KSKE 3 Co 178/2012 - iSpis

Späť Otvoriť na Salvii Stiahnuť

iSpis Judikatúra – KSKE 3 Co 178/2012

KS v Košiciach, dátum 27.09.2012, sp.zn. KSKE 3 Co 178/2012

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 3Co/178/2012 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7201899014 Dátum vydania rozhodnutia: 28. 09. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Ladislav Duditš ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7201899014.1

Uznesenie Krajský súd v Košiciach v právnej veci navrhovateľov: 1. L. V., V. X. M., H. X, 2. K. V., V. X. M., P. XX, obaja zastúpení JUDr. Richardom Kovalčíkom, advokátom, so sídlom v Košiciach, Južná trieda 2/ A, proti odporcom: 1. R. V., V. X. M., U. Č.. XX, zastúpený JUDr. Ľubomírom Lukčom, advokátom, so sídlom v Košiciach, Bernolákova č. 27, 2. Košický magnezit, š.p. v likvidácií, so sídlom v Košiciach, Magnezitárska č. 11, 3. L. O., V. X. M., Š. Z. Č.. X, zastúpený JUDr. Melániou Knopovou, advokátkou, so sídlom v Košiciach, Štúrova 20, 4./ U. M., V. X. M., H.B. Č.. X, zastúpený JUDr. Petrom Frajtom, advokátom so sídlom v Košiciach, Garbiarska č. 5, 5. K. M., V. X. M., H. Č.. X, zastúpená JUDr. Ľudmilou Raffáčovou, advokátkou, so sídlom v Košiciach, Mäsiarska 4, v konaní o určenie nájmu bytu, o odvolaní navrhovateľov proti uzneseniu Okresného súdu Košice II z 08.03.2012 č.k. 12C/1206/2001-479 takto

r o z h o d o l :

M e n í uznesenie vo výroku o náhrade trov medzi navrhovateľmi a odporkyňou v 5. rade tak, že náhradu trov konania odporkyni v 5. rade proti navrhovateľom n e p r i z n á v a .

M e n í uznesenie vo výroku o náhrade trov štátu tak, že štátu náhradu trov konania proti navrhovateľom n e p r i z n á v a .

Náhradu trov odvolacieho konania účastníkom n e p r i z n á v a .

o d ô v o d n e n i e :

Okresný súd Košice II (ďalej iba súd prvého stupňa) uznesením z 08.03.2012 rozhodol tak, že odporcovi v 1. rade, v 3. rade a v 4. rade náhradu trov konania nepriznáva. Navrhovateľom v 1. a 2. rade uložil povinnosť spoločne a nerozdielne nahradiť odporkyni v 5. rade trovy právneho zastúpenia vo výške 193,23 eur do 3 dní od právoplatnosti uznesenia na účet právnej zástupkyne odporkyne v 5. rade, JUDr. Ľudmily Raffáčovej, advokátky. Navrhovateľom v 1. rade a 2. rade uložil povinnosť spoločne a nerozdielne nahradiť trovy štátu vo výške 220,48 eur, ktoré sú povinní zaplatiť na účet Okresného súdu Košice II, v lehote 3 dní od právoplatnosti rozhodnutia. Súd prvého stupňa uznesenie odôvodnil tým, že rozsudkom č.k. 12C/1206/2001 - 469 zo dňa 13.12.2011, ktorý nadobudol právoplatnosť dňa 16.02.2012, návrh navrhovateľov na začatie konania o určenie nájmu bytu zamietol a rozhodnutie o náhrade trov konania ponechal na rozhodnutie osobitným uznesením. Skonštatoval, že vo veci vznikli trovy štátu za odmenu tlmočníčke a znalečné v celkovej sume 220,48 eur. Na náhradu týchto trov zaviazal navrhovateľov v 1. a 2. rade s poukazom na ust. § 148 ods. 1 O.s.p.. O trovách účastníkov rozhodol podľa § 142 ods. 1 veta prvá O.s.p.. Uviedol, že v prejednávanej veci boli plne úspešní odporcovia v 1., 3., 4. a 5. rade, preto im vznikol nárok na náhradu trov konania. Odporcovia v 1., 3. a 4. rade si trovy konania nevyčíslili, preto im náhradu trov nepriznal. Odporkyni v 5. rade priznal náhradu trov právneho zastúpenia za 3 úkony právnej služby, vrátane režijného paušálu vo výške špecifikovanej v odôvodnení uznesenia.

