KSKE 3 Co 191/2012 - iSpis

Späť Otvoriť na Salvii Stiahnuť

iSpis Judikatúra – KSKE 3 Co 191/2012

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 3Co/191/2012 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7610217181 Dátum vydania rozhodnutia: 28. 09. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Ladislav Duditš ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7610217181.1

Uznesenie Krajský súd v Košiciach v právnej veci žalobcu "GEOLÓG" - spoločenstvo vlastníkov bytov so sídlom Spišská Nová Ves, Zimná 130/22, IČO: 35 506 547, zastúpeného JUDr. Ivetou Višňovskou, advokátkou, so sídlom v Spišskej Novej Vsi, Radničné námestie 4, proti žalovaným X/. G. H., A.. XX.X.XXXX, W. X. A. Q., N. XXXX/XXX Y. X/ Q. H., A.. X.X.XXXX, W. X. A. Q., N. XXXX/XXX, v konaní o zaplatenie sumy 1.415,50 eur s prísl., o odvolaní žalovanej v 1. rade proti uzneseniu Okresného súdu Spišská Nová Ves zo 14. marca 2011 č.k. 8C/212/2010-82 takto

r o z h o d o l :

O d m i e t a odvolanie.

Náhradu trov odvolacieho konania účastníkom n e p r i z n á v a .

o d ô v o d n e n i e :

Okresný súd Spišská Nová Ves (ďalej iba súd prvého stupňa) uznesením zo 14.3.2011 zastavil konanie, žalobcovi vrátil súdny poplatok v sume 77,90 eur, vyslovil, že žiaden z účastníkov nemá právo na náhradu trov konania a zrušil uznesenie Okresného súdu Spišská Nová Ves č.k. 8C/ 212/2010-34 zo dňa 21.12.2010.

Súd prvého stupňa rozhodnutie o zastavení konania odôvodnil tým, že žalobca sa domáhal zaplatenia sumy 1.415,50 eur s príslušenstvom a po podaní odporu proti platobnému oznámil žalobca, že navrhuje konanie zastaviť pretože žalovaní uhradili dlžnú sumu X.X.XXXX. Rozhodnutie o zastavení konania odôvodnil súd prvého stupňa podľa § 96 ods. 1 O.s.p.. Výrok o vrátení súdneho poplatku odôvodnil podľa § 11 ods. 3, 4, 11 zákona č. 71/1992 Zb.. Výrok o trovách konania odôvodnil podľa § 146 ods. 1 písm. c/ O.s.p. a výrok o zrušení uznesenia o súdnom poplatku podľa ust. § 11 ods. 9 zák. č. 71/92 Zb..

Dňa 20.5.2011 bolo súdu prvého stupňa doručené písomné podanie žalovanej v 1. rade, označené ako vyjadrenie ku konaniu a k uzneseniu na základe dohody o zaplatení. V tomto podaní žalovaná v 1. rade uvádza, že dňom XX.X.XXXX podpísala dohodu o vyplatení uplatňovaného nároku žalobcu, pričom všetky čiastky boli uplatňované pod nátlakom právnou zástupkyňou žalobcu. Ak žalobca podal návrh na vydanie platobného rozkazu a nie návrh na začatie konania, nie je oprávnený na späťvzatie a súd pochybil v tom, že zrušenie platobného rozkazu nevydal. Vydaním platobného rozkazu je súd viazaný a preto nemôže späťvzatiu návrhu priznať účinnosť, dokiaľ nebol podaný odpor. Trvá v plnom rozsahu na návrhu podanom 7.1.2011.

Podľa § 41 ods. 2 O.s.p. každý úkon posudzuje súd podľa jeho obsahu, aj keď je úkon nesprávne označený.

Z obsahu podania žalovanej v 1. rade je možné vyvodiť, že nesúhlasí s rozhodnutím súdu prvého stupňa o zastavení konania vedeného pod sp. zn. 8C/212/2010. Podľa obsahu je preto možné jej podanie posúdiť ako odvolanie proti výroku o zastavení konania v uznesení č.k. 8C/212/2010-82.

