KSKE 3 Co 209/2011 - iSpis

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 3Co/209/2011 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7810210264 Dátum vydania rozhodnutia: 30. 04. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Ladislav Duditš ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7810210264.1

Uznesenie Krajský súd v Košiciach v právnej veci žalobcu ESSOX SK, s.r.o. so sídlom v Bratislave, Cesta na Senec č. 2/4, IČO: 35 978 881, zastúpeného Advokátskou kanceláriou Nagyová Tenkač, s.r.o. so sídlom v Bratislave, Slatinská 24, proti žalovanému K. D., X.. XX.XX.XXXX, L. X. R., J.. E.. Š. XXX, v konaní o zaplatenie 1.240,84 eur s príslušenstvom, o odvolaní žalobcu proti rozsudku Okresného súdu Rožňava z 22. marca 2011 č.k. 9C/167/2010-82 takto

r o z h o d o l :

Z r u š u j e rozsudok vo výroku o zamietnutí žaloby o zaplatenie sumy 606,02 eur s príslušenstvom, ako aj vo výroku o trovách konania a v rozsahu zrušenia v r a c i a vec súdu prvého stupňa na ďalšie konanie.

o d ô v o d n e n i e :

Okresný súd Rožňava (ďalej iba súd prvého stupňa) rozsudkom z 22. marca 2011 zaviazal žalovaného zaplatiť žalobcovi sumu 634,82 eur s 8,5 % úrokom z omeškania od 20.03.2008 do zaplatenia, 63,48 eur z titulu zmluvnej pokuty s tým, že povolil žalovanému splácať dlh v mesačných splátkach po 25,- eur počnúc od 01. mája 2011 do úplného splatenia dlhu pod následkom straty výhody splátok v prípade neuhradenia ktorejkoľvek splátky a vo zvyšnej časti žalobu zamietol. Vyslovil, že žiaden z účastníkov nemá právo na náhradu trov konania.

Súd prvého stupňa rozsudok odôvodnil tým, že žalobca uzavrel so žalovaným Zmluvu o spotrebiteľskom úvere č. XXXXXXXXXX, na základe ktorej poskytol žalovanému úver vo výške 1.659,70 eur, ktorý sa žalovaný zaviazal splácať v mesačných splátkach po 76,61 eur splatných vždy k 15. dňu v mesiaci, počnúc od 15.11.2007. Žalovaný svoj záväzok splácať poskytnutý úver riadne a včas nesplnil. Podľa Obchodných podmienok čl. VI. bod 7 bolo dohodnuté, že ak je klient v omeškaním s plnením svojich peňažných záväzkov voči žalobcovi, žalobca je oprávnený požadovať zaplatenie úroku z omeškania vo výške 0,1 % denne z dlžnej sumy za každý aj začatý deň omeškania a zmluvnú pokutu vo výške 10 % z každej mesačnej splátky, s úhradou ktorej je žalovaný v omeškaní. Žalobca si v návrhu uplatnil nárok na zaplatenie neuhradenej pohľadávky vo výške 1.240,84 eur spolu s úrokmi z omeškania vo výške 0,1 % denne zo súm špecifikovaných v žalobnom návrhu. Súd prvého stupňa skonštatoval, že medzi účastníkmi konania bola uzavretá zmluva o spotrebiteľskom úvere dňa 17.10.2007, na základe ktorej poskytol žalobca žalovanému úver vo výške 50.000,-Sk platbou na jeho účet v Poštovej banke, ktorá mu bola vyplatená jednorázovo. Zmluva o spotrebiteľskom úvere, uzavretá medzi účastníkmi konania, neobsahuje podľa názoru súdu prvého stupňa všetky náležitosti uvedené v § 4 ods. 2 zákona č. 258/2001 Z.z. o spotrebiteľských úveroch, neobsahuje ročnú úrokovú sadzbu a obsahuje iba výšku RPMN. Navýšenie úveru s poistením je v zmluve vyčíslené sumou 33.088,- Sk, avšak zo zmluvy nevyplýva, z akých položiek táto suma pozostáva. Žalovaný potvrdil čerpanie úveru v sume 50.000,- Sk, preto súd prvého stupňa s poukazom na ust. § 4 ods. 3 zákona č. 258/2001 Z.z. považoval predmetnú zmluvu za bezúročnú a bez poplatkov. Dojednanie medzi účastníkmi konania o úrokoch z omeškania vo výške 0,1 % považuje súd prvého stupňa za neprimerané, pretože spôsobuje značnú nerovnováhu v právach a povinnostiach zmluvných strán v neprospech spotrebiteľa, je v rozpore s dobrými mravmi,