Proti uzneseniu podali včas navrhovatelia odvolanie, ktorým napadli uznesenie súdu prvého stupňa vo výroku o povinnosti nahradiť odporkyni v 5. rade trovy právneho zastúpenia a výrok o povinnosti nahradiť trovy štátu a navrhli, aby odvolací súd napadnuté uznesenie zmenil tak, že podľa § 150 ods. 1 O.s.p. žiadnemu z účastníkov a štátu neprináleží nárok na náhradu trov konania.

V odvolaní uviedol, že vo veci sú dané dôvody hodné osobitného zreteľa, ktoré spočívajú v sociálnych aspektoch. V prípadoch, ak účastník nemôže uhradiť náhradu trov konania z dôvodov, ktoré sám nezavinil, alebo ich môže uhradiť len s veľkými ťažkosťami, súd zohľadňuje osobné, majetkové, zárobkové pomery oboch účastníkov, prihliada na ich postoj v konaní a prípadne na iné okolnosti a môže dospieť k záveru o úplnom nepriznaní trov konania úspešnému účastníkovi. Navrhovatelia ako jeden z dôvodov, ktorý je hodný osobitného zreteľa vidia ich sociálnu situáciu, nakoľko navrhovateľ je nezamestnaný a poberá invalidný dôchodok na základe čoho mu bolo uznesením konajúceho súdu priznané oslobodenie od súdnych poplatkov a tiež mu bola rozhodnutím Centra právnej pomoci priznaná bezplatná právna pomoc, čo vyplýva zo súdneho spisu. Navrhovateľka v 2. rade žije v azylovom dome na P. H. Č.. XX X. M., je nezamestnaná a žije zo sociálnych dávok. Ďalší dôvod hodný osobitného zreteľa navrhovatelia vidia v charaktere sporu, ktorého predmetom bolo určenie existencie nájmu bytu, teda riešenie jednej zo základných životných potrieb človeka - práva na bývanie, nakoľko boli presvedčení, že toto právo im vo vzťahu k spornému bytu patrí, pričom k zamietnutiu návrhu došlo až po rozsiahlom dokazovaní a na základe znaleckého posudku.

Krajský súd ako súd odvolací prejednal vec bez nariadenia odvolacieho pojednávania (§ 214 ods. 2 O.s.p.) , podľa § 212 ods. 1, 3 O.s.p. preskúmal uznesenie v jeho napadnutom rozsahu a dospel k záveru, že odvolanie navrhovateľov je dôvodné.

Súd prvého stupňa rozhodol o náhrade trov konania vo vzťahu medzi navrhovateľmi 1. a 2. a odporkyňou 5. podľa ust. § 142 ods. 1 O.s.p.. Toto ustanovenie upravuje v občianskom súdnom konaní zásadu zodpovednosti za výsledok súdneho konania. To znamená, že úspešný účastník má právo na náhradu trov konania, ktorému vznikli, proti účastníkovi neúspešnému. Z tejto zásady existuje výnimka, upravená ust. § 150 ods. 1 O.s.p.. Podľa tohto ustanovenia ak sú tu dôvody hodné osobitného zreteľa, nemusí súd výnimočne náhradu trov konania celkom alebo sčasti priznať. Súd prihliadne najmä na okolnosti, či účastník, ktorému sa priznáva náhrada trov konania, uviedol skutočnosti a dôkazy pri prvom úkone, ktorý mu patril; to neplatí, ak účastník konania nemohol tieto skutočnosti a dôkazy uplatniť.

