KSKE 2 Sp 27/2010 - iSpis

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 2Sp/27/2010 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7010234461 Dátum vydania rozhodnutia: 31. 01. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Eva Baranová ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7010234461.3

ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Krajský súd v Košiciach samosudkyňou JUDr. Evou Baranovou, v právnej veci navrhovateľa D.-T., s.r.o., K. W., zastúpeného JUDr. Irenou Sopkovou, advokátkou, so sídlom v Košiciach, Hlavná č. 25, proti odporcovi Obvodnému pozemkovému úradu Michalovce, za účasti: 1. X.. O. O., bývajúcej v Q. Č.. XXX, 2. X.. K. K., bývajúcej v J., T. R. Č.. XXXX/XX, 3. U. Q., bývajúcej vo C. Č.. X, 4. K. O., bytom J., L. H. XX, K., všetky zastúpené X.. O. O., bytom Q. Č.. XXX, o návrhu na preskúmanie rozhodnutia odporcu z 01.09.2010 č. 2010-00645/R/V/2-Dr.Oz., takto

r o z h o d o l :

Z r u š u j e rozhodnutie odporcu z 01.09.2010 č. 2010/00645/R/V/2-Dr.Oz. v spojení s opravným rozhodnutím z 12.10.2010 č.j. 2010/00645/R-oprava/Dr.Oz. a v r a c i a ho odporcovi na ďalšie konanie.

P r i z n á v a navrhovateľovi právo na náhradu trov konania v sume 318,84 eur, ktorú je odporca povinný zaplatiť do rúk právnej zástupkyne navrhovateľa do troch dní od právoplatnosti rozsudku.

o d ô v o d n e n i e :

Odporca napadnutým rozhodnutím rozhodol podľa § 5 ods.2 zákona č. 503/2003 Z.z. o navrátení vlastníctva k pozemkom a doplnení zákona NR SR č. 180/1995 Z.z. o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom v znení neskorších predpisov (ďalej iba zákon ) tak, že oprávnené osoby podľa § 2 ods.2 písm.c) zákona X.. O. O., X.. K. K., U. Q. O. M O. spĺňajú podmienky § 3 ods.1 písm.d) zákona na vrátenie vlastníctva k pozemkom, ktoré boli odňaté bez náhrady podľa zákona SNR č. 81/1949 Zb. o úprave právnych pomerov pasienkového majetku bývalých urbárnikov, komposesorátov a podobných právnych útvarov. Oprávneným osobám sa dňom právoplatnosti tohto rozhodnutia navráti vlastníctvo k pozemkom v katastrálnom území Q. uvedených v bode II. výrokovej časti rozhodnutia, a to každej v jej zákonnom podiele po 10/240-in z mpč. XXX urbársky pasienok o výmere 608913 m2 zapísané v PKV č. XXX pod B/93 v podiele 10/60-in, ktoré podľa zákona SNR č. 81/1949 Zb. zo zákona prešli do vlastníctva S. Q. (LV č. XXX) t.č. zapísané na E-KN LV č. XXX v podiele 1/1 vo vlastníctve právnickej osoby D.-T. N., s.r.o. K. W..

V zákonnej lehote podal opravný prostriedok navrhovateľ, ktorý uviedol, že predmetné nehnuteľnosti boli nadobudnuté pôvodným vlastníkom spoločnosťou P.T.X., I..W..V.. D. v rámci konkurzného konania, a to odkúpením od správcu konkurznej podstaty so súhlasom súdu. Následne tieto nehnuteľnosti navrhovateľ odkúpil od tejto spoločnosti a za zakúpené nehnuteľnosti riadne zaplatil. Navrhovateľ poukázal na dôvody rozhodnutia odporcu, v ktorom uviedol, že k pochybeniu došlo tým, že správca konkurznej podstaty neinformoval Krajský súd v Košiciach pri vydaní opatrenia č.k. 2K/69/1995 zo dňa 13.05.2009, že si nevyžiadal stanovisko Obvodného pozemkového úradu K., či na nehnuteľnostiach, ktoré boli predmetom konkurznej podstaty, neboli uplatnené reštitučné nároky. S poukazom na ustanovenie § 4 ods.2 zákona odporca považoval kúpne zmluvy uzavreté medzi správcom konkurznej

