KSKE 3 Co 16/2012 - iSpis

Späť Otvoriť na Salvii Stiahnuť

iSpis Judikatúra – KSKE 3 Co 16/2012

KS v Košiciach, dátum 28.09.2012, sp.zn. KSKE 3 Co 16/2012

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 3Co/16/2012 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7710216035 Dátum vydania rozhodnutia: 28. 09. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Eva Feťková ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7710216035.1

Uznesenie Krajský súd v Košiciach v právnej veci navrhovateľa Orange Slovensko, a.s., so sídlom Bratislava, Prievozská 6/A, IČO: 35 697 270, proti odporkyni K. C., N.. X.XX.XXXX, C. A. Q. F. XXX/XX, M. K., W. A. G. XX, K., v konaní o zaplatenie 677,87 EUR s prísl., o odvolaní odporkyni proti rozsudku Okresného súdu Michalovce č.k. 14C/136/2011-50 zo dňa 29. septembra 2011 takto

r o z h o d o l :

M e n í rozsudok vo výroku o povolení splátok tak, že, odporkyňa je povinná zaplatiť navrhovateľovi istinu vo výške 677,87 € s 9% ročným úrokom z dlžnej sumy 677,87 € od 12.06.2009 do zaplatenia a trovy konania v sume 40,50 € v 25,- eurových mesačných splátkach počnúc mesiacom decembrom 2012 vždy do 25. dňa toho-ktorého mesiaca pod následkom straty výhody splátok pri včasnom nezaplatení čo len jednej splátky.

Náhradu trov odvolacieho konania účastníkom n e p r i z n á v a .

o d ô v o d n e n i e :

Súd prvého stupňa napadnutým rozsudkom zaviazal odporkyňu zaplatiť navrhovateľovi istinu vo výške 677,87 eur spolu s úrokom z omeškania vo výške 9% ročne z dlžnej sumy od XX.X.XXXX do zaplatenia a trovy konania v sume 40,50 eur v 50,- eurových mesačných splátkach, pod následkom straty výhody splátok pri vynechaní čo len jednej splátky počnúc od mesiaca október 2011 vždy do 25. dňa toho ktorého mesiaca. Z vykonaného dokazovania mal za preukázané, že odporkyňa včas a riadne v zmysle zmluvných podmienok neuhradila faktúry za hovorné, a to za obdobie XX.X.XXXX - XX.X.XXXX v celkovej výške 345,93 eur. Pretože zľava z kúpnej ceny za mobilný telefón mohla byť odporkyni poskytnutá len v prípade, že odporkyňa splní všetky záväzky voči navrhovateľovi, ktoré si nesplnila, vznikol navrhovateľovi nárok aj na zaplatenie zmluvnej pokuty. Súd prvého stupňa preto návrhu vyhovel a uložil odporkyni uhradiť cenu za poskytnuté služby - hovorné za vyššie označené obdobie v sume 345,93 eur a zmluvnú pokutu v sume 331,94 eur, spolu 677,87 eur. Vzhľadom na majetkovú situáciu, v ktorej sa odporkyňa nachádza, ako aj súhlas navrhovateľa so splátkami, v súlade s ust. § 160 ods. 1 O.s.p. povolil odporkyni splatiť dlžnú sumu s príslušenstvom v 50,- eurových mesačných splátkach, pod následkom straty výhody splátok pri vynechaní čo len jednej splátky počnúc od mesiaca októbra 2011 vždy do 25. dňa toho ktorého mesiaca.

Proti tomuto rozsudku podala včas odvolanie odporkyňa. V odvolaní sa domáhala, aby mohla dlžnú istinu s príslušenstvom a trovami konania zaplatiť po 20,- eurových mesačných splátkach, keďže nepracuje.

Odvolací súd v súlade ust. § 212 ods. 1,3 O.s.p. bez nariadenia odvolacieho pojednávania (§ 214 ods. 2 O.s.p.) preskúmal rozsudok v jeho napadnutej časti, ako aj konanie, ktoré mu predchádzalo a dospel k záveru, že sú splnené podmienky pre zmenu rozsudku vo výroku o povolení splátok, teda k zníženiu splátok určených súdom prvého stupňa vzhľadom na sociálnu situáciu odporkyne.

V súlade s ust. § 160 ods. 1 O.s.p. ak súd uložil v rozsudku povinnosť, je potrebné ju splniť do troch dní od právoplatnosti rozsudku; súd môže určiť lehotu dlhšiu alebo určiť, že peňažné plnenie sa môže vykonať v splátkach, ktorých výšku a podmienky zročnosti určí.

Odvolací súd vzhľadom na zlú sociálnu situáciu odporkyne znížil súdom prvého stupňa povolené 50,- eurové mesačné splátky na 25,- eurové mesačné splátky v súlade s ust. § 220 O.s.p. počnúc mesiacom decembrom 2012.

Pokiaľ odporkyňa nezačne so splácaním dlhu a príslušenstva dlhu a následne aj trov konania mesiacom decembrom 2012 do 25. dňa toho ktorého mesiaca, stane sa zročným celý dlh. Rovnako zročným celý dlh sa stane nezaplatením čo i len jednej splátky do budúcna.

Výrok o trovách odvolacieho konania je odôvodnený ust. § 224 ods. 1 O.s.p. v spojení s ust. § 142 ods. 1 O.s.p.. Náhrada trov odvolacieho konania nebola účastníkom priznaná, keďže preukázateľné trovy odvolacieho konania vzhľadom na prejednanie veci bez nariadenia odvolacieho pojednávania účastníkom nevznikli.

Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.