Okrem kritérií, uvedených v ust. § 150 ods. 1 druhá veta O.s.p. sa podľa ustálenej súdnej praxe dôvody hodné osobitného zreteľa posudzujú všeobecne so zreteľom na okolnosti prejednávanej veci, ale aj na okolností na strane účastníkov konania. K takýmto okolnostiam patria napr. majetkové, sociálne, osobné a iné pomery všetkých účastníkov konania, okolností, ktoré viedli k uplatneniu nároku, k postoju účastníkov v priebehu konania a podobne.

Predmetom konania bol návrh navrhovateľov na určenie, že sú spoločnými nájomcami bytu č. X O. P. V. Y. O. H. Č.. X X. M. a že zmluva o prevode vlastníctva bytu uzavretá medzi odporcami v 1. a 2. rade je neplatná. Vo vzťahu k odporkyni v 5. rade navrhovatelia žiadali aby súd určil, že zmluva o prevode vlastníctva k bytu registrovaná Okresným úradom Košice IV, odboru katastra nehnuteľností pod číslo X.-XXXX/XXXX uzavretá medzi odporcami v 3., 4. a 5. rade je neplatná. Navrhovatelia pritom tvrdili, že sa stali nájomcami bytu potom, ako odporca v 1. rade opustil spoločnú domácnosť. Po odkúpení bytu odporcom v 1. rade od odporcu v 2. rade sa vlastníkom bytu stal odporca v 3. rade na základe zmluvy o zabezpečení záväzku prevodom práva, ktorú navrhovatelia v 1. a 2. rade považovali za absolútne neplatnú z dôvodu duševnej poruchy odporcu v 1. rade Až po rozsiahlom dokazovaní, vrátane znaleckého dokazovania rozhodol súd prvého stupňa o zamietnutí návrhu z dôvodu, že v čase uzatváraní zmluvy o zabezpečení záväzku prevodom práva bol odporca v 1. rade spôsobilý k právnym úkonom.

Z obsahu spisu ďalej vyplýva, že navrhovateľ v 1. rade bol poberateľom dávky v hmotnej núdzi a uznesením z 08.10.2008 č.k. 12C/1206/2001-314 mu bolo priznané oslobodenie od súdnych poplatkov. Navrhovateľka je rovnako nezamestnaná a poberá sociálne dávky.

Odvolací súd je toho názoru, že v prejednávanej veci sú dané dôvody hodné osobitného zreteľa, vyplývajúce z okolností prejednávanej veci aj pomerov všetkých účastníkov konania, pre ktoré je daný dôvod aplikovať ust. § 150 ods. 1 O.s.p..

Preto podľa § 220 O.s.p. zmenil uznesenie súdu prvého stupňa o výroku o náhrade trov konania medzi navrhovateľmi v 1. a 2. rade a odporkyňou v 5. rade tak, že odporkyne v 5. rade nepriznal náhradu trov konania proti navrhovateľom.

Rovnako nie je vecne správne rozhodnutie súdu prvého stupňa o náhrade trov štátu. Podľa § 148 ods. 1 O.s.p. štát má podľa výsledkov konania proti účastníkom právo na náhradu trov konania, ktoré platil. Ak sú u niektorého účastníka predpoklady na oslobodenie od súdnych poplatkov, náhrada trov sa tomu účastníkovi zníži o rozsah, ktorý mu súd priznal.

V prejednávanej veci bol navrhovateľ v 1. rade oslobodený od súdnych poplatkov. Keďže vo veci ide o uplatňovaný solidárny nárok navrhovateľov v 1. a 2. rade, je tu zákonný dôvod na nepriznanie práva o náhradu trov konania štátu. Preto v tejto časti bolo uznesenie súdu prvého stupňa zmenené podľa § 220 O.s.p..

O trovách odvolacieho konania bolo rozhodnuté podľa § 142 ods. 1 O.s.p. s použitím § 224 ods. 1 O.s.p.. Navrhovatelia boli v odvolacom konaní úspešní, avšak trovy odvolacieho konania si neuplatnili.

Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.