podstaty, a následne kúpnu zmluvu uzavretú medzi navrhovateľom a spoločnosťou, ktorá predmetné nehnuteľnosti nadobudla v rámci speňažovania konkurznej podstaty, za neplatnú. Konštatoval, že rozhodnutie správneho orgánu považuje za absolútne nesprávne a nezákonné, porušujúce právnu istotu nadobúdateľov, ktorí uvedené nehnuteľnosti nadobudli na základe kúpnej zmluvy v dobrej viere bez akýchkoľvek tiarch či vedomosti, že predmetné nehnuteľnosti by mali podliehať reštitučnému konaniu. Vlastnícke právo predávajúceho v čase predaja nebolo žiadnym spôsobom obmedzené a v katastri nehnuteľností na predmetnom liste vlastníctva nebola vykonaná žiadna poznámka svedčiaca o tom, že by právo nakladať s nehnuteľnosťami, ktoré boli predmetom kúpy, bolo nejakým spôsobom obmedzené. Poukázal na to, že k odpredaju nehnuteľností správcom konkurznej podstaty bol udelený súhlas súdu, a toto rozhodnutie aj nadobudlo právoplatnosť, a teda má záväzné účinky pre každého. Navrhovateľ v tejto súvislosti poukázal na rozhodnutie Najvyššieho súdu SR zo dňa 18.12.2007 č.k. 4Cdo/274/2004. Navrhovateľ ďalej uviedol, že voči oprávneným osobám nemal nikdy postavenie povinnej osoby tak, ako je to uvedené v ustanovení § 4 zákona. Vyslovil názor, že oprávnené osoby si môžu uplatniť nárok na náhradu škody voči správcovi konkurznej podstaty a nápravy sa nemôžu domáhať takým postupom, ktorý zvolil odporca napadnutým rozhodnutím.

