KSKE 3 Co 209/2012 - iSpis

Späť Otvoriť na Salvii Stiahnuť

iSpis Judikatúra – KSKE 3 Co 209/2012

KS v Košiciach, dátum 23.07.2012, sp.zn. KSKE 3 Co 209/2012

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 3Co/209/2012 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7212212314 Dátum vydania rozhodnutia: 24. 07. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Ladislav Duditš ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7212212314.1 Uznesenie Krajský súd v Košiciach v právnej veci navrhovateľov: 1. J. B., I.. XX.XX.XXXX F. 2. T. B.N., I.. XX.XX.XXXX, T. Z. O. N., U. XX, proti odporcovi V. I.N., I.. XX.XX.XXXX, Z. O. N., O. XX, v konaní o nariadenie predbežného opatrenia, o odvolaní odporcu proti uzneseniu Okresného súdu Košice II z 01.06.2012 č.k. 28C/95/2012-31 takto r o z h o d o l : M e n í uznesenie tak, že návrh na nariadenie predbežného opatrenia z a m i e t a. Náhradu trov konania účastníkom n e p r i z n á v a. o d ô v o d n e n i e : Navrhovatelia sa návrhom na nariadenie predbežného opatrenia, ktorý smeroval proti odporcovi 1. V. I. F. T. X. W. I., domáhali nariadenia predbežného opatrenia, ktorým by súd zakázal odporcom vstupovať do stavieb domu číslo súpisné XXX I. B. Č.. XXXX F. X. Č. M.. XXX I. B. Č.. XXXX, S. O. N. I. I. Y. Č.. XXX N.. Ú.. N. I. K., do času právoplatného skončenia ešte nezačatých konaní, v ktorých sa mienia domáhať jednak úpravy hospodárenia so spoločnými nehnuteľnosťami a jednak náhrady škody na týchto nehnuteľnostiach spôsobených odporcami. Okresný súd Košice II (ďalej iba súd prvého stupňa) uznesením z 01.06.2012 zakázal odporcovi v 1. rade vstupovať do stavieb domu číslo súp. XXX I. B.. Č.. XXXX F. X. Č. M.. XXX I. B.. Č.. XXXX, S. O. N. I. I. Y. Č.. XXX N.. Ú.. N. I. K., do času právoplatného skončenia konania o úpravu hospodárenia spoluvlastníkov s týmito nehnuteľnosťami. Navrhovateľom uložil povinnosť podať na súde v lehote najneskôr do 15 dní odo dňa právoplatnosti uznesenia návrh na začatie konania, ktorým sa budú domáhať úpravy hospodárenia spoluvlastníkov so stavbami domu číslo súp. XXX I. B. Č.. XXXX F. X. Č. M.. XXX I. B. Č.. XXXX, S. I. Y. Č.. XXX N.. Ú.. N. I. K.. V prevyšujúcom rozsahu návrh na nariadenie predbežného opatrenia zamietol. Súd prvého stupňa považoval za dôvodný návrh na nariadenie predbežného opatrenia navrhovateľov iba vo vzťahu k odporcovi v 1. rade v rozsahu trvania predbežnej úpravy - zákazu vstupovať do nehnuteľností do času právoplatného skončenia o úpravu hospodárenia spoluvlastníkov. Skonštatoval, že predbežným opatrením sa upravujú pomery účastníkov do času, kým súd vydá konečné rozhodnutie vo veci samej, ak sú zároveň splnené zákonné predpoklady jeho prípustnosti a opodstatnenosti, teda, že navrhovateľ tvrdí a osvedčí, že tu je daný právny vzťah medzi účastníkmi, že tento právny vzťah vyžaduje dočasnú úpravu, že dočasnou úpravou sa nevytvorí nenávratný stav a že sa neprimeraným spôsobom nezasiahne do právneho vzťahu účastníkov, alebo existuje obava, že by výkon budúceho súdneho rozhodnutia bol ohrozený. Navrhovatelia tvrdili, že dôvodom pre nariadenie predbežného opatrenia má byť potreba dočasnej úpravy pomerov vzhľadom na hroziacu ujmu (obava, že odporcovia budú pokračovať v poškodzovaní nehnuteľností a obava o zhoršenie zdravia navrhovateľov následkom konfliktov s odporcami) . Súd prvého stupňa neposúdil dôvodnosť návrhu vo vzťahu ku konaniu, ktoré prebieha na Okresnom súde Košice II pod sp.zn. 