KSKE 3 Co 132/2012 - iSpis

Späť Otvoriť na Salvii Stiahnuť

iSpis Judikatúra – KSKE 3 Co 132/2012

KS v Košiciach, dátum 30.05.2012, sp.zn. KSKE 3 Co 132/2012

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 3Co/132/2012 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7210202962 Dátum vydania rozhodnutia: 31. 05. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Jarmila Sopková Maximová ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7210202962.1

Uznesenie Krajský súd v Košiciach v právnej veci žalobcu Bytového podniku mesta Košice, s.r.o. so sídlom v Košiciach, Južné nábrežie 13, IČO: 44 518 684, proti žalovanému K. G., X.. X.X.XXXX, L. Y. F., J. X, v konaní o zaplatenie 1.362,28 eura s prísl., o späťvzatí žaloby a zrušení rozsudku Okresného súdu Košice II z 22.9.2011, č.k. 13C/26/2010-71 takto

r o z h o d o l :

P r i p ú š ť a späťvzatie návrhu na začatie konania, z r u š u j e rozsudok súdu prvého stupňa a konanie z a s t a v u j e .

N a r i a ď u j e vrátiť žalobcovi 58,50 eur súdneho poplatku prostredníctvom Daňového úradu Košice IV v lehote 30 dní od doručenia odpisu právoplatného uznesenia.

Žiadny z účastníkov nemá právo na náhradu trov konania.

o d ô v o d n e n i e :

Okresný súd Košice II (ďalej len súd prvého stupňa ) rozsudkom z 22. septembra 2011, č.k. 13C/26/2010-71 vyhovel čiastočne žalobe žalobcu tak, že žalovanému uložil povinnosť zaplatiť 66,38 eur s prísl. a v časti o zaplatenie 26,56 eura s prísl. žalobný návrh zamietol.

Ďalším výrokom súd prvého stupňa nariadil vrátiť žalobcovi 58,50 eur súdneho poplatku prostredníctvom Daňového úradu Košice IV, v lehote do 30 dní od doručenia odpisu právoplatného rozsudku.

Z obsahu podania žalobcu z 27. marca 2012 vyplýva návrh, aby súd konanie vo veci pre úmrtie žalovaného zatavil. Zároveň žalobca poukázal na ust. § 107 ods. 1 O.s.p..

Podľa ust. § 208 O.s.p., ak je návrh na začatie konania vzatý späť, keď už rozhodol súd prvého stupňa, ale jeho rozhodnutie nie je dosiaľ právoplatné, odvolací súd rozhodne o pripustení späťvzatia. Súd späťvzatie nepripustí, ak druhý účastník s tým nesúhlasí. Ak späťvzatie pripustí, odvolací súd zruší rozhodnutie súdu prvého stupňa a konanie zastaví.

Z uznesenia Okresného súdu Košice II zo 7. decembra 2011, č.k. 39D 550/2011-14 vyplýva, že poručiteľ K. G. (v tomto konaní žalovaný) , naposledy bývajúci v F., J. X, B. XX.X.XXXX, nezanechal hnuteľný ani nehnuteľný majetok, v dôsledku čoho bolo dedičské konanie zastavené.

Vzhľadom na vyššie uvedené nie je možné žalovaného vyzvať na oznámenie, či so späťvzatím žaloby súhlasí, alebo nie. Právnych nástupcov v konaní žalovaný nemá.

Odvolací súd pre úplnosť dodáva, že zastavenie konania podľa ust. § 107 ods. 1 O.s.p. pre stratu spôsobilosti na práva a povinnosti prichádza do úvahy v konaní pred súdom prvého stupňa iba do času, kým vo veci nie je meritórne rozhodnuté.

Poukázaním na vyššie cit. zák. ustanovenia postupoval odvolací súd tak, že pripustil späťvzatie žaloby, zrušil rozsudok súdu prvého stupňa a konanie zastavil.

Odvolací súd zároveň nariadil vrátiť žalobcovi 58,50 eur súdneho poplatku prostredníctvom Daňového úradu Košice IV, v lehote do 30 dní od doručenia odpisu právoplatného uznesenia. Ďalšie úkony v súvislosti s vrátením súdneho poplatku vykoná súd prvého stupňa.

Podľa § 146 ods. 1 písm. c/ O.s.p. v spojení s § 224 ods. 1 O.s.p. žiadny z účastníkov nemá právo na náhradu trov konania. Účastníci si náhradu trov konania ani neuplatnili.

Poučenie:

Proti uzneseniu odvolanie nie je prípustné.