Odporca v písomnom vyjadrení k opravnému prostriedku uviedol, že oprávnené osoby si dňa 30.12.2004 písomným podaním zo dňa 27.12.2004 uplatnili podľa zákona nárok na vrátenie vlastníctva k nehnuteľnostiam zapísaných v PKV č. XXX mpč. XXX urbársky pasienok o výmere 608913 m2 v katastrálnom území Q. pod B/93 v podiele 10/60-in po pôvodnom vlastníkovi S.Á. O. (ž. U. rodená Š.) . Po prešetrení skutkového stavu i napriek tomu, že reštituované nehnuteľnosti boli od roku 2009 vo vlastníctve právnickej osoby - navrhovateľa, zapísané na EKN LV č. XXX, parc.č. 1292, parc.č. 1300/1, parc.č. 1298 v podiele 1/1 a na LV č. XXX v podiele 1/1 priznal vlastnícke právo oprávneným osobám v im prislúchajúcich zákonných podieloch. Šetrením zistil, že nehnuteľnosti zapísané na LV č. XXX boli po ukončení ROEP rozhodnutím OÚ K., Odbor OPPaLH č.j. 2001/2427 zo dňa 22.10.2001, Z-2507/01 odpísané z PKV č. XXX, mpč. (XXX/b-XXX) /XX roľa - dnice dolné o výmere 183438 m2, ktoré dňa 3. februára 1951 prešli do vlastníctva S. W.P. A. Q. v dôsledku odňatia bez náhrady postupom podľa zákona SNR č. 81/1949 Z.z. Na základe písomnej identifikácie vypracovanej Správou katastra K. zo dňa 20.03.2007 č. K3-922/2006 predmetné pozemky ešte v roku 2007, teda v čase účinnosti zákona č. 503/2003 Z.z. boli vo vlastníctve S. Q. zapísané na LV č. XXX a iba v užívaní úpadcu N.Á. A. O. D. C. Q., v správe správcu konkurznej podstaty S.. S. C.. Konkurz na majetok dlžníka (úpadcu) N. O. D. bol vyhlásený uznesením Krajského súdu Košice dňa 31. januára 2000 pod sp. zn. 2K/69/1995-31, teda do majetku úpadcu nemali byť zahrnuté nehnuteľnosti, ktoré ešte v roku 2007 boli vo vlastníctve S. Q.Í.. Pri riešení reštitučného nároku oprávnených osôb odporca zistil, že nehnuteľnosti zapísané na LV č. XXX boli správcom konkurznej podstaty na základe opatrenia Krajského súdu v Košiciach zo dňa 13.05.2009 č.k. 2K/69/1995 odpredané mimo dražby firme P., I..W..V.., D. na základe kúpnej zmluvy o predaji častí konkurznej podstaty zo dňa 18.05.2009. Podľa názoru odporcu správca konkurznej podstaty mal vedieť, že na uvedené pozemky podľa § 3 ods.1 písm.d) zákona si mohli oprávnené osoby uplatniť reštitučný nárok, a preto mal požiadať odporcu o písomné stanovisko, či na majetok, ktorý je v konkurze, bol, resp. nebol uplatnený reštitučný nárok. Dôkazom toho, že tak neurobil, je písomné vyjadrenie Krajského súdu v Košiciach z 21.07.2010 č.k. 2K/69/1995-393. Odporca konštatoval, že povinná osoba - v danom prípade správca konkurznej podstaty, vzhľadom na ustanovenie § 4 ods.2 nesmel predmetné nehnuteľnosti previesť do vlastníctva iného, a teda nemohol ich ani odpredať firme P., I..W..V.., D., pretože takýto právny úkon a ďalší nasledujúci, je neplatný. Odporca tiež zisťoval na Správe katastra K., na základe akého právneho titulu prešla nehnuteľnosť zapísaná na LV č. XXX do vlastníctva úpadcu, a podľa vyjadrenia správy katastra titulom prevodu nehnuteľností na úpadcu N. O. D. C. likvid, bolo opatrenie Krajského súdu Košice zo dňa 13.05.2009 č. 2K/69/1995, ktorým súhlasil s predajom nehnuteľného majetku úpadcu zapísaných na LV č. XXX, XXX v katastrálnom území Q.. Na základe toho istého opatrenia Správa katastra K. povolila i vklad vlastníckeho práva na základe kúpnej zmluvy zo dňa 18.05.2009 z úpadcu na firmu P., I..W..V.., D.. Odporca konštatoval, že z uvedeného vyplýva, že správca konkurznej podstaty neprávom pojal do majetku úpadcu i pozemky vo vlastníctve S. Q. zapísané na LV č. XXX a XXX v katastrálnom území Q., ktoré úpadca iba užíval, a neinformoval krajský súd, že predmetné pozemky môžu byť podľa zákona č. 503/2003 Z.z. predmetom reštitúcie. Pretože nehnuteľnosti, ku ktorým si oprávnené osoby uplatnili reštitučný nárok, boli odpredané v čase účinnosti zákona, odporca má za to, že ide o neplatné právne úkony. Z toho dôvodu oprávneným osobám priznal právo na navrátenie vlastníctva k pozemkom, ktoré sú uvedené vo výrokovej časti rozhodnutia. Z týchto dôvodov žiadal, aby krajský súd rozhodnutie napadnuté opravným prostriedkom potvrdil.

Súd podľa § 250l a nasl. O.s.p. preskúmal napadnuté rozhodnutie, oboznámil sa s administratívnym spisom odporcu, a dospel k záveru, že návrhu navrhovateľa je dôvodný.

