KSKE 3 Co 244/2011 - iSpis

Späť Otvoriť na Salvii Stiahnuť

iSpis Judikatúra – KSKE 3 Co 244/2011

KS v Košiciach, dátum 12.07.2012, sp.zn. KSKE 3 Co 244/2011

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 3Co/244/2011 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7509203164 Dátum vydania rozhodnutia: 13. 07. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Eva Feťková ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7509203164.1

Uznesenie Krajský súd v Košiciach v právnej veci navrhovateľa P.. L. I., nar. XX.X.XXXX, bytom Z. M. G., A. Č.. X, zastúpeného JUDr. Darinou Horváthovou, advokátkou so sídlom v Moldave n/Bodvou, Hlavná č. 8, proti odporcom v 1. rade P. C., nar. X.X.XXXX, bytom v E. G. Č.. XXX a v 2. rade B. I., nar. XX.X.XXXX, bytom M. G., A. Č.. XX, oboch zastúpených JUDr. Oľgou Pacolákovou, bytom Košice, Bielocerkevská č. 4, v konaní o zrušenie a vyporiadanie podielového spoluvlastníctva k nehnuteľnostiam, o odvolaní odporkyne v 1. rade proti rozsudku Okresného súdu Košice-okolie 14C 40/2009-100 zo dňa 28.4.2011 takto

r o z h o d o l :

P o t v r d z u j e rozsudok v jeho napadnutej časti, t.j. vo výroku o povinnosti odporkyne v 1. rade zaplatiť trovy štátu vo výške 45,68 eur a vo výroku o povinnosti odporkyne v 1. rade zaplatiť navrhovateľovi trovy konania vo výške 1.315,03 eur.

Náhradu trov odvolacieho konania navrhovateľovi proti odporkyni v 1. rade n e p r i z n á v a.

o d ô v o d n e n i e :

Súd prvého stupňa napadnutým rozsudkom zrušil podielové spoluvlastníctvo účastníkov konania k nehnuteľnostiam zapísaným v katastri nehnuteľností Katastrálneho úradu Z. C., Správa katastra C. - U. v katastrálnom území V., obec V. U. C.-U. na LV č. XXX ako parcela č. XXXX/XX o výmere XXX m2 - záhrady a parcely č. XXXX/XX o výmere XX m2 - zastavané plochy a nádvoria, dom súp. číslo 133 stojaci na parcele č. XXXX/XX spolu so všetkými súčasťami a príslušenstvom a prikázal ich do výlučného vlastníctva navrhovateľa. Navrhovateľovi uložil povinnosť vyplatiť odporkyni v 1. rade na vyrovnanie podielu z titulu zrušeného podielového spoluvlastníctva sumu 1.987,50 eur a odporcovi v 2. rade v sume 1.987,50 eur, všetko do 30 dní od právoplatnosti rozsudku. Navrhovateľovi uložil povinnosť zaplatiť na súdnom poplatku sumu 118,50 eur na účet súdu prvého stupňa do 3 dní od právoplatnosti rozsudku. Odporcom v 1. a 2. rade uložil povinnosť zaplatiť trovy štátu na účet súdu a to odporkyni v 1. rade vo výške 45,68 eur a odporcovi v 2. rade vo výške 45,68 eur do 3 dní od právoplatnosti rozsudku. Vyslovil, že štát vo vzťahu k navrhovateľovi nemá právo na náhradu trov. Odporcom v 1. a 2. rade uložil povinnosť zaplatiť navrhovateľovi trovy konania vo výške 2.630,06 eura do 3 dní od právoplatnosti rozsudku.

Súd prvého stupňa prikázal nehnuteľnosť do výlučného vlastníctva navrhovateľa, pretože nehnuteľnosti sú nedeliteľné a navrhovateľ ako väčšinový podielový spoluvlastník (6/8-in k celku) o predmetné nehnuteľnosti prejavil záujem. Pri priznaní primeranej náhrady vychádzal súd zo všeobecnej hodnoty nehnuteľnosti zistenej znalkyňou vo výške 15.900 eur, pričom podiel odporcov v 1. a 2. rade v rozsahu 1/8-iny činí 1.987,50 eur.

