KSKE 3 Cbi 5/2010 - iSpis

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 3Cbi/5/2010 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7010234187 Dátum vydania rozhodnutia: 09. 01. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: Mgr. Jolana Fuchsová ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7010234187.2

ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Krajský súd v Košiciach samosudkyňou Mgr. Jolanou Fuchsovou v právnej veci žalobkyne W.. S. C., nar. XX.X.XXXX, bytom C. XX, T., zastúpenej I.. I. J., advokátkou, E. X, C. proti žalovanému I.. I. N., G. X, T., správcovi konkurznej podstaty úpadcu K. P. a.s., X. XX, D. L. E., IČO: XX XXX XXX o vylúčenie nehnuteľnej veci zo súpisu konkurznej podstaty takto

r o z h o d o l :

Nehnuteľnosti zapísané v katastri nehnuteľnosti vedenom Katastrálnym úradom v Košiciach, Správou katastra C. zapísané na LV č. XXX, kat. územie C., a to parc. č. XXXX/X, zastavaná plocha o výmere 2899 m2, parc. č. XXXX, zastavaná plocha o výmere 150 m2, parc. č. XXXX, zastavaná plocha o výmere 644 m2, par. č. XXXX/X, zastavaná plocha o výmere 66 m2 n e p a t r i a do súpisu konkurznej podstaty úpadcu K. P. a.s., X. XX, D. L. E., IČO: XX XXX XXX.

Účastníkom nepriznáva náhradu trov konania.

o d ô v o d n e n i e :

Žalobou doručenou súdu dňa 18.8.2010 žalobkyňa navrhla, aby súd rozhodol, že nehnuteľnosti zapísané na LV č. XXXX, kat. územie C., a to: parc. č. XXXX/X, zastavaná plocha o výmere 2899 m2, parc. č. 5041, zastavaná plocha o výmere 150 m2, parc. č. XXXX, zastavaná plocha o výmere 644 m2, par. č. XXXX/X, zastavaná plocha o výmere 66 m2, nepatria do majetku konkurznej podstaty úpadcu K. P. a.s., X. XX, D. L. E. a vylučujú sa z tejto podstaty a aby žalovaného zaviazal na náhradu trov konania.

V žalobe žalobkyňa uviedla, že uvedený nehnuteľný majetok nadobudla do svojho vlastníctva od predávajúceho - spoločnosti K.T.R. spol. s r.o. T., G. 2 (ktorá dnes už neexistuje, bola vymazaná z obchodného registra) a to kúpnou zmluvou zo dňa 5.6.2003, ktorej vklad bol zapísaný pod č. V 1498/03 zo dňa 1.8.2003 v podiele 1. V kúpnej zmluve predávajúci prehlásil, že nehnuteľnosti nie sú zaťažené žiadnymi zákonnými alebo faktickými právami alebo nárokmi nájomcov, prípadne tretích osôb, vecnými bremenami ani právnymi vadami, a že nie je pravdepodobnosť vzniku takýchto práv zo žiadneho prebiehajúceho súdneho, alebo iného konania ku dňu podpísania tejto kúpnej zmluvy. Následne kúpnou zmluvou zo dňa 25.7.2007 odkúpila od predávajúceho I. Y., T. XX, C. druhú polovicu predmetných nehnuteľností a vklad bol povolený pod č. V 2103/07 zo dňa 27.7.2007. Uviedla, že pri uzatváraní zmluvy sa spoliehala na zásadu materiálnej publicity, s ktorou je spojené fungovanie katastrálneho úradu. V čase uzatvárania kúpnej zmluvy bol podľa aktuálneho výpisu z listu vlastníctva ako vlastník zapísaná spoločnosť K.T.R. s.r.o. T. a spolu s ostatnými dokladmi nemala žiadne pochybnosti o vlastníctve uvedenej spoločnosti. Podľa jej názoru bola kúpna zmluva uzavretá v dobrej viere vo vlastníctvo predávajúceho a zaradením jej vlastníctva do súpisu konkurznej podstaty sa narúša princíp ochrany občiansko-právnych vzťahov a dobromyseľné nadobudnutie vlastníctva - čl. 20 Ústavy SR. Pri deklarovaní, že Slovensko je právnym štátom, by nikto nemal požadovať od vlastníka, v prospech

