KSKE 3 Co 11/2012 - iSpis

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 3Co/11/2012 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7210209502 Dátum vydania rozhodnutia: 31. 10. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Eva Feťková ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7210209502.2

Uznesenie Krajský súd v Košiciach v právnej veci žalobcu Spoločenstva vlastníkov bytov a nebytových priestorov L. X, J., I. I. L. X, J., X.: XX XXX XXX, zastúpeného JUDr. Zsoltom Suverom, advokátom, so sídlom v Košiciach, Murgašova 3, proti žalovanému X.. Š. T., R.. XX.XX.XXXX, D. J.X., L. X, v konaní o zaplatenie 640,21 eur s príslušenstvom, o odvolaní žalobcu proti uzneseniu č.k. 18C/66/2010-80 zo dňa 22.11.2011 a uzneseniu č.k. 18C/66/2010-90 zo dňa 21.12.2011 takto

r o z h o d o l :

Z r u š u j e uznesenie č.k. 18C/66/2010-80 zo dňa 22.11.2011 vo výroku o trovách konania a v rozsahu zrušenia vec v r a c i a súdu prvého stupňa na ďalšie konanie.

P o t v r d z u j e uznesenie č.k. 18C/66/2010-90 zo dňa 21.12.2011.

o d ô v o d n e n i e :

Žalobca sa žalobou doručenou súdu dňa 22.04.2010 domáhal proti žalovanému zaplatenia sumy X.XXX,XX eur s úrokmi z omeškania. Nárok uplatňoval z titulu neuhradených platieb za správu bytového domu súp. č. XXXX R. L. B. C. J. a neuhradených preddavkov na úhradu plnení spojených s užívaním bytu č. XX na L. B. Č.. X C. J. za obdobie od mesiacov október 2009 až apríl 2010. Podaním zo dňa 19.10.2010 rozšíril žalobný návrh, že žiadal priznať aj nárok na dlžné platby za správu bytového domu a preddavkov na úhradu nákladov spojených s užívaním bytu za obdobie od mája 2010 do júla 2010 spolu vo výške XXX,XX E.ur s úrokom z omeškania. Predmet konania tak po rozšírení žaloby predstavoval čiastku X.XXX,XX eur s úrokmi z omeškania z čiastkových dlžných súm za jednotlivé mesiace. Žalobca v priebehu konania vzal svoj návrh späť v časti o zaplatenie platieb za mesiace október až december roku 2009 v sume XXX,XX eur s odôvodnením, že podľa ročného zúčtovania za rok 2009 žalovanému vznikol nedoplatok len vo výške XXX,XX eur, ktorý žalovaný po doručení vyúčtovania uhradil po začatí konania 24.09.2010. Pred začatím pojednávania dňa 17.06.2011 žalobca oznámil súdu, že návrh berie celkom späť a konanie navrhuje zastaviť z dôvodu, že žalovaný po začatí konania uhradil aj nedoplatky za obdobie od januára do júla 2010 spolu vo výške X.XXX,XX eur s príslušenstvom. Na mieste žalobcu v konaní pôvodne vystupoval Vladimír Seman - AISA, Správa bytov a domov, Titogradská 2, Košice. Uznesením zo dňa 06.07.2010 súd prvého stupňa v súlade s ust. § 92 ods. 4 O.s.p. pripustil zámenu účastníkov konania na strane žalobcu tak, že pôvodný žalobca z konania vystúpil a na jeho miesto vstúpil súčasný žalobca.

