KSKE 3 Co 171/2012 - iSpis

Späť Otvoriť na Salvii Stiahnuť

iSpis Judikatúra – KSKE 3 Co 171/2012

KS v Košiciach, dátum 27.09.2012, sp.zn. KSKE 3 Co 171/2012

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 3Co/171/2012 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7211223506 Dátum vydania rozhodnutia: 28. 09. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Ladislav Duditš ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7211223506.1

Uznesenie Krajský súd v Košiciach v právnej veci navrhovateľky H. L., B.. XX.X.XXXX, X. P. W., C. X, proti odporcovi U. G., Z. C. Ú. W., W. XX, W., v konaní o určenie vlastníckeho práva k nehnuteľnosti, o odvolaní navrhovateľky proti uzneseniu Okresného súdu Košice II z 2.4.2012 č.k. 17C/109/2011-17 takto

r o z h o d o l :

P o t v r d z u j e uznesenie.

Náhradu trov odvolacieho konania účastníkom n e p r i z n á v a .

o d ô v o d n e n i e :

Okresný súd Košice II (ďalej iba súd prvého stupňa) napadnutým uznesením zastavil konanie a rozhodol, že žiaden z účastníkov nemá právo na náhradu trov konania.

Výrok o zastavení konania odôvodnil tým, že navrhovateľka žiada o určenie, že je jedinou vlastníčkou bytu na LV č. XXXXX, parc. č.XXX, XXX, XXX H. XXX P. W.. Ú.. W. - Z.. Súd prvého stupňa vyzval navrhovateľku na zaplatenie súdneho poplatku vo výške 99,50 eur, pričom výzvu navrhovateľka prevzala 13.2.2012. Navrhovateľka nezaplatila súdny poplatok v stanovenej lehote, preto podľa § 10 ods. 1 zák. č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov konanie zastavil. O trovách konania rozhodol podľa § 146 ods. 1 písm. c/ O.s.p..

Proti uzneseniu podala včas odvolanie navrhovateľka, ktorá uviedla, že výzvu na zaplatenie súdneho poplatku rešpektovala a túto uhradila poštovou poukážkou na účet konajúceho súdu v plnej výške 19.2.2012. Na pošte Košice bola podaná písomná reklamácia o zaplatení čiastky, preto žiada o pokračovanie v konaní a vydanie rozsudku podľa návrhu.

Krajský súd ako súd odvolací preskúmal napadnuté uznesenie bez nariadenia odvolacieho pojednávania (§ 214 ods. 2 O.s.p.) spolu s konaním, ktoré mu predchádzalo a dospel k záveru, že odvolanie navrhovateľky nie je dôvodné.

Z obsahu spisu vyplýva, že súd prvého stupňa výzvou z 24.1.2012 č.k. 17C/109/2011-15 vyzval navrhovateľku na zaplatenie súdneho poplatku 99,50 eur v lehote 10 dní od doručenia výzvy. Výzva bola doručená navrhovateľke 13.2.2012 spolu s príkazom na úhradu, ktorý obsahoval údaje potrebné pre riadne poukázanie platby v prospech Štátnej pokladnice Bratislava resp. miesto na prípadné nalepenie kolkových známok. Súd prvého stupňa zistil, že ku dňu vydania rozhodnutia o zastavení konania súdny poplatok zaplatený nebol.

Na č.l. 21 spisu sa nachádza úradný záznam učtárne Okresného súdu Košice II z ktorého vyplýva, že do dňa 16.5.2012 nebol na účet súdu resp. štátnej pokladnice zaplatený od navrhovateľky súdny poplatok 99,50 eur. V záznamoch učtárne sa nenachádza ani žiadna nepridelená platba v sume 99,50 eur, ktorú by učtáreň nevedela prideliť ku konkrétnemu spisu.

Odvolací súd konštatuje, že navrhovateľke vznikla poplatková povinnosť podľa § 5 ods. 1 písm. a/ zák. č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov v znení neskorších predpisov. Navrhovateľka si túto povinnosť nesplnila spolu s podaním návrhu a ani v dodatočnej lehote, ktorú jej súd prvého stupňa poskytol.

Odvolacie námietky spočívajúce v tvrdení, že navrhovateľka súdny poplatok zaplatila nie sú podložené žiadnymi dôkazmi. Navrhovateľka nepredložila žiaden dôkaz o zaplatení poplatku, naopak zo záznamov Okresného súdu Košice II vyplýva, že poplatok zaplatený nebol.

Preto odvolací súd potvrdil uznesenie súdu prvého stupňa ako vecne správne podľa § 219 ods. 1 O.s.p..

Zastavenie konania pre nezaplatenie súdneho poplatku navrhovateľke nebráni, aby podala nový návrh na začatie konania.

O trovách odvolacieho konania bolo rozhodnuté podľa § 142 ods. 1 O.s.p. v spojení s ust. § 224 ods. 1 O.s.p..

Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.