KSKE 2 Sp 7/2011 - iSpis

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 2Sp/7/2011 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7011200340 Dátum vydania rozhodnutia: 21. 02. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Eva Baranová ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7011200340.3

ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Krajský súd v Košiciach samosudkyňou JUDr. Evou Baranovou, v právnej veci navrhovateľov: 1. A. O., bývajúca v J., R. Č.. XX, 2. X. J., bývajúci v J., R. Č.. XX, 3. A. O., bývajúca v O., S. Č.. XX, obaja zastúpení navrhovateľkou v 1. rade, 4. H.. Y. J., bývajúci v W. K. B., W. T. Č.. XX/XX, 5. X. J.S., bývajúci v J., T.. D. Č.. X, 6. Q. G., bývajúca v J., T.. X.. E. Č.. XXX/XX, proti odporcovi Obvodnému pozemkovému úradu Poprad, za účasti Slovenského pozemkového fondu Bratislava, Búdková ulica č. 36, o preskúmanie rozhodnutia odporcu z 21.02.2011 č. 2011/580/267-RV, takto

r o z h o d o l :

Z r u š u j e rozhodnutie odporcu z 21.02.2011 č.j. 2011/580/267-RV a v r a c i a ho odporcovi na ďalšie konanie.

Účastníkom náhradu trov konania n e p r i z n á v a .

o d ô v o d n e n i e :

Napadnutým rozhodnutím odporca rozhodol podľa § 5 ods.2 zákona č. 503/2003 Z.z. o navrátení vlastníctva k pozemkom a o zmene a doplnení zákona NR SR č. 180/1995 Z.z. o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom v znení neskorších predpisov (ďalej iba zákon ) , že oprávnené osoby A. O., X. J., X. J., A. O., H.. Y. J. U. Q. G. spĺňajú podmienky podľa § 2 ods.2 písm.c) a § 3 ods.1 písm.m) zákona, a to v dôsledku prechodu vlastníctva na štát na základe vyvlastnenia bez náhrady. Oprávneným osobám sa nenavracia vlastníctvo, ale poskytne náhrada za nehnuteľnosti v katastrálnom území J. zapísané vo vložke č. XXXX mpč./EKN XXXX/XX roľa o výmere 491 m2, mpč./EKN XXXX/ X roľa o výmere 578 m2 a vo vložke č. XXX mpč./EKN XXXX/XXXX/X roľa o výmere 3116 m2, a to pre prekážky uvedené v § 6 ods.1 písm.a) zákona, lebo nehnuteľnosti sú vo vlastníctve fyzických a právnických osôb. Náhrada za nehnuteľnosti sa poskytne v podieloch uvedených vo výrokovej časti napadnutého rozhodnutia pod bodom II. Odporca v bode IV. výrokovej časti napadnutého rozhodnutia rozhodol, že oprávneným osobám sa nenavracia vlastníctvo, ani neposkytuje náhrada za nehnuteľnosti v katastrálnom území J. zapísané v pozemnoknižnej vložke XXXX mpč./EKN XXXX/X roľa vo výmere 535 m2 mpč./EKN XXXX/X cesta o výmere 222 m2, mpč./EKN XXXX/X stavebný pozemok o výmere 171 m2, zapísané vo vložke č. XXXX mpč. XXXX/XX stavebný pozemok o výmere 44 m2 vo vložke č. XXXX mpč./EKN XXXX/XX roľa o výmere 597 m2, mpč./EKN XXXX/XX roľa o výmere 644 m2, mpč./ EKN XXXX roľa o výmere 24950 m2 a vo vložke XXXX mpč./EKN XXXX/X dom s dvorom o výmere 1669 m2 z dôvodu nesplnenia podmienky podľa § 1 zákona, t.j. vyvlastnenia stavebných pozemkov a rodinného domu, ktoré nespadajú pod pôsobnosť zákona, a zároveň uzavretia kúpnych zmlúv. V bode V. výrokovej časti rozhodnutia odporca rozhodol, že oprávneným osobám nepriznáva vlastníctvo, ani náhradu k nehnuteľnostiam v kat. území J. zapísaných v pozemnoknižnej vložke XXX mpč./EKN XXXX/ X záhrada o výmere 288 m2, mpč./EKN XXXX/X stodola o výmere 249 m2 a mpč./XXXX/X záhrada o výmere 351 m2 z dôvodu zachovania vlastníctva oprávnených osôb zapísaného na LV č. XXXX kat. územia J. a späťvzatia nároku v tejto časti z 05.01.2010.

