KSKE 3 Co 145/2011 - iSpis

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 3Co/145/2011 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7109211864 Dátum vydania rozhodnutia: 24. 04. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Ladislav Duditš ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7109211864.1

ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Krajský súd v Košiciach v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. JUDr. Ladislava Duditša a členov senátu JUDr. Evy Feťkovej a JUDr. Jarmily Sopkovej Maximovej, v právnej veci žalobcu Mesto Košice so sídlom v Košiciach, Tr. SNP 48/A, IČO: XXXXXXXX, proti žalovanému AVION Real, s.r.o. so sídlom v Košiciach, Hlavná 40, IČO: XXXXXXXX, v konaní o zaplatenie 9,95 eur s prísl., o odvolaní žalobcu proti rozsudku Okresného súdu Košice I z. 24. novembra 2010, č.k. 38C 398/2009-51 v spojení s opravným uznesením z 10. januára 2011, č.k. 38C 398/2009-73 takto

r o z h o d o l :

P o t v r d z u j e rozsudok.

Žalovanému náhradu trov konania proti žalobcovi n e p r i z n á v a.

o d ô v o d n e n i e :

Okresný súd Košice I (ďalej iba súd prvého prvého stupňa) rozsudkom z 24. novembra 2010 (ďalej iba napadnutý rozsudok) zamietol žalobu o zaplatenie sumy 9,95 eur s prísl., ktorou žalobca uplatnil proti žalovanému náhradu nákladov za pristavenie odťahového vozidla k motorovému vozidlu žalovaného. Vyslovil, že účastníkom náhradu trov konania nepriznáva.

Súd prvého stupňa rozsudok odôvodnil tým, že podľa protokolu Mestskej polície o odstránení vozidla dňa 18.1.2008 o 16,14 hod. bolo pristavené odťahové vozidlo EČV: S.-XXXAK za účelom odstránenia vozidla žalovaného zn. V. XXX EČV: S.-XXXDX striebornej farby na I. T.. Č.. X v Košiciach z dôvodu parkovania na vyhradenom parkovacom mieste pre motorové vozidlo S.-XXXFL. Z protokolu vyplýva, že vozidlo bolo vydané vodičovi tohto vozidla H.. Q.R. P. dňa 18.1.2008 o 16,14 hod., pričom pri prevzatí vodič odmietol podpísať protokol o odovzdaní vozidla. Výzvou na úhradu č. 227/1-2008 zo dňa 18.1.2008 žalobca vyzval žalovaného na zaplatenie nákladov spojených s odstránením motorového vozidla v sume 300,- Sk, ktorá vyplýva v Cenníka odťahovej služby Mestskej polície Košice zo dňa 29.12.2003.

Rozhodnutím o zastavení konania o priestupku zo dňa 8.1.2009 čp.: R.-V.-XXXX/X-R.-XXXX Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Košiciach, Okresný dopravný inšpektorát, odd. bezpečnosti cestnej premávky v Košiciach zastavilo konanie o priestupku proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky, zo spáchania ktorého bol obvinený H.. Q. P., ktorý mal dňa 18.1.2008 v čase o 16,14 hod. parkovať s osobným motorovým vozidlom značky Peugeot S.-XXXDX na mieste, kde je osadené zvislé dopravné značenie D-12 (vyhradené parkovisko) s dodatkovou tabuľou (S..) . Zo správy o výsledku objasňovania priestupku vyplynulo, že došlo k porušeniu osadenia dopravného značenia D-12 s dodatkovou tabuľou z dôvodu, že informatívna dopravná značka sa umiestňuje v bezprostrednej blízkosti miesta, na ktoré sa vzťahuje. To znamená, že dopravné značenie s vyhradeným parkovaním pre vozidlo S.- XXXFL neupravovalo jednoznačne miesto vyhradeného parkovania.