17C/148/2011. Skonštatoval, že tu existuje spoluvlastnícky vzťah k nehnuteľnostiam, ktoré sú predmetom tohto konania, ktorých spoluvlastníkmi sú navrhovatelia a maloletý syn odporcov V. I., I.. XX.XX.XXXX, za ktorého za podmienok Zákona o rodine sú oprávnení v rámci správy majetku vykonávať vlastnícke právo odporcovia. Z obsahu pripojených spisov v konaniach vedených na Okresnom súde Košice II mal súd prvého stupňa za osvedčenú skutočnosť, že vzťahy medzi účastníkmi sú dlhodobo narušené, a to až do tej miery, že navrhovatelia sa voči odporkyni v 2. rade domáhali najprv vrátenia darovanej nehnuteľnosti, neskôr začali konanie o vydanie bezdôvodného obohatenia a odporcovia sa s nehnuteľnosti v mesiaci september 2011 odsťahovali. Súd prvého stupňa nemal pochybnosť o pravdivosti tvrdenia navrhovateľov v tom, že po odsťahovaní sa z nehnuteľností odporca v 1. rade v dvoch prípadoch nehnuteľnosti navštívil a že jeho prítomnosť vyústila do konfliktu s navrhovateľmi. Navrhovateľ v 1. rade osvedčil svoj nepriaznivý zdravotný stav. Tieto skutočnosti osvedčili existenciu bezprostredne hroziacej ujmy, spočívajúcej v zhoršení zdravotného stavu, ktorá by navrhovateľom v ich vysokom veku mohla vzniknúť bez poskytnutia okamžitej ochrany pred hrozbou konfliktov i samotnými konfliktami, vznikajúcimi medzi navrhovateľmi a odporcom v 1. rade. Predbežnou úpravou pomerov spočívajúcou v zákaze vstupu odporcu do nehnuteľností sa nevytvorí nenávratný stav a neprimeraným spôsobom sa doň nezasiahne, zvlášť preto, že odporca v 1. rade nie je vlastníkom ani spoluvlastníkom nehnuteľností, k nehnuteľnostiam iné vecné alebo obligačné právo nemá a jeho právo vstupu je len odvodené od vlastníckeho práva jeho maloletého syna pri výkone správy majetku. Odporca v 1. rade, ani maloletý syn nehnuteľnosti neužívajú na bývanie a faktickú správu nehnuteľností do právoplatného rozhodnutia súdu o spôsobe hospodárenia s nehnuteľnosťami, môže vykonávať odporkyňa v 2. rade, u ktorej súd podmienky pre zakázanie vstupu do nehnuteľností nemal za osvedčené. Tým súd zároveň zohľadnil i záujmy maloletého V. I. ako podielového spoluvlastníka nehnuteľností. Dočasná úprava právneho vzťahu účastníkov, spočívajúca v zákaze vstupu odporcu v 1. rade, do času právoplatného skončenia konania o úpravu hospodárenia spoluvlastníkov s nehnuteľnosťami, predstavuje dostatočnú ochranu ohrozených práv navrhovateľov, preto súd prvého stupňa rozšírenie času trvania zákazu vstupu do skončenia konania o náhrade škody nepovažoval za potrebné. Proti uzneseniu podal včas odvolanie odporca v 1. rade, a to z dôvodov uvedených v § 205 ods. 2 písm. d) , e) a f) O.s.p.. Navrhol, aby odvolací súd zmenil napadnuté uznesenie a návrh na vydanie predbežného opatrenia zamietol. Odporca v 1. rade namieta, že súd prvého stupňa nesprávne rozhodol o nariadení predbežného opatrenia a podaní žaloby o hospodárení s nehnuteľnosťami, pretože tu je disproporcia medzi účastníkmi konania, keďže spoluvlastníkom nehnuteľností na Y. Č.. XXX N.. Ú.. N. I. K. nie je on, ale jeho maloletý syn V. I., pričom zrejme spor, ktorý prvostupňový súd uložil iniciovať, sa bude týkať maloletého syna a nie odporcu. Na druhej strane súd prvého stupňa vydal predbežné opatrenie iba na základe jednostranných tvrdení navrhovateľov, pričom mu znemožňuje spravovať majetok maloletého syna. Matka maloletého, teda odporkyňa v 2. rade, ktorej vstup zakázaný nebol, sama do nehnuteľností nevstúpi, pretože táto je správaním