V odôvodnení rozhodnutia odporca uviedol, že oprávnené osoby si uplatnili nárok po neb. U. J. a X. J., ktorí boli pôvodnými pozemnoknižnými vlastníkmi predmetných nehnuteľností. Vyvlastňovacím rozhodnutím bývalého MsNV v J., odboru výstavby a vodného hospodárstva z 13.08.1965 č. Výst.1687/1965 boli pôvodným vlastníkom vyvlastnené stavebné pozemky pre Československý štát na výstavbu rodinných domov na sídlisku V. V. v J., a to pozemky nachádzajúce sa v kat. území J. zapísané v PKV č. XXXX mpč. XXXX/X výmera 535 m2 a parcela č. XXXX/XX o výmere 644 m2, ktorých vlastníkmi boli X. a Q. J., každý v ideálnej polovici. Odporca ďalej v odôvodnení rozhodnutia konštatoval, že sa zachovala kúpna zmluva č. XXXX/XXXX, ktorou pôvodní vlastníci odpredali nehnuteľnosť mpč. XXXX/X Mestskému národnému výboru v J.H., kúpna zmluva č. K. XXX/XX z 27.04.1977, ktorou pôvodní vlastníci odpredali nehnuteľnosť mpč. XXXX/X fyzickým osobám. Odporca ďalej konštatoval, že na základe vyvlastňovacieho rozhodnutia z 30.09.1961 č. Výst.1681/61 boli vyvlastnené parcely mpč. XXXX/X o výmere 222 m2, XXXX/XX o výmere 491 m2, mpč. XXXX/X o výmere 171 m2 a mpč. 2631/7 o výmere 578 m2. Odporca konštatoval, že napriek uvedeniu kultúry roľa vo výroku v bode IV. rozhodnutia vyplýva, že v čase vyvlastnenia boli tieto pozemky vyvlastnené ako stavebné pozemky. Podľa výkazu plôch ku geometrickému plánu č. 357/25-208-920/61 z 22.09.1961 a výkazu plôch ku geometrickému plánu č. 915-0039-8 z 12.04.1968 boli pôvodným vlastníkom vyvlastnené nehnuteľnosti pre účely Škola a príjazdová komunikácia J., Sídlisko V. V., J.. Odporca nepriznal oprávneným osobám vlastníctvo, ani poskytnutie náhrady k mpč. XXXXX o výmere 24950 m2 a mpč. XXXX/X, ktoré boli pôvodnými vlastníkmi uzavretými kúpnymi zmluvami odpredané. Ďalej odporca konštatoval, že v dedičskom konaní č. D 635/81 z 29.10.1981 boli predmetom dedenia aj nehnuteľnosti vo vložke č. XXX kat. územia J. rádové č. 1 - 4 a 5 - 14 poľnohospodárska pôda v užívaní socialistického sektora v polovici, preto predmetom reštitúcie bola iba polovica parcely mpč. 6191 vedená v tejto vložke. Napokon odporca konštatoval, že podľa oznámenia Okresného súdu v W. K. B. z 02.07.2009 nebolo zistené vyplatenie náhrad v prospech pôvodných vlastníkov za vyvlastnené nehnuteľnosti.

Proti rozhodnutiu odporcu podali oprávnené osoby opravný prostriedok a žiadali preskúmať správnosť rozhodnutia odporcu vo výrokovej časti I. ohľadom nehnuteľnosti vedenej vo vložke č. XXX mpč. XXXX roľa o výmere 3116 m2 v kat. území J., za ktorú bola priznaná náhrada iba v jednej polovici, pretože druhá polovica bola dedená v dedičskom konaní. Navrhovatelia poukázali na to, že nehnuteľnosť bola vyvlastnená v celku na výstavbu Sídliska Západ v J.. V bode IV. výrokovej časti rozhodnutia navrhovatelia uviedli, že nehnuteľnosti zapísané v pozemnoknižnej vložke XXXX mpč. XXXX/X a XXXX/XX roľa boli pôvodne vyvlastnené ako role a až dodatočne boli pri predaji mestským národným výborom vytvárané stavebné pozemky. K opravnému prostriedku pripojili kúpne zmluvy, resp. uznesenia z okresného súdu, ktorým boli povolené v pozemkovej knihe zápisy o prevode vlastníckeho práva na základe kúpnych zmlúv a osvedčenie o dedičstve zo 7. augusta 1998 č. D 1141/94 v dedičskej veci po poručiteľovi X. J., uznesenie Okresného súdu v W. K. B. vo veci prejednania dedičstva po neb. X. J. z 19. apríla 1994 č. D 1774/92-32, rozhodnutie bývalého Mestského národného výboru v J., odboru výstavby a vodného hospodárstva z 13.08.1965 č. Výst.1687/1965 a kópiu vložky č. XXXX kat. územia J..