Súd prvého stupňa preto v súlade s ust. § 96 ods. 1, 2, 3 O.s.p. konanie zastavil, pretože žalobca vzal návrh späť skôr než začalo pojednávanie. O trovách konania rozhodol podľa § 146 ods. 2 O.s.p., v zmysle ktorého ak niektorý z účastníkov zavinil, že sa konanie muselo zastaviť, je povinný uhradiť jeho trovy. Ak sa však pre správanie odporcu vzal späť návrh, ktorý bol podaný dôvodne, je povinný uhradiť trovy konania odporca. Žalobca si v konaní uplatnil nárok na zaplatenie sumy vo výške 1.862,50 eur, z ktorej žalovaný po začatí konania uhradil sumu 1.468,21 eur. Žaloba v prevyšujúcej časti o zaplatenie 394,29 eur nebola podľa súdu prvého stupňa dôvodná, nakoľko táto čiastka predstavovala

rozdiel medzi skutočným nedoplatkom žalovaného na platbách spojených s užívaním bytu za rok 2009 vo výške 164,46 eur a žalovanými zálohovitými platbami za obdobie od októbra do decembra 2009 vo výške 558,75 eur. V čase podania žaloby bol žalobca povinný zálohové platby za rok 2009 zúčtovať a určiť výšku nedoplatku, aká žalovanému vznikla za obdobie od 01.01.2009. Po ukončení zúčtovacieho obdobia nemal žalobca nárok na preddavkové platby, ale len na nedoplatok plynúci z vyúčtovania. Preto podľa súdu prvého stupňa žalobca zodpovedá za zastavenie konania v časti o zaplatenie sumy XXX,XX eur, čo predstavuje 21 % z predmetu konania a žalovaný za zastavenie konania v časti o zaplatenie X.XXX,XX eur, čo predstavuje 79 % z predmetu konania, keďže túto sumu uhradil až po začatí konania. Vzhľadom na vyššie uvedené súd prvého stupňa právo na náhradu trov konania pomerne rozdelil podľa ust. § 142 ods. 2 O.s.p.. Žalobcovi vzniklo právo na náhradu trov konania v pomernom rozsahu 58 %, čo predstavuje rozdiel medzi zodpovednosťou žalobcu a žalovaného za zastavenie konania (79 % - 21 % = 58 %) . Trovy konania žalobcu pozostávali z trov právneho zastúpenia vo výške XXX,XX eur za štyri úkony právnej služby (prevzatie a príprava zastúpenia, vyjadrenie vo veci samej doručené súdu dňa 19.10.2010, zastupovanie na pojednávaní dňa 19.11.2010 a späťvzatie žaloby zo dňa 17.06.2011) á XX,XX eur a jeden úkon právnej služby za zastupovanie na pojednávaní dňa 20.10.2010, ktoré bolo odročené bez prejednania veci, á XX,XX eur a paušálnu náhradu X M. X,XX E. O. X M. X,XX eur. Žalobcovi preto priznal náhradu trov konania vo výške XXX,XX eur, čo predstavuje XX %. zo sumy XXX,XX eur. Žalobca si uplatnil právo na náhradu trov konania aj za zaplatený súdny poplatok za návrh na začatie konania vo výške XX,- eur. Právo na náhradu týchto trov konania mu však nepatrí, nakoľko súdny poplatok zaplatil a žalobu podal pôvodný žalobca, ktorému rovnako nepatrí právo na náhradu trov konania, nakoľko k zámene účastníkov došlo z dôvodu nedostatku aktívnej legitimácie pôvodného žalobcu.

