KSKE 3 Co 213/2012 - iSpis

Späť Otvoriť na Salvii Stiahnuť

iSpis Judikatúra – KSKE 3 Co 213/2012

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 3Co/213/2012 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7712205454 Dátum vydania rozhodnutia: 01. 08. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Eva Feťková ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7712205454.1

Uznesenie Krajský súd v Košiciach v právnej veci žalobcov: 1. K. K., G.. XX.XX.XXXX, K. J. XXX. A., 2. M. K. , G.. XX.XX.XXXX, K. J. XXX, A., oboch zastúpených JUDr. Radoslavom Sotákom, advokátom Advokátskej kancelárie so sídlom v Michalovciach, Námestie slobody 3, proti žalovanému Mestu Strážske, Námestie Alexandra Dubčeka 300, Strážske, IČO: 325 813, zastúpenému JUDr. Ing. Michalom Plentom, advokátom, Advokátskej kancelárie so sídlom v Okulke 19/42, v konaní o nariadenie predbežného opatrenia, o odvolaní žalovaného proti uzneseniu Okresného súdu Michalovce č.k. 7C/42/2012-25 zo dňa 10. mája 2012, v spojení s opravným uznesením č.k. 7C/42/2012-42 zo dňa 01. júna 2012 takto

r o z h o d o l :

M e n í uznesenie tak, že návrh na vydanie predbežného opatrenia z a m i e t a .

o d ô v o d n e n i e :

Súd prvého stupňa napadnutým uznesením nariadil predbežné opatrenie, ktorým zakázal žalovanému zdržať sa výkonu vecného bremena - práva vstupu, prechodu, uloženia a údržby inžinierskych sietí (kanalizácie) , ktorá je zaznamenaná v časti R.: Ť., G. L. Č.. XXXX, C..Ú.. A., a to až do právoplatného rozhodnutia o určenie, že vecné bremeno na priznanie práva vstupu, prechodu, uloženie a údržby inžinierskych sietí (kanalizácie) na parcele č. XXX J. Z. O. M. A.Á. O. W. O. Č.. XXXXXXXX-XXX/ XXXX, ktoré je zapísané na LV č. XXXX, C..Ú.. A., U. M., U. A. Z. Č. R.: Ť. a bolo povolené pod Z.- XXX/XX, nevzniklo. Uložil žalobcom v 1. a 2. rade, aby v lehote 30 dní od doručenia uznesenia o nariadení predbežného opatrenia podali návrh na začatie konania vo veci samej. Opravným uznesením č.k. 7C/42/2012-42 zo dňa 01. júna 2012 opravil prvý výrok uznesenia, ktorý má byť správne uvedený takto : Ukladá sa žalovanému povinnosť zdržať sa výkonu vecného bremena - práva vstupu, prechodu, uloženia a údržby inžinierskych sietí (kanalizácie) , ktoré je zaznamenané v časti R.: Ť. G. L. Č.. XXXX, C..Ú.. A., a to až do právoplatného rozhodnutia o určenie, že vecné bremeno na priznanie práva vstupu, prechodu, uloženie a údržby inžinierskych sietí (kanalizácie) na parcele č. XXX zriadené v prospech mesta Strážske podľa geometrického plánu č. XXXXXXXX-XXX/XXXX, ktoré je zapísané na L. Č.. XXXX, C..Ú.. A., U. M., U. A. Z. Č. R.: Ť. a bolo povolené pod Z.-XXX/XX, nevzniklo . Vyslovil, že v ostatnej časti ostáva rozhodnutie nezmenené.

