KSKE 2 Sp 3/2012 - iSpis

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 2Sp/3/2012 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7012200151 Dátum vydania rozhodnutia: 19. 07. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Eva Baranová ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7012200151.1

Uznesenie Krajský súd v Košiciach samosudkyňou JUDr. Evou Baranovou, v právnej veci navrhovateľa C. C., bývajúceho v G.Č.B., O.. C. Č.. XXXX, proti odporcovi Mesto Sečovce, Námestie sv. Cyrila a Metoda č. 43/27, Sečovce, o preskúmanie zákonnosti postupu a rozhodnutia odporcu z 20.01.2012 č. j. 20/2011- priest., takto

r o z h o d o l :

Konanie z a s t a v u j e .

Po právoplatnosti uznesenia bude vec postúpená Ministerstvu vnútra SR ako orgánu, do právomoci ktorého patrí rozhodnúť o odvolaní navrhovateľa.

Žiaden z účastníkov nemá právo na náhradu trov konania.

o d ô v o d n e n i e :

Navrhovateľ podal návrh na preskúmanie rozhodnutia odporcu, podľa ktorého bol navrhovateľ uznaný vinným zo spáchania priestupku podľa § 7 zákona č. 282/2002 Z.z., ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov a vo veci priestupku podľa § 3 VZN. č. 8/2008, ktorého sa dopustil tým, že dňa 13.10.2011 v čase okolo 10:30 hod. v G.Č.B. nezabránil tomu, aby jeho pes útočil alebo ohrozoval človeka, pričom došlo k pohryznutiu poškodenej S. C., nar. XX.XX.XXXX, bytom O.. C. Č.. XXXX, G.Č.B. a menovanej boli spôsobené zranenia s dobou PN 7 dní. Zato bola navrhovateľovi uložená pokuta vo výške 130,-- eur.

Navrhovateľ v opravnom prostriedku uviedol, že odporca porušil jeho právo vyjadriť sa ku všetkým skutočnostiam, ktoré sa mu kladú za vinu a k dôkazom o nich uplatňovať skutočnosti a dôkazy na svoju obhajobu, podávať návrhy a opravné prostriedky. Na pojednávanie nebol predvolaný a o samotnom pojednávaní, ak sa vôbec uskutočnilo, sa dozvedel až po doručení napadnutého rozhodnutia, ktorého obsah nekorešponduje so skutočnou udalosťou a jej následkami, ktorá sa stala. Bez toho, aby mu bolo umožnené sa k veci vyjadriť, bolo rozhodnuté o jeho vine a treste, čo považuje za predčasné. Navrhol preto, aby súd napadnuté rozhodnutie zrušil.

Súd podľa § 103 O.s.p. s použitím § 250l ods.2 O.s.p. a § 246c ods.1 O.s.p. kedykoľvek za konania prihliada súd na to, či sú splnené podmienky, za ktorých môže konať vo veci (podmienky konania) .

Zákon č. 282/2002 Z.z. ustanovuje niektoré podmienky držania psov, vymedzuje pojmy v oblasti držania psov, a okrem iných upravuje aj priestupky na úseku držania psov. Pri určení, či pôjde o výkon samosprávy alebo štátnej správy obcí, je potrebné vychádzať z interpretačného pravidla uvedeného v § 4 ods.4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, podľa ktorého ak

zákon pri úprave pôsobnosti obce neustanovuje, že ide o výkon prenesenej pôsobnosti štátnej správy, platí že ide o výkon samosprávnej pôsobnosti obce.

Priestupky podľa zákona č. 282/2002 Z.z. prejednáva obec a v blokovom konaní obecná polícia a orgán policajného zboru (§ 7 ods.4 citovaného zákona) . Tomuto vymedzeniu vecnej príslušnosti správneho orgánu na konanie a rozhodnutie vo veciach priestupkov na úseku držania psov korešponduje aj ustanovenie § 52 ods.1 zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, ktorý pred príslušnosťou obvodného úradu na konanie vo veciach priestupkov uprednostňuje príslušnosť správneho orgánu upravenú osobitným zákonom, a až takéhoto správneho orgánu niet, je vecne príslušným obvodný úrad, prípadne orgán policajného zboru podľa § 52 ods.2 zákona o priestupkoch.

Na priestupky a ich prejednávanie sa vzťahuje všeobecný predpis o priestupkoch, t.j. zákon č. 372/1990 Zb. Subsidiárne sa na konanie vo veciach priestupkov použijú ustanovenia všeobecného predpisu o správnom konaní, t.j. zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov.

Proti rozhodnutiu o priestupku sa možno v rámci správneho konania odvolať (§ 81 ods.1 zákona č. 372/1990 Zb.) . V tomto ustanovení zákon o priestupkoch podrobne zakotvuje oprávnenie jednotlivých účastníkov priestupkového konania (obvinený z priestupku, poškodený, navrhovateľ a vlastník zhabanej veci) podať odvolanie, ako aj rozsah, v akom môžu rozhodnutie o priestupku napadnúť. Z ustanovenia § 83 ods.2 zákona č. 372/1990 Zb. vyplýva, že návrh na preskúmanie rozhodnutia o priestupku súdom v správnom súdnictve možno podať až po vyčerpaní riadneho opravného prostriedku v správnom konaní, t.z. až po podaní odvolania. V správnom súdnictve je preskúmateľné až druhostupňové rozhodnutie správneho orgánu, a teda súd postupuje podľa druhej hlavy piatej časti Občianskeho súdneho poriadku na podklade žaloby proti právoplatnému rozhodnutiu a postupu správneho orgánu) .