Proti tomuto rozsudku čo do výroku o trovách konania podal včas odvolanie žalobca. Navrhol zmeniť rozsudok vo výroku o trovách konania tak, že žalovanému bude uložená povinnosť zaplatiť žalobcovi na účet jeho právneho zástupcu trovy konania v celkovej sume 512,68 eur pozostávajúceho zo súdneho poplatku vo výške 78,- eur, trov právneho zastúpenia za 7 úkonov právnej služby v sume 383,81 eur, lebo žalovaný v celom rozsahu zavinil zastavenie konania. V dôvodoch odvolania akcentoval na novelu zákona o vlastníctve bytov a nebytových priestorov ust. § 7b ods. 3, ktorá ustanovila, že spoločenstvo je povinné najneskôr do 31. mája nasledujúceho roka vykonať vyúčtovanie použitia fondu prevádzky, údržby a opráv úhrad za plnenia rozúčtované na jednotlivé byty a nebytové priestory v dome. Vzhľadom na skutočnosť, že súdu predložený Dodatok č. 1 k Zmluve o spoločenstve vlastníkov bytov a nebytových priestorov zo dňa 24.11.2005, ktorý je jej úplným znením, nemá žiadne ustanovenia určujúce spoločenstvu lehotu na predloženie vyúčtovania za predchádzajúci kalendárny rok, v čase podania žaloby, t.j. dňa 22.04.2010, bolo spoločenstvo povinné predložiť vyúčtovanie za rok 2009 do 31.05.2010. Vykonanie vyúčtovania preddavkových platieb a skutočných nákladov spojených s vlastníctvom bytov je spojené s nevyhnutnosťou vykonania vyúčtovania za celý bytový dom, teda za všetky byty, čo je bezprostredným uplynutím zúčtovacieho obdobia technicky nemožné. Súd prvého stupňa v odôvodnení uznesenia uviedol, že po ukončení zúčtovacieho obdobia nemal žalobca nárok na preddavkové platby, ale len na nedoplatok plynúci z vyúčtovania, znamená to, že po uplynutí kalendárneho roka až do predloženia vyúčtovania by žalobca na základe zálohového predpisu nemal nárok na preddavkové platby, ktoré žalovaný porušením svojej povinnosti v predchádzajúcom kalendárnom roku neuhradil. Vychádzajúc z vyššie uvedeného nárok žalobcu na preddavkové platby za rok 2009 nezanikol uplynutím kalendárneho roka, ale až uplynutím lehoty na predloženie ich vyúčtovania, vrátane vyúčtovania skutočných nákladov, ktorá v danom prípade uplynula až dňa 31.05.2010. V podanom odvolaní namietal žalobca aj nepriznanie náhrady súdneho poplatku v sume 78,- eur, s odvolaním na skutočnosť, že tento zaplatil ešte pôvodný žalobca. Pretože v zmysle § 10 ods. 1 zákona o súdnych poplatkoch je súd povinný poplatníka na úhradu súdneho poplatku vyzvať ešte pred tým než začne konať vo veci samej a v súlade s ust. § 11 ods. 1 tohto zákona o vrátení súdneho poplatku pôvodnému žalobcovi rozhodne súd i bez návrhu. Žalobca si napriek uvedenému svoju povinnosť zaplatiť súdny poplatok za žalobu v sume 78,- eur splnil kolkovými známkami nalepeným na prvopise odvolania.

Žalovaný sa k odvolaniu žalobcu nevyjadril.

Uznesením č.k. 18C/66/2010-90 zo dňa 21.12.2011 súd prvého stupňa vrátil žalobcovi súdny poplatok vo výške 78,- eur cestou Daňového úradu Košice II, ktorý poplatok vráti do 15 dní od doručenia právoplatného uznesenia.

Rozhodnutie odôvodnil tým, že poplatková povinnosť vzniká podaním návrhu, ak je poplatníkom navrhovateľ (§ 5 ods. 1 písm. a) zákona č. 71/1992 Zb. v znení neskorších predpisov. Poplatok sa vráti, ak ho zaplatil ten, kto nebol povinný ho platiť alebo kto ho zaplatil na základe nesprávneho rozhodnutia súdu (§ 11 ods. 1 prvá veta zákona č. 71/1992 Zb.) . Okrem poplatku v rozvodovom konaní a poplatku, ktorý sa vracia podľa ods. 1, sa poplatok alebo jeho časť vracia krátený o 1 % najmenej však 6,63 eur. Žalobca zároveň s podaným odvolaním proti výroku o trovách konania proti uzneseniu súdu prvého stupňa č.k. 18C/66/2010-80 zo dňa 22.11.2011 zaplatil súdny poplatok za návrh na začatie konania. Pretože poplatok bol zaplatený pri podaní žaloby pôvodným žalobcom C. I. - O., I. D. O. A., T. X, J., X.: XX XXX XXX súd prvého stupňa žalobcovi nedôvodne zaplatený súdny poplatok vo výške 78,- eur vrátil. Súdny poplatok vráti Daňový úrad príslušný podľa trvalého bydliska poplatníka (§ 11 ods. 6 zákona č. 71/1992 Zb.) .