ktorého svedčí zápis vlastníckeho práva v katastri nehnuteľnosti, aby on bol tým, ktorý musí začať na súde bojovať o svoje spochybnené vlastníckeho právo. Náš právny poriadok z dôvodu ochrany záujmov poctivého nadobúdateľa pripúšťa výnimku, hoci patriacu do oblasti obchodno-právnych vzťahoch, no občiansko - právnym vzťahom jednako blízkych vzťahoch, v § 446 Obch.zák., podľa ktorého kupujúci nadobúda vlastnícke právo aj v prípade, keď predávajúci nie je vlastníkom predávanej veci, ibaže v čase, keď kupujúci mal vlastnícke právo nadobudnúť, vedel, že predávajúci nie je vlastníkom a že nie je oprávnený s vecou nakladať na účely jej predaja. Uviedla, že súd musí prihliadať na okolnosti toho- ktorého prípadu tak, aby to neviedlo k oslabeniu princípu istoty občiansko-právneho vzťahu a najmä by sa nemal dostať do rozporu s uznávanou zásadou ochrany poctivého nadobúdateľa. V závere uviedla, že z uvedeného jej vyplýva záver, že zákon o konkurze v tomto prípade vytvára ujmu na jej právach ako registrovanej vlastníčky, čo je v rozpore s čl. 20 ods. 3 Ústavy SR.

Žalovaný vo vyjadrení zo dňa 9.9.2010 uviedol, že nehnuteľnosti, ktoré sú predmetom vylučovacej žaloby boli pôvodne v roku 2000 vo vlastníctve žalovaného, vtedy ešte pred zmenou obchodného mena K. tovar-D. a.s., dnes K. P., a.s. Žalovaný vložil tieto nehnuteľnosti notárskou zápisnicou č. N XXX/XXXX, L. XXX/XXXX vyhotovenou JUDr. S. K. dňa 31.10.2000 do základného imania spoločnosti K.T.R., spol. s r.o. T., IČO: XX XXX XXX. Uviedol, že žalovaný nadobudol predmetný nehnuteľný majetok na základe zmluvy o prevode časti podniku č. 1185/1995 podľa zákona č. 92/1991 Zb. Uviedol, že podľa čl. VII bod 5 zmluvy, do splatenia celej kúpnej ceny je prevod majetku, alebo jeho časti, ktorý je predmetom predaja podľa tejto zmluvy na inú osobu alebo jeho vklad do obchodnej spoločnosti alebo jeho založenie v prospech tretích osôb možný len po predchádzajúcom súhlase predávajúceho. Ak sa predávajúci do 60 dní od doručenia písomnej žiadosti kupujúceho na nakladanie s týmto majetkom nevyjadrí písomne, má sa za to, že súhlas bol udelený. Ak kupujúci nedodrží pri nakladaní s týmto majetkom uvedený postup, je prevod majetku alebo jeho časti alebo jeho vklad do obchodnej spoločnosti, alebo jeho založenie v prospech tretích osôb, neplatný. V ďalšom poukázal na znenie § 19a ods. 2,4 zák. č. 92/1991 Zb. a uviedol, že Fond národného majetku D. neudelil súhlas v zmysle § 19a zák. č.92/1991 Zb. na vloženie predmetného nehnuteľného majetku do základného imania spoločnosti K.T.R. spol. s r.o. a neeviduje ani žiadosť o takýto súhlas. Žalovaný v čase vkladu predmetných nehnuteľností do základného imania spoločnosti K.T.R. spol. s r.o. nesplatil V. národného majetku SR časť kúpnej ceny v zmysle zmluvy o predaji podniku, čím došlo k porušeniu ustanovení zmluvy o predaji podniku, uzatvorenej medzi V. národného majetku D. a žalovaným ako aj § 19a ods. 2 zák. č. 91/1992 Zb. Podľa § 19a ods. 4 uvedeného zákona dôsledkom porušenia tejto povinnosti je neplatnosť týchto úkonov ako aj všetkých na nich nadväzujúcich úkonov. Vyššie uvedená notárska zápisnica č. N 497/2000 je preto absolútne neplatným právnym úkonom ako aj všetky na ňu nadväzujúce úkony. Teda sú neplatné aj ďalšie prevody nehnuteľného majetku, vrátane prevodu na žalobcu a vlastníkom nehnuteľností je i naďalej spoločnosť K. trade, a.s., teda úpadca. A., že v prílohe predkladá protest prokurátora OP G. sp. zn. Pd/3020/03 zo 14.3.2003 a rozhodnutie Katastrálneho úradu Prešov č. Vo/13/2003 z 30.6.2003, ktorým bolo protestu vyhovené, a to z vyššie uvedených dôvodov a rozhodnutie o povolení vkladu bolo zrušené. Uviedol, že v rámci uvedeného konania Katastrálny úrad G. zisťoval či bol daný súhlas V. národného majetku D. na vklad nehnuteľného majetku do obchodnej spoločnosti a či bola zaplatená kúpna cena a podľa vyjadrenia V. národného majetku D. nebol udelený potrebný súhlas, ani nebolo oň žiadané a nebola ani zaplatená kúpna cena. Navrhol preto žalobu zamietnuť.