Obvinený H.. Q. P. kontaktoval správcu mestskej komunikácie a žiadal nápravu nedostatočného označenia dopravnej značky, následne dňa 24.1.2008 došlo k osadeniu dodatkovej tabule E-4 (dĺžka úseku alebo platnosti) s vyznačením 5,5 m Pozor budete odtiahnutí . Správny orgán konštatoval, že pri správe o výsledku objasňovania priestupku chýbajú dôkazné prostriedky, na základe ktorých by mohol správny orgán objektívne rozhodnúť, preto konanie zastavil podľa § 76 ods. 1 písm. c/ zákona č. 372/1990 Z.z. o priestupkoch, pretože spáchanie skutku, o ktorom konal správny orgán, nebolo obvinenému preukázané.

Súd prvého stupňa vec právne posúdil podľa zákona č. 315/1996 Z.z. o premávke na pozemných komunikáciách v znení účinnom do 31.1.2009. Skonštatoval, že pristavením odťahového vozidla na odtiahnutie motorového vozidla žalovaného vznikol žalobcovi nárok na zaplatenie úhrady v sume 300,- Sk. Žalobca si tento nárok mohol uplatniť buď proti vodičovi motorového vozidla podľa § 40 ods. 1 zákona o premávke na pozemných komunikáciách alebo proti prevádzkovateľovi motorového vozidla podľa § 40 ods. 4 písm. a/ tohto zákona, podľa ktorého správca cesty môže odstrániť vozidlo, ktoré je ponechané na ceste vrátane chodníka, na náklady jeho prevádzkovateľa, ak je ponechané na mieste, kde je zastavenie alebo státie zakázané. Podľa výzvy na úhradu zo dňa 18.1.2008 vyzval žalobca žalovaného na zaplatenie nákladov spojených s odstránením motorového vozidla v sume 300,- Sk podľa § 40 ods. 1 písm. a/, pričom sa jedná o neexistujúce ustanovenie zákona.

Ak by žalobca trval na tom, že bol odťah vykonaný podľa § 40 ods. 1 zákona, povinnou osobou by bol vodič motorového vozidla a ak by žalobca trval na tom, že bol vykonaný odťah podľa § 40 ods. 4 písm. a/, povinnou osobou by bol prevádzkovateľ vozidla. Vo výzve žalobca uviedol, že táto výzva smeruje proti prevádzkovateľovi motorového vozidla a pokiaľ sa žalovaný bránil, že konanie o priestupku voči obvinenému H.. Q.Š. P. bolo zastavené, súd prvého stupňa skonštatoval, že priestupkové konanie proti H.. Q. P. ako vodičovi motorového vozidla nemá nič spoločné so zodpovednosťou žalovaného ako prevádzkovateľa motorového vozidla podľa § 4 ods. 4 cit. zákona.

Súd však vychádzal zo zistenia správneho orgánu o tom, že dopravné značenie bez vodorovného značenia, ktoré by jasne upravovalo miesto vyhradeného parkovania, bolo mätúce a nie dostatočne jednoznačne. Z ďalšieho postupu správcu mestskej komunikácie vyplýva, že tento nedostatok uznal a neskôr zabezpečil jeho nápravu tým, že osadil dodatkovú tabuľu E-4, dĺžka úseku alebo platnosti, s vyznačením 5,5 m Pozor budete odtiahnutí. Z predloženej fotodokumentácie vyplynulo, že motorové vozidlo žalovaného stálo síce v blízkosti miesta, kde bola osadená dopravná značka D-12 vyhradené parkovisko s dodatkovou tabuľou/KE059FL, nie však na mieste samom a z tohto značenia nebolo jednoznačné, na aký úsek cesty sa táto tabuľa vzťahuje.

Vzhľadom na túto skutočnosť súd skonštatoval, že žalovaný parkoval v blízkosti miesta označeného dopravným značením D-12 vyhradené parkovisko, avšak nie na mieste samom, čo nedáva právny základ na výkon odťahu podľa § 40 ods. 4 písm. a/ cit. zákona a žalobca teda nemal právo vykonať odťah motorového vozidla z miesta, ktoré nebolo presne zrozumiteľne a nesporne označené dopravnou značkou. Z tohto dôvodu súd prvého stupňa žalobu zamietol. O trovách konania rozhodol podľa § 142 ods. 1 O.s.p..

