KSKE 3 Co 140/2012 - iSpis

Späť Otvoriť na Salvii Stiahnuť

iSpis Judikatúra – KSKE 3 Co 140/2012

KS v Košiciach, dátum 03.06.2012, sp.zn. KSKE 3 Co 140/2012

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 3Co/140/2012 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7212206800 Dátum vydania rozhodnutia: 04. 06. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Jarmila Sopková Maximová ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7212206800.1

Uznesenie Krajský súd v Košiciach v právnej veci žalobkyne K. O., D. C. J., A. XX, proti žalovanému Bytovému podniku mesta Košice, s.r.o. so sídlom v Košiciach, Južné nábrežie 13, v konaní o nariadenie predbežného opatrenia, o odvolaní žalobkyne proti uzneseniu Okresného súdu Košice II z 02. apríla 2012, č.k. 20C/56/2012-7 takto

r o z h o d o l :

P o t v r d z u j e uznesenie.

N e p r i z n á v a účastníkom náhradu trov odvolacieho konania.

o d ô v o d n e n i e :

Okresný súd Košice II (ďalej len súd prvého stupňa ) uznesením z 02. apríla 2012, č.k. 20C/56/2012-7 odmietol podanie žalobkyne z 05. marca 2012, doručené súdu 06. marca 2012.

Na zdôvodnenie svojho rozhodnutia súd prvého stupňa uviedol, že žalobkyňa podala 06. marca 2012 návrh na nariadenie predbežného opatrenia, ktorý odôvodnila tým, že v konaní vedenom pod sp.zn. 20C/26/2003 sa proti žalovanému domáhala ochrany osobnosti a upustenia od neoprávnených zásahov do práv, a keďže konajúci súd vo veci nekoná a žalovaný neupustil od neoprávnených zásahov, navrhla vydať predbežné opatrenie, ktorého petit však neuviedla. Z uvedeného dôvodu súd uznesením z 13. marca 2012, č.k. 20C/56/2012-4 vyzval žalobkyňu, aby v lehote 10 dní odstránila vady podania, a to, aby upresnila označenie žalovaného - uviedla jeho úplný názov, sídlo a IČO, ďalej aby uviedla petit návrhu - konkrétny návrh výroku uznesenia o nariadení predbežného opatrenia, aby opísala rozhodujúce skutočnosti, ktoré odôvodňujú nariadenie predbežného opatrenia, aby uviedla, čoho sa mieni domáhať návrhom vo veci samej (nakoľko konanie vedené pod sp.zn. 20C/26/2003 je právoplatne skončené) , aby osvedčila potrebu dočasnej úpravy pomerov účastníkov a upresnila skutočnosti osvedčujúce dôvodnosť obavy bezprostredne hroziacej ujmy s označením dôkazov. Podaním doručeným súdu 02. apríla 2012 žalobkyňa čiastočne odstránila vady svojho podania, a to v časti označenia žalovaného. Ostatné vady, na odstránenie ktorých bola vyzvaná, však neodstránila. Ani z tohto podania žalobkyne nie je jasný petit, konkrétny návrh výroku rozhodnutia o nariadení predbežného opatrenia, nakoľko jeho znenie určila tak, že sa domáha predbežného opatrenia na dočasnú úpravu práv a povinností účastníkov konania.

Súd prvého stupňa poukázal na ust. § 43 ods. 1, 2 O.s.p., v zmysle ktorých súd účastníka konania vyzve, aby nesprávne, neúplné alebo nezrozumiteľné podanie doplnil alebo opravil v lehote, ktorú určí a zároveň ho poučí, ako je potrebné opravu vykonať. Ak účastník v lehote stanovenej súdom neopraví alebo nedoplní toto podanie a pre uvedený nedostatok nemožno v konaní pokračovať, súd odmietne podanie, ktoré by mohlo byť podľa svojho obsahu návrhom na začatie konania. Nakoľko žalobkyňa, i napriek uzneseniu, ktorým ju súd prvého stupňa vyzval na odstránenie vád podania, poučil ju, ako treba opravu vykonať, o ktoré skutočnosti je potrebné návrh na začatie konania doplniť, svoj návrh

v stanovenej lehote nedoplnila. V danom prípade sa jedná o vady, pre ktoré nemôže súd v konaní pokračovať. Preto súd podanie podľa § 43 ods. 2 O.s.p. odmietol.