navrhovateľov psychicky zničená a bojí sa ich. Odporca poukazuje na konanie, ktoré prebiehalo na Okresnom súde Košice II pod sp.zn. 21C/152/2007, z ktorého vyplýva, že práve navrhovatelia vyvolali situáciu, v dôsledku ktorej sa odporcovia urýchlene presťahovali do Košíc. Navrhovateľ v 1. rade po odsťahovaní sa násilím rozrezal dvere na bytovej jednotke odporcov na U. Č.. XX O. N. a poškodil poplašné zariadenie, pričom navrhovateľ v 1. rade sa odporcovi začal vyhrážať zabitím. Odporca uvádza, že na spornú nehnuteľnosť temer vôbec nechodí a nikdy tam nebol sám a prichádzal tam iba v nevyhnutných prípadoch z dôvodu ochrany majetku maloletého syna. Navrhovatelia nepreukázali žiadne také skutočnosti, ktoré by poukazovali na to, aby jeho vstupom na nehnuteľnosť akokoľvek trpeli alebo utrpeli nejakú ujmu, preto je ich návrh nedôvodný. Navrhovatelia k odvolaniu odporcu uviedli, že on je zákonným zástupcom spoluvlastníka nehnuteľností, ktorý za maloletého vykonáva správu sporného majetku, pričom táto správa vyzerá tak, že tento majetok ničí, nezveľaďuje a nestará sa oň. Nie je im známe, že by sa W. I. obávala vstupovať na sporné nehnuteľnosti a že by jej navrhovatelia spôsobili zlý zdravotný stav. Odporcovia sa neodsťahovali preto, že by boli vyháňaní, ale preto, že nechceli investovať do údržby platieb a opráv domu. K rozrezaniu dverí došlo z dôvodu, že zatekali steny. Krajský súd ako súd odvolací prejednal vec bez nariadenia odvolacieho pojednávania (§ 214 ods. 2 O.s.p.) , podľa § 212 ods. 1, 3 O.s.p. preskúmal napadnuté uznesenie spolu s konaním, ktoré mu predchádzalo a dospel k záveru, že odvolanie odporcu je dôvodné. Odvolací súd pre úplnosť uvádza, že uznesenie súdu prvého stupňa v časti, ktorej bol návrh na nariadenie predbežného opatrenia v prevyšujúcej časti zamietnutý nebol napadnutý odvolaním, preto nadobudol právoplatnosť. Účastníkom konania o nariadenie predbežného opatrenia tak zostal iba pôvodne označený odporca v 1. rade V. I.. Predbežné opatrenie je procesným zabezpečovacím prostriedkom dočasného a provizórneho charakteru, ktorý v občianskom súdnom konaní poskytuje okamžitú procesnú ochranu oprávnenému účastníkovi konania pred možnými nepriaznivými následkami a pre zaručenie nerušeného rozhodovania vo veci samej. Z ust. § 74 ods. 1 O.s.p. vyplýva, že zákon rozlišuje dve skupiny predbežných opatrení. Jednak sú to opatrenia, ktorých účelom je dočasná úprava pomerov účastníkov a druhú skupinu tvoria opatrenia, ktoré majú zaistiť výkon súdneho rozhodnutia ak je tu obava, že by tento výkon bol ohrozený. V prejednávanej veci je zrejmé, že účastníci konania sa domáhali vydania predbežného opatrenia na dočasnú úpravu pomerov účastníkov konania. Z tohto dôvodu aj súd prvého stupňa návrhu na nariadenie predbežného opatrenia vo vzťahu k odporcovi vyhovel. Pre to, aby mohol súd vyhovieť návrhu na nariadenie predbežného opatrenia, musia byť kumulatívne splnené viaceré podmienky. Je to naliehavosť vydania predbežného opatrenia, resp. osvedčenie potreby dočasnej úpravy pomerov účastníkov, odôvodnenie nebezpečenstva bezprostredne hroziacej ujmy, osvedčenie dôvodnosti nároku, ktorému sa má poskytnúť predbežná ochrana, preukázanie nároku, ktorého sa žalobca mieni domáhať návrhom vo veci samej a v neposlednom rade určitosť, zrozumiteľnosť a vykonateľnosť navrhovaného predbežného opatrenia. Tieto predpoklady musia byť splnené kumulatívne, to znamená, že v čase rozhodovania o návrhu na nariadenie