Uznesenie odôvodnil tým, že žalobcovia návrh na vydanie predbežného opatrenia odôvodnili tým, že dňa 21.12.2006 uzavreli so žalovaným zmluvu o zriadení vecného bremena vo forme notárskej zápisnice spísanej na Notárskom úrade JUDr. Alexandry Jančošekovej v Strážskom. V notárskej zápisnice sa dohodli na zriadení vecného bremena na priznanie práva vstupu, prechodu, uloženia a údržby inžinierskych sietí (kanalizácie) na parcele č. XXX v rozsahu vyznačenom v geometrickom pláne v prospech žalovaného. Toto vecné bremeno sa zriadilo k nehnuteľnosti, a to k parcele č. XXX - J. Z. Z. XXXX M., J. G. L. Č.. XXXX, C..Ú.. A., ktorých bezpodielovými spoluvlastníkmi sú žalobcovia. Uviedli, že v čase uzatvárania predmetnej zmluvy o zriadení vecného bremena, nemali k dispozícii geometrický plán č. XXXXXXXX-XXX/XXXX, ktorý sa v uvedenej zmluve spomína, a tento nebol ani súčasťou notárskej zápisnice, a teda im nebol zrejmý rozsah zriaďovaného vecného bremena. Uviedli, že ani zo samotnej zmluvy nevyplýva, že by mal byť geometrický plán jej súčasťou, resp. prílohou. Keďže tento rozsah

im nebol známy, doteraz neprevzali ani jednorazovú odplatu vo výške 24.000,-Sk, upravenú v článku 2 Zmluvy. Právny úkon - zmluvu o zriadení vecného bremena považujú za absolútne neplatný právny úkon s poukazom na ustanovenie §37 ods. 1 Občianskeho zákonníka, keďže predmet zmluvy nebol špecifikovaný určite a zrozumiteľne, geometrický plán nebol súčasťou tejto zmluvy a nebol im ani známy, teda nemali ho vôbec k dispozícii. Mali za to, že zmluva o zriadení vecného bremena je absolútne neplatným právnym úkonom, pretože geometrický plán nebol jej prílohou ani súčasťou a keďže išlo o právny úkon, pre ktorý je stanovená pod sankciou neplatnosti písomná forma, požiadavke určitosti vymedzenia predmetu písomného právneho úkonu vyhovuje ich písomný odkaz na inú listinu, avšak táto listina musí byť prílohou zmluvy alebo jej súčasťou. Žalobcovia dňa 11.04.2012 dostali písomné oznámenie žalovaného o začatí prác stokovej siete západnej časti mesta Strážske, a to na parcelách č. XXX/X Q. XXX/X z titulu napadnutého vecného bremena. V tejto písomnosti im žalovaný oznámil, že na základe zriadeného vecného bremena a rozhodnutia č. XXXX/XXXXX zo dňa 29.12.2006 sa začína realizovať na vyššie uvedených parcelách, a to v priebehu 16. týždňa 2012, čiže od 16.04.2012. Tým, že žalovaný začne realizovať tieto práce, môže dôjsť k poškodeniu ich rodinného domu, ktorý je postavený na parcele č. XXX/X. Ďalej uviedli, že tento rodinný dom bol postavený a skolaudovaný v roku 2009, teda s odstupom 3 rokov od vydania rozhodnutia č. XXXX/XXXXX, čo v čase vydania tohto rozhodnutia z roku 2006 nebolo žalovanému známe a táto skutočnosť nemohla byť ani predmetom technickej dokumentácie pre vydanie rozhodnutia - stavebného povolenia. V návrhu na vydanie predbežného opatrenia žalobcovia uviedli, že na vydanie predbežného opatrenia majú naliehavý záujem, nakoľko je dôvodný a primeraný dočasný zásah do práv žalovaného tým, že mu bude uložená povinnosť zdržať sa výkonu napadnutého vecného bremena. Uviedli, že ak žalovaný zasiahne do ich vlastníckeho práva, dôjde k poškodeniu ich nehnuteľností - pozemkov, ako aj rodinného domu, čím dôjde k zásahu do ich vlastníckych práv.

Súd prvého stupňa poukázal na ust. § 74 ods. 1, § 76 ods. 1 písm. e) a f) , § 76 ods. 3 a § 76 ods. 4 O.s.p., pričom v návrhu uviedol, že sa plne stotožnil s vyššie uvádzanými skutkovými a právnymi dôvodmi uvedenými v návrhu na nariadenie predbežného opatrenia žalobcami v 1. a 2. rade.

