadnená komplexne, pretože nesprávne sa vyhodnotil dôsledok pracovného úrazu na jej pracovnú schopnosť v spojitosti s pracovnou náplňou, pretože sa domnieva, že s prihliadnutím na uvedené skutočnosti má z dôvodu pracovného úrazu pokles pracovnej schopnosti, ktorá zakladá nárok na úrazovú rentu, prípadne na inú dávku úrazového poistenia. Záver posudkového lekára je v rozpore so skutočným stavom veci, o čom svedčí fakt, že v čase podania návrhu bola hospitalizovaná z dôvodu pretrvávajúcich bolestí v dolnej končatine a krížov, ktoré sú dôsledkom utrpeného úrazu. Z uvedených dôvodov navrhovateľka žiadala, aby súd rozhodnutie odporcu zo 16. septembra 2011 č. 49686-2/2011- BA zrušil a vrátil ho odporcovi na ďalšie konanie.

Odporca navrhol napadnuté rozhodnutie potvrdiť ako vecne správne. V písomnom vyjadrení k opravnému prostriedku navrhovateľky uviedol, že zo spisovej dokumentácie vyplýva, že navrhovateľka utrpela dňa 29. mája 2010 pracovný úraz zamestnávateľa N. P. s.r.o., Odštepný závod C., kde pracovala od 1. apríla 2010 vo funkcii GAP líder. Navrhovateľka bola na základe opravného prostriedku opätovne posúdená posudkovým lekárom Sociálnej poisťovne, pobočka B., ktorý lekárskou správou zo dňa 24. novembra 2011 nevyhovel opravnému prostriedku navrhovateľky v celom rozsahu a odstúpil vec posudkovému lekárovi Sociálnej poisťovne, ústredie na ďalšie konanie.

Posudkový lekár Sociálnej poisťovne, ústredie so sídlom v B. po posúdení zdravotného stavu navrhovateľky vyhotovil lekársku správu zo dňa 19. januára 2012, v ktorej sa v časti celkový posudok uvádza, že navrhovateľka pracuje v autopriemyselnom parku ako administratívna pracovníčka. Dňa 29.05.2010 v práci pri dvíhaní ťažkého bremena jej pichlo v pravej slabine, zároveň sa v slabine pod kožou objavili červené bodky. Následne bola uznaná dlhodobo PN, bola vyšetrená na rôznych odborných ambulanciách a rôznymi špeciálnymi vyšetrovacími metódami. EMG vyšetrenie potvrdilo poruchu podkožného femorálneho nervu s nasadením analgetickej liečby. Pre chronické bolesti a neúspech ambulantnej liečby bola hospitalizovaná na neurologickom oddelení a naposledy na algeziologickej klinike v októbri 2010, kde po komplexnej liečbe vážne poškodenie na zdraví sa nepotvrdilo. U navrhovateľky pretrváva chronická bolesť s doporučením konzervatívnej liečby. Navrhovateľka podľa názoru posudkového lekára je schopná vykonávať naďalej administratívne práce bez obmedzení. V dôsledku pracovného úrazu nemá pokles pracovných schopností na účely úrazovej renty. Miera poklesu pracovnej schopnosti je podľa lekárskych správ z 19. januára 2012 0 %.

Podľa § 250l a nasl. O.s.p. preskúmal napadnuté rozhodnutie odporcu, oboznámil sa s administratívnym spisom odporcu, doplnil dokazovanie dožiadaním u zamestnávateľa navrhovateľky a dospel k záveru, že návrh na zrušenie rozhodnutia odporcu je dôvodný.

