KSKE 3 Co 184/2011 - iSpis

Späť Otvoriť na Salvii Stiahnuť

iSpis Judikatúra – KSKE 3 Co 184/2011

KS v Košiciach, dátum 26.03.2012, sp.zn. KSKE 3 Co 184/2011

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 3Co/184/2011 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7708217175 Dátum vydania rozhodnutia: 27. 03. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Ladislav Duditš ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7708217175.1

ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Krajský súd v Košiciach v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Ladislava Duditša a členov senátu JUDr. Evy Feťkovej a JUDr. Jarmily Sopkovej Maximovej v právnej veci žalobkyne Y.. L. Y., bytom X. Č.. XX, zastúpenej JUDr. Dušanom Černákom, advokátom so sídlom v Michalovciach, Nám. Osloboditeľov 25, proti žalovanému Chemtrans, s.r.o. so sídlom Strážske, Priemyselná 720, IČO: 36 191 809, zastúpenému JUDr. Jánom Kizivatom, advokátom so sídlom v Michalovciach, kpt. Nálepku 8, v konaní o zaplatenie 564,30 eur s prísl., o odvolaní žalobkyne proti rozsudku Okresného súdu Michalovce zo 17. februára 2011, č.k. 12C/177/2008-113 takto

r o z h o d o l :

P o t v r d z u j e rozsudok.

Náhradu trov odvolacieho konania žalovanému proti žalobcovi n e p r i z n á v a.

o d ô v o d n e n i e :

Okresný súd Michalovce (ďalej iba súd prvého stupňa) rozsudkom zo 17. februára 2011 (ďalej iba napadnutý rozsudok) zamietol žalobu, ktorou sa žalobkyňa domáhala zaplatenia sumy 564,30 eur s 8,5 % úrokom od 15.10.2008 do zaplatenia z titulu bezdôvodného obohatenia. Zároveň žalobkyni uložil povinnosť zaplatiť žalovanému trovy konania vo výške 454,25 eur na účet právneho zástupcu žalovaného do 3 dní od právoplatnosti rozhodnutia.

Súd prvého stupňa rozsudok odôvodnil tým, že žalobkyňa bola zamestnankyňou žalovaného a zároveň jeho konateľkou do 24.06.2008. U žalovaného si plnila pracovné povinnosti ako vedúca obchodných činností a ekonomiky. Žalobkyňa dňa 18.02.2008 zo svojich peňazí zaplatila firme Fiberstruck s.r.o., sumu 25.000,- Sk. Následne 22.02.2008 od I. Č.T. prevzala 8.000,- Sk, za opravu vozidla vykonanú žalovaným a tieto peniaze si ponechala. Po okamžitom skončení pracovného pomeru zo strany žalovaného vyzvala žalobkyňa listom z 03.07.2008 žalovaného na zaplatenie sumy 17.000,- Sk, ktoré za neho zaplatila zo svojich vlastných peňazí. Žalovaný túto sumu odmietol vyplatiť z dôvodu zániku pohľadávok započítaním, pretože žalobkyňa po odvolaní z funkcie konateľky vydala žalovanému jeho finančné prostriedky, ktoré mala uložené na svojich osobných účtoch v sume nižšej o 31.002,- Sk. Súd prvého stupňa uviedol, že žalobkyňa bola od 01.04.2005 do 24.06.2008 jedinou konateľkou žalovaného, čo medzi účastníkmi sporné nebolo. Žalobkyňa dňa 18.02.2008 zaplatila firme Fiberstruck za kúpu roštov sumu 25.000,- Sk, čím došlo na strane žalovaného k bezdôvodnému obohateniu, pretože za ich kúpu mal zaplatiť žalovaný ako kupujúci. Táto skutočnosť vyplýva z výpovede žalobkyne, príjmového dokladu z 18.02.2008 i z výpovedí svedkov U. N. X..

Následne žalobkyňa 22.02.2008 prevzala za opravu vozidla I. Č., vykonanú žalovaným, sumu 8.000,- Sk a tieto peniaze si ponechala, čím na jej strane došlo k majetkovému prospechu na úkor žalovaného. Žalovaný nespochybňuje povinnosť zaplatiť žalobkyni 17.000,- Sk, avšak tento nárok neuznáva z dôvodu započítania pohľadávok. Žalobkyňa v čase, keď vykonávala funkciu konateľky a žalovaného na svojich účtoch umiestnila peňažné prostriedky žalovaného vo výške 3.600 eur, 54.000,- Sk a 193.000,- Sk, čo je zrejmé z výpovedí svedkov M.. D. X. N. D. U.. Žalobkyňa dňa 16.06.2008 žalovanému nevydala sumu 54.000,- Sk a 193.000,- Sk, ale iba sumu 32.000,- Sk a 183.998,- Sk. Týmto konaním nedošlo na jej strane k bezdôvodnému obohateniu, ale žalovanému spôsobila škodu na jeho majetku vo výške 31.002,- Sk.

