KSKE 3 Cb 3/2010 - iSpis

Späť Otvoriť na Salvii Stiahnuť

iSpis Judikatúra – KSKE 3 Cb 3/2010

KS v Košiciach, dátum 09.05.2012, sp.zn. KSKE 3 Cb 3/2010

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 3Cb/3/2010 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7010899611 Dátum vydania rozhodnutia: 10. 05. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: Mgr. Jolana Fuchsová ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7010899611.1

Uznesenie Krajský súd v Košiciach v právnej veci žalobcu Z. K., a.s., F. č.XXX, XXX XX K., IČO: XX XXX XXX, U. republika proti žalovanému N. a.s., D. č. 4, 058 01 S., IČO: XX XXX XXX o zaplatenie 868,15 eur s prísl. (26 153,77 Sk) takto

r o z h o d o l :

Z a s t a v u j e konanie.

Žiaden z účastníkov nemá právo na náhradu trov konania.

o d ô v o d n e n i e :

Žalobou doručenou súdu dňa 27.12.1995 žalobca navrhol, aby súd zaviazal žalovaného zaplatiť žalobcovi sumu 26 153,77 Sk.

Z výpisu z obchodného registra Okresného súdu Košice I zo dňa 9.5.2012 súd zistil, že na majetok žalovaného bol uznesením Krajského súdu v Košiciach zo dňa 30.11.1995 vyhlásený konkurz a ku dňu 21.9.2010 bol žalovaný ex offo vymazaný z obchodného registra bez právneho nástupcu.

Podľa § 107 ods. 4 O.s.p., ak po začatí konania zanikne právnická osoba, súd pokračuje v konaní s jej právnym nástupcom, a ak právneho nástupcu niet, súd konanie zastaví.

Podľa § 20a ods. 2 Občianskeho zákonníka právnická osoba zapísaná v obchodnom registri alebo v inom zákonom určenom registri zaniká dňom výmazu z tohto registra, pokiaľ osobitné zákony neustanovujú inak.

V prejednávanej veci žalovaný zanikol v priebehu konania výmazom z obchodného registra bez právneho nástupcu, preto súd podľa § 107 ods. 4 O.s.p. zastavil konanie.

Na náhradu trov konania žiaden z účastníkov nemá právo podľa § 146 ods. l písm. c/ O.s.p., keďže konanie bolo zastavené.

Poučenie:

Odvolanie sa podáva do 15 dní od doručenia rozhodnutia na súde, proti rozhodnutiu ktorého smeruje. V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (§ 42 ods. 3) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a

čoho sa odvolateľ domáha. Odvolanie proti rozsudku alebo uzneseniu, ktorým bolo rozhodnuté vo veci samej, možno odôvodniť len tým, že

a) v konaní došlo k vadám uvedeným v § 221 ods. 1,

b) konanie má inú vadu, ktorá mohla mať za následok nesprávne rozhodnutie vo veci,

c) súd prvého stupňa neúplne zistil skutkový stav veci, pretože nevykonal navrhnuté dôkazy, potrebné na zistenie rozhodujúcich skutočností,

d) súd prvého stupňa dospel na základe vykonaných dôkazov k nesprávnym skutkovým zisteniam,

e) doteraz zistený skutkový stav neobstojí, pretože sú tu ďalšie skutočnosti alebo iné dôkazy, ktoré doteraz neboli uplatnené (§ 205a) ,

f) rozhodnutie súdu prvého stupňa vychádza z nesprávneho právneho posúdenia veci.