Predmetom súdneho preskúmavania je rozhodnutie odporcu z 01.09.2010 č.j. 2010/00645/R/V/2/Dr.Oz., ktorým odporca priznal oprávneným osobám právo na vrátenie vlastníctva k pozemkom uvedeným vo výrokovej časti II. rozhodnutia, ktoré boli odňaté bez náhrady podľa zákona SNR č. 81/1949 Zb. o úprave právnych pomerov pasienkového majetku bývalých urbárnikov, komposesorátov a podobných právnych útvarov. Dňa 12.10.2010 č. 2010/00645/R-oprava/Dr.Oz. opravil chyby vo výrokovej časti rozhodnutia a v odôvodnení, v ktorých neuviedol správne č. pozemnoknižnej vložky, mpč., druh pozemku a výmeru. Odporca preskúmavaným rozhodnutím rozhodol, že sa oprávneným osobám vracajú pozemky, ktoré sú v súčasnosti vo vlastníctve právnickej osoby D.-T. N., I..W..V.., K. W.. V odôvodnení rozhodnutia konštatoval, že ešte v roku 2007 predmetné pozemky boli vo vlastníctve S. Q. a v užívaní, a následne už v roku 2009 vo vlastníctve úpadcu N. A. O. D. C. likvid, v správe správcu konkurznej podstaty od roku 2004 S.. S. C.. Na základe kúpnej zmluvy zo dňa 18.05.2009 pri predaji časti konkurznej podstaty boli menovaným správcom odpredané nehnuteľnosti zapísané na LV č. XXX v podiele 1/1 v kat. úz. Q. právnickej osobe - P., I..W..V.., D.. Táto právnická osoba dňa 16.12.2009 odpredala nehnuteľnosti odporcovi. Vzhľadom na ustanovenie § 4 ods.2 zákona odporca považoval tieto úkony za neplatné.

Zo oznámenia Správy katastra K. zo 07.09.2010 č. K3 1165/2010 vyplýva, že nehnuteľnosti zapísané na LV č. XXX boli do majetku úpadcu N. A. O. D. C. Q., na ktorý bol vyhlásený konkurz uznesením Krajského súdu v Košiciach zo dňa 31.01.2000 č. 2K/69/1995. Krajský súd v Košiciach opatrením zo dňa 13.05.2009 pod č. 2K/69/1995 súhlasil s uzavretím kúpnej zmluvy medzi úpadcu O. D. C. Q. a spoločnosťou P., I..W..V.., D.. Vklad kúpnej zmluvy bol povolený pod č. V 1123/09z.d. 10.06.2009 - ČZ 8/09.

Podľa oznámenia V. Q., ktoré bolo zadovážené súdom, vyplýva, že S. Q. zaniklo približne v roku 1976.

Podľa § 4 ods.1 zákona povinnými osobami sú právnické osoby, ktoré ku dňu účinnosti tohto zákona majú k pozemku vo vlastníctve Slovenskej republiky právo hospodárenia, alebo právo správy, a poľnohospodárske družstvá.

Povinná osoba je povinná s pozemkami až do navrátenia vlastníctva k pozemkom oprávnenej osobe nakladať so starostlivosťou riadneho hospodára, a nemôže pozemok previesť odo dňa účinnosti tohto zákona do vlastníctva iného; takýto úkon je neplatný. Právo na náhradu škody, ktorú povinná osoba spôsobí oprávnenej osobe porušením týchto povinností, zostáva nedotknuté (§ 4 ods.2 zákona) .

Podľa § 5 ods.3 zákona na konanie podľa odseku 2 sa vzťahujú všeobecné predpisy o správnom konaní.

Podľa § 14 ods.1 zákona č. 71/1967 Zb. v znení neskorších predpisov (správny poriadok) účastníkom konania je ten, o koho právach, právom chránených záujmoch, alebo povinnostiach sa má konať, alebo koho práva, právom chránené záujmy alebo povinnosti môžu byť rozhodnutím priamo dotknuté; účastníkom konania je aj ten, kto tvrdí, že môže byť rozhodnutím vo svojich právach, právom chránených záujmoch, alebo povinnostiach priamo dotknutý, a to až do času, kým sa preukáže opak.

Účastníkom konania je aj ten, komu osobitný zákon také postavenie priznáva (§ 14 ods.2 zákona o správnom konaní) .

Správny orgán je povinný v priebehu celého správneho konania skúmať, ktoré subjekty spĺňajú podmienky pre priznanie postavenia účastníka konania, a upresňovať okruh účastníkov v súlade s definíciou účastníka konania, ktorá je uvedená v citovanom ustanovení § 14.