Proti tomuto uzneseniu podala odvolanie žalobkyňa, z obsahu ktorého vyplýva návrh, aby odvolací súd uznesenie súdu prvého stupňa zmenil a jej návrhu na nariadenie predbežného opatrenia vyhovel.

Na zdôvodnenie svojho odvolania uviedla, že jej podanie z 05. marca 2012 je zrozumiteľné a oprávnené a na vydaní predbežného opatrenia trvá. Od zániku pôvodnej zmluvy, t.j. od 01. apríla 1997, so žalovaným žiadnu zmluvu nepodpísala, a teda jej nevznikla povinnosť žalovanému platiť na základe jeho požiadaviek. Náhradný byt jej doposiaľ nebol pridelený ani k dnešnému dňu, teda nemá povinnosť vypratať byt, v ktorom doposiaľ býva. Žalovaný, resp. vlastník bytu, neodstránil závady bytu, ktoré po dlhšiu dobu zhoršujú bývanie, ani nezabezpečil odstránenie týchto závad. Tieto skutočnosti boli súdu známe, ak by sa oboznámil s obsahom spisov, ktoré označila v návrhu na vydanie predbežného opatrenia. Žiada, aby súd dočasne upravil práva účastníkov konania tak, aby sa žalovaný zdržal neoprávnených zásahov do jej práv. Trvá zároveň na zabezpečení dôkazu - obhliadke bytu. Ďalej v odvolaní uvádza, že si dovoľuje požiadať sudcu, ktorý vo veci rozhoduje, aby svoje rozhodnutie vlastnoručne podpísal. Dovoľuje si zároveň požiadať o oslobodenie od súdnych poplatkov, nakoľko to jej majetkové a finančné pomery odôvodňujú.

Krajský súd ako súd odvolací (§ 10 ods. 1 O.s.p.) po zistení, že odvolanie podala žalobkyňa v zákonnej lehote (§ 204 ods. 1 O.s.p.) , preskúmal uznesenie podľa § 212 ods. 1, 3 O.s.p., ako aj konanie, ktoré mu predchádzalo, a to bez nariadenia odvolacieho pojednávania (§ 214 ods. 2 O.s.p.) .

Po preskúmaní uznesenia odvolací súd dospel k záveru, že súd prvého stupňa vo veci správne a zákonne rozhodol. Správne, výstižné a presvedčivé sú aj dôvody tohto uznesenia, na ktoré odvolací súd v celom rozsahu poukazuje a s týmito sa stotožňuje (§ 219 ods. 2 O.s.p.) .

Odvolacie námietky žalobkyne sú v celom rozsahu neopodstatnené. Súd prvého stupňa sa s nimi vyporiadal vo svojom rozhodnutí a odvolací súd sa so závermi súdu prvého stupňa stotožňuje. Preto tieto námietky nie sú opodstatnené a relevantné pre rozhodnutie o odvolaní žalobkyne.

Vzhľadom na vyššie uvedené skutočnosti, s poukazom aj na rozhodnutie súdu prvého stupňa, odvolací súd potvrdil uznesenie prvostupňového súdu ako vecne správne v súlade s ust. § 219 ods. 1 O.s.p. a k dôvodom uznesenia prvostupňového súdu nemá čo dodať.

O trovách odvolacieho konania bolo rozhodnuté podľa § 142 ods. 1 O.s.p. s použitím § 224 ods. 1 O.s.p.. Žalobkyňa v odvolacom konaní úspešná nebola a žalovanému trovy odvolacieho konania nevznikli.

Poučenie:

Proti uzneseniu odvolanie nie je prípustné.