Žalovaný telefaxom zo dňa 5.1.2012 ospravedlnil neúčasť na pojednávaní z dôvodu dočasnej práceneschopnosti a žiadal o odročenie pojednávania. V prílohe predložil lekárske potvrdenie o dočasnej pracovnej neschopnosti, vystavené dňa 30.12.2011 na ktorom je uvedené, že žalovaný je od januára 2012 (deň je nečitateľný) dočasne práceneschopný.

Podľa § 119 ods. 3 O.s.p. Ak je dôvodom na odročenie pojednávania zdravotný stav účastníka alebo jeho zástupcu, návrh na odročenie pojednávania musí obsahovať aj vyjadrenie ošetrujúceho lekára, že zdravotný stav účastníka alebo jeho zástupcu neumožňuje účasť na pojednávaní. Za takéto vyjadrenie sa považuje vyjadrenie ošetrujúceho lekára, že účastník alebo jeho zástupca nie je schopný bez ohrozenia života alebo závažného zhoršenia zdravotného stavu sa zúčastniť pojednávania.

Súd má za to, že lekárske potvrdenie predložené žalovaným neobsahuje náležitosti podľa uvedeného ustanovenia, pretože nie je z neho zrejmé, že žalovaný nie je schopný bez ohrozenia života alebo závažného zhoršenia zdravotného stavu zúčastniť sa pojednávania, a preto neúčasť žalovaného na pojednávaní nepovažoval za ospravedlnenú a pojednávanie uskutočnil v jeho neprítomnosti.

Právna zástupkyňa žalobkyne predvolanie prevzala dňa 30.12.2011, do ukončenia pojednávania neúčasť na pojednávaní neospravedlnila a o jeho odročenie nepožiadala, preto súd pojednávanie uskutočnil v jej neprítomnosti. Po skončení pojednávania, o 11.02 hod. bol do podateľne súdu osobne doručený prípis právnej zástupkyne, ktorým ospravedlnila neúčasť na pojednávaní vzhľadom k tomu, že jej vo štvrtok dňa 5.1.2012 zo sekretariátu žalovaného oznámili, že žalovaný požiada o ospravedlnenie z pojednávania v dôsledku kolízie pojednávaní.

Súd vykonal dokazovanie písomnými dokladmi a písomnými stanoviskami predloženými účastníkmi konania a dokladmi predloženými Katastrálnym úradom G. a Správou katastra C..

Z vykonaného dokazovania súd zistil, že uznesením Krajského súdu v Košiciach č.k. 5K/100/2000-11 zo dňa 6.1.2001 bol na majetok dlžníka - K. P. a.s., X. XX, D. L. E., IČO: XX XXX XX vyhlásený konkurz a do funkcie správcu konkurznej podstaty je v súčasnosti ustanovený žalovaný, ktorý prípisom zo dňa 13.1.2010 zaradil do konkurznej podstaty úpadcu o.i. aj nehnuteľnosti, ktorých vylúčenia z konkurznej podstaty sa žalobkyňa domáha v tomto konaní.

Uznesením zo dňa 19.7.2010 konkurzný súd uložil žalobkyni, aby do 31 dní od doručenia tohto uznesenia podala na Krajský súd v Košiciach proti správcovi konkurznej podstaty JUDr. I. N., žalobu na vylúčenie nehnuteľností zapísaných na LV č. XXXX, k.ú. C. - parcela č. XXXX/X, č. 5041, č. 5042 a č. 5044/2 z konkurznej podstaty úpadcu.

Žalobkyňa uvedené uznesenie prevzala dňa 27.7.2010 a žaloba o vylúčenie predmetnej nehnuteľnosti zo súpisu konkurznej podstaty bola súdu doručená dňa 18.8.2010.