Po doručení uznesenia o nariadení predbežného opatrenia žalobcovia sa domáhali návrhom o opravu výrokovej časti uznesenia z dôvodu, že súd pri vyhotovení uznesenia omylom urobil chybu pri prepisovaní, keď namiesto požadovaného výroku žalovanému sa ukladá povinnosť zdržať sa výkonu vecného bremena..., uviedol do výroku, že zakazuje sa žalovanému zdržať sa výkonu vecného bremena... .

Súd prvého stupňa následne uznesením č.k. 7C/42/2012-42 zo dňa 01. júna 2012 opravil prvý výrok uznesenia súdu prvého stupňa majúc za to, že v písomnom vyhotovení rozhodnutia došlo k chybe v písomní, keď namiesto výroku ukladá sa žalovanému povinnosť zdržať sa výkonu vecného bremena bolo uvedené zakazuje sa žalovanému zdržať sa výkonu vecného bremena ... . Opravné uznesenie odôvodnil súd prvého stupňa ust. § 164 O.s.p..

Proti uzneseniu o nariadení predbežného opatrenia a následne aj proti doručenému opravnému uzneseniu podal včas odvolanie žalovaný. Uplatnil odvolacie dôvody podľa § 205 ods. 2 písm. d) a f) O.s.p.. V odvolaní namietal, že Zmluva o zriadení vecného brena bola riadne dojednaná, čomu zodpovedá aj fakt, že geometrický plán č. XXXXXXXX-XXX/XXXX sa v uvedenej zmluve výslovne spomína. Na LV č. XXXX, Z. Č. R.: Ť. B. W. O. E. Z.. W. O. Z. Z. K. Q. Č. O. Č.. XXX o šírke 2,3 m od spoločnej hranice so susediacou parcelou č. XXX. Tým bola splnená požiadavka určitosti a zrozumiteľnosti rozsahu vecného bremena. Žalobcami uvádzaný odkaz na rozsudok Najvyššieho súdu SR zo dňa 31.05.2007 sp.zn. 29Odo/59/2003 nie je podľa žalovaného pre toto konanie použiteľný. Geometrický plán č. XXXXXXXX-XXX/XXXX bol vyhotovený 04.12.2006, teda pred dňom uzavretia Zmluvy o zriadení vecného bremena (21.12.2006) . Aj z toho je zrejmé, že v čase uzatvárania zmluvy geometrický plán existoval. Ak mali žalobcovia námietky voči rozsahu vecného bremena, mohli ich vyjadriť tak, že zmluvu nepodpíšu. Ako dôkaz pripojil žalovaný geometrický plán č. XXXXXXXX-XXX/ XXXX Q. L. Č.. XXXX. Ako vyplýva zo Stavebného povolenia č.j. XXXX/XXXX/XXX zo dňa 19.09.2006 odstup rodinného domu bol určený vo vzdialenosti 2,0 m od spoločnej hranice s parcelou č. XXX. Zo zamerania v teréne vyplýva, že rodinný dom sa od hraníc pozemku nachádza vo vzdialenosti cca 2,3

m od spoločnej hranice s parcelou č. XXX. Aj z uvedeného vyplýva, že žalobcovia počas výstavby rodinného domu rozsah zriadeného vecného bremena rešpektovali. Ako dôkaz pripojil žalovaný stavebné povolenie č.j. XXXX/XXXX/XXX. Rozhodnutie č. XXXX/XXXXX zo dňa 29.12.2006 o povolení výstavby objektov A. XX A. Q. (prvá etapa) bolo doručované aj K. K.N.. Predmetné rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť 30. januára 2007. Z odôvodnenia na strane 4 rozhodnutia č. XXXX/XXXXX vyplýva, že pán K. K. vzniesol požiadavku vybudovať na kanalizácii chráničku po celej dĺžke pozemku a usadiť na stoke revíznu šachtu. Tejto požiadavke bolo vyhovené. Na parcele č. XXX tak bude položené potrubie HOBAS DN 500 uložené v chráničke o priemere 720 mm. Dôkaz: Rozhodnutie č. XXXX/XXXXX.