Výrok o trovách štátu odôvodnil súd prvého stupňa v súlade ust. § 148 ods. 1 O.s.p.. V danom prípade vzhľadom na výsledok konania bola uložená povinnosť odporcom na náhradu trov konania navrhovateľovi, preto na náhradu trov štátu zaviazal len odporcov.

O trovách vo vzťahu medzi účastníkmi rozhodol podľa § 142 ods. 1 O.s.p. a úspešnému navrhovateľovi priznal náhradu trov pozostávajúcu zo zaplateného súdneho poplatku v sume 715,50 eur a trov právneho zastúpenia v sume 1.914,56 eur, vychádzajúc z tarifnej hodnoty (§ 10 ods. 1 Advokátskej tarify) , 303,74 eur za úkony právnej služby - prevzatie a príprava zastúpenia, podanie žaloby na súd, vyjadrenie k znaleckému posudku a účasť na pojednávaniach dňa 4.3., 7.4. a 20.4.2010 + režijný paušál a cestovné náhrady za použitie vlastného motorového vozidla 4.3.2010, 7.4.2010 a 20.4.2010. Súd prvého stupňa aplikáciu ust. § 142 ods. 1 O.s.p. odôvodnil tým, že pred začatím konania prebehlo medzi účastníkmi mimosúdne rokovanie, v rámci ktorého navrhovateľ ponúkal v rámci vzájomného vyporiadania podielového spoluvlastníctva vyššiu sumu za ustupujúci spoluvlastnícky podiel odporcom, ako je reálna hodnota ich podielov, avšak vzhľadom na postoj odporcov k dohode nedošlo.

Proti tomuto rozsudku čo do výroku o trovách štátu a trovách vo vzťahu odvolateľky a navrhovateľa podala včas odvolanie odporkyňa v 1. rade. V dôvodoch odvolania poukázala na, že na základe rozhodnutia Sociálnej poisťovne bola z dôvodu choroby z povolania uznaná za invalidnú dôchodkyňu a v tejto súvislosti je poberateľkou invalidného dôchodku. Z priznanej sumy 381,60 eur vzhľadom na zdravotný stav značnú časť priznaného invalidného dôchodku dáva na lieky a liečebné pomôcky. Z invalidného dôchodku si uhrádza náklady na bývanie a stravu. So svojimi výdavkami je nútená sa spoliehať len na seba, nakoľko je rozvedená a nemôže sa spoliehať ani na svojho syna, nakoľko tento stratil prácu. Predmetom súdneho sporu mala byť suma, ktorou by si bola invalidná dôchodkyňa prilepšila životnú a zdravotnú situáciu. Zároveň navrhovala, aby odvolací súd jej priznal oslobodenie od súdnych poplatkov.

Navrhovateľ vo vyjadrení k odvolaniu odporkyne v 1. rade poukázal na skutočnosť, že v predmetnej veci bol nútený podať žalobu na súd o zrušenie a vyporiadanie podielového spoluvlastníctva k sporným nehnuteľnostiach, nakoľko odporcovia neboli ochotní uzatvoriť mimosúdnu dohodu a to aj napriek tomu, že navrhovateľ ponúkal v rámci vzájomného vyporiadania podielového spoluvlastníctva vyššiu sumu za ustupujúce spoluvlastnícke podiely, ako je reálna hodnota ich podielov. Boli to práve odporcovia, ktorí dali svojím konaním podnet na podanie žaloby o zrušenie a vyporiadanie podielového spoluvlastníctva. Preto navrhol, aby krajský súd rozsudok súdu prvého stupňa v jeho napadnutej časti potvrdil ako vecne správny.

Súd prvého stupňa uznesením č.k. 14C 40/2009-119 zo dňa 26.10.2011 nepriznal odporkyni v 1. rade oslobodenie od súdnych poplatkov. Uznesenie bolo doručené právnej zástupkyni odporkyne z 2.11.2011. Odvolanie proti uzneseniu o nepriznaní oslobodenia od platenia súdnych poplatkov odporkyňa v 1. rade nepodala, preto uznesenie nadobudlo právoplatnosť 18.11.2011.