Odporca v stanovisku k opravnému prostriedku uviedol, že uvedené listiny, ktoré tvorili prílohu opravného prostriedku, boli doložené až po vydaní rozhodnutia napadnuté opravným prostriedkom. Vo veci priznania náhrady k mpč. XXXX pôvodne vedenej v PKV č. XXX kat. územia J. správny orgán vychádzal z dedičského konania vedeného pod č. D 635/81 po neb. X. J.. Pokiaľ bola polovica mpč. XXXX zdedená, nemôže byť predmetom reštitučného konania. U mpč. XXXX/X a XXXX/XX pôvodne vedených v PKV č. XXXX kat. územia J. podľa listu komisie výstavby a vodného hospodárstva a MsNV z 08.10.1965 č. Výst.1785/1965 je konštatované, že Odbor výstavby a vodného hospodárstva MsNV v J. vyvlastnil rozhodnutím z 13.08.1965 č. Výst.1687/1965 stavebné pozemky pre Československý štát na výstavbu rodinných domov na W. V. V. B. J., a to pozemky nachádzajúce sa v kat. území J. zapísané v PKV č. XXXX parc.č. 2631/5 o výmere 535 m2 a parc.č. 2631/12 o výmere 644 m2, ktorých vlastníkmi boli X. J. a Q. J., právni predchodcovia navrhovateľov. Na základe týchto skutočností odporca navrhol, aby súd rozhodnutie potvrdil ako zákonné.

Súd v konaní podľa § 250l a nasl. O.s.p. preskúmal napadnuté rozhodnutie odporcu, oboznámil sa s administratívnym spisom a dospel k záveru, že návrh navrhovateľov je čiastočne dôvodný.

Navrhovateľka v 1. rade a 6. rade na pojednávaní na Krajskom súde v Košiciach dňa 21.02.2012 uviedli, že žiadajú, aby oprávneným osobám bola poskytnutá náhrada za celú parcelu vedenú vo vložke č. XXX mpč. XXXX, ktorá bola vyvlastnená ich právnym predchodcom v roku 1977 na účely výstavby Sídliska Západ v J.. Hoci v dedičskom konaní po ich otcovi X. J. bola predmetom dedenia polovica tejto parcely, nadobudnutie dedičstva bolo iba formálne, dedička, ktorá nehnuteľnosť mala nadobudnúť, si nemohla dať zapísať vlastníctvo v katastri nehnuteľností, pretože ako dodatočne zistili, celá nehnuteľnosť je zastavaná a v evidencii nehnuteľností zapísaná ako časť XXXX/X. Navrhovateľky ďalej uviedli, že na námietkach týkajúcich sa parciel mpč. XXXX/X a XXXX/XX vedených vo vložke č. XXXX netrvajú, pretože uznávajú, že išlo o vyvlastnenie stavebných pozemkov.

Z fotokópie pozemnoknižnej vložky č. XXX kat. územia J. vyplýva, že vlastníctvo k parcele č. 6191 o výmere 6323 m2 nadobudli kúpou v roku 1956 a 1957 X. J. a Q. J., každý v polovici.

Rozhodnutím bývalého Mestského národného výboru, Odboru výstavby MH a obchodu v J. z 25. marca 1977 č. Výst.2517/76 pre výstavbu Sídliska Západ v J. bola pod poradovým č. 16 vyvlastnená parcela zapísaná na LV č. XXX mpč. XXXX v evidencii nehnuteľností časť XXXX/X, a to X. J. jedna polovica a Q. J. jedna polovica.

Z rozhodnutia Štátneho notárstva v Spišskej Novej Vsi z 29.10.1981 č.k. D 635/81-12 vyplýva, že v dedičskom konaní po poručiteľovi X.K. J. zomrelom dňa 29.10.1981 neboli predmetom dedenia okrem iných aj nehnuteľnosti vo vložke č. XXX kat. územia J. radové č. 1 - 4 a radové č. 5 - 14 poľnohospodárska pôda v užívaní socialistického sektora v jednej polovici. Nehnuteľnosti mala nadobudnúť dedička zo zákona a podľa dohody schválenej právoplatným rozhodnutím štátneho notárstva dcéra poručiteľa Q. G. bez výplaty spoludedičov.

Podľa § 2 ods.1 zákona právo na navrátenie vlastníctva k pozemku podľa tohto zákona môže uplatniť oprávnená osoba, ktorá je občanom Slovenskej republiky s trvalým pobytom na jej území, a ktorej pozemok prešiel na štát alebo na inú právnickú osobu v období od 25. februára 1948 do 1. januára 1990 (ďalej len rozhodujúce obdobie ) spôsobom uvedeným v ustanovení § 3.

