KSKE 3 Co 195/2012 - iSpis

Späť Otvoriť na Salvii Stiahnuť

iSpis Judikatúra – KSKE 3 Co 195/2012

KS v Košiciach, dátum 12.07.2012, sp.zn. KSKE 3 Co 195/2012

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 3Co/195/2012 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7012898720 Dátum vydania rozhodnutia: 13. 07. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Eva Feťková ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7012898720.1

Uznesenie Krajský súd v Košiciach v právnej veci žalobcov: v 1. rade D. P., nar. X. B. XXXX, bývajúcej v Č., B. Č.. X, v 2. rade S. I., nar. XX. Q. XXXX, bývajúcej v B. Y., M. XX/XX, obe zastúpené JUDr. Alžbetou Pasterákovou, Nám. osloboditeľov č. 22, Košice, proti žalovanému W. Q., nar. XX. B. XXXX, bytom v I., B. Č.. X, v konaní o zrušenie a vyporiadanie podielového spoluvlastníctva, o odvolaní žalovaného proti uzneseniu Okresného súdu Košice - okolie, č.k. 11C 306/2002-208 zo dňa 4.4.2012 takto

r o z h o d o l :

P o t v r d z u j e uznesenie.

o d ô v o d n e n i e :

Napadnutým uznesením súd prvého stupňa neprerušil konanie vo veci sp.zn. 11C 306/2002, čím nevyhovel návrhu žalovaného na prerušenie tohto konania do právoplatného skončenia konania vedeného na Okresnom súde Košice -okolie pod sp.zn. 18C 22/2012.

Rozhodnutie s poukazom na ust. § 109 ods. 2 písm. c/ O.s.p. odôvodnil tým, že v tomto prebiehajúcom konaní (11C 306/2002) sa žalobkyne domáhajú zrušenia a vyporiadania podielového spoluvlastníctva k nehnuteľnostiam zapísaným na LV č. XXX kat. úz. Č. ako parc. č. XX/X - záhrada s výmerou XXXX m2 a parc. č. XX/X - záhrada s výmerou 60 m2, zapísané na LV č. XXX I.. územia Č.. V konaní vedenom na Okresnom súde Košice - okolie pod sp. zn. 18C 22/2012 sa žalovaný domáha určenia vlastníckeho práva k nehnuteľnosti W. M., a zároveň napadol všetky kúpne a darovacie zmluvy. Súd prvého stupňa konštatoval, že v konaní o zrušenie a vyporiadanie podielového spoluvlastníctva k nehnuteľnostiam sa musí spoľahlivo zistiť okruh spoluvlastníkov a výška podielu, teda súd sa zaoberá vlastníckym právom predmetných nehnuteľností. Touto otázkou sa zaoberá ako predbežnou otázkou a preto nebráni určovacia žaloba rozhodnutiu o zrušenie a vyporiadanie podielového spoluvlastníctva, z ktorého dôvodu nie je potrebné konanie prerušiť.

Proti tomuto uzneseniu podal v zákonnej lehote podal odvolanie žalovaný. Navrhol zmeniť uznesenie súdu prvého stupňa tak, že odvolací súd vyššie uvedené konanie preruší.

V dôvodoch odvolania žalovaný poukázal na to, že rozhodnutie v konaní o zrušenie a vyporiadanie podielového spoluvlastníctva závisí od otázky, ktorú nie je oprávnený riešiť, keďže prebieha súdne konanie sp. zn. 18C 22/2012, v ktorom sa rieši otázka, ktorá môže mať význam pre rozhodnutie súdu v právnej veci vedenej pod sp. zn. 11C 306/2002. Žalobca zároveň poukázal na zásadu hospodárnosti konania, teda, že súdy v rámci konania postupujú tak, aby sa najintenzívnejšie šetrili náklady v rámci súdneho konania.

Žalobkyne sa k podanému odvolaniu nevyjadrili (odvolanie bolo doručené ich právnej zástupkyni dňa 29. mája 2012) .

Krajský súd v Košiciach ako súd odvolací ( § 10 ods. 1 O.s.p.) po zistení, že žalovaný podal odvolanie v zákonnej lehote, preskúmal uznesenie súdu prvého stupňa ako aj konanie mu predchádzajúce v súlade s ust. § 212 ods. 1 a 3 O.s.p. bez nariadenia pojednávania podľa ust. § 214 ods. 2 O.s.p. a dospel k záveru, že odvolanie žalovaného nie je dôvodné.

Žalovaný navrhol prerušiť konanie do právoplatného skončenia konania vedeného na Okresnom súde Košice-okolie pod sp.zn. 18C 22/2012, ktorý návrh učinil na pojednávaní dňa 21.2.2012 (č.l. 204 spisu) .