Pred prejednaním odvolania Krajský súd v Košiciach ako súd odvolací skúmal, či sú splnené podmienky, za ktorých môže odvolacie konanie prebehnúť.

Jednou z podmienok začatia odvolacieho konania je to, že odvolanie je podané včas.

Z obsahu spisu vyplýva, že uznesenie č.k. 8C/212/2010-82 bolo doručované žalovaným v 1. a 2. rade doporučenou zásielkou. Obidve zásielky sa vrátili súdu prvého stupňa s oznámením, že adresát je nezastihnutý (č.l. 86 a č.l. 87 spisu) .

Na č.l. 85 spisu sa nachádza doručenka z ktorej vyplýva, že žalovaná v 1. rade uznesenie prevzala 29.4.2011. Na doručenke je rukou napísaná poznámka prevzaté osobne na súde z dôvodu nedodania . Podľa údajov na doručenke bolo uznesenie prevzaté 29.4.2011.

Podanie, ktoré je podľa obsahu odvolaním proti uzneseniu bolo na pošte podané dňa 19.5.2011, čo vyplýva z pečiatky doručovacej pošty na obálke, ktorá sa nachádza na č.l. 94 spisu.

Podľa § 204 ods. 1 prvá veta O.s.p. odvolanie sa podáva do 15 dní od doručenia rozhodnutia na súde, proti rozhodnutiu ktorého smeruje. Podľa § 204 ods. 2 O.s.p. odvolanie je podané včas aj vtedy, ak bolo podané po uplynutí lehoty podľa ods. 1 preto, že sa odvolateľ spravoval nesprávnym poučením súdu o lehote na podanie odvolania. Ak rozhodnutie neobsahuje poučenie o lehote na podanie odvolania alebo ak obsahuje nesprávne poučenie o tom, že odvolanie nie je prípustné, možno podať odvolanie do 3 mesiacov od doručenia.

Podľa § 57 ods. 1,3 O.s.p. do plynutia lehoty sa nezapočítava deň, keď došlo k skutočnosti určujúcej začiatok lehoty. Lehota je zachovaná, ak sa posledný deň lehoty urobí úkon na súde alebo podanie odovzdá orgánu, ktorý má povinnosť ho doručiť.

Z doručenky na č.l. 85 spisu vyplýva, že žalovaná v 1. rade prevzala uznesenie 29.4.2011. Uznesenie obsahuje správne poučenie o tom, že je proti nemu možné podať odvolanie do 15 dní od jeho doručenia. Pätnásťdňová lehota na podanie odvolania proti uzneseniu začala plynúť 30.4.2011 a posledný deň tejto lehoty pripadol na deň 14.5.2011 (sobota) .

Podľa § 57 ods. 2 posledná veta O.s.p. ak koniec lehoty pripadne na sobotu, nedeľu alebo sviatok, je posledným dňom lehoty najbližší nasledujúci pracovný deň. S poukazom na toto ustanovenie bol posledný deň, kedy mohla žalovaná v 1. rade podať včas odvolanie proti uzneseniu 16.5.2011 (pondelok) .

Odvolanie však bolo podané na pošte až 19.5.2011, teda po uplynutí zákonnej 15-dňovej lehoty.

Podľa § 218 ods. 1 písm. a/ O.s.p. odvolací súd odmietne odvolanie, ktoré bolo podané oneskorene.

Z uvedených dôvodov vyplýva, že žalovaná v 1. rade podala odvolanie oneskorene, preto ho odvolací súd odmietol.

O trovách odvolacieho konania bolo rozhodnuté podľa § 142 ods. 1 O.s.p. s použitím § 224 ods. 1 O.s.p.. Odvolateľka v konaní úspešná nebola a žalobcovi trovy odvolacieho konania nevznikli.

Odvolací súd pre úplnosť dodáva, že súd prvého stupňa sa doposiaľ procesne nevysporiadal s podaniami žalovaných, ktoré môžu byť podľa obsahu návrhom na začatie konania. Ide o podanie na č.l. 36 spisu, ktoré podľa obsahu môže byť okrem odporu proti platobnému rozkazu aj protinávrhom proti žalobcovi a o podanie na č.l. 115 spisu.

Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.