KSKE 3 Co 104/2012 - iSpis

Späť Otvoriť na Salvii Stiahnuť

iSpis Judikatúra – KSKE 3 Co 104/2012

KS v Košiciach, dátum 31.10.2012, sp.zn. KSKE 3 Co 104/2012

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 3Co/104/2012 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7211210945 Dátum vydania rozhodnutia: 31. 10. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Eva Feťková ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7211210945.1

Uznesenie Krajský súd v Košiciach v právnej veci žalobcu: Telefónica Slovakia, s.r.o., so sídlom Bratislava, Einsteinova 24, IČO: 35 848 863, zastúpeného Advokátskou kanceláriou SOUKENÍK-ŠTRPKA, s.r.o., so sídlom Bratislava, Šoltésovej 14, IČO: 36 862 711, proti žalovanej: Q. A., N.. XX.XX.XXXX, N. A. K., X. XXX/XX, zastúpenej opatrovníčkou V. R., D. Y. B. K. J., v konaní o zaplatenie 398,20 eur s príslušenstvom, o odvolaní žalobcu proti rozsudku Okresného súdu Košice II, č. k. 15C 148/2011-63 zo dňa 21.12.2011 takto

r o z h o d o l :

Odvolacie konanie z a s t a v u j e .

Žiaden z účastníkov nemá právo na náhradu trov odvolacieho konania.

o d ô v o d n e n i e :

Súd prvého stupňa napadnutým rozsudkom uložil žalovanej povinnosť zaplatiť žalobcovi sumu 219,08 eur s úrokom z omeškania vo výške 8,5 % ročne od 7. mája 2008 do zaplatenia, do 15 dní od právoplatnosti rozsudku. V prevyšujúcej časti žalobu zamietol. Žalovanej uložil povinnosť nahradiť žalobcovi na účet jeho právneho zástupcu Advokátskej kancelárii SOUKENÍK-ŠTRPKA, s.r.o., so sídlom Bratislava, Šoltésovej 14, trovy konania vo výške 10,92 eur, do 3 dní od právoplatnosti rozsudku.

Proti tomuto rozsudku čo do výroku o zamietnutí žaloby vo výške 179,12 eur a zamietnutí úrokov z omeškania z celkovej sumy 179,12 eur, podal včas odvolanie žalobca. Navrhol ho v napadnutej časti zrušiť rozsudok a vec vrátiť súdu prvého stupňa na ďalšie konanie.

Podaním doručeným Okresnému súdu Košice I dňa 22. marca 2012 žalobca zobral podané odvolanie späť a žiadal odvolacie konanie zastaviť. O trovách odvolacieho konania navrhol rozhodnúť tak, že žiaden z účastníkov nemá právo na ich náhradu.

Podľa ustanovenia § 207 ods. 2, 3 O.s.p. dokiaľ o odvolaní nebolo rozhodnuté, možno ho vziať späť. Ak sa odvolanie, o ktorom nebolo rozhodnuté vzalo späť, odvolací súd odvolacie konanie zastaví. Vzhľadom na nepochybný procesný úkon žalobcu o späťvzatí odvolania, odvolací súd v súlade s ustanovením § 207 ods. 3 O.s.p. odvolacie konanie zastavil.

O trovách odvolacieho konania rozhodol odvolací súd v súlade s ustanovením § 214 ods. 1 O.s.p. v spojení s § 146 ods. 1 písm. c/ O.s.p..

Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.