KSKE 3 Co 120/2011 - iSpis

Späť Otvoriť na Salvii Stiahnuť

iSpis Judikatúra – KSKE 3 Co 120/2011

KS v Košiciach, dátum 28.02.2012, sp.zn. KSKE 3 Co 120/2011

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 3Co/120/2011 Identifikačné číslo súdneho spisu: 1007200784 Dátum vydania rozhodnutia: 29. 02. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Jarmila Sopková Maximová ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:1007200784.2

Uznesenie Krajský súd v Košiciach v právnej veci žalobkyne: Mgr. Heleny Farkašovej, správkyne konkurznej podstaty EX BROKERS a.s. v konkurze, so sídlom v Košiciach, Jazerná 1, IČO: 36 458 911, proti žalovaným: v 1. rade: T SILVERS, a.s., so sídlom v Brekove č.337, v 2. rade: RDC CONSULTANS LIMITED, The Post House, Barraclougha Lone, Barton-upon, Humber, DN 185 BB, Veľká Británia, obom právne zastúpeným Mgr. Ivanom Centkom, advokátom Advokátskej kancelárie so sídlom v Košiciach, Popradská 68, v 3. rade: SIS - spoločnosť s ručením obmedzeným Rožňava, so sídlom v Košiciach, Jazerná 1, IČO: 00 618 772, právne zastúpenému JUDr. Jozefom Mižákom, advokátom Advokátskej kancelárie so sídlom v Košiciach, Škultétyho 1, v konaní o určenie absolútnej neplatnosti zmluvy o zabezpečení záväzku prevodom vlastníckeho práva k nehnuteľnosti, o odvolaní žalobkyne proti rozsudku Okresného súdu Košice II z 25. januára 2011, č.k.45C/145/2007-423, takto

r o z h o d o l :

Žalobkyňa je povinná nahradiť žalovanému v 3. rade trovy odvolacieho konania v sume 77,29 eur na účet jeho právneho zástupcu do troch dní od právoplatnosti rozsudku.

Náhradu trov odvolacieho konania žalovaným v 1. a v 2. rade vo vzťahu ku žalobkyni n e p r i z n á v a.

o d ô v o d n e n i e :

Krajský súd v Košiciach (ďalej len odvolací súd ) rozsudkom z 21. februára 2012, č.k. 3Co120/2011-457, potvrdil rozsudok Okresného súdu Košice II (ďalej len súd prvého stupňa ) z 25. januára 2011, č.k.45C/145/2007-423, ktorým zamietol žalobu žalobkyne, v ktorej sa domáhala určenia, že zmluva o zabezpečení záväzku prevodom vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam z 01. decembra 2003, uzatvorená medzi nadobúdateľom O. U., H..U.., a prevodcom Q. X. C..S..L.., H..U.., je absolútne neplatná.

V konaní podal žalovaný v 3. rade k odvolaniu žalobkyne písomné vyjadrenie, v ktorom navrhol, aby odvolací súd rozsudok súdu prvého stupňa potvrdil a aby mu priznal náhradu trov odvolacieho konania. V tomto písomnom podaní, a ani do vyhlásenia rozhodnutia Krajským súdom v Košiciach, t.j. do 21. februára 2012, však žalovaný v 3. rade trovy odvolacieho konania nevyčíslil.

Podľa ustanovenia § 214 ods. 5 O.s.p., ak nie je v čase verejného vyhlásenia rozsudku možné rozhodnúť o náhrade trov konania, pretože neboli vyčíslené, odvolací súd rozhodne samostatným uznesením. Rovnako postupuje, ak si účastníci konania uplatnia náhradu trov konania v súvislosti s verejným vyhlásením rozsudku.

Vzhľadom na vyššie uvedené odvolací súd rozhodol o trovách konania až po vyhlásení rozhodnutia, a to v súlade s ustanovením § 142 ods. 1 v spojení s ust. § 224 ods. 1 O.s.p., t.j. podľa zásady úspechu.

Odvolací súd zohľadnil, že žalovaný v 3. rade bol v odvolacom konaní úspešný, pričom trovy odvolacieho konania si uplatnil a tieto následne vyčíslil písomným podaním z 23. februára 212, podaným osobne 24. februára 2012 na Krajskom súde v Košiciach, a to v sume 77,29 eur.

Trovy odvolacieho konania, ktoré vznikli žalovanému v 3. rade, pozostávajú z trov právneho zastúpenia za jeden úkon právnej služby - vyjadrenie k odvolaniu z 1.3.2011 (57 eur) a režijný paušál (7,41 eur) , t.j. spolu 64,41 eur. Odvolací súd trovy právneho zastúpenia určil v zmysle ust. § 11 ods. 1 písm. a/, § 14, § 15, § 17 vyhlášky č. 655/2004 Z. z. o odmenách a náhradách advokátov za poskytovanie právnych služieb.

Na základe skutočnosti, že advokát je platiteľom dane z pridanej hodnoty v súlade s ust. § 18 ods. 4 vyhlášky č. 655/2004 Z.z. o odmenách a náhradách advokátov za poskytovanie právnych služieb mu patrí odmena zvýšená o DPH vo výške 20 % podľa zákona č. 222/2004 Z.z., čo predstavuje sumu 12,88 eur.

V predmetnom podaní z 23. februára 2012 žalovaný v 3. rade vyčíslil aj trovy prvostupňového konania, tieto však odvolací súd nezohľadňoval, nakoľko žalovanému v 3. rade bola náhrada trov prvostupňového konania priznaná rozsudkom Okresného súdu Košice II z 25. januára 2011, č.k. 45C/145/2007-423, ktorý bol v odvolacom konaní potvrdený v celom rozsahu.

Úspešným žalovaným v 1. a 2. rade trovy odvolacieho konania neboli priznané, pretože títo účastníci si ich náhradu neuplatnili.

Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.