KSKE 3 Co 20/2012 - iSpis

Späť Otvoriť na Salvii Stiahnuť

iSpis Judikatúra – KSKE 3 Co 20/2012

KS v Košiciach, dátum 28.09.2012, sp.zn. KSKE 3 Co 20/2012

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 3Co/20/2012 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7710209734 Dátum vydania rozhodnutia: 28. 09. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Eva Feťková ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7710209734.1

Uznesenie Krajský súd v Košiciach v právnej veci žalobkyne N.. W. Ž., T.. XX.XX.XXXX, H. I., B. Č.. X, proti žalovanému PEREX, a.s., so sídlom Bratislava, Trnavská cesta 39/A, IČO: 00 685 313, zastúpenému Advokátskou kanceláriou LEGAL PROFESSIONALS, s.r.o., so sídlom Bratislava, Tehelná 25, IČO: 36 857 998, v konaní o ochranu osobnosti náhradou nemajetkovej ujmy, o odvolaní žalobkyne proti uzneseniu Okresného súdu Michalovce, č.k. 12C/105/2010-122 zo dňa 30.11.2011 takto

r o z h o d o l :

P o t v r d z u j e uznesenie.

o d ô v o d n e n i e :

Súd prvého stupňa napadnutým uznesením konanie zastavil. O trovách konania rozhodol tak, že žiaden z účastníkov nemá právo na ich náhradu.

Rozhodnutie odôvodnil tým, že žalobkyňa sa žalobou podanou na Okresný súd Michalovce domáhala ochrany osobnosti náhradou nemajetkovej ujmy vo výške 70.000,- eur. Súd prvého stupňa ju vyzval na zaplatenie súdneho poplatku za návrh v sume 2.166,- eur v lehote 10 dní od doručenia výzvy s poučením, že ak poplatok nebude v určenej lehote zaplatený, súd konanie zastaví. Žalobkyni bola výzva doručená 11.08.2011. Podaním zo dňa 22.08.2011 žalobkyňa požiadala o povolenie zaplatiť súdny poplatok v splátkach. Súd uznesením zo dňa 06.10.2011 č.k. 12C/105/2010-117 nepovolil žalobkyni zaplatiť súdny poplatok za návrh v splátkach. Pretože do rozhodnutia súdu prvého stupňa súdny poplatok žalobkyňou zaplatený nebol, súd prvého stupňa v súlade s ust. § 10 ods. 1 zákona o súdnych poplatkoch konanie pre nezaplatenie súdneho poplatku za podaný návrh zastavil. O náhrade trov konania rozhodol v zmysle § 146 ods. 1 písm. c) O.s.p..

Proti tomuto uzneseniu podala včas odvolanie žalobkyňa. V odvolaní namietala, že má ako súdna exekútorka pozastavenú činnosť a stará sa o zdravotne ťažko postihnuté dieťa. Preto žiada o povolenie zaplatiť súdny poplatok v predmetnom konaní.

Krajský súd ako súd odvolací (§ 10 ods. 1) po zistení, že odvolanie podala žalobkyňa v zákonnej lehote (§ 204 ods. 1 O.s.p.) , preskúmal uznesenie ako aj konanie mu predchádzajúce podľa § 212 ods. 1, 3 O.s.p. bez nariadenia odvolacieho pojednávania (§ 214 ods. 2 O.s.p.) a dospel k záveru, že odvolanie žalobkyne proti uzneseniu o zastavení konania pre nezaplatenie súdneho poplatku nie je dôvodné.

Uznesením Okresného súdu Michalovce č.k. 12C/105/2010-117 zo dňa 06.10.2011, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 18.11.2011 súd prvého stupňa nepovolil žalobkyni zaplatiť súdny poplatok za návrh v splátkach. V dôvodoch uznesenia súd prvého stupňa okrem iného uvádza, že zákon č. 71/1992 Zb. v platnom znení neupravuje možnosť zaplatenia súdneho poplatku z návrhu formou splátok. Občiansky súdny poriadok v ust. § 138 upravuje možnosť úplného alebo čiastočného oslobodenia od platenia

súdnych poplatkov, avšak len na základe návrhu, resp. žiadosti účastníka konania poplatkového úkonu. Za takúto žiadosť nemôže súd považovať žiadosť žalobkyne o povolenie zaplatenia súdneho poplatku v splátkach, pretože žiadosť podľa ust. § 138 O.s.p. je z hľadiska ďalšieho procesného postupu a skúmania podmienok odlišná. Keďže žalobkyňa žiadosť v zmysle § 138 O.s.p. nepodala, súd nemohol o nej konať. Žalobkyňa bola o tejto možnosti poučená vo výzve zo dňa 09.08.2011, ktorú prevzala dňa 11.08.2011.

Pretože žalobkyňa nezaplatila súdny poplatok ani do konca lehoty na podanie odvolania proti uzneseniu o zastavení konania (§ 11 ods. 3 O.s.p.) a nepodala ani návrh na priznanie oslobodenia od platenia súdnych poplatkov, odvolací súd v súlade s ust. § 219 ods. 1 O.s.p. uznesenie súdu prvého stupňa, ktorým konanie pre nezaplatenie súdneho poplatku zastavil, ako vecne správny potvrdil. Ako vecne správny potvrdil odvolací súd aj výrok o trovách konania.

Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.