Aj proti tomuto uzneseniu podal včas odvolanie žalobca. V odvolaní namietal, že na základe uznesenia Okresného súdu Košice II sp.zn. 18C/66/2010 - 33 zo dňa 06 07 2010 v danej veci do konania namiesto pôvodného žalobcu vstúpil terajší žalobca. Postavenie pôvodného žalobcu ako poplatníka zaniklo, resp. právny dôvod pre zaplatenie súdneho poplatku pôvodným žalobcom dodatočne odpadol. Teda niet právneho dôvodu, pre ktorý by mal pôvodný žalobca vo vzťahu k súdu, pred ktorým sa toto konanie viedlo, znášať ťarchu poplatkovej povinnosti za žalobu na vlastný účet. Pokiaľ k pripusteniu zámeny účastníkov na strane žalobcu došlo ešte pred prvým pojednávaním 06.07.2010, pričom ak by účastníci boli vzniknutú situáciu neriešili prostredníctvom procesného inštitútu zámeny, ale spôsobom späťvzatia žaloby žalobcom a podaním novej žaloby s rovnakým predmetom terajším žalobcom, súd by bol pôvodnému žalobcovi ním zaplatený súdny poplatok povinný vrátiť a terajší žalobca by bol povinný za ním podanú žalobu súdny poplatok zaplatiť. Z uvedeného dôvodu pôvodný žalobca žiadal o vrátenie ním uhradeného súdneho poplatku v sume 78,- eur pri podaní žaloby. Dôsledkom zámeny pôvodného žalobcu na terajšieho žalobcu v konaní poplatková povinnosť ťažila už terajšieho žalobcu, tento si svoju poplatkovú povinnosť splnil dodatočne, pričom dodatočné splnenie si poplatkovej povinnosti terajším žalobcom ako podmienky konania je spôsobilým odvolacím dôvodom v zmysle § 205a ods. 1 písm. a) O.s.p.. Preto navrhol, aby odvolací súd uznesenie súdu prvého stupňa zrušil a na žiadosť pôvodného žalobcu vrátil ním zaplatený súdny poplatok pôvodnému žalobcovi C. I. - O., I. D. O. A. J., X.: XX XXX XXX.

Odvolací súd v súlade s ust. § 212 ods. 1, 3 O.s.p. bez nariadenia odvolacieho pojednávania (§ 214 ods. 2 O.s.p.) preskúmal uznesenie súdu prvého stupňa č.k. 18C/66/2010-80 zo dňa 22.11.2011 a tiež uznesenie č.k. 18C/66/2010-90 zo dňa 21.12.2011.

Odvolací súd dospel k záveru, že nie sú splnené podmienky pre potvrdenie uznesenia č.k. 18C/66/2010-80 zo dňa 22.11.2011 v jeho napadnutej časti, t.j. vo výroku o trovách konania, lebo sa nestotožnil s dôvodmi, pre ktoré súd priznal žalobcovi iba trovy konania v pomernom rozsahu. Odo dňa splatnosti záloh (preddavkov) možno nezaplatené zálohy vymáhať žalobou na súde, pričom nie je rozhodné, či s touto výškou odberateľ poskytovaných služieb súhlasí. Tieto stanovené zálohy však možno žalobou vymáhať len dovtedy, len do doby, kým bolo vykonané vyúčtovanie za predchádzajúci rok. Je mylný záver súdu prvého stupňa, že nárok žalobcu na preddavkové platby za rok 2009 zanikol uplynutím kalendárneho roka. Mohol zaniknúť až uplynutím lehoty na predložených vyúčtovaniach, vrátane vyúčtovania skutočných nákladov, ktorá v danom prípade uplynulá až 31,05,2010 (§ 7b ods. 3 zákona č. 182/93 Z.z. o vlastníctve bytov) .