Krajský súd ako súd odvolací (§ 10 ods. 1 O.s.p.) po zistení, že odvolanie podala odporkyňa v 1. rade v zákonnej lehote (§ 204 ods. 1 O.s.p.) , preskúmal rozsudok v jeho napadnutej časti, t.j. vo výroku o povinnosti odporkyne nahradiť trovy štátu a vo výroku o náhrade trov konania vo vzťahu medzi navrhovateľom a odporkyňou v 1. rade, ako aj konanie, ktoré mu predchádzalo podľa § 212 ods. 1,3 O.s.p. bez nariadenia pojednávania a dospel k záveru, že jej potrebné rozsudok vo výroku o povinnosti odporkyne v 1. rade zaplatiť trovy štátu vo výške 45, 68 eur, ako aj trovy konania navrhovateľovi 1.315,03 eur, ako vecne správny potvrdiť.

Podľa ust.§ 148 ods. 1 O.s.p. v znení účinnom do 31.12.2011 štát má podľa výsledkov konania proti účastníkom právo na náhradu trov konania, ktoré platil, pokiaľ u nich nie sú predpoklady pre oslobodenie od súdnych poplatkov. Podľa citovaného zákonného ustanovenia účinného od 1. januára 2012, štát má podľa výsledkov konania proti účastníkom právo na náhradu trov konania, ktoré platil. Ak sú u niektorého účastníka predpoklady na oslobodenie od súdnych poplatkov, náhrada trov sa proti tomuto účastníkovi zníži o rozsah, ktorý mu súd priznal.

Kritérium miery úspechu v konaní je obsiahnuté aj v ust. § 148 ods. 1 O.s.p., podľa ktorého má štát podľa výsledkov konania proti účastníkovi právo na náhradu trov konania, ktorú platil. Povinnosti nahradiť trovy konania štátu je úplne alebo sčasti zbavený iba ten účastník, u ktorého sú predpoklady na oslobodenie

od súdnych poplatkov. Vzhľadom na skutočnosť, že odporkyni v 1. rade nebolo priznané oslobodenie od platenia súdneho poplatkov uznesením č.k. 14C 40/2009- 119 zo dňa 26.10.2001 a odporkyňa v 1. rade nebola v konaní úspešná, súd prvého stupňa správne rozhodol vo výroku o povinnosti odporkyne v 1. rade zaplatiť trovy štátu vo výške 45,68 eur.

Odvolací súd preto v súlade s ust. § 219 ods. 1 O.s.p. výrok o povinnosti odporkyne v 1. rade zaplatiť trovy štátu, ako vecne správny potvrdil.

Pri rozhodovaní o náhrade trov vo vzťahu medzi účastníkmi je podľa ust. § 142 O.s.p. smerodajný úspech v konaní. Ak súd vyhovel návrhu a zrušil spoluvlastníctvo spôsobom, ktorý bol navrhovaný, najmä ak sa žalovaní bránili alebo navrhovali a to neúspešne iný spôsob vyporiadania, niet zásadne prekážok, aby súd použil ust. § 142 ods. 1 O.s.p. a aby navrhovateľovi priznal plnú náhradu trov konania.

Súd prvého stupňa priznal navrhovateľovi trovy konania pozostávajúce z trov zaplateného súdneho poplatku z návrhu, doplatku - súdneho poplatku, ako aj trov právneho zastúpenia.

Vzhľadom na to, že prvostupňový súd vo svojom rozhodnutí o trovách konania neuviedol výslovne, že odporcovia v 1. a 2. rade majú povinnosť nahradiť stanovené trovy konania (2.630,06 eur) spoločne a nerozdielne, platí, že v zmysle ust. § 511 ods. 2 Obč. zákonníka, že podiely oboch označených odporcov na určenom dlhu voči navrhovateľovi sú rovnaké (po 1.315,03 eur) .

Odvolací súd preto v súlade s ust. § 219 ods. 1 O.s.p. potvrdil rozsudok vo výroku povinnosti odporkyne v 1. rade zaplatiť navrhovateľovi trovy konania vo výške 1.315,03 eur.

Náhradu trov odvolacieho konania odvolací súd navrhovateľovi proti odporkyni v 1. rade (odvolateľke) nepriznal, lebo navrhovateľ v písomnom vyjadrení k odvolaniu odporkyne v 1. rade náhradu trov odvolacieho konania neuplatnil (§ 151 ods. 4 O.s.p. v spojení v ust. § 224 ods. 1 a § 142 ods. 1 O.s.p.) .

Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.