Účastníkmi reštitučného konania sú predovšetkým oprávnené osoby a povinná osoba. Povinná osoba musí spĺňať podmienky uvedené v ustanovení § 4 ods.1 zákona, teda musí ísť o právnickú osobu, ktorá ku dňu účinnosti tohto zákona mala k pozemku vo vlastníctve Slovenskej republiky právo hospodárenia, alebo právo správy, a poľnohospodárske družstvá. Účastníkmi konania môžu byť aj ďalšie právnické osoby, prípadne poľnohospodárske družstvá, ktoré spĺňajú podmienky zákona uvedené v § 14 zákona o správnom konaní.

Z preskúmavaného rozhodnutia a z pripojeného spisu vyplýva, že účastníkom reštitučného konania nebola povinná osoba, t.j. poľnohospodárske družstvo, ktoré v čase účinnosti zákona vlastnilo predmetné nehnuteľnosti, ku ktorým si oprávnené osoby uplatnili reštitučný nárok. Hoci z identifikácie vyplýva, že vlastníkom týchto nehnuteľností je S. Q., toto jednotné roľnícke družstvo podľa oznámenia obce zaniklo ešte v roku 1976. V nasledujúcich obdobiach však dochádzalo k zlučovaniu družstiev, a preto je potrebné zistiť, na koho prešlo vlastníctvo k predmetným nehnuteľnostiam v čase účinnosti zákona a s týmto poľnohospodárskym družstvom potom konať ako s povinnou osobou. Táto povinnosť pre správny orgán vyplýva aj z ustanovenia § 4 ods.2 zákona, podľa ktorého prevody pozemkov, ktoré urobí povinná osoba po účinnosti zákona, sú neplatné.

Navrhovateľ teda nemôže byť povinnou osobou v zmysle § 4 ods.1 zákona, pretože v čase účinnosti tohto reštitučného zákona nebol vlastníkom nehnuteľností, má však postavenie účastníka konania podľa § 14 ods.1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov. Vzhľadom na absolútnu neplatnosť právneho úkonu povinnej osoby, ktoré vyplýva z porušenia blokačného ustanovenia § 4 ods.2 zákona, takéto postavenie účastníka konania podľa názoru súdu má aj spoločnosť P., I..W..V.., D., ktorá nadobudla nehnuteľnosť kúpnou zmluvou uzavretou so správcom konkurznej podstaty úpadcu N. O. D..

Pretože odporca nekonal so všetkými účastníkmi konania, resp. nezistil správne okruh účastníkov, ide o takú vadu, ktorá môže mať vplyv na zákonnosť napadnutého rozhodnutia, preto súd napadnuté rozhodnutie zrušil podľa § 250q ods.2 O.s.p. z dôvodu uvedeného v § 250j ods.2 písm.e) O.s.p. a vrátil ho odporcovi na ďalšie konanie.

Podľa § 250r O.s.p. ak súd zruší rozhodnutie správneho orgánu, je správny orgán pri novom prejednaní viazaný právnym názorom súdu.

Úspešnému navrhovateľovi súd priznal právo na náhradu trov konania, ktoré pozostáva z odmeny za právne zastúpenie, a to prevzatie a príprava v roku 2011 á 123,50 eur, režijný paušál 7,41 eur, účasť na pojednávaní dňa 31.01.2012 á 127,16 eur, režijný paušál 7,63 eur, DPH 20 % 53,14 eur, spolu 318,84 eur. Odporca je povinný túto sumu zaplatiť v lehote 3 dní od právoplatnosti rozsudku do rúk právnej zástupkyne navrhovateľa JUDr. Ireny Sopkovej.

Poučenie:

Proti rozsudku súdu, ktorým ruší rozhodnutie správneho orgánu, odvolanie nie je prípustné (§ 250s druhá veta O.s.p.) .

Proti výroku o trovách konania je odvolanie prípustné v lehote 15 dní od doručenia tohto rozsudku na Najvyšší súd SR Bratislava, prostredníctvom Krajského súdu v Košiciach, a to písomne v dvoch vyhotoveniach.

V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (§ 42 ods. 3) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny, a čoho sa odvolateľ domáha.