KSKE 3 Co 23/2012 - iSpis

Späť Otvoriť na Salvii Stiahnuť

iSpis Judikatúra – KSKE 3 Co 23/2012

KS v Košiciach, dátum 29.03.2012, sp.zn. KSKE 3 Co 23/2012

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 3Co/23/2012 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7710204823 Dátum vydania rozhodnutia: 30. 03. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Ladislav Duditš ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7710204823.1

Uznesenie Krajský súd v Košiciach v právnej veci žalobcu U. H. , nar. X.X.XXXX, bytom v X., J.. X. P. XXX/X, právne zast. U.. P. F., advokátom so sídlom v P., J.. Š.. O. XX, proti žalovanému E. J., nar. XX.X.XXXX, bytom v W., J.. X. XXXX/ právne zast. U.. F. Y., advokátom so sídlom v W., J.. Č. X, o návrhu na vyslovenie neplatnosti kúpnej zmluvy, o odvolaní žalovaného proti uzneseniu Okresného súdu Michalovce z 19. októbra 2011, č.k. 16C 57/2010-75

r o z h o d o l :

P r i p ú š ť a späťvzatie návrhu na začatie konania, zrušuje rozsudok a konanie zastavuje.

Žalobca je povinný nahradiť žalovanému trovy konania 252,03 eur na účet advokáta JUDr. F. Y. do 3 dní od právoplatnosti rozhodnutia.

o d ô v o d n e n i e :

Žalobca sa návrhom doručeným súdu dňa 20.4.2010 domáhal vyslovenia neplatnosti kúpnej zmluvy zo dňa 18.8.2009, predmetom ktorej bol predaj nehnuteľností v k.ú. X. zapísaných na D. Č.. XXX, a to parcela Č.. XXX/X - zastavané plochy a nádvoria o výmere 849m2 a rodinný dom súpisné č. 160 postavený na parcele Č.. XXX/X.

Okresný súd Michalovce (ďalej len súd prvého stupňa) rozsudkom z 19. októbra 2011, č.k. 16C 57/2010-75 návrhu vyhovel a žalovaného zaviazal zaplatiť žalobcovi náhradu trov konania vo výške 292,51 eur do 3 dní od právoplatnosti rozsudku, na účet právneho zástupcu žalobcu U.. P. F..

Proti rozsudku súdu prvého stupňa počas včas odvolanie žalovaný a vec bola predložená Krajskému súdu v Košiciach na rozhodnutie o tomto odvolaní dňa 19.1.2012.

Podaním zo dňa 8.2.2012, ktoré bolo Krajskému súdu v Košiciach doručené dňa 16.2.2012, žalobca súdu oznámil , že svoj návrh na začatie konanie berie v celom rozsahu späť a konanie navrhuje zastaviť.

Žalovaný prejavil súhlas so späťvzatím návrhu písomným podaním, doručeným odvolaciemu súdu 2. marca 2012. Náhradu trov konania si žalovaný uplatnil vo výške 252,03 eur.

Podľa ustanovenia § 208 O.s.p., ak je návrh na začatie konania vzatý späť, keď už rozhodol súd prvého stupňa, ale jeho rozhodnutie nie je dosiaľ právoplatné, odvolací súd rozhodne o pripustení späťvzatia. Súd späťvzatie nepripustí, ak druhý účastník s tým nesúhlasí. Ak späťvzatie pripustí, odvolací súd zruší rozhodnutie súdu prvého stupňa a konanie zastaví.

Nakoľko žalovaný neoznámil súdu, že by mal vážne dôvody k nesúhlasu so späťvzatím žaloby, postupoval odvolací súd podľa citovaného ustanovenia, teda pripustil späťvzatie žaloby, zrušil rozsudok prvého stupňa a konanie zastavil.

O trovách konania bolo rozhodnuté podľa § 146 ods. 2 prvá veta O.s.p.. Konanie bolo zastavené v dôsledku späťvzatia návrhu žalobcu, čo znamená, že žalobca procesne zavinil zastavenie konania. Trovy žalovaného pozostávajú zo zaplateného súdneho poplatku za odvolanie 99,50 eura a trov právneho zastúpenia 153,53 euro za jeden úkon právnej služby za 57,-euro (podanie odvolania) , režijný paušál 1 x 7,21 euro a 1 x 7,41 euro a DPH v sume 25,42 euro. Podľa § 149 ods. 1 O.s.p. trovy je žalobca povinný zaplatiť na účet právneho zástupcu žalobcu.

Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.