KSKE 3 Cb 436/2002 - iSpis

Späť Otvoriť na Salvii Stiahnuť

iSpis Judikatúra – KSKE 3 Cb 436/2002

KS v Košiciach, dátum 25.09.2012, sp.zn. KSKE 3 Cb 436/2002

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 3Cb/436/2002 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7002899464 Dátum vydania rozhodnutia: 25. 09. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: Marianna Smreková ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7002899464.3

Uznesenie Krajský súd v Košiciach v právnej veci žalobcu Ing. Dagmar Prividi, Hlavná 25, 040 01 Košice - správca konkurznej podstaty úpadcu INOVEC, spol. s r.o. Vranov nad Topľou, Čemernianska 90, 093 03 Vranov nad Topľou, IČO: 36452963 proti žalovaným 1/ UNIOL - VRANOV spoločnosť s ručením obmedzeným, Štefánikova 27, 066 01 Humenné, IČO: 31661602 a 2/ Ing. Peter Kobzoš, Agátová 2631/12, 075 01 Trebišov-správca konkurznej podstaty úpadcu UNIOL-VRANOV spoločnosť s ručením obmedzeným, Štefánikova 27, 066 01 Humenné, IČO: 31661602 o určenie vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam a o určenie, že majetok nepatrí do konkurznej podstaty úpadcu, takto

r o z h o d o l :

Konanie zastavuje.

Žiaden z účastníkov nemá právo na náhradu trov konania.

Vracia žalobcovi súdny poplatok za návrh vo výške 26,56 eur prostredníctvom Daňového úradu Prešov, Hviezdoslavova 7, 080 01 Prešov.

o d ô v o d n e n i e :

Žalobca INOVEC, s.r.o. Vranov nad Topľou svojím návrhom zo dňa 25.3.2002 žiadal, aby súd určil, že žalobca je výlučným vlastníkom nehnuteľností, postavených na parcelách č. EN 870/24, 25, 26, 870/1, ktoré boli GO plánom č. 002225850606 rozdelené na parcely č. 870/49, 870/51, 870/35, 870/41, 870/46, 870/48 a 870/47 nachádzajúce sa v k.ú. Čemerné, a to tak, ako bolo pôvodne zapísané na LV č. 1487, vedeným Okresným úradom vo Vranove nad Topľou, odbor katastrálny a že tieto nehnuteľnosti nepatria do konkurznej podstaty úpadcu. Súčasne požadoval náhradu trov konania.

Podaním zo dňa 21.9.2012 žalobca - správca konkurznej podstaty úpadcu Ing. Dagmar Prividi - vzal návrh na začatie konania späť v celom rozsahu. Žiadal konanie zastaviť.

Podľa § 96 ods. 1,3 O.s.p. navrhovateľ môže vziať za konania späť návrh na jeho začatie, a to sčasti alebo celkom. Ak je návrh vzatý späť celkom, súd konanie zastaví. Ak je návrh vzatý späť sčasti, súd konanie v tejto časti zastaví. Nesúhlas odporcu so späťvzatím návrhu nie je účinný, ak dôjde k späťvzatiu návrhu skôr, než sa začalo pojednávanie.

Žalobca vzal návrh na začatie konania späť celkom pred začatím pojednávania, preto súd podľa citovaných ustanovení konanie zastavil.

Na náhradu trov konania žiaden z účastníkov nemá právo podľa § 146 ods.1 písm.c/ O.s.p., pretože konanie bolo zastavené.

Žalobca zaplatil súdny poplatok za návrh kolkovými známkami dňa 25.6.2002 vo výške 1 000,00 Sk (33,19 eur) .

Podľa § 11 ods.3 zák.č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch v znení neskorších predpisov poplatok splatný podaním návrhu na začatie konania sa vráti, ak sa konanie zastavilo alebo ak sa vzal späť návrh pred prvým pojednávaním.

V zmysle ustanovenia § 11 ods.4 zákona č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch v znení neskorších predpisov sa poplatok vracia žalobcovi v prípade zastavenia konania krátený o 1%, najmenej však 6,63 eur.

Keďže k zastaveniu konania došlo pre späťvzatie návrhu celkom pred prvým pojednávaním, súd rozhodol o vrátení poplatku vo výške 26,56 eur (po krátení o sumu 6,63 eur) . Poplatok vráti po právoplatnosti uznesenia príslušný daňový úrad.

Poučenie:

Odvolanie sa podáva do 15 dní od doručenia rozhodnutia na súde, proti rozhodnutiu ktorého smeruje. V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (§ 42 ods.3) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha. Odvolanie proti rozsudku alebo uzneseniu, ktorým bolo rozhodnuté vo veci samej, možno odôvodniť len tým, že

a/ v konaní došlo k vadám uvedeným v § 221 ods.1,

b/ konanie má inú vadu, ktorá mohla mať za následok nesprávne rozhodnutie vo veci,

c/ súd prvého stupňa neúplne zistil skutkový stav veci, pretože nevykonal navrhnuté dôkazy,

potrebné na zistenie rozhodujúcich skutočností,

d/ súd prvého stupňa dospel na základe vykonaných dôkazov k nesprávnym skutkovým

zisteniam,

e/ doteraz zistený skutkový stav neobstojí, pretože sú tu ďalšie skutočnosti alebo iné dôkazy,

ktoré doteraz neboli uplatnené (§ 205a) ,

f/ rozhodnutie súdu prvého stupňa vychádza z nesprávneho právneho posúdenia veci.