Odvolací súd z pripojeného spisu 18C 22/2012, ktorý si vyžiadal k nahliadnutiu zistil, že žalobca (v tomto konaní žalovaný) podanou žalobou dňa 16.2.2012 proti žalovaným v 1. rade X. P.J.L., C.. XX. W. XXXX, bytom Č., B. Č.. X, v 2. rade S. I., U.. P.L., C.. XX.XX.XXXX, bytom B. Y. a v. 3. rade D. P., U.. P.L., C.. X. B. XXXX, bytom A. Č.. XXX/X, Č., sa domáhal určenia, že podľa kúpnopredajných zmlúv vedených pod čd. XXXX, a čd. XXXX, výška podielového spoluvlastníctva W. M. je 1/4 z celkovej výmery (1h 197 m2) a tento svoj podiel daroval dňa 1. novembra 1960, (registrácia pod číslom PR č. 480/1961) dňa 25.5.1961 svojej dcére B. Q., U.. M. a tým vyčerpal svoje podielové vlastníctvo na nehnuteľnosti zapísanej v pozemnoknižnej zápisnici č. 5 kat. úz. Č., parcela č. XXX, dom čp. 121 dvor a záhrada o výmere X XXXX W.. Š.D.. O. (Xh XXX B.) .. Taktiež sa žalobným návrhom domáhal vyslovenia, že ostatné uvádzané Darovacie, kúpne ako aj dedičské zmluvy sú v celom rozsahu neplatné, nakoľko v čase ich podpísania W. M. nemal podiel vo vlastníctve a tak nemohol darovať, predať ani dediť po menovanom .

Následne Okresný súd Košice - okolie uznesením č.k. 18C 22/2012 -24 zo dňa 21. februára 2012 uložil žalobcovi aby svoje podanie zo dňa 16.2.2012 doplnil a odstránil vady návrhu. Na výzvu súdu žalobca reagoval tak, žiada určiť vlastnícke právo v prospech (už nebohých) B. Q. a D. P. k nehnuteľnostiam vedených na LV č. XXXX, XX, XXX, XXX, XXX, XXXX (ktoré nehnuteľnosti boli pôvodne evidované v pozmn. vložke č. 5 kat. úz. Č.. Po doplnení pôvodnej žaloby bolo opätovne Okresným súdom Košice - okolie v konaní 18C 22/2012 uznesením zo dňa 13. marca 2012 uložené žalobcovi, aby v lehote 10 dní doplnil svoje podanie zo dňa 16.2.2012 a 9. marca 2012 a to, aby špecifikoval a konkretizoval petit žalobného návrhu (to, čoho sa domáha) tak, aby bol tento vykonateľný, keďže súd nemôže rozhodnúť o tom, že vlastníctvo ruší a zapisuje sa nový mŕtvy vlastník . Následne bolo doručené Okresnému súdu Košice - okolie konanie 18C 22/2012 doplnenie k návrhu, kde ako navrhovatelia už vystupujú v 1. rade W. Q., C.. XX. B. XXXX, (v konaní 11C 306/2002 žalovaný) , ale aj ďalší navrhovatelia v 2. rade A. Q., C.. XX.X.XXXX, bytom Č., B. Č.. X, a v 3. rade B. S., U.. Q., C.. XX.X.XXXX, bytom S., B.U. Č.. XXX/X, v ktorom je žalobný návrh špecifikovaný tak aj ohľadom nehnuteľností vedených na LV č. XXX parc. reg. C, parcely č. 30/2 - záhrada o výmere 60m2 a parcely č. XX/X - záhrada o výmere 2 736 m2, v iných spoluvlastníckych podieloch ako sú vedené na LV č. XXX X. X. Ď. C. A. A. T. Č.. XX, XXX, XXX X. XXXX.

Žalovaný podal návrh na začatie konania vo veci 16.2.2012 v čase, kedy v prebiehajúcom konaní bolo nariadené znalecké dokazovanie za účelom vykonania reálnej deľby nehnuteľností.

Odvolací súd poukazuje na to, že ide o druhý návrh žalovaného na prerušenie konania o zrušenie a vyporiadanie podielového spoluvlastníctva. Prvý návrh podal dňa 22.12.2010, v ktorom žiadal konanie prerušiť do právoplatného skončenia konania vedeného na Okresnom súde Košice - okolie pod sp. zn. 11C 69/2009, v ktorom sa žalovaný domáha proti žalobkyniam určenia, že nehnuteľnosti, ktoré sú predmetom zrušenia a vyporiadania podielového spoluvlastníctva patria do dedičstva po jeho matke B. Q., vo výmere 2006,25 m2, pričom v konaní 11C 69/2009 navrhol žalovaný prerušiť konanie do právoplatného skončenia konania vedeného pod sp. zn. 11C 158/2009, ktorého predmetom je neplatnosť darovacej zmluvy.