Podľa §19 ods. 2 ZKV, súd uloží tomu, kto uplatňuje, že sa vec nemala do súpisu zaradiť, aby v lehote určenej súdom podal žalobu proti správcovi na súde, ktorý vyhlásil konkurz. V prípade, že žaloba nie je podaná včas, predpokladá sa, že vec je do súpisu zahrnutá oprávnene.

Žalobkyňa podala žalobu o vylúčenie predmetnej nehnuteľnosti v lehote určenej súdom, a teda včas.

Z výpisu z LV č.XXXX vedenom Správou katastra C. a vyhotovenom dňa 13.1.2010 (č.l. 113) súd zistil, že na uvedenom liste vlastníctve sú zapísané parcely číslo 5039/6, č. 5041, č. 5042 a č. 5044/2 a ako vlastník je zapísaná žalobkyňa, a ako titul nadobudnutia podielu 1 je uvedená kúpna zmluva V-1498/03, vklad povolený dňa 1.8.2003, čz 1359/03 a titul nadobudnutia ďalšej 1 podielu je uvedená kúpna zmluva V-2103/07, vklad povolený čz 1276/07. Žalobkyňa je teda zapísaná ako vlastník celej nehnuteľnosti.

V tomto konaní žalobkyňou je Ing. S. C., ktorá bola v katastri nehnuteľností zapísaná ako vlastník nehnuteľností v čase, keď žalovaný predmetné nehnuteľnosti zapísal do súpisu konkurznej podstaty úpadcu a je ako vlastník zapísaná aj v súčasnosti, a teda ako vlastník nehnuteľnosti nie je zapísaný úpadca.

Žalobkyňa jednu polovicu podielu nadobudla kúpnou zmluvou uzavretou so spoločnosťou K.T.R. spol. s r.o. a jednu polovicu kúpnou zmluvou uzavretou s I. Y..

Podľa tvrdenia žalovaného, spoločnosť K.T.R. spol. s r.o. vlastníctvo k predmetnej nehnuteľnosti nadobudla titulom vkladu spoločnosti K. tovar - D. a.s., v súčasnosti pod obchodným menom K. P.

a.s., t.j. úpadcu do jej základného imania. Vklad vlastníckeho práva bol povolený rozhodnutím bývalého Okresného úradu v Prešove, katastrálneho odboru č. V 4973/2000 zo dňa 12.12.2000 na základe osvedčenia o vyhlásení účastníka K. tovar - D. a.s. Katastrálny úrad v G. rozhodnutím číslo Vo/13/2003 zo dňa 30.6.2003 (č.l.22) , ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 10.3.2004 vyhovel protestu prokurátora a zrušil rozhodnutie o povolení vkladu zo dňa 12.12.2000. Správa katastra G. rozhodnutím číslo: V-4973/2000-G zo dňa 28.10.2009 (č.l.107) prerušila konanie o povolení vkladu vlastníckeho práva do katastra nehnuteľnosti na základe osvedčenia o vyhlásení účastníka K. tovar - D. a.s. o nepeňažnom vklade do základného imania spoločnosti K.T.R., spol. s r.o. T. a rozhodnutím číslo V-4973/2000-G zo dňa 23.11.2009 na základe späťvzatia návrhu konanie o povolení vkladu vlastníckeho práva do katastra nehnuteľnosti na základe osvedčenia o vyhlásení účastníka K. tovar - D. a.s. o nepeňažnom vklade do základného imania spoločnosti K.T.R., spol. s r.o. T. zastavila.

Žalovaný, ako správca konkurznej podstaty úpadcu uvedenú nehnuteľnosť zapísal do podstaty úpadcu z dôvodu, že vklad nehnuteľností do základného imania spoločnosti K.T.R. spol. s r.o. T. bol uskutočnený bez súhlasu V. národného majetku D. a že bol porušený aj čl. VII bod 5 Zmluvy o predaji časti podniku č.1185/1985 uzavretej medzi V. národného majetku D. ako predávajúcim a K. tovarom - D. a.s. ako kupujúcim. P. dôvody sú uvedené v proteste prokurátora proti rozhodnutiu Správy katastra o povolení vkladu a boli akceptované aj Správou katastra G. v rozhodnutí zo dňa 30.6.2003, ktorým bolo zrušené rozhodnutie zo dňa 12.12.2000 o povolení vkladu.

