KSKE 2 Sp 8/2011 - iSpis

Späť Otvoriť na Salvii Stiahnuť

iSpis Judikatúra – KSKE 2 Sp 8/2011

KS v Košiciach, dátum 16.05.2012, sp.zn. KSKE 2 Sp 8/2011

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 2Sp/8/2011 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7011200422 Dátum vydania rozhodnutia: 16. 05. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Eva Baranová ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7011200422.1

Uznesenie Krajský súd v Košiciach rozhodol v právnej veci navrhovateľa JUDr. Iveta Adamo, správkyňa konkurznej podstaty Poľnohospodárske družstvo Cestice, Kpt. Nálepku č. 5, adresa na doručovanie Poľnohospodárske družstvo Cestice, 044 71 Cestice č. 130, t.č. bytom XXXX T. U.-U. G. X. X. XXXXX Q., O., zastúpenej V.. C. D., bytom Y. XXX, proti Obvodnému pozemkovému úradu Košice - okolie, za účasti 1. N. Z., bytom T. W.Á. Č.. XX, zastúpeného N.. Y. Z., Ž.Y. Č.. X, Y., 2. Slovenského pozemkového fondu, Letná č. 27, Košice, o preskúmanie rozhodnutia odporcu z 20. mája 2009 č. 2009/00367-3-Kr., takto

r o z h o d o l :

O d m i e t a opravný prostriedok navrhovateľky zo 04.04.2011.

Žiaden z účastníkov nemá právo na náhradu trov konania.

o d ô v o d n e n i e :

Navrhovateľka sa opravným prostriedkom zo 04.04.2011 doručeným odporcovi dňa 6. apríla 2011 domáhala, aby súd po preskúmaní napadnutého rozhodnutia toto rozhodnutie zrušil ako nezákonné a skutkovo a právne nesprávne. V opravnom prostriedku uviedla, že rozhodnutie odporcu jej bolo doručené dňa 08.03.2011 na základe upozornenia prokurátora Okresnej prokuratúry Košice - okolie zo dňa 28.01.2011 č. Pd 114/10-14.

Súd z obsahu administratívneho spisu odporcu zistil, že navrhovateľka, ako aj správkyňa konkurznej podstaty PD Cestice doručila odporcovi dňa 24. augusta 2009 žiadosť o doručenie rozhodnutia odporcu č. 2009/00367-3-Kr. zo dňa 30.06.2009 (správne 20.05.2009) .

Dňa 26.08.2009 navrhovateľka podala odporcovi žiadosť o obnovenie konania, v ktorom výslovne uviedla, že dňa 24.08.2009 osobne prevzala rozhodnutie odporcu zo dňa 20.05.2009 č.j. 2009/00367-3- Kr. a súčasne podala návrh na obnovu konania. Z administratívneho spisu ďalej vyplýva, že rozhodnutie odporcu z 20.05.2009 č. 2009/00367-3-Kr. na základe upozornenia prokurátora Okresnej prokuratúry Košice - okolie doručované Poľnohospodárskemu družstvu Cestice v úpadku.

Z dokladov nachádzajúcich sa v administratívnom spise súd dospel k záveru, že rozhodnutie odporcu, ktoré navrhovateľka napadla opravným prostriedkom, jej bolo doručené dňa 24.08.2009, kedy si ho navrhovateľka osobne prevzala u odporcu, o čom svedčí jej tvrdenie v návrhu na obnovu konania.

Podľa § 250l ods.1 O.s.p. podľa ustanovení tejto hlavy sa postupuje v prípadoch, v ktorých zákon zveruje súdom rozhodovanie o opravných prostriedkoch proti neprávoplatným rozhodnutiam správnych orgánov.

Podľa § 250m ods.1 konanie sa začína na návrh, ktorým je opravný prostriedok proti rozhodnutiu správneho orgánu.

Návrh sa podáva na príslušnom súde v lehote 30 dní od doručenia rozhodnutia, pokiaľ osobitný zákon neustanovuje niečo iné. Návrh je podaný včas aj vtedy, ak bol podaný v lehote na orgáne, ktorý vydal rozhodnutie (§ 250m ods.2 prvá veta O.s.p.) .

Z obsahu spisu teda vyplýva, že navrhovateľke bolo doručené rozhodnutie odporcu ešte v roku 2009, teda vedela o jeho existencii, brojila proti nemu podaním žiadosti o povolenie obnovy konania, a preto návrh (odvolanie) zo 04.04.2011 súd považoval za oneskorene podaný.

Podľa § 250p O.s.p. ak je návrh podaný oneskorene, súd uznesením opravný prostriedok odmietne. Pretože návrh podala navrhovateľka po zákonnej lehote, súd rozhodol podľa citovaného ustanovenia Občianskeho súdneho poriadku.

Rozhodnutie o trovách konania sa opiera o ustanovenie § 246 ods.1 písm.c) O.s.p. s použitím § 250l ods.2 a § 246c ods.1 O.s.p.

Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu je prípustné odvolanie v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia na Najvyšší súd Slovenskej republiky v Bratislave, prostredníctvom Krajského súdu v Košiciach, a to písomne v dvoch vyhotoveniach.

V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (§ 42 ods.3) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny, a čoho sa odvolateľ domáha.