Opravným uznesením z 10. januára 2011 súd prvého stupňa opravil poučenie rozsudku z 24. novembra 2010.

Proti tomuto rozsudku podal včas odvolanie žalobca z dôvodu, že rozsudok vychádza z nesprávneho právneho posúdenia veci.

Odvolateľ namieta, že skutočnosť, že odporca bol v priestupkovom konaní úspešný, je irelevantná, pretože žalobca nemal možnosť ovplyvniť výsledok konania, keďže nebol jeho účastníkom. Táto samotná skutočnosť však nie je záväzná pre konanie o náhrade nákladov za odstránenie vozidla z dôvodu, že trovy odstránenia vozidla nemožno považovať za trovy spojené s prejednaním priestupku. Právo na odstránenie vozidla nemusí byť spojené s priestupkovou zodpovednosťou, pričom náhradu nákladov z dôvodov uvedených v § 40 ods. 4 zákona č. 315/1996 Z.z. je povinný uhradiť prevádzkovateľ. Rozhodnutie o priestupku je odôvodnené tým, že nebolo preukázané, že sa obvinený priestupku dopustil.

Odvolateľ tvrdí, že jednoznačne vodič zaparkoval vozidlo na mieste, ktoré bolo vyhradené pre iné vozidlo, preto mal žalobca právo a povinnosť vozidlo odstrániť a má právo na náhradu nákladov. Nútené odťahovanie vozidiel sa vykonáva na základe vlastnej iniciatívy pracovníkov alebo na základe oznámenia občanov organizácii a podobne. V tomto prípade sa núteného odťahu domáhal majiteľ vozidla EVČ.: S. - XXXFL, ktorý sa za uvedené parkovacie miesto riadne platil a mal ho správcom cesty schválené. Takto vyznačené miesto je vyhradené len pre označené motorové vozidlo s konkrétnym evidenčným číslom. Takéto označenie je pritom postačujúce a nepochybné, preto nájomca označeného miesta sa oprávnene domáhal parkovania na vyhradenom mieste a preto aj odťah vozidla bol oprávnený. Skutočnosť, že žalovaný žiadal upresnenie označenia konkrétneho parkovacieho miesta je podľa názoru žalobcu právne irelevantná. Bola tam dobrá vôľa správcu cesty a nájomcu, že predmetné parkovacie miesto označili počtom metrov a dodatkom POZOR budete odtiahnutí. Aj keby dodatková tabuľa nebola umiestnená, dopravnú situáciu by to nemenilo, pretože parkovacie miesto vyhradené pre vozidlo S.- XXXFL bolo zakázané jeho vyhradením.

Poukazuje na ust. § 5 ods. 6 vyhl. č. 225/2004 Z.z., podľa ktorého dodatkové tabuľky spresňujú, dopĺňajú alebo obmedzujú význam dopravnej značky pod ktorou sú umiestnené, V tomto prípade nebolo potrebné dopĺňať značku D-12, pretože je zrejmé, že parkovacie miesto začína platiť od značky D-12 za ňou v primeranej vzdialenosti jedného vozidla. Nebolo tiež povinnosťou umiestniť pod značku vodorovné dopravné značenie. Odstránenie vozidla bolo vykonané na základe § 40 ods. 4 zákona č. 315/1996 Z.z. v znení neskorších predpisov, preto je prevádzkovateľ motorového vozidla povinný znášať náklady s odťahom vynaložené. Konštatovanie súdu prvého stupňa, že umiestnené dopravné značenie je mätúce a nie je dostatočne jednoznačné považuje za prekvapujúce a navrhuje, aby odvolací súd zrušil rozsudok súdu prvého stupňa v celom rozsahu, prípadne vec rozhodol v prospech žalobcu a zároveň ako dôkaz predkladá záznam na DVD nosič vyhotovený pred možným odťahom vozidla.

Žalovaný sa k odvolaniu žalobcu nevyjadril.

