KSKE 3 Cb 1/2012 - iSpis

Späť Otvoriť na Salvii Stiahnuť

iSpis Judikatúra – KSKE 3 Cb 1/2012

KS v Košiciach, dátum 29.03.2012, sp.zn. KSKE 3 Cb 1/2012

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 3Cb/1/2012 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7012200043 Dátum vydania rozhodnutia: 30. 03. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: Mgr. Jolana Fuchsová ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7012200043.1

Uznesenie Krajský súd v Košiciach v právnej veci žalobcu G. Y. a.s., X. XX, H., IČO: XX XXX XXX proti žalovanému 1/ C. D. G. a.s., R. XXX/XX, C., IČO: XX XXX XXX, zastúpenému N.. W. Y., advokátkou, ulica XX. augusta č.5, H. a žalovanému 2/ D. D. G. a.s., Y. ul. č. XX, Y., IČO: XX XXX XXX, zastúpenému N.. W. G., advokátom, Y. XX, Y. o zaplatenie 3 650 784,72 a úrokov vo výške 33% zo sumy 5 145 057,43 eur od 16.3.1996 do zaplatenia takto

r o z h o d o l :

Z a s t a v u je konanie.

Žiaden z účastníkov nemá právo na náhradu trov konania.

o d ô v o d n e n i e :

Krajský súd v Košiciach rozsudkom č.k. 2Cb/2250/1995-727 zo dňa 14.12.2009 nárok žalobcu na zaplatenie úrokov vo výške 3 650 784,72 eur a úrokov vo výške 33% zo sumy 5 145 057,43 eur od 16.3.1996 do zaplatenia vylúčil na samostatné konanie, žalovaných 1/ a 2/ zaviazal zaplatiť žalobcovi sumu 2 388 798,71 eur do troch dní od právoplatnosti rozsudku s tým, že úhradou jedného z nich zaniká v rozsahu splnenia povinnosťou druhého žalovaného, žalobu v časti o zaplatenie sumy 2 756 258,72 eur zamietol a rozhodol, že o náhrade trov konania bude rozhodnuté v rozhodnutí o nároku vyčlenenom na samostatné konanie.

Uvedený rozsudok vo výroku o vylúčení nároku žalobcu na zaplatenie sumy 3 650 784,72 eur a úrokov vo výške 33% zo sumy 5 145 057,43 eur od 16.3.1996 do zaplatenia nadobudol právoplatnosť dňa 3.2.2010 a uvedený nárok bol v ďalšom vedený pod sp.zn. 3Cb/1/2012.

Žalobca podaním zo dňa 20.3.2012 oznámil súdu, že v dôsledku mimosúdnej dohody berie späť návrh voči žalovaným 1/ a 2/ v celom rozsahu a žiada, aby súd konanie vedené pod sp.zn. 3Cb/1/2012 zastavil a žiadnemu z účastníkov nepriznal náhradu trov konania.

Na uvedenom podaní žalovaní 1/ a 2/ uviedli, že v súlade s § 96 ods. 2 O.s.p. súhlasia so späťvzatím žaloby a zastavením konania a oznamujú súdu, že si neuplatňujú náhradu trov konania a žiadajú, aby súd konanie vedené pod sp.zn. 3Cb/1/2012 zastavil a žiadnemu z účastníkov nepriznal náhradu trov konania.

Podľa § 96 ods. 1, 2 O.s.p. Navrhovateľ môže vziať za konania späť návrh na jeho začatie, a to sčasti alebo celkom. Ak je návrh vzatý späť celkom, súd konanie zastaví. Ak je návrh vzatý späť sčasti, súd konanie v tejto časti zastaví. (2) Súd konanie nezastaví, ak odporca so späťvzatím návrhu z vážnych dôvodov nesúhlasí; v takom prípade súd po právoplatnosti uznesenia pokračuje v konaní.

V danej veci žalobca vzal späť žalobcu v celej časti, ktorá je predmetom konania vedeného pod sp.zn. 3Cb/1/2012 a žalovaní 1/ a 2/ so zastavením konania súhlasili, preto súd podľa § 96 ods. 1, 2 O.s.p. konanie zastavil.

Keďže konanie bolo zastavené v dôsledku späťvzatia žaloby, k čomu došlo na základe mimosúdnej dohody účastníkov konania, súd o náhrade trov konania rozhodol podľa § 146 ods. 1 písm. c/ O.s.p. tak, že žiaden z účastníkov nemá právo na náhradu trov konania.

Poučenie:

Odvolanie sa podáva do 15 dní od doručenia rozhodnutia na súde, proti rozhodnutiu ktorého smeruje. V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (§ 42 ods. 3) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha. Odvolanie proti rozsudku alebo uzneseniu, ktorým bolo rozhodnuté vo veci samej, možno odôvodniť len tým, že

a) v konaní došlo k vadám uvedeným v § 221 ods. 1,

b) konanie má inú vadu, ktorá mohla mať za následok nesprávne rozhodnutie vo veci,

c) súd prvého stupňa neúplne zistil skutkový stav veci, pretože nevykonal navrhnuté dôkazy, potrebné na zistenie rozhodujúcich skutočností,

d) súd prvého stupňa dospel na základe vykonaných dôkazov k nesprávnym skutkovým zisteniam,

e) doteraz zistený skutkový stav neobstojí, pretože sú tu ďalšie skutočnosti alebo iné dôkazy, ktoré doteraz neboli uplatnené (§ 205a) ,

f) rozhodnutie súdu prvého stupňa vychádza z nesprávneho právneho posúdenia veci.