Po prejave žalovaného smerujúceho k započítaniu listom z 05.12.2008, ktorý bol žalobkyni doručený, došlo k stretu vzájomných pohľadávok žalobkyne 17.000,- Sk a žalovaného na 22.000,- Sk tak, že k zániku pohľadávky žalobkyne došlo ku dňu 16.06.2008. V tento deň sa totiž pohľadávky stretli (§ 358 Obchodníka zákonníka v spojení s § 580 Občianskeho zákonníka) . V tento deň bola splatná pohľadávka žalobkyne rovnako ako aj záväzok žalovaného vyplatiť žalobkyni bezdôvodné obohatenie vo výške 17.000,- Sk. Súd prvého stupňa s poukazom na právny záver Krajského súdu v Košiciach skonštatoval, že kúpa roštov je bežnou činnosťou konateľa spoločnosti s ručením obmedzeným. Z predloženej pracovnej zmluvy žalobkyne, zmluvy o mzdových podmienkach a podmienkach pre výkon funkcie, ako aj dodatkov, nie je možné zistiť popis pracovných činností žalobkyne ako vedúcej obchodných činností a ekonomiky. Žalobkyňa iným spôsobom nepreukázala, že nákup roštov od spoločnosti Fiberstruck s.r.o. a úhradu kúpnej ceny za žalovaného vykonala v rámci svojich pracovných a nie konateľských povinností. Preto súd prvého stupňa zamietol žalobu v dôsledku zániku pohľadávky započítaním.

Výrok o trovách konania odôvodnil podľa § 142 ods. 1 O.s.p. a priznal žalovanému náhradu trov pozostávajúcich zo zaplateného súdneho poplatku za odvolanie a za odmeny za zastupovanie advokátom za 8 úkonov právnej služby.

Proti rozsudku podala včas odvolanie žalobkyňa z dôvodu, že súd prvého stupňa vec nesprávne právne posúdil, pretože zistené skutočnosti nesprávne vyhodnotil. Prvostupňový súd v odôvodnení rozhodnutia nevyhodnotil všetky skutočnosti vyplývajúce z vykonaného dokazovania. Pokiaľ ide o okamžité skončenie pracovného pomeru z 03.07.2008, toto bolo určené za neplatné rozsudkom Okresného súdu Michalovce z 23.06.2009 v konaní pod sp. zn. 11C/104/2008. Žalobkyňa uvádza, že nie je pravdivé tvrdenie žalovaného, že došlo k započítaniu akýchkoľvek prostriedkov patriacich žalovanému s nárokom, ktorý žalobkyňa v tomto konaní uplatnila. Suma 183.9998,- Sk na nachádzala na účte spoločnosti Chemtrans s.r.o. a nie na súkromnom účte, tieto prevzal p. Košičan, ale nevložil ich na účet spol. Chemtrans s.r.o. Ostatné finančné prostriedky D. U. prevzal od O. W., ale rovnako ich nevložil na účty spoločnosti Chemtrans s.r.o. Z toho je zrejmé, že finančné prostriedky neboli z prevádzkovej činnosti spoločnosti. Žalobkyňa nemala žiaden doklad o týchto prostriedkoch, z akej činnosti sú a preto nebolo možné ich zaúčtovať. Šlo o finančné prostriedky vodičov ostatnej dopravy, ktoré mali byť vydané bývalým zamestnancom - vodičom. Podľa názoru odvolateľky nie je možné urobiť zápočet, kde na jednej strane by bola úhrada roštov Chemtrans s.r.o. a na druhej strane vodiči Chemtrans s.r.o.. Úloha nákupu roštov bola zadaná žalobkyni ako vedúcej obchodnej činnosti a ekonomiky a nie ako konateľke. Spoločnosť Fiberstruck s.r.o. Strážske žiadal uhradiť rošty v hotovosti. Žalobkyňa popiera, že by sa zúčastnila porady tak, ako je to uvedené v odôvodnení napadnutého rozsudku na strane 3, kde by potvrdila, že má na účtoch prostriedky žalovaného. Išlo o peňažné prostriedky, ktoré zložili zamestnanci podľa pokynu majiteľa žalovaného na zábezpeku eventuálnej náhrady škody. Tieto peniaze vyplatila žalobkyňa pri odchode od žalovaného Michalovi Košičanovi a nič si z nich nenechala, preto nemohlo dôjsť k započítaniu. Celé tvrdenie žalovaného o započítaní je nepravdivé a vymyslené. Preto žalobkyňa navrhuje, aby odvolací súd zrušil rozsudok súdu prvého stupňa a vec mu vrátil na ďalšie konanie, eventuálne, aby prvostupňový rozsudok zmenil a žalobe vyhovel a zaviazal žalovaného na náhradu trov konania.

Krajský súd ako súd odvolací prejednal vec bez nariadenia odvolacieho pojednávania (§ 214 ods. 2 O.s.p.) , podľa § 212 ods. 1, 3 O.s.p. preskúmal rozsudok súdu prvého stupňa spolu s konaním, ktoré mu predchádzalo a dospel k záveru, že odvolanie žalobkyne nie je dôvodné.