predbežného opatrenia musia všetky súčasne existovať. Z ust. § 76 ods. 1 O.s.p. vyplýva možnosť nariadiť povinnosť, ktorá je obsahom predbežného opatrenia, iba účastníkovi konania. Z ust. § 76 ods. 2 O.s.p. vyplýva, že predbežným opatrením je možné nariadiť povinnosť niekomu inému než účastníkovi len vtedy, ak to možno od neho spravodlivo žiadať. Podľa § 74 ods. 2 posledná veta O.s.p. účastníkmi konania o nariadenie predbežného opatrenia sú tí, ktorí by nimi boli, keby šlo o vec samú. Z tejto zákonnej konštrukcie je potrebné vyvodiť záver, že nariadenie predbežného opatrenia pred začatím konania musí mať vecnú súvislosť s budúcim konaním vo veci samej. Keďže v prejednávanej veci sa nejedná o konanie, ktoré môže súd začať i bez návrhu, uplatňuje sa pri určení okruhu účastníkov konania dispozičná zásada, to znamená, že okruh účastníkov konania vymedzuje navrhovateľ. Pritom sa uplatňuje tzv. prvá definícia účastníkov konania, to znamená, že účastníkmi konania sú navrhovateľ a odporca. Táto definícia sa uplatňuje výlučne v sporových konaniach, v ktorých navrhovateľ je tým, kto označí odporcu, ktorý sa začatím konania stáva jeho účastníkom. Vzhľadom na skutočnosť, že návrh na nariadenie predbežného opatrenia proti pôvodne označenej odporkyni v 2. rade bol zamietnutý a nebol napadnutý odvolaním, zostal účastníkom konania o nariadenie predbežného opatrenia, na strane odporcu iba V. I.. Z návrhu na nariadenie predbežného opatrenia, ako aj z uznesenia súdu prvého stupňa vyplýva, že odporcovi bolo zakázané vstupovať do nehnuteľností do právoplatného skončenia konania o úpravu hospodárenia spoluvlastníkov s nehnuteľnosťami, pričom súd prvého stupňa zároveň navrhovateľom uložil povinnosť podať takúto žalobu na súde. Odvolací súd považuje za dôvodnú odvolaciu námietku odporcu vo vzťahu k okruhu účastníkov konania. Z návrhu na nariadenie predbežného opatrenia a z pripojeného výpisu z listu vlastníctva č. XXX vyplýva, že podielovými spoluvlastníkmi nehnuteľností dom súp. č. XXX F. X. M.. Č.. XXX M. I. O. X. F. X. L. F. W. V. I.N., I.. XX.XX.XXXX. Účastníkmi konania o úpravu hospodárenia spoluvlastníkov so stavbami domu číslo súp. XXX F. Č. M.. XXX B. W. Z. R. I. O. X. F. X. L. F. W. V. I.. U odporcu V. I., I.. XX.XX.XXXX, tak nie je splnená podmienka uvedená v ust. § 74 ods. 2 posledná veta O.s.p., preto nemôže byť účastníkom konania o nariadenie predbežného opatrenia v rozsahu, vymedzenom navrhovateľmi. Vzhľadom na nesprávne určený okruh účastníkov konania nie je možné predbežným opatrením ani uložiť V. I.N., I.. XX.XX.XXXX povinnosť ako tretej osobe podľa ust. § 76 ods. 2 O.s.p.. Uloženie povinnosti vo vzťahu k tretej osobe by malo byť obvykle spojené s uložením povinnosti priamo účastníkovi konania, a to jedine za podmienky, že účel predbežného opatrenia nie je možné dosiahnuť iným spôsobom. Aj tu však je nevyhnutné preukázať vecnú súvislosť medzi navrhovaným predbežným opatrením a požadovaným rozsudkom vo veci samej. Vzhľadom na skutočnosť, že odporca nie je pasívne legitimovaný v navrhovanom konaní o nariadenie predbežného opatrenia, odvolací súd zmenil uznesenie súdu prvého stupňa podľa § 229 O.s.p. a návrh na nariadenie predbežného opatrenia voči odporcovi zamietol. O trovách konania bolo rozhodnuté podľa § 142 ods. 1 O.s.p. s použitím § 224 ods. 1 O.s.p.. Odporca mal v konaní plný úspech, ale trovy konania voči odporcovi si neuplatnil. Poučenie: Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.