Podľa § 6 ods. 2 ZKV, podstatu tvoria veci, byty a nebytové priestory, práva a iné majetkové hodnoty (ďalej len "majetok") , ktoré patrili dlžníkovi v deň vyhlásenia konkurzu, a majetok, ktorý dlžník nadobudol počas konkurzu, ako aj majetok, ktorým dlžník zabezpečil svoj záväzok.

Na žiadosť súdu Správa katastra C. v prílohe prípisu zo dňa 4.1.2011 zaslala súdu o.i. Kúpnu zmluvu č.07/1999 zo dňa 25.11.1999 (č.l.77) uzavretú medzi predávajúcim A - Z P. T., a.s. a kupujúcim K. P. - D. a.s., predmetom ktorej boli nehnuteľnosti, ktorých vylúčenia z konkurznej podstaty úpadcu sa žalobkyňa v tomto konaní domáha, a to: parc. č. 5039/6, zastavaná plocha o výmere 2899 m2, parc. č. 5041, zastavaná plocha o výmere 150 m2, parc. č. 5042, zastavaná plocha o výmere 644 m2, par. č. 5044/2, zastavaná plocha o výmere 66 m2.

Z uvedeného dôkazu vyplýva, že sa nejedná o nehnuteľnosti, ktoré úpadca získal do svojho vlastníctva na základe zmluvy o predaji časti podniku č.1185/1995 a preto sa na ne nevzťahuje žalovaným tvrdený dôvod absolútnej neplatnosti kúpnej zmluvy, na základe ktorej žalobkyňa nadobudla predmetné nehnuteľnosti do svojho vlastníctva.

Na základe takto zisteného skutkového a právneho stavu súd zistil, že úpadca predmetné nehnuteľnosti nenadobudol zmluvou o predaji časti podniku, ale kúpnou zmluvou uzavretou s treťou osobou, a preto ak tieto nehnuteľnosti vložil ako svoj vklad do majetku spoločnosti K.T.R. spol. s r.o., nepotreboval k tomu súhlas Fondu národného majetku D. a ak spoločnosť K.T.R. spol. s r.o. uzavrela so žalobkyňou kúpnu zmluvu na predaj týchto nehnuteľnosti, nedostatok súhlasu Fondu národného majetku D. na vklad nehnuteľnosti do majetku uvedenej spoločnosti nemá vplyv na platnosť kúpnej zmluvy, na základe ktorej žalobkyňa predmetné nehnuteľnosti nadobudla do svojho vlastníctva. Na základe uvedeného súd má za to, že žalovaný nedôvodne zapísal predmetné nehnuteľnosti do súpisu konkurznej podstaty úpadcu, a preto súd žalobe vyhovel a rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozsudku.

V konaní bola žalobkyňa úspešná, preto podľa § 142 ods. 1 a § 151 ods. 2 O.s.p. jej vzniklo právo na náhradu trov konania. Právna zástupkyňa žalobcu si v žalobe uplatnila právo na náhradu trov konania, ale tieto nevyčíslila, a to ani v lehote do 3 dní od vyhlásenia rozsudku. Keďže iné trovy žalobkyne zo spisu nevyplývajú, súd žalobkyni náhradu trov konania nepriznal. Žalovaný bol v konaní neúspešný, preto mu právo na náhradu trov konania nevzniklo, a preto súd rozhodol tak, že účastníkom nepriznáva ich náhradu.

Poučenie:

Odvolanie sa podáva do 15 dní od doručenia rozhodnutia na súde, proti rozhodnutiu ktorého smeruje. V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (§ 42 ods. 3) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha. Odvolanie proti rozsudku alebo uzneseniu, ktorým bolo rozhodnuté vo veci samej, možno odôvodniť len tým, že

a) v konaní došlo k vadám uvedeným v § 221 ods. 1,

b) konanie má inú vadu, ktorá mohla mať za následok nesprávne rozhodnutie vo veci,

c) súd prvého stupňa neúplne zistil skutkový stav veci, pretože nevykonal navrhnuté dôkazy, potrebné na zistenie rozhodujúcich skutočností,

d) súd prvého stupňa dospel na základe vykonaných dôkazov k nesprávnym skutkovým zisteniam,

e) doteraz zistený skutkový stav neobstojí, pretože sú tu ďalšie skutočnosti alebo iné dôkazy, ktoré doteraz neboli uplatnené (§ 205a) ,

f) rozhodnutie súdu prvého stupňa vychádza z nesprávneho právneho posúdenia veci.