Vzhľadom na to, že rodinný dom žalobcov sa nachádza vo vzdialenosti najmenej 2 metrov od spoločnej hranice s parcelou č. XXX a samotná kanalizácia bude predstavovaná rúrou o priemere 0,7 m je zrejmé, že odstup rodinného domu od položenej kanalizácie bude najmenej 1,3 m, preto nemôže dôjsť k poškodeniu rodinného domu žalobcov. Pokiaľ žalobca v 1. rade vo svojom liste zo dňa 10.02.2012 tvrdí, že dôjde aj k poškodeniu oplotenia, toto nezodpovedá skutkovému stavu, nakoľko spoločné oplotenie medzi parcelami č. XXX Q. Č.. XXX nie je vo vlastníctve žalobcov, ale ich suseda P.. E., Z. O. Č.. XXX. Samotné oplotenie je tvorené kovovými stĺpikmi a pletivom. Dôkaz: List zo dňa 10.02.2012. Odvolateľ v dôvodoch odvolania poukázal na to, že odo dňa vzniku vecného bremena žalobcovia rešpektovali rozsah vecného bremena a námietky žalobcov o podkopanie rodinného domu, resp. oplotenia sú nedôvodné. Námietka žalobcu v 1. rade v rámci stavebného konania (SO 01 stoka A) bola rešpektovaná. Odvolateľ v odvolaní akcentoval na to, že v prípade akcie rozšírenie stokovej siete ide o investičnú akciu v objeme niekoľko desiatok tisíc eur. Zakázanie výstavby na parcele č. XXX v dĺžke 110 m by znemožnilo dokončenie a uvedenie do prevádzky celej stokovej siete. V konečnom dôsledku by to viedlo k povinnosti mesta, vrátiť účelovo poskytnuté prostriedky, čo by spôsobilo škodu na strane mesta Strážske. Túto škodu by v plnej výške následne vymáhalo voči subjektom, ktoré ju zapríčinili. Takto nariadené predbežné opatrenie by spôsobilo vznik neprimeranej ujmy mestu Strážske, ktoré je povinný z nariadeného predbežného opatrenia. Žalobcovia podľa odvolateľa dostatočne nepreukázali vo svojom návrhu skutočnosti, ktoré osvedčujú, že výkon rozhodnutia by bol ohrozený, nepreukázali ani také konanie žalovaného, ktorého dôsledkom je mimoriadne znižovanie hodnoty ich majetku alebo iné konanie, ktoré podstatnou mierou nepriaznivo ovplyvňuje ich pomery. Napriek tomu, že vecné bremeno je zriadené od februára 2007, až po 5 rokoch sa žalobcovia sa začínajú domáhať jeho neplatnosti. Počas uvedeného obdobia si boli plne vedomí faktu, že rozhodnutie č. XXXX/XXXXX zo dňa 29.12.2006 ostáva v platnosti. Zároveň žalovaný poukázal na to, že výrok predbežného opatrenia, tak ako je uvedený v písomnom vyhotovení je zmätočný a nevykonateľný. Preto žalovaný navrhol, aby odvolací súd zmenil uznesenie tak, že návrh na nariadenie predbežného opatrenia v celom rozsahu zamieta. Uplatnil trovy konania pozostávajúce z trov právneho zastúpenia žalovaného.

Žalovaný po doručení opravného uznesenia podal odvolanie aj proti opravnému uzneseniu, v ktorom zotrval v celom rozsahu na odvolacích dôvodoch uvedených v odvolaní zo dňa 29. mája 2012.

