KSKE 3 Co 133/2012 - iSpis

Späť Otvoriť na Salvii Stiahnuť

iSpis Judikatúra – KSKE 3 Co 133/2012

KS v Košiciach, dátum 30.08.2012, sp.zn. KSKE 3 Co 133/2012

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 3Co/133/2012 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7612201460 Dátum vydania rozhodnutia: 31. 08. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Ladislav Duditš ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7612201460.1

Uznesenie Krajský súd v Košiciach v právnej veci navrhovateľa L. C., t.č. Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody, L., W.. B. Č.. X, o nejasnom podaní, o odvolaní navrhovateľa proti uzneseniu Okresného súdu Sp. Nová Ves z 24. februára 2012, č.k. 13C 7/2012 -8 takto

r o z h o d o l :

P o t v r d z u j e uznesenie.

o d ô v o d n e n i e :

Okresný súd Spišská Nová Ves (ďalej iba súd prvého stupňa) napadnutým uznesením odmietol podanie navrhovateľa zo dňa 31.1.2012 a rozhodol, že žiaden z účastníkov nemá právo na náhradu trov konania.

Súd prvého stupňa v odôvodnení uznesenia uviedol, že navrhovateľ podal na súde návrh, ktorý mal také vady, bez odstránenia ktorých nie je možné pokračovať v konaní. Súd prvého stupňa uznesením z 2.2.2012 uložil navrhovateľovi odstrániť vady podania v súlade s ustanovením § 42 ods. 3 a § 79 ods. 1 O.s.p. v lehote 10 dní, pod následkami odmietnutia podania. Zároveň ho poučil o možnosti požiadať o ustanovenie bezplatného právneho zástupcu a o tom, že ak podanie v lehote nebude opravené a doplnené, súd ho odmietne. Toto uznesenie navrhovateľ prevzal 14.2.2012. Dňa 20.2.2012 bolo súdu doručené podanie, ktoré sa však podľa obsahu týkalo úpravy styku k maloletým deťom C., ktoré sa vedie na Okresnom súde Spišská Nová Ves pod č.k. 9P 19/2012. Súd prvého stupňa teda skonštatoval, že navrhovateľ svoj návrh nedoplnil a preto podanie, ktoré by mohlo byť podľa svojho obsahu návrhom na začatie konania odmietol.

O trovách konania rozhodol podľa § 146 ods. 1 písm. c/ O.s.p.

Proti uzneseniu podal včas odvolanie navrhovateľ. V odvolaní žiadal, aby okresný súd rozhodol v jeho prospech a umožnil mu stretávať sa s jeho deťmi neobmedzene. Ak je to zlé, prosí o pridelenie advokáta.

Krajský súd v Košiciach ako súd odvolací súd prejednal vec bez nariadenia odvolacieho pojednávania (§ 214 ods. 2 O.s.p.) , podľa § 212 ods. 1, 3 O.s.p. preskúmal napadnuté uznesenie spolu s konaním, ktoré mu predchádzalo a dospel k záveru, že uznesenie súdu prvého stupňa je vecne správne.

Z obsahu podania, ktoré by mohlo byť návrhom na začatie konania vyplýva, že navrhovateľ žiada o rozsúdenie majetkoprávne. Uvádza, že exmanželka všetko oddiaľuje, schovala dokumenty, čo sa týka

bytu a že mu dá 1.000 eur na vyrovnanie, na čo on nepristúpil. Tiež žiada, aby si exmanželka zmenila priezvisko, aby nepoužívala priezvisko C., ale rodné priezvisko.

Z tohto podania je možné vyvodiť iba to, že sa pravdepodobne navrhovateľ domáha vyporiadania bezpodielového spoluvlastníctva manželov. Jeho návrh však nespĺňa náležitostí vyžadované Občianskym súdnym poriadkom pre návrh na začatie konania, preto súd prvého stupňa ho správne vyzval na odstránenie vád, pričom mu vo výrokovej časti poskytol poučenie o tom, čo má návrh na začatie konania obsahovať a ako je potrebné návrh doplniť. Zároveň mu určil lehotu na odstránenie vád 10 dní od doručenia uznesenia. Uznesenie mu bolo doručené dňa 14.2.2012 a v lehote na odstránenie vád bolo súdu prvého stupňa doručené iba podanie, ktoré sa týkalo iného konania vedeného na Okresnom súde Spišská Nová Ves.

Iné podanie, ktorým by navrhovateľ odstránil vady svojho podania doručené prvostupňovému súdu nebolo, preto po márnom uplynutí lehoty súd prvého stupňa správne podanie odmietol.

Odvolací súd konštatuje, že ani v odvolaní proti uzneseniu navrhovateľ neuviedol také skutočnosti, ktorými by spochybnil rozhodnutie súdu prvého stupňa o odmietnutí jeho nejasného podania a v tomto odvolaní rovnako žiada o rozhodnutie v jeho prospech o stretávanie sa s jeho deťmi, čo nesúvisí s tým podaním, ktoré má byť predmetom tohto konania.

Odvolací súd uvádza, že sporové Občianskoprávne konanie sa môže začať jedine na návrh, ktorý obsahuje také náležitostí, z ktorých je zrejmé predovšetkým to, kto je účastníkom konania, čo je predmetom konania a ako žalobca navrhuje vo veci rozhodnúť. Bez týchto základných náležitostí nie je vymedzený predmet súdneho konania a súd o takomto návrhu konať nemôže.

Preto odvolací súd potvrdil uznesenie súdu prvého stupňa ako vecne správne podľa § 219 ods. 1 O.s.p..

Odmietnutie neúplného a nejasného podania nebráni tomu, aby účastník konania podal riadny návrh na začatie konania, ktorý obsahuje všetky náležitostí vyžadované právnym poriadkom.

Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.