Súd prvého stupňa uznesením č.k. 11C 306/2002 - 185 zo dňa 26. mája 2011 neprerušil konanie vo veci sp. zn. 11C 306/2002 do právoplatného skončenia konania vedeného na Okresnom súde Košice - okolie pod sp. zn. 11C 69/2009, pričom Krajský súd v Košiciach uznesením č.k. 6C 196/2011-199 zo dňa 16.

januára 2012 toto uznesenie potvrdil. Následne po doručení uznesenia Krajského súdu v Košiciach, č.k. 6Co 196/2011 na pojednávaní dňa 21.2.2012 žalovaný opätovne podal návrh na prerušenie konania z dôvodu ďalšieho prebiehajúceho konania vo veci 18C 22/2012.

Podľa § 100 ods. 1 O.s.p. len čo sa konanie začalo, postupuje v ňom súd i bez ďalších návrhov tak, aby vec bola čo najrýchlejšie prejednaná a rozhodnutá. V priebehu súdneho konania môžu nastať okolnosti, ktoré trvalo, prípadne dočasne znemožňujú súdu vec meritórne rozhodnúť. Tieto okolnosti tvoria prekážky postupu konania a sú upravené v § 107 až § 111 O.s.p..

V § 109 ods. 1 O.s.p. sú upravené prípady takých prekážok postupu konania, keď súd pre ich existenciu musí konanie obligatórne prerušiť.

V prípadoch uvedených v § 109 ods. 2 O.s.p. je ponechané na úvahe súdu, či v prípade existencie takýchto prekážok konanie preruší, prípadne urobí iné vhodné opatrenia.

Podľa § 109 ods. 2 písm. c/ O.s. p. pokiaľ súd neurobí iné vhodné opatrenia, môže konanie prerušiť, ak prebieha konanie, v ktorom sa rieši otázka, ktorá môže mať význam pre rozhodnutie súdu, alebo ak súd dal na takéto konanie podnet.

Ide o riešenie otázky ako takej, ktorú si súd pre svoje rozhodnutie môže posúdiť sám (§ 135 ods. 2 O.s.p.) . Súd je teda v prípade existencie takejto okolnosti oprávnený takúto otázku si pre účely pred ním vedeného sporu vyriešiť, môže však rovnako konanie pred ním vedené prerušiť. Fakultatívne prerušenie súdneho konania znamená, že súd nie je povinný konanie prerušiť ani vtedy, ak prebieha iné občianske súdne konanie, kde sa rieši otázka, ktorá môže mať význam pre výsledok jeho konania.

Ak sa však rozhodne, že konanie nepreruší a neurobí ani iné vhodné opatrenie, danú otázku, pre výsledok jeho konania zásadného významu, si musí vyriešiť sám v podobe rozhodnutia o predbežnej otázke. Riešenie predbežnej otázke nevyjadrí formou výroku, ale prejaví v spôsobe rozhodnutia o návrhu vo veci samej.

V prejednávanej veci odvolací súd sa stotožňuje so záverom súdu prvého stupňa, že otázku vlastníctva nehnuteľností, ktoré sú predmetom konania o zrušenie a vyporiadanie podielového spoluvlastníctva, je oprávnený vyriešiť si aj v tomto prebiehajúcom súdnom konaní ako otázku predbežnú, z ktorého dôvodu prebiehajúce konanie na Okresnom súde Košice-okolie pod sp.zn. 18C 22/2012, kde navyše neboli ani odstránené vady návrhu, nemôže brániť pokračovaniu v konaní sp.zn. 11C 306/2002.

Odvolací súd preto v súlade s ust. § 219 ods. 1 O.s.p. uznesenie súdu prvého stupňa v zmysle § 219 ods. 1 O.s.p. ako vecne právne potvrdil.

Odvolací súd zároveň poukazuje na to, že Ústavný súd SR Nálezom ÚS 292/2011 - 34 zo dňa 29.9.2011 rozhodol, že základné právo Jána Doráka na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov zaručené v čl. 48 ods. 2 Ústavy SR a právo na prejednanie záležitosti v primeranej lehote zaručené v čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd postupom Okresného súdu Košice - okolie v konaní vedenom pod sp. zn. 11C 306/2002 porušené bolo. Okresnému súdu Košice - okolie v konaní vedenom pod sp. zn. 11C 306/2002 prikázal konať vo veci bez zbytočných prieťahov a Jánovi Dorákovi priznal primerané finančné zadosťučinenie v sume 3000 eur.

Odvolací súd má preto za to, že nekorešponduje základnému právu žalovaného na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov, aby na jednej strane uplatňoval primerané finančné zadosťučinenie pre prieťahy v konaní, ale na druhej strane sám podával návrhy na prerušenie konania.

Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.