KSKE 3 Co 170/2011 - iSpis

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 3Co/170/2011 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7210210024 Dátum vydania rozhodnutia: 22. 02. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Ladislav Duditš ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7210210024.1

Uznesenie Krajský súd v Košiciach v právnej veci žalobkyne I. X., H. D. Y., G. XX, zastúpenej JUDr. Kristínou Piovarčiovou, advokátkou, so sídlom v Košiciach, Štúrova 20, proti žalovaným: 1. F. I., H. D. M., G. XX, 2. C. H., H. D. M., G. XX, 3. I. R., H. D. Y., G. XX, zastúpeným JUDr. Jurajom Ferenčíkom, advokátom so sídlom v Košiciach, Krivá 23, v konaní o neplatnosti kúpnej zmluvy, o odvolaní žalovaných proti rozsudku Okresného súdu Košice II zo 07. apríla 2011 č.k. 29C/66/2010 - 85 takto

r o z h o d o l :

M e n í rozsudok vo výroku o trovách konania tak, že žalovaní v 1. až 3. rade sú povinní spoločne a nerozdielne nahradiť žalobkyni trovy konania 2.852,03 eur na účet JUDr. Kristíny Piovarčiovej, advokátky do 3 dní od právoplatnosti rozhodnutia.

Žalovaní v 1. až 3. rade sú povinní spoločne a nerozdielne nahradiť žalobkyni trovy odvolacieho konania 312,86 eur na účet JUDr. Kristíny Piovarčiovej, advokátky do 3 dní od právoplatnosti rozhodnutia.

o d ô v o d n e n i e :

Okresný súd Košice II (ďalej iba súd prvého stupňa) rozsudkom zo 07. apríla 2011 určil, že kúpna zmluva V-2389/10 zo dňa 12.04.2010 na nehnuteľnosť zapísanú na Správe katastra Košice na LV č. 982, katastrálne územie Pereš ako parcela č. 54/1 - záhrada o výmere 1 191 m2, parcela č. 541/2 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 31 m2 s domom č. súpisné 990 a parcela č. 542 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 562 m2 s domom č. súpisné 990 je neplatná. Žalovaným v 1. až 3. rade uložil povinnosť spoločne a nerozdielne nahradiť žalobkyni trovy konania 20.490,86 eur do 3 dní od právoplatnosti. Žalovaným v 1. až 3. rade uložil povinnosť spoločne a nerozdielne zaplatiť štátu na účet Okresného súdu Košice II súdny poplatok za návrh na začatie konania vo výške 99,50 eur do 3 dní od právoplatnosti tohto rozsudku.

Súd prvého stupňa výrok o určení neplatnosti kúpnej zmluvy odôvodnil tým, že žalovaní v 1. a 2. rade nadobudli od predávajúcej žalovanej v 3. rade spoluvlastnícky podiel na nehnuteľnostiach. Žalobkyňa ako spoluvlastníčka nehnuteľnosti mala predkupné právo, pričom žalovaná v 3. rade jej neponúkla svoj spoluvlastníčky podiel na predaj a žalobkyňa sa dovolala relatívnej neplatnosti právneho úkonu podľa § 40a s poukazom na § 140 Občianskeho zákonníka. Výrok o trovách konania odôvodnil súd prvého stupňa podľa § 142 ods. 1 O.s.p. a žalobkyni priznal náhradu trov pozostávajúcu z trov právneho zastúpenia za 6 úkonov právnej pomoci a režijný paušál, pričom tarifnú odmenu určil vo výške 3.717,71 eur, podľa hodnoty sporu vyčíslenej podľa § 10 ods. 1 Vyhlášky č. 655/2004 Z.z. platnej v čase vykonávania jednotlivých úkonov právnej pomoci s tým, že cena, resp. hodnota sporu bola 100.000,- eur. Keďže žalobkyni bolo v konaní priznané oslobodenie od súdnych poplatkov a bola v konaní plne úspešná, zaviazal súd prvého stupňa žalovaných na zaplatenie súdneho poplatku 99,50 eur podľa položky 1, písm. b/ sadzobníka súdnych poplatkov.