V prípade úpravy podmienok držania psov, evidencie psov a vydávania všeobecne záväzných nariadení obce v medziach zákona č. 282/2002 Z.z. vzhľadom na už spomínané interpretačné pravidlo vyplývajúce z ustanovenia § 4 ods.4 zákona č. 369/1990 Zb. ide nepochybne o výkon samosprávy.

Do tohto zákona bola zavedená aj osobitná úprava skutkových podstát priestupkov (§ 7 zákona č. 282/2002 Z.z.) ; konanie o uvedených priestupkoch však už nemožno považovať za výkon samosprávnej pôsobnosti obce.

Ustanovenie § 52 zákona č. 372/1990 Zb. v znení účinnom od 1. januára 2004 do 31. januára 2009 priamo zaraďovalo obce medzi správne orgány prejednávajúce priestupky. Toto ustanovenie bolo síce s účinnosťou od 1. februára 2009 zmenené, ale naďalej podľa § 86 písm.b) zákona o priestupkoch v blokovom konaní môžu obce prejednávať priestupky proti verejnému poriadku podľa § 47 a § 48, priestupky proti občianskemu spolunažívaniu podľa § 49, priestupky proti majetku podľa § 50, ako aj priestupky proti poriadku v správe vykonávanej obcou (§ 21 ods.1, § 24 ods.1 písm.c) , § 26 ods.1, § 27 ods.1 písm.b) , § 30 ods.1, § 32 ods.1, § 34 ods.1, § 35 ods.1, § 45 a § 46) a priestupky porušenia všeobecne záväzného nariadenia obce.

Rozhodnutie obce o priestupku a o uložení sankcie za priestupok treba považovať za individuálny správny akt vydaný v správnom konaní, ktorým sa zasiahlo do práv a oprávnených záujmov fyzickej alebo právnickej osoby, ktorý je preskúmateľný súdom v správnom súdnictve podľa ustanovení piatej časti Občianskeho súdneho poriadku, a to vzhľadom na právnu úpravu v zákone o priestupkoch v spojení s právnou úpravou správneho poriadku, až po vyčerpanie riadnych opravných prostriedkov na základe žaloby postupom podľa ustanovení druhej hlavy piatej časti Občianskeho súdneho poriadku.

Touto právnou úpravou prejavil zákonodarca svoju vôľu konať a rozhodnúť vo veciach priestupkov urýchlene a hospodárne v správnom konaní s možnosťou súdneho prieskumu správneho rozhodnutia až po právoplatnom skončení správneho konania. Takáto právna úprava zákonom ustanovuje postavenie

obce v konaní o priestupkoch ako správneho orgánu pri prenesenom výkone štátnej správy, a súčasne vylučuje jej postavenie samosprávneho orgánu.

Vychádzajúc z vyššie uvedených a citovaných zákonných ustanovení a tiež dnes už z ustálenej judikatúry Najvyššieho súdu SR (napr. uznesenie Najvyššieho súdu SR č.k. 2Rks/2/2011 zo 17.08.2011, č.k. 2Sžo/185/2010 zo dňa 11.05.2011, č.k. 7Sžo/232/2008 z 10.03.2010) treba dospieť k záveru, že pri prejednávaní priestupku má obec vždy postavenie správneho orgánu pri prenesenom výkone štátnej správy, a nie samosprávneho orgánu, hoci to zákon o priestupkoch v znení účinnom od 01.02.2009, ani zákon č. 282/2002 Z.z. výslovne neurčuje.

O odvolaní proti rozhodnutiu obce o priestupku rozhoduje orgán štátu príslušný podľa osobitných predpisov, a tým je podľa zákona č. 254/2007 Z.z. o zrušení krajských úradov, ktoré o odvolaní rozhodovali do 30.09.2007, Ministerstvo vnútra SR. Až právoplatné rozhodnutie tohto druhostupňového správneho orgánu môže byť predmetom preskúmania súdom na základe žaloby v konaní podľa § 247 a nasl. O.s.p.

Podľa § 104 ods.1 O.s.p. ak ide o taký nedostatok podmienky konania, ktorý nemožno odstrániť, súd konanie zastaví. Ak vec nespadá do právomoci súdov, alebo ak má predchádzať iné konanie, súd postúpi vec po právoplatnosti uznesenia o zastavení konania príslušnému orgánu; právne účinky spojené s podaním návrhu na začatie konania zostávajú pritom zachované.

Pretože sa v konaní vyskytol taký nedostatok konania, ktorý nie je možné odstrániť, súd podľa citovaného ustanovenia § 104 ods.1 O.s.p. v spojení s § 246c ods.1 prvá veta O.s.p. a § 250l ods.2 O.s.p. konanie zastavil, s tým, že vec bude po právoplatnosti tohto uznesenia postúpená druhostupňovému správnemu orgánu, t.j. Ministerstvu vnútra SR, do ktorého právomoci patrí rozhodnúť o odvolaní navrhovateľa.

O trovách konania súd rozhodol podľa § 146 ods.1 písm.c) O.s.p. tak, že žiaden z účastníkov nemá právo na náhradu trov konania.

Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.