Navrhovateľka na pojednávaní predložila súdu kópiu dohody o skončení pracovného pomeru so zamestnávateľom N. P. s.r.o. z dôvodu, že zamestnávateľ uznal, že v dôsledku utrpeného pracovného úrazu nemôže vykonávať doterajšiu prácu a inú pracovnú pozíciu pre ňu nemá. Dôvodom skončenia pracovného pomeru bola dlhodobá strata spôsobilosti vykonávať doterajšiu prácu následnom pracovného úrazu. Dohoda bola uzatvorená na základe posudku o zdravotnej spôsobilosti na výkon konkrétnej činnosti, ktorý vyhotovil klinický pracovný lekár a toxikológ pracovnej zdravotnej služby, a podľa ktorého nie je spôsobilá na výkon doterajšieho zamestnania GAP lídra logistiky. Navrhovateľka uviedla, že z popisu jej pracovnej pozície okrem iného vyplýva, že v prípade potreby zastupuje operátora logistiky v jeho dennej činnosti, napríklad prijímanie materiálu, dvíhanie bremien, zásobovanie linky, práca v stoji a podobne. To znamená, že vo svojej pracovnej náplni mala aj určitú manuálnu činnosť a nešlo iba o administratívne práce, ako to uvádzali posudkoví lekári odporcu. Posudkoví lekári mali k dispozícii pracovnú náplň, v ktorej nebola uvedená táto činnosť, zamestnávateľ jej vyhotovil novú pracovnú náplň aj s uvedením tejto manuálnej činnosti, po tom, čo zamestnávateľa informovala, že má problémy s odškodnením pracovného úrazu. Hoci nebola táto činnosť uvedená v popise pracovnej pozície, bežne sa však vykonávala a GAP líder bol povinný v prípade potreby vykonávať aj tieto práce. Predložila súdu tiež lekárske správy z neurologického vyšetrenia zo dňa 17.01.2012 a 21.02.2012, z ktorých vyplýva, že zdravotný stav navrhovateľky sa nemení a stále pretrvávajú bolesti, v dôsledku čoho musí užívať lieky.

Súd doplnil dokazovanie vyžiadaním si vyjadrenia od bývalého zamestnávateľa navrhovateľky N. P. s.r.o., Odštepný závod C., ktorý uviedol, že v čase kedy navrhovateľka utrpela pracovný úraz, rovnako aj v súčasnosti vykonával GAP líder v prípade potreby (neprítomnosť, zvýšený počet objednávok) zastupovanie operátora logistiky v jeho dennej činnosti, napríklad prijímanie materiálu (dvíhanie bremien) , zásobovanie linky (práca v stoji) .

Z lekárskej správy z 19. januára 2012 vyhotovenej posudkovým lekárom sociálneho poistenia Sociálnej poisťovne, ústredie v B. vyplýva, že pracovná pozícia navrhovateľky bola posúdená ako administratívna činnosť. Poškodenie zdravia, ktoré utrpela v súvislosti s pracovným úrazom, jej nebráni v tom, aby vykonávala naďalej tieto práce bez obmedzenia.

Podľa § 88 ods.1 zákona o sociálnom poistení poškodený má nárok na úrazovú rentu, ak v dôsledku pracovného úrazu alebo choroby z povolania má viac ako 40 %-ný pokles schopnosti vykonávať doterajšiu činnosť zamestnanca, alebo činnosť osoby uvedenej v § 17 ods.2 (ďalej len pokles pracovnej schopnosti ) a nedovŕšil dôchodkový vek alebo mu nebol priznaný predčasný starobný dôchodok.

Podľa § 90 písm.a) zákona o sociálnom poistení poškodený má nárok na jednorazové vyrovnanie, ak v dôsledku pracovného úrazu alebo choroby z povolania má pokles pracovnej schopnosti najmenej 10 a najviac 40 %.

Podľa § 195 ods.1 zákona o sociálnom poistení organizačná zložka Sociálnej poisťovne pred vydaním rozhodnutia postupuje tak, aby presne a úplne zistila skutočný stav veci a na ten účel obstará potrebné podklady a rozhodnutie.

Podkladom na rozhodnutie sú najmä podania, návrhy a vyjadrenia účastníkov konania, dôkazy, čestné vyhlásenia, ako aj skutočnosti všeobecne známe, alebo známe organizačnej zložke Sociálnej poisťovne z jej činnosti (§ 193 ods.2 zákona o sociálnom poistení) .

Organizačná zložka Sociálnej poisťovne pri posudzovaní vecí objasňuje rovnako dôkladne všetky rozhodujúce skutočnosti bez ohľadu na to, či svedčia v prospech, alebo v neprospech účastníka konania (§ 195 ods.3 zákona o sociálnom poistení) .

Podľa § 196 ods.1 dôkazom je všetko, čo môže prispieť k zisteniu a objasneniu skutočného stavu veci, najmä výpovede účastníkov konania a vyjadrenia účastníkov konania a svedkov, odborné posudky, znalecké posudky, správy, listiny, vyjadrenia a potvrdenia iných fyzických osôb a právnických osôb (§ 196 ods.1 prvá veta zákona o sociálnom poistení) .

Predmetom súdneho preskúmavania je rozhodnutie odporcu, ktorým nepriznal navrhovateľke nárok na úrazovú rentu z dôvodu, že podľa posudku posudkového lekára sociálneho poistenia navrhovateľka v dôsledku pracovného úrazu nemá pokles schopností vykonávať doterajšiu činnosť zamestnanca o viac ako 40 %. Posudkoví lekári pritom hodnotili pracovnú pozíciu navrhovateľky ako administratívnu činnosť a vychádzali z predloženej pracovnej náplne, ktorú vyhotovil zamestnávateľ navrhovateľky.