Krajský súd ako súd odvolací prejednal vec bez nariadenia odvolacieho pojednávania (§ 214 ods. 2 O.s.p.) , podľa § 212 ods. 1, 3 O.s.p. preskúmal napadnutý rozsudok spolu s konaním, ktoré mu predchádzalo a dospel k záveru, že odvolanie žalobcu nie je dôvodné.

Odvolací súd konštatuje, že súd prvého stupňa správne a úplne zistil skutkový stav veci, ktorý podriadil pod relevantné ustanovenia právnych predpisov a vo veci správne rozhodol. Odvolací súd sa v celom rozsahu stotožňuje s odôvodnením napadnutého rozhodnutia, konštatuje správnosť dôvodov (§ 219 ods. 2 O.s.p.) .

Pre úplnosť odvolací súd dodáva, že súd prvého stupňa rozhodnutie o zamietnutí žaloby oprel o skutkové zistenie, ktoré vyplynulo z odôvodnenia rozhodnutia Okresného dopravného inšpektorátu z 8.1.2009 o tom, že na I. T.. Č.. X B. S., kde parkovalo vozidlo V. EVČ: S. XXX P. dňa 18.1.2008 došlo k porušeniu osadenia dopravného značenia D-12 s dodatkovou tabuľkou S.-XXXFL z dôvodu, že informatívna dopravná značka sa umiestňuje v bezprostrednej blízkosti miesta na ktoré sa vzťahuje a dopravné značenie s vyhradeným parkovaním pre vozidlo S.- neuberalo jednoznačne miesto vyhradeného parkovania.

Súd prvého stupňa správne skonštatoval, že samotné rozhodnutie o zastavení konania o priestupku vodiča motorového vozidla nemá vplyv na posúdenie zodpovednosti prevádzkovateľa vozidla podľa § 40 ods. 4 zákona č. 315/1996 Z.z. v znení neskorších predpisov.

Odvolací súd konštatuje správnosť úvahy súdu prvého stupňa v tom, že ak miesto vyhradeného parkovania nebolo správne označené, nie je možné nepochybne a jednoznačne dospieť k záveru, že vozidlo bolo ponechané na mieste kde je zastavenie alebo státie zakázané, čo je dôvodom pre možnosť správcu cesty odstrániť vozidlo podľa § 40 ods. 4 písm. a/ zákona č. 315/1996 Z.z..

K ďalším odvolacím námietkam žalobcu odvolací súd uvádza, že súd prvého stupňa v odôvodnení rozsudku nikde neuvádza, že by trovy odstránenia vozidla boli považované za trovy spojené s prejednaním priestupku. Rovnako súd prvého stupňa nevychádzal pri rozhodovaní zo skutočnosti, že bol priestupca zbavený v priestupkovom konaní viny, naopak súd prvého stupňa v odôvodnení konštatuje, že priestupkové konanie proti H.. Q. P. nemá nič spoločné so zodpovednosťou žalovaného ako prevádzkovateľom motorového vozidla (strana 6 písomné vyhotovenie rozsudku) .

Pokiaľ ide o predložený nový dôkaz, a to záznam na nosiči DVD vyhotovený pred možným odťahom vozidla, odvolací súd uvádza, že skutočnosti alebo dôkazy, ktoré neboli uplatnené pred súdom prvého stupňa môžu byť odvolacím dôvodom len v prípadoch, uvedených v ust. § 205a O.s.p.. Novopredložený dôkaz však tieto podmienky nespĺňa, preto v rámci odvolacieho konania nebolo možné na neho prihliadať.

Z uvedených dôvodov odvolací súd potvrdil rozsudok súdu prvého stupňa ako vecne správny podľa § 219 ods. 1 O.s.p..

O trovách odvolacieho konania bolo rozhodnuté podľa § 142 ods. 1 O.s.p. s použitím § 224 ods. 1 O.s.p..

Žalovaný bol v odvolacom konaní úspešný, avšak trovy odvolacieho konania mu nevznikli.

Poučenie:

Proti tomuto rozsudku nie je prípustné odvolanie.