KSKE 3 Co 134/2010 - iSpis

Späť Otvoriť na Salvii Stiahnuť

iSpis Judikatúra – KSKE 3 Co 134/2010

KS v Košiciach, dátum 20.02.2012, sp.zn. KSKE 3 Co 134/2010

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 3Co/134/2010 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7010899993 Dátum vydania rozhodnutia: 21. 02. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Ladislav Duditš ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7010899993.2

Opravné uznesenie Krajský súd v Košiciach v právnej veci žalobcu L.. N.. Y. L., CSc., nar. X.X.XXXX, bytom v W., R. XX, zastúpeného JUDr. Jozefom Urbánkom, advokátom so sídlom v Košiciach, Mlynárska 19, proti žalovanému Technická univerzita v Košiciach, so sídlom Košice, Letná 9, za účasti vedľajšieho účastníka na strane žalovaného Sociálna poisťovňa so sídlom v Bratislave, ul. 29. augusta 8-10, pobočka Košice so sídlom v Košiciach, Festivalové námestie 1, v konaní o odškodnenie pracovného úrazu, o návrhu na opravu rozsudku Krajského súdu v Košiciach, č.k. 3Co 134/2010 - 224 z 18. októbra 2011 takto

r o z h o d o l :

Opravuje prvý výrok rozsudku Krajského súdu v Košiciach z 18. októbra 2011, č.k. 3Co 134/2010-224 tak, že správne znie:

Mení rozsudok vo výroku o zamietnutí žaloby v prevyšujúcej časti tak, že žalovaný je povinný zaplatiť žalobcovi ešte sumu 11.501,69 eur do troch dní od právoplatnosti rozsudku a nad túto sumu výrok o zamietnutí žaloby v prevyšujúcej časti potvrdzuje .

o d ô v o d n e n i e :

Krajský súd v Košiciach rozsudkom z 18. októbra 2011, č.k. 3Co 134/2010 -224 zmenil rozsudok Okresného súdu Košice I z 24. novembra 2009, č.k. 9C 254/2004-189 vo výroku o zamietnutí žaloby v prevyšujúcej časti tak, že žalovanému uložil povinnosť zaplatiť žalobcovi ešte sumu 11.501,61 eur do troch dní od právoplatnosti rozsudku a nad túto sumu výrok o zamietnutí žaloby v prevyšujúcej časti potvrdil. Žalovanému uložil povinnosť nahradiť žalobcovi trovy odvolacieho konania 555,70 eur na účet právneho zástupcu žalobcu a zmenil rozsudok vo výroku o povinnosti žalovaného zaplatiť súdny poplatok tak, že mu uložil povinnosť zaplatiť poplatok 1.018 eur do troch dní od právoplatnosti rozsudku.

Vedľajší účastník podal dňa 25.1.2012 žiadosť o opravu rozsudku, v ktorej poukazuje na skutočnosť, že v prvom výroku rozsudku došlo k chybe v počítaní, keď namiesto sumy 11.501,61 eur má byť správne uvedená suma 11.501,69 eur.

Podľa § 164 O.s.p. súd kedykoľvek aj bez návrhu opraví v rozsudku chyby v písaní a v počítaní, ako aj iné zrejmé nesprávnosti. O návrhu na opravu súd rozhodne do 30 dní od jeho podania. O oprave vydá opravné uznesenie, ktoré doručí účastníkom. Pritom môže odložiť vykonateľnosť rozsudku na čas, kým opravné uznesenie nenadobudne právoplatnosť .

Z odôvodnenia rozsudku vyplýva, že odvolací súd nad rámec náhrady bolestného, ktoré bolo priznané súdom prvého stupňa, priznal žalobcovi ešte sumu 1.045,61 eur (strana 7, tretí odsek písomného vyhotovenia rozsudku) . Pokiaľ ide o náhradu za sťaženie spoločenského uplatnenia, odvolací súd nad sumu priznanú súdom prvého stupňa priznal žalobcovi 10.456,08 eur (strana 8, štvrtý odsek písomného vyhotovenia rozsudku) . Po sčítaní sumy 1.045,61 eur a 10.456,08 eur je zrejmé, že vo výroku č. 1

rozsudku došlo k chybe v počítaní, keď správna celková priznaná suma žalobcovi je 11.501,69 eur a nie, ako bolo nesprávne uvedené, 11.501,61 eur.

Z týchto dôvodov Krajský súd v Košiciach vyhovel návrhu na opravu rozsudku a vydal toto opravné uznesenie.

Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.