Žalobcovia vo vyjadrení sa k odvolaniu žalovaného navrhli uznesenie súdu prvého stupňa ako vecne správne potvrdiť a uplatnili trovy konania pred súdom prvého stupňa aj odvolacím súdom. Vo vyjadrení opätovne poukázali na to, že pri spisovaní notárskej zápisnice nemali k dispozícii geometrický plán č. XXXXXXXX-XXX/XXXX, ktorý sa v uvedenej zmluve spomína a nebol ani súčasťou tejto notárskej zápisnice, teda nebol žalobcom zrejmý rozsah zriaďovaného vecného bremena. Keďže tento rozsah nebol im známy, neprevzali doteraz ani jednorazovú odplatu vo výške 24.000,- Sk upravenú v čl. 2 tejto zmluvy. Právny úkon - zmluvu o zriadení vecného bremena považujú za absolútne neplatný právny úkon s poukazom na ust. § 37 ods. 1 Občianskeho zákonníka.

Krajský súd ako súd odvolací (§ 10 ods. 1 O.s.p.) po zistení, že odvolanie podal žalovaný v zákonnej lehote (§ 204 ods. 1 O.s.p.) preskúmal uznesenie v spojení s opravným uznesením podľa § 212 ods. 1, 3 O.s.p. ako aj konanie, ktoré mu predchádzalo, a to bez nariadenia pojednávania (§ 214 ods. 2 O.s.p.) a po preskúmaní uznesenia dospel k záveru, že odvolanie žalovaného je dôvodné.

Úpravou predbežného opatrenia O.s.p. umožňuje rýchle a pružné riešenie takej situácie, keď je v záujme rýchlej a účinnej ochrany práv a oprávnených záujmov občanov či právnických osôb potrebný okamžitý zásah súdu. Zákon v podstate rozlišuje dva druhy predbežných opatrení:

1. opatrenia, ktorých účelom je dočasná úprava pomerov účastníkov

2. opatrenia, ktoré majú zaistiť výkon súdneho rozhodnutia.

Obidva druhy predbežných opatrení možno nariadiť tak pred začatím takého konania na súde, v ktorom má byť poskytnutá definitívna ochrana (§ 74 a nasl.) , ako aj v priebehu takéhoto konania (§ 102) . V O.s.p. teda v zásade platí, že predbežné opatrenie súvisí s ochranou toho práva, ohľadne ktorého beží konanie na súde (predbežné opatrenie podľa § 102) , alebo ohľadne ktorého bude bežať (alebo ohľadne ktorého je možné, aby bežalo) konanie na súde (predbežné opatrenie podľa § 74) .

Z návrhu na vydanie predbežného opatrenia vyplýva, že týmto sa žalobcovia domáhajú, aby súd dočasne upravil pomery účastníkov, pokiaľ sa ohrozením práva neposkytne definitívna ochrana v spore o určenie, že vecné bremeno nevzniklo.

Z pozitívno-právnej úpravy ust. § 74 a nasl. O.s.p. vyplývajú tieto základné predpoklady pre vydanie predbežného opatrenia:

1. Naliehavosť vydania predbežného opatrenia,

2. dôvodnosť nároku, ktorému sa má poskytnúť predbežná ochrana,

3. odôvodnenie nebezpečenstva - bezprostredne hroziacej ujmy,

4. preukázanie nároku, ktorého sa žalobca mieni domáhať návrhom vo veci samej,

5. určitosť, zrozumiteľnosť a vykonateľnosť navrhovaného predbežného opatrenia.

Predtým, než súd nariadi predbežné opatrenie, musí najprv preskúmať otázku jeho dôvodnosti a prípustnosti. Základnou podmienkou predbežného opatrenia je existencia zákonného dôvodu vedúceho k jeho nariadeniu. Podľa zákona je ním taký stav právnych (nie iba faktických) vzťahov medzi účastníkmi, ktorý vyžaduje dočasnú a rýchlu súdnu úpravu, pričom zásah do práv dotknutého účastníka musí byť primeraný žalobcami osvedčenému porušeniu ich práv a právom chránených záujmov. Pri rozhodovaní o predbežnom opatrení musí preto súd vždy vziať do úvahy to, že opatrenie upravuje pomery účastníkov len predbežne, z toho dôvodu môže nariadiť len také predbežné opatrenie, ktoré stačí k dosiahnutiu tohto účelu a nezasahuje do práv účastníka nad nevyhnutnú mieru. Existencia právneho vzťahu medzi účastníkmi, existencia nároku ako aj ich osvedčenie, samy o sebe ešte netvoria zákonný dôvod predbežného opatrenia, vyžaduje sa ešte, aby tieto právne vzťahy alebo nároky boli ohrozené. Až toto ich ohrozenie dovoľuje súdu pred rozhodnutím veci nariadiť príslušné predbežné opatrenie. Ohrozenie nároku, či už subjektívne alebo objektívne má byť konkrétne a oprávnený účastník ho musí vždy ešte navyše osvedčiť.