Navrhovateľka však utrpela pracovný úraz pri dvíhaní ťažkého bremena, čo zamestnávateľ uznal ako pracovný úraz, pretože činnosť navrhovateľky súvisela s pracovnou pozíciou GAP lídra logistiky, ktorý v prípade potreby (neprítomnosť, zvýšený počet objednávok) zastupuje GAP líder operátora logistiky v jeho dennej činnosti, napr. prijímanie materiálu (dvíhanie bremien) , zásobovanie linky (práca v stoji a pod. Činnosť navrhovateľky, pri ktorej došlo k pracovnému úrazu, súvisela podľa splnených pracovných úloh. Pretože táto činnosť nebola uvedená v popise pracovnej pozície, posudkoví lekári v čase vyhotovenia lekárskeho posudku sa nemohli s touto činnosťou zaoberať a hodnotiť, hoci im bolo známe, pri akej činnosti k úrazu došlo. Po podaní opravného prostriedku zamestnávateľ navrhovateľky vyhotovil nový popis pracovnej pozície, ktorý zodpovedal skutočnosti v čase kedy navrhovateľka úraz utrpela.

Pretože preskúmavacie konanie na súde na základe opravného prostriedku proti neprávoplatnému rozhodnutiu správneho orgánu nie je pokračovaním správneho konania v druhom stupni, súd nemôže hodnotiť tento nový dôkaz z hľadiska splnenia podmienok zákona na vznik nároku na úrazovú rentu, prípadne iné odškodnenie navrhovateľky, a preto bolo potrebné napadnuté rozhodnutie podľa § 250q ods.2 O.s.p. z dôvodov uvedených v § 250j ods.2 písm.c) O.s.p. zrušiť a vrátiť ho odporcovi na ďalšie konanie. V ďalšom konaní je potrebné opätovne posúdiť zdravotný stav navrhovateľky s prihliadnutím na obsah pracovnej činnosti z pracovnej pozície, ktorú zastávala navrhovateľka v čase pracovného úrazu, a tiež novšie lekárske správy z neurologického vyšetrenia, ktoré navrhovateľka predložila súdu.

Podľa § 250r O.s.p. ak súd zruší rozhodnutie správneho orgánu, je správny orgán pri novom prejednaní viazaný právnym názorom súdu.

O trovách konania súd rozhodol podľa § 250l ods.2 O.s.p. s použitím § 250k ods.1 O.s.p., podľa ktorého ak má žalobca úspech celkom alebo sčasti, súd mu proti žalovanému prizná právo na úplnú alebo čiastočnú náhradu trov konania. Navrhovateľka bola v konaní úspešná, uplatnila si náhradu trov konania, a to hotové výdavky vo forme cestovného vo výške 60,09 eur ako výdavok za benzín do osobného motorového vozidla na cestu L. - Q. - B. a späť, 2 x na deň 06.03.2012 a 24.04.2012. Navrhovateľka pripojila aj zmluvu o nájme bytu nachádzajúceho sa v L. M. E. L.Ľ. Č.. X, ktorú uzavrela s vlastníkom bytu. Odporca je povinný zaplatiť uvedenú sumu navrhovateľke do troch dní od právoplatnosti rozsudku na účet navrhovateľky č. XXXXXXXXXX/XXXX.

Poučenie:

Proti tomuto rozsudku je prípustné odvolanie do 15 dní odo dňa jeho doručenia na Najvyšší súd SR v Bratislave prostredníctvom Krajského súdu v Košiciach, a to písomne v dvoch vyhotoveniach.

V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (§ 42 ods. 3 O. s. p.) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha.

Odvolanie možno odôvodniť len tým, že

a) v konaní došlo k vadám uvedeným v § 221 ods. 1,

b) konanie má inú vadu, ktorá mohla mať za následok nesprávne rozhodnutie vo veci,

c) súd prvého stupňa neúplne zistil skutkový stav veci, pretože nevykonal navrhnuté dôkazy, potrebné na zistenie rozhodujúcich skutočností,

d) súd prvého stupňa dospel na základe vykonaných dôkazov k nesprávnym skutkovým zisteniam,

e) doteraz zistený skutkový stav neobstojí, pretože sú tu ďalšie skutočnosti alebo iné dôkazy, ktoré doteraz neboli uplatnené (§ 205a) ,

f) rozhodnutie súdu prvého stupňa vychádza z nesprávneho právneho posúdenia veci.