Podľa § 3 ods.1 písm.m) zákona oprávneným osobám sa navráti vlastníctvo k pozemku, ktorý prešiel na štát alebo inú právnickú osobu v dôsledku vyvlastnenia bez vyplatenia náhrady.

Podľa § 132 ods.1 Občianskeho zákonníka vlastníctvo veci možno nadobudnúť kúpou, darovacou alebo inou zmluvou, dedením, rozhodnutím štátneho orgánu alebo na základe iných skutočností ustanovených zákonom.

Podľa § 460 Občianskeho zákonníka dedičstvo sa nadobúda smrťou poručiteľa.

Z uvedeného vyplýva, že predmetom dedenia môže byť iba tie veci a práva, ktoré sú v okamihu smrti poručiteľa v jeho vlastníctve. Z vyvlastňovacieho rozhodnutia bývalého Mestského národného výboru, Odboru výstavby MH a obchodu v J. z 25.03.1977 č. Výst.2517/76 vyplýva, že parcela zapísaná v pozemnoknižnej vložke č. XXX mpč. XXXX, bola vyvlastnená v prospech československého štátu v správe Okresného národného výboru v W. K. B.. Nehnuteľnosť bola vyvlastnená pre výstavbu Sídliska Západ v J.. Poručiteľ X. J., zomrel dňa 29.10.1981, teda v čase okamihu jeho úmrtia predmetná nehnuteľnosť bola vo vlastníctve československého štátu, preto nemohla byť predmetom dedenia. Rozhodnutie Štátneho notárstva v Spišskej Novej Vsi z 29.10.1981 č.k. D 6357/81-12, ktorým bolo potvrdené nadobudnutie dedičstva, do ktorého okrem iného notár zahrnul aj predmetnú nehnuteľnosť,

nemá konštitutívny charakter, t.z. že toto rozhodnutie nezakladá a nemení práva a povinnosti účastníkov konania, ale rozhodnutie má iba charakter deklaratórny.

Z uvedeného teda vyplýva, že odporca zistil, že predmetná nehnuteľnosť prešla v rozhodujúcom období do vlastníctva štátu spôsobom uvedeným v § 3 ods.1 písm.m) zákona, t.j. vyvlastnením bez náhrady, táto právna skutočnosť je pre rozhodnutie o reštitučnom nároku rozhodujúcou a na rozhodnutie vydané v dedičskom konaní, ktoré má iba deklaratórny charakter, nemal prihliadať. Odporca týmto spôsobom nepostupoval a oprávneným osobám priznal právo na náhradu za nehnuteľnosť zapísanú vo vložke č. XXX mpč. XXXX iba vo výmere 3116 m2, t.j. v jednej polovici, hoci pôvodným vlastníkom bola vyvlastnená parcela o výmere 6323 m2. Súd preto napadnuté rozhodnutie odporcu podľa § 250q ods.2 O.s.p. z dôvodov uvedených v § 250j ods.2 pím.a) O.s.p. zrušil a vrátil ho odporcovi na ďalšie konanie.

Podľa § 250r O.s.p. ak súd zruší rozhodnutie správneho orgánu, je správny orgán pri novom prejednaní viazaný právnym názorom súdu.

Náhradu trov konania súd účastníkom nepriznal, pretože navrhovateľky, ktoré si náhradu trov vo výške cestovného uplatnili, túto nevyčíslili do troch pracovných dní od vyhlásenia rozhodnutia, a preto v takomto prípade súd podľa § 151 ods.1 O.s.p. nie je viazaný rozhodnutím o prisúdení náhrady trov konania.

Poučenie:

Proti tomuto rozsudku je prípustné odvolanie do 15 dní odo dňa jeho doručenia na Najvyšší súd SR v Bratislave prostredníctvom Krajského súdu v Košiciach, a to písomne v dvoch vyhotoveniach.

V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (§ 42 ods. 3 O. s. p.) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha.

Odvolanie možno odôvodniť len tým, že

a) v konaní došlo k vadám uvedeným v § 221 ods. 1,

b) konanie má inú vadu, ktorá mohla mať za následok nesprávne rozhodnutie vo veci,

c) súd prvého stupňa neúplne zistil skutkový stav veci, pretože nevykonal navrhnuté dôkazy, potrebné na zistenie rozhodujúcich skutočností,

d) súd prvého stupňa dospel na základe vykonaných dôkazov k nesprávnym skutkovým zisteniam,

e) doteraz zistený skutkový stav neobstojí, pretože sú tu ďalšie skutočnosti alebo iné dôkazy, ktoré doteraz neboli uplatnené (§ 205a) ,

f) rozhodnutie súdu prvého stupňa vychádza z nesprávneho právneho posúdenia veci.