Odvolací súd sa stotožňuje s odvolacou námietkou žalovaného, že v danom prípade neboli splnené podmienky na vydanie predbežného opatrenia.

Odvolací súd poukazuje na to, že žalobcovia tvrdia, že zmluva o zriadení vecného bremena vo forme notárskej zápisnice, ktorá bola uzavretá dňa 21.12.2006 vo forme notárskej zápisnice na Notárskom úrade v Strážskom notárkou JUDr. Alexandrou Jančošekovou, je neplatná z dôvodu neurčitosti, avšak neplatnosti tohto právneho úkon sa domáhajú takmer po 6 rokoch od uzavretia zmluvy. Neosvedčili dostatočne konkrétne ohrozenie nároku žalobcov, lebo len vo všeobecnosti uvádzajú, že pri realizácii

prác môže dôjsť k poškodeniu rodinného domu, ktorý je postavený na parcele č. XXX/X a vo vyjadrení sa k odvolaniu žalovaného, ktorý v odvolaní poukazuje na to, že rodinný dom žalobcov sa nachádza vo vzdialenosti najmenej 2 metrov od spoločnej hranice s parcelu č. XXX a samotná kanalizácia bude prestavovaná rúrou o priemere 0,7 metrov, teda odstup rodinného domu od položenej kanalizácie bude najmenej 1,3 metre, preto nemôže dôjsť k poškodeniu rodinného domu žalobcov, opätovne len poukazujú na dôvody neplatnosti právneho úkonu podľa ust. § 37 ods. 1 Občianskeho zákonníka.

Odvolací súd preto uzatvára, že žalobcovia v podanom návrhu na vydanie predbežného opatrenia neosvedčili konkrétne ohrozenie nároku žalobcov a nijako v návrhu na vydanie predbežného opatrenia nezdôvodnili, prečo odo dňa vzniku vecného bremena rešpektovali rozsah vecného bremena a nedomáhali sa neplatnosti zmluvy.

Z týchto dôvodov odvolací súd v spojení s ust. § 220 O.s.p. zmenil uznesenie tak, že návrh na vydanie predbežného opatrenia zamietol.

Žalobcovia v lehote určenej súdom prvého stupňa podali na Okresný súd Michalovce proti žalovanému Mesto Strážske žalobu o určenie, že vecné bremeno nevzniklo. Žaloba bola podaná 14. júna 2012 a vedie sa pod sp.zn. 16C/72/2012.

Podľa ust. § 145 O.s.p. účastníkovi, ktorému súd prizná náhradu trov konania, prizná aj náhradu trov predbežného opatrenia a zabezpečenia dôkazov.

S poukazom na citované zákonné ustanovenie a na skutočnosť, že medzi účastníkmi už prebieha konanie o určenie, že vecné bremeno nevzniklo (sp.zn. 16C/72/2012 vedená na Okresnom súde Michalovce) , o náhrade trov predbežného opatrenia rozhodne súd prvého stupňa spolu s rozhodnutím o trovách konania vo veci samej (§ 145 O.s.p., § 151 ods. 1 veta prvá O.s.p.) . Trovy predbežného opatrenia pred začatím konania je potrebné procesne preniesť do konania, ktoré nadväzuje na návrh na nariadenie predbežného opatrenia, čo potvrdzuje aj znenie § 145 O.s.p.. Tento právny názor odvolacieho súdu, pokiaľ ide o rozhodnutie o trovách konania, je v súlade s nálezom Ústavného súdu SR II. ÚS/56/05-38.

Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.