Proti výroku prvostupňového rozsudku o trovách konania podali odvolanie žalovaní, ktorí navrhli, aby odvolací súd zrušil rozsudok vo výroku o trovách konania a vec mu vrátil na ďalšie konanie.

Odvolatelia uvádzajú, že právna zástupkyňa žalobkyne nesprávne vyčíslila výšku trov konania a súd pri posudzovaní trov toto nesprávne vyčíslenie nepochopiteľne uznal za správne. Výpočet trov konania sa riadi vyhláškou 655/2004 Z.z., ktorá sama však otázku možnosti určenia hodnoty sporu v prípade konania o určenie neplatnosti právnych úkonov nerieši. Podľa názoru odvolateľov sa pri posudzovaní výšky trov zo sporu o platnosť, resp. neplatnosť právneho úkonu vychádza z ust. § 11 ods. 1 Vyhlášky 655/2004 Z.z., teda, že základná sadzba odmeny je 1/13 výpočtového základu, pretože nie je možné vyjadriť hodnotu práva a predmet konania sa týka nehnuteľnosti, ktorá je určená na bývanie. Žalovaní tiež namietajú, že základ pre výpočet trov právneho zastúpenia sa určuje podľa rovnakých kritérií, ako základ pre výpočet súdneho poplatku, ktorý v prejednávanej veci určil súd prvého stupňa podľa položky 1 písm. b/ sadzobníka súdnych poplatkov, ide teda o situáciu, že nemožno predmet konania oceniť peniazmi. K tomu argumentáciu cituje rozhodnutie Najvyššieho súdu SR sp.zn. 2MCdo/18/2008.

Žalobkyňa v písomnom vyjadrení k odvolaniu navrhla rozsudok potvrdiť ako vecne správny a priznať náhradu trov odvolacieho konania v sume 1.858,85 eur. Uvádza, že základná sadzba tarifnej odmeny za jeden úkon právnej pomoci je 1/13 výpočtového základu v prípade, ak nie je možné vyjadriť hodnotu veci alebo práva v peniazoch, alebo ju možno zistiť len nepomernými ťažkosťami. V súdenej veci hodnotu práva možno vyjadriť v peniazoch úplne presne, pretože kúpna cena bola 100.000,- eur, čo jednoznačne potvrdil žalovaný v 1. rade aj žalovaná v 3. rade. Preto pri určení odmeny je potrebné vychádzať podľa § 10 ods. 1 advokátskej tarify. Zároveň je žalobkyňa toho názoru, že je povinná zaplatiť celý poplatok za návrh, bola určená nesprávne a poplatok mal byť určený podľa § 7 ods. 1 položky 1 písm. a/ zákona o súdnych poplatkoch vo výške 6 % z predmetu konania.

Krajský súd ako súd odvolací prejednal vec bez nariadenia odvolacieho pojednávania (§ 214 ods. 2 O.s.p.) , podľa § 212 ods. 1, 3 O.s.p. preskúmal napadnutý rozsudok súdu prvého stupňa vo výroku o trovách konania a dospel k záveru, že odvolanie žalovaných nie je dôvodné, súd prvého stupňa však nesprávne vypočítal výšku tarifnej odmeny právnej zástupkyne žalobkyne.

Výška odmeny advokáta za právne služby, ktoré poskytuje klientom na základe dohody, alebo na základe ustanovenia oprávneným orgánom sa spravuje Vyhláškou č. 655/2004 Z.z. o odmenách a náhradách advokátov za poskytovanie právnych služieb v znení neskorších predpisov.

Podľa § 9 ods. 1 citovanej vyhlášky základná sadzba tarifnej odmeny sa stanoví podľa tarifnej hodnoty veci alebo druhu veci, alebo práva a podľa počtu úkonov právnej služby, ktoré advokát vo veci vykonal, ak táto vyhláška neustanovuje inak.

Všeobecne sa považuje za tarifnú hodnotu výška peňažného plnenia alebo cena veci alebo práva, ktorých sa právna služba týka, určená pri začatí poskytovania právnej služby; za cenu práva sa považuje aj hodnota pohľadávky a hodnota záväzku (§ 10 ods. 2 vyhlášky) .