Medzi účastníkmi nebolo sporné, že na strane žalovaného došlo k vzniku bezdôvodného obohatenia voči žalobkyni na základe tých skutočnosti, že žalobkyňa mala zo svojich peňažných prostriedkov zaplatiť sumu 25.000,- Sk za tovar, ktorý sa stal vlastníctvom žalovaného (rošty) a svoju pohľadávku voči žalovanému si jednostranne znížila o sumu 8.000,- Sk, ktorú bezdôvodne prijala od I. Č..

Rovnako nebolo sporné, že žalobkyňa v období od 01.04.2005 do 24.06.2008 bola jedinou konateľkou žalovaného.

Žalovaný tvrdil, že nárok na vydanie bezdôvodného obohatenia zanikol započítaním proti pohľadávke, ktorú mal žalovaný proti žalobkyni z titulu, nevrátenia peňažných prostriedkov, ktoré prijala v čase výkonu funkcie konateľky a tieto uložila na svojich osobných účtoch.

Odvolací súd už v uznesení z 30. septembra 2010, č.k. 3Co/27/2010-81 uviedol, že pre posúdenie procesnej obrany žalovaného je právne významné posúdenie otázky súbehu pracovného pomeru žalobkyne s výkonom funkcie konateľa u žalovaného. Tejto otázke sa prvostupňový súd venoval, avšak odvolací súd považuje za potrebné zdôrazniť, že konateľ spoločnosti s ručením obmedzeným je jej štatutárnym orgánom, ktorý koná za právnickú osobu v zmysle § 13 ods. 1 Obchodného zákonníka. Pokiaľ teda žalobkyňa vykonávala funkciu konateľky žalovaného a počas výkonu tejto funkcie vykonávala úkony ako je nákup tovaru, prijímanie a odovzdávanie finančných prostriedkov, nemohla tieto úkony vykonávať zároveň v rámci pracovného pomeru, a to bez ohľadu na to, či takéto úkony boli vymedzené v rámci jej pracovnej náplne ako vedúcej obchodných činností a ekonomiky. Popri funkcii konateľa totiž je prípustný pracovný pomer iba ohľadom takých činností, ktoré nesúvisia a obchodným vedením spoločnosti (porovnaj napr. rozhodnutie Najvyššieho súdu ČR sp.zn. 21Cdo/11/98) .

V takomto prípade nie je možné s úspechom tvrdiť, že bezdôvodné obohatenie vzniklo na úkor žalobkyne v rámci pracovného pomeru.

Odvolací súd sa stotožňuje s odôvodnením prvostupňového súdu ohľadom skutkových zistení, že žalobkyňa po zániku funkcie konateľky a po ukončení pracovného pomeru nevydala v celom rozsahu hotovosť, ktorá bola prijatá v prospech žalovaného a bola uložená na osobných účtoch žalobkyne.

V tejto súvislosti odvolací súd konštatuje, že odvolacie námietky žalobkyne, ktoré sa týkajú podľa jej názoru nesprávnych skutkových zistení, opísaných v rozsudku prvostupňového súdu nemajú vplyv na posúdenie prejednávaného právneho vzťahu. Nie je podstatné, ako bolo naložené s finančnými prostriedkami, ktoré prevzal Michal Košičan. Táto skutočnosť je pre posúdenie veci irelevantná. Rovnako nie je právne významné ani to, či finančné prostriedky prijaté spoločnosťou Chemtrans s.r.o. od vodičov nákladnej prepravy boli prijaté oprávnene alebo nie. Tieto skutočnosti nie sú predmetom tohto konania.

Odvolací súd za rozhodujúce považuje to, že oproti nároku žalobkyne na vydanie bezdôvodného obohatenia existoval nárok na náhradu škody z dôvodu, že žalobkyňa nevrátila žalovanému všetky peňažné prostriedky, ktoré ako konateľka v prospech spoločnosti Chemtrans s.r.o. prijala a uložila na svojich účtoch. Odvolací súd sa stotožňuje so závermi súdu prvého stupňa v tom, že sa jedná v oboch prípadoch o obchodno-záväzkové vzťahy, na ktoré sa vzťahuje právna úprava započítania podľa Obchodného zákonníka. Keďže záväzok žalobkyne zanikol, súd prvého stupňa správne rozhodol, ak žalobu zamietol.

Preto odvolací súd potvrdil rozsudok ako vecne správny podľa § 219 ods. 1 O.s.p..

O trovách odvolacieho konania bolo rozhodnuté podľa § 142 ods. 1 O.s.p. s použitím § 224 ods. 1 O.s.p..

Žalovaný mal v odvolacom konaní plný úspech, avšak trovy odvolacieho konania si neuplatnil.

Poučenie:

Proti tomuto rozsudku odvolanie nie je prípustné.