nakoľko ide o 36,5 % ročný úrok z omeškania, a preto v tejto časti považuje zmluvu podľa § 39 Občianskeho zákonníka za neplatnú. Žalovanému bol poskytnutý úver vo výške 1.659,70 eur (50.000,- Sk) , žalovaný zaplatil dohodnuté splátky v celkovej výške 306,44 eur do 15.02.2008 a v období od 18.03.2008 do 29.05.2009 uhradil ďalšiu časť 718,43 eur, preto zostatok dlžnej sumy predstavuje 634,83 eur. Keďže žalovaný poskytnutý úver nesplácal riadne a včas, je túto sumu povinný zaplatiť s úrokmi z omeškania vo výške 8,5 % ročne od 20.03.2008 do zaplatenia v zmysle § 517 ods. 2 Občianskeho zákonníka a § 3 Nariadenia vlády SR č. 87/1995 Z.z. v znení platnom do 31.12.2008. Začiatok omeškania stanovil súd prvého stupňa po uplynutí 10 dní od doručenia výzvy žalobcu na zaplatenie dlžnej sumy. Ďalej súd prvého stupňa zaviazal žalovaného aj na zaplatenie zmluvnej pokuty v sume 63,48 eur za porušenie zmluvy. Podľa § 160 ods. 1 O.s.p. povolil žalovanému splácať dlh v mesačných splátkach po 25,- eur mesačne od 01.05.2011 až do úplného splatenia dlhu. Pokiaľ ide o uplatnené nároky žalobcu na zaplatenie úhrady nákladov spojených s vymáhaním úveru prostredníctvom inej spoločnosti na základe mandátnej zmluvy, skonštatoval súd prvého stupňa, že žalobca nepreukázal zaplatenie provízie pre spoločnosť MBA Financie, s.r.o.. Preto žalobu vo zvyšnej časti zamietol. Výrok o trovách konania odôvodnil podľa § 142 ods. 2 O.s.p..

Proti rozsudku podal odvolanie žalobca, a to proti tej časti, ktorým súd prvého stupňa nepriznal sumu 606,02 eur s príslušenstvom a čo do výroku o trovách konania.

Odvolanie odôvodnil tým, že v čase uzatvorenia Zmluvy o spotrebiteľskom úvere, teda ku dňu 16.10.2007, zákon č. 258/2001 Z.z. o spotrebiteľských úveroch nevyžadoval uvedenie údaja o ročnej úrokovej sadzbe, ale iba ročnú percentuálnu mieru nákladov. Z toho dôvodu je zrejmé, že záver súdu prvého stupňa o tom, že je potrebné považovať predmetnú zmluvu za bezúročnú a bez poplatkov, nie je správny. Takéto rozhodnutie súdu prvého stupňa vychádza z nesprávneho právneho posúdenia veci. Žalobca ďalej namieta rozhodnutie prvostupňového súdu v časti, v ktorej nebol priznaný nárok na úhradu nákladov spojených s vymáhaním úveru prostredníctvom spoločnosti MBA Finance, s.r.o.. Súd prvého stupňa na pojednávaní dňa 25.02.2011 uložil žalobcovi povinnosť predložiť listiny, preukazujúce náklady na vymáhanie zostatku úveru prostredníctvom tejto spoločnosti, na čo žalobca dňa 04.03.2011 zaslal súdu prvého stupňa vyjadrenie, ktorého prílohou boli aj faktúry od spoločnosti MBA Finance, s.r.o., preukazujúce existenciu nákladov na vymáhanie zostatku úveru. Súd prvého stupňa však dospel k nesprávnym skutkovým zisteniam, čo zakladá odvolací dôvod podľa § 205 ods. 2 písm. d) O.s.p.. Zároveň namieta aj rozhodnutie súdu prvého stupňa o trovách konania a žiada, aby mu bola priznaná plná náhrada trov konania. Žalobca žiada, aby odvolací súd zrušil rozsudok v časti o nepriznanie sumy 606,02 eur s príslušenstvom a vec vrátil súdu prvého stupňa na ďalšie konanie.

Krajský súd ako súd odvolací prejednal vec bez nariadenia odvolacieho pojednávania (§ 214 ods. 2 O.s.p.) , podľa § 212 ods. 1, 3 O.s.p. preskúmal rozsudok v jeho napadnutej časti spolu s konaním, ktoré mu predchádzalo a dospel k záveru, že odvolanie žalobcu je dôvodné.