Z obsahu spisu predovšetkým zo zmluvy o prevode vlastníctva k nehnuteľnostiam na č.l. 35 a 36 spisu vyplýva, že hodnota spoluvlastníckeho podielu k nehnuteľnostiam, ktorý bol predmetom tohto prevodu, je 100.000,- eur. To je zároveň výška ceny práva, ktorá je predmetom tohto konania.

Vzhľadom na skutočnosť, že predmetom konania je žaloba o neplatnosť kúpnej zmluvy, neprichádza do úvahy aplikácia ustanovenia § 11 ods. 1 písm. a/ vyhlášky, v zmysle ktorého je základná sadzba tarifnej odmeny za jeden úkon právnej pomoci 1/13 výpočtového základu. Hodnotu práva totiž je možné vyjadriť v peniazoch. Predmetom prevodu nehnuteľnosti bola nehnuteľnosť, určená na bývanie, avšak predmetom konania je žaloba o neplatnosť zmluvy a nie spor o právo k nehnuteľnosti, ako to má na mysli ust. § 11 ods. 1 písm. c/ vyhlášky. Vzhľadom na uvedené je potrebné pri určení výšky tarifnej odmeny vychádzať z ust. § 10 ods. 1 vyhlášky, podľa ktorého je základná sadzba tarifnej odmeny z

tarifnej hodnoty na 43.193,92 eura 486,29 eura + 6,64 eura a za každých aj začatých 3.319,39 eura prevyšujúcich sumu 33.193,92 eura.

Pri hodnote predmetu konania 100.000,- eur je výška tarifnej odmeny za jeden úkon 625,73 eur. Proti tomu súd prvého stupňa nesprávne vychádzal z výšky tarifnej odmeny 3.717,71 eur.

Za účelne vynaložené považuje odvolací súd úkony prevzatie a príprava zastúpenia, podanie žaloby a návrh na predbežné opatrenie a zastupovanie na pojednávaniach dňa 25.11.2010 a 07.04.2011. Za tieto úkony patrí odmena vo výške 100 %, t.j. 625,73 eur. Úkon právnej pomoci porada s klientom dňa 22.11.2010 žalobkyňa nepreukázala. Za úkon vyjadrenie k odvolaniu o predbežnom opatrení patrí odmena vo výške 1/2 tarifnej odmeny, t.j. 312,86 eur. Celková výška tarifnej odmeny je tak 2.815,78 eur, k čomu tiež patrí režijný paušál 4 x 7,21 eur a 1 x 7,41 eur. Celková odmena za právne zastúpenie tak predstavuje 2.852,03 eur.

Pokiaľ ide o odvolaciu námietku žalovaných v tom, že súd prvého stupňa im uložil povinnosť zaplatiť súdny poplatok 99,50 eur, ako v prípade neoceniteľného predmetu konania, k tomu uvádza odvolací súd, že toto rozhodnutie súdu prvého stupňa nie je predmetom odvolacieho prieskumu. Súd prvého stupňa je však oprávnený nesprávne rozhodnutia o súdnych poplatkoch kedykoľvek zrušiť alebo zmeniť aj bez návrhu (§ 12 ods. 3 zákona č. 71/1992 Zb. v znení neskorších predpisov) .

Z týchto dôvodov odvolací súd zmenil rozsudok súdu prvého stupňa vo výroku o trovách konania podľa § 220 O.s.p. a zaviazal žalovaných v 1. až 3. rade na náhradu trov konania 2.852,03 eur.

O trovách odvolacieho konania bolo rozhodnuté podľa § 142 ods. 1 O.s.p. v spojení s § 224 ods. 1 O.s.p.. Žalobkyňa bola v odvolacom konaní úspešná, pričom túto úspešnosť odvolací súd posudzoval vo vzťahu k odvolacím námietkam žalovaných, ktorým vyhovené nebolo. Preto odvolací súd priznal žalobkyni trovy odvolacieho konania za jeden úkon právnej služby vo výške 1/2 tarifnej odmeny.

Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.