Z týchto dôvodov odvolací súd zrušil v súlade s ust. § 221 ods. 1 písm. f) O.s.p. uznesenie súdu prvého stupňa v napadnutom výroku o trovách konania a v rozsahu zrušenia mu vrátil na ďalšie konanie.

Odvolací súd sa však stotožňuje s právnym záverom súdu prvého stupňa, že žalobcovi nepatrí v rámci náhrady trov konania nárok na trovy predstavujúce zaplatený, prípade zaplatiť za majúci súdny poplatok.

Odvolací súd skúmal prípustnosť odvolania žalobcu proti uzneseniu č.k. 18C/66/2010-90 zo dňa 21.11.2011. Prípustnosť odvolania má vo všeobecnosti stránku objektívnu a subjektívnu. Objektívna stránka sa nevzťahuje na osobu konkrétneho odvolateľa a zohľadňuje len vecný aspekt tohto opravného prostriedku, či smeruje proti rozhodnutiu vykazujúcemu zákonné znaky rozhodnutia, proti ktorému je odvolanie prípustné. V ust. § 202 nie je expresis verbis uvedené, že proti uzneseniu o vrátení súdneho poplatku nie je prípustné odvolanie. Subjektívna stránka prípustnosti odvolania sa viaže na osobu konkrétneho odvolateľa a zohľadňuje osobný aspekt toho, kto podáva odvolanie, či je u neho daný dôvod, ktorý ho oprávňuje podať odvolanie hoci aj proti rozhodnutiu objektívne napadnuteľnému týmto opravným prostriedkom. Takýmto dôvodom je skutočnosť, že rozhodnutím prvostupňového súdu bol odvolateľ po procesnej stránke negatívne dotknutý a bola mu spôsobená ujma dopadajúca na jeho pomery. Toto subjektívne procesné oprávnenie nemá účastník, v neprospech ktorého rozhodnutie súdu nevyznelo a týmto rozhodnutím nebol dotknutý na svojich právach. Aj keď odvolací súd dospel k záveru, že rozhodnutie o vrátenie súdneho poplatku nemôže znevýhodňovať osobu podávajúcu odvolanie, či zhoršovať jeho právne postavenie, lebo vrátením súdneho poplatku sa jeho postavenie nezhorší, aj keď nebude v takomto prípade nebude povinný znášať trovy zaplateného súdneho poplatku žalovaný celkom alebo sčasti, avšak majetková sféra žalobcu sa nezmenší.

Napriek uvedenému odvolací súd v súlade s ust. § 212 ods. 1, 3 O.s.p. preskúmal aj toto uznesenie súdu prvého stupňa a k správnym záverom súdu prvého stupňa odvolací súd dodáva nasledovné: Aj keď k pripusteniu zámeny účastníkov na strane žalobcu došlo dňa 16.07.2010 ešte pred prvým pojednávaním vo veci samej, nevznikla povinnosť vrátiť pôvodnému žalobcovi zaplatený súdny poplatok, lebo povinnosť zaplatiť súdny poplatok pôvodnému žalobcovi vznikla podaním žaloby, teda neuplatní sa predpoklad uvedený v prvej časti vety ust. § 11 ods. 1 zákona o súdnych poplatkoch Poplatok sa vráti, ak ho zaplatil ten, kto nebol povinný platiť... . Zo strany pôvodného žalobcu nedošlo k späťvzatiu žaloby, ale nastala procesná situácia predpokladaná v ust. § 92 ods. 4 O.s.p., zámena účastníkov na strane žalobcu, teda súd nemôže vrátiť súdny poplatok pôvodnému žalobcovi podľa § 11 ods. 3 zákona o súdnych poplatkoch, pretože zákon o súdnych poplatkoch nepripúšťa analógiu, ako to chce podaným odvolaním žalobca docieliť.

Z týchto dôvodov odvolací súd v súlade s ust. § 219 ods. 1 O.s.p. uznesenie č.k. 18C/66/2010-90 zo dňa 21.12.2011 ako vecne správne potvrdil.