Odvolací súd konštatuje, že rozsudok v časti, v ktorej bol žalovaný zaviazaný zaplatiť žalobcovi sumu 634,82 eur s 8,5 % úrokom z omeškania od 20.03.2008 do zaplatenia a vo výroku o povinnosti žalovaného zaplatiť žalobcovi sumu 63,48 eur z titulu zmluvnej pokuty odvolaním napadnutý nebol, preto nadobudol právoplatnosť.

Z obsahu odvolania žalobcu tiež vyplýva, že žalobca nenapáda rozhodnutie prvostupňového súdu v časti, v ktorej považuje dojednanie medzi účastníkmi konania o denných úrokoch z omeškania vo výške 0,1 % za neplatné.

Odvolanie smeruje iba proti výroku o zamietnutí žaloby v časti, v ktorej bola zamietnutá žaloba o zaplatenie istiny 606,02 eur s príslušenstvom, pričom z obsahu odvolanie je možné vyvodiť, že toto príslušenstvo tvoria zákonné úroky z omeškania.

Podstata odvolacích námietok spočíva v tom, že znenie ust. § 4 ods. 2 Zákona o spotrebiteľských úveroch č. 258/2001 Z.z. v znení účinnom ku dňu 16.10.2007 je odlišné, ako aplikoval na prejednávanú vec súd prvého stupňa.

Z odôvodnenia rozsudku súdu prvého stupňa vyplýva, že tento aplikoval na prejednávanú vec znenie § 4 ods. 2 a 3 zákona č. 258/2001 Z.z. v znení, ktoré bolo účinné až po novelizácii tohto zákona, zákon č. 268/2007. Táto novelizácia nadobudla účinnosť dňom 01. januára 2008.

Podľa § 8aa ods. 1 zákona č. 258/2001 Z.z. v znení neskorších predpisov ustanoveniami tohto zákona sa spravujú aj právne vzťahy vzniknuté pred 01. januárom 2008; vznik týchto právnych vzťahov, ako i nároky z nich vzniknuté pred 01. januárom 2008 sa však posudzujú podľa doterajších predpisov.

Z tohto prechodného ustanovenia vyplýva, že na platnosť Zmluvy o spotrebiteľskom úvere, ktorá bola uzavretá pred 01. januárom 2008, je potrebné aplikovať ustanovenia tohto zákona v znení účinnom pred 01. januárom 2008.

Podľa § 4 ods. 2 písm. g) a i) zákona č. 258/2001 v znení účinnom do 31.12.2007 Zmluva o spotrebiteľskom úvere okrem všeobecných náležitostí obsahuje ročnú percentuálnu mieru nákladov; ak nie je uvedená, spotrebiteľský úver sa považuje za bezúročný a bez poplatkov, výpočet nákladov uvedených v § 2 písm. c) , ktoré neboli zahrnuté do výpočtu ročnej percentuálnej miery nákladov; ide o určenie podmienok, za ktorých musí spotrebiteľ zaplatiť zvýšené náklady. Uvedie sa výška týchto nákladov, spôsob výpočtu, alebo čo najpresnejší odhad.

Súd prvého stupňa na prejednávanú vec aplikoval nesprávnu právnu normu, čo zakladá odvolací dôvod podľa § 205 ods. 2 písm. f) O.s.p..

Dôvodná je aj ďalšia odvolacia námietka žalobcu, spočívajúcu v tom, že žalobca predložil na výzvu súdu listiny preukazujúce zaplatenie fakturovanej zmluvnej odmeny - provízie pre spoločnosť MBA Finance, s.r.o.. Tieto sa nachádzajú v spise na č.l. 61 až 66. Napriek tomu, že tieto dôkazy boli aj vykonané na pojednávaní dňa 22. marca 2011, súd prvého stupňa v odôvodnení svojho rozhodnutia uviedol, že takéto listiny súdu predložené neboli.

Vzhľadom na uvedené skutočnosti odvolací súd dospel k záveru, že tu je dôvod na zrušenie rozsudku v jeho napadnutej časti podľa § 221 ods. 1 písm. h) O.s.p..

Úlohou súdu prvého stupňa bude posúdiť nárok žalobcu na zaplatenie zostávajúcej žalovanej časti istiny 606,02 eur s príslušenstvom, teda so zákonnými úrokmi z omeškania a na prejednávanú vec aplikovať správne znenie ustanovení zákona č. 258/2001 Z.z..

Ako súvisiaci výrok bol zrušený aj výrok o trovách konania. Úlohou súdu prvého stupňa bude rozhodnúť o trovách konania podľa výsledku konania. Súd prvého stupňa rozhodne aj o trovách odvolacieho konania (§ 224 ods. 3 O.s.p.) .

Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.