KSKE 3 Co 263/2011 - iSpis

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 3Co/263/2011 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7107231352 Dátum vydania rozhodnutia: 22. 02. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Ladislav Duditš ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7107231352.1

Uznesenie Krajský súd v Košiciach v právnej veci žalobcu Z. J. C..R.., so sídlom v L., J. Č.. XX, IČO: XX XXX XXX, zastúpeného C. F.K. M., R..K..S.. so sídlom v L., J. R. J. XX, IČO: XXX XXX XX, proti žalovanej E. E., nar. XX.X.XXXX, trvalo bytom v F., R. E. X, zastúpenej opatrovníčkou H.X. F., zamestnankyňou Okresného súdu Košice I, v konaní o zaplatenie 6,64 eur, o odvolaní žalobcu proti rozsudku Okresného súdu Košice I zo 17. februára 2011, č. k. 18C/72/2010-37 takto

r o z h o d o l :

M e n í rozsudok vo výroku o trovách konania tak, že žalovaný je povinný nahradiť žalobcovi trovy konania v sume 25,31 eur na účet jeho právneho zástupcu C. F. M., R..K..S.. do 3 dní od právoplatnosti rozhodnutia.

Náhradu trov odvolacieho konania účastníkom n e p r i z n á v a.

o d ô v o d n e n i e :

Napadnutým rozsudkom súd prvého stupňa uložil žalovanej povinnosť zaplatiť žalobcovi sumu 6,64 eur a nahradiť mu trovy konania vo výške 16,60 eur na účet právneho zástupcu žalobcu, to všetko do 3 dní od právoplatnosti rozsudku.

Výrok vo veci samej odôvodnil súd prvého stupňa tým, že žalovaná nesplnila svoju povinnosť zaplatiť koncesionársky poplatok podľa zákona č. 212/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov. Výrok o trovách konania odôvodnil ustanovením § 150 ods. 2 O.s.p.. Skonštatoval, že sa jedná o drobný spor. Priznal žalobcovi iba náhradu súdneho poplatku vo výške 16,60 eur s odôvodnením, že iba tieto trovy boli účelne vynaložené. Trovy právneho zastúpenia nepriznal, pretože dopísanie údajov do elektronickej predtlače žaloby, ktorá bola podávaná hromadne, nie je možné hodnotiť ako účelne vynaložené trovy. Žalobca mohol využiť ekonomickejšiu možnosť právneho servisu. .

Proti výroku tohto rozsudku o trovách konania podal včas odvolanie žalobca, ktorý navrhol, aby odvolací súd zmenil rozsudok súdu prvého stupňa v jeho napadnutej časti tak, že uloží žalovanému povinnosť zaplatiť žalobcovi náhradu trov konania vo výške 81,79 eur do 3 dní od právoplatnosti rozhodnutia.

Žalobca považuje rozhodnutie o znížení trov konania za nesprávne. Je síce pravda, že právny poriadok v súčasnosti umožňuje zníženie náhrady trov konania, avšak ak by súd konal riadne a včas bez zbytočných prieťahov bol by k rozhodnutiu dospel v čase, keď možnosť zníženia náhrady trov konania pri drobných sporoch, nebola v právnom poriadku obsiahnutá. Novela O.s.p., ktorá toto oprávnenie súdu zaviedla, nadobudla účinnosť 15.10.2008, návrh na začatie konania podal navrhovateľ ešte v roku 2006. Je teda zrejmé, že začal vymáhanie pohľadávok za právneho stavu z ktorého vyplývala iná náhrada trov konania, pričom poukazuje na zbytočné prieťahy spôsobené súdom . Náhrada trov konania, ktorú súd

priznal, nepokrýva náklady za služby advokáta, ktoré poskytol do prijatia novely, kedy bolo rozumné predpokladať, že ich náhrada bude v konaní priznaná. Pred prijatím novely predchádzajúci právny zástupca žalobcu preukázateľne poskytol dva úkony právnej služby podľa § 14 ods. 1 vyhlášky č. 655/2004 Z.z.. Odvolateľ ďalej poukazuje na skutočnosť, že novela pôsobí retroaktívne, čo je v rozpore so zásadami právneho štátu, ovplyvňuje súdne konanie, ktoré boli začaté pred jej prijatím. V prípade jej aplikácie súdom dochádza k zásahu do základného práva navrhovateľa na súdnu ochranu, ako aj v zásahu do jeho základného práva na vlastníctvo. Zásah spočíva v tom, že právo navrhovateľa, ktoré si uplatňuje v konaní nebude môcť hájiť prostredníctvom advokáta z dôvodu, že trovy konania neúspešný odporca nebude musieť nahradiť, resp. v tom, že už uhradené sumy za poskytovanie právnych služieb nebude mať nahradené. Je odôvodnené predpokladať, že z tohto dôvodu sa odporcovia budú spoliehať na to, že ich veritelia dlhy v nízkych sumách nebudú vymáhať pre nerentabilnosť vedenia konania. Ak teda žalobcovi nebude priznaná náhrada trov konania v adekvátnej výške, bude sa domáhať ochrany svojich práv pred Ústavným súdom SR, prípadne aj Európskym súdom pre ľudské práva a následne si uplatní náhradu vzniknutej škody od štátu.

Krajský súd, konajúci ako súd odvolací, vec prejednal bez nariadenia odvolacieho pojednávania (§ 214 ods. 2 O.s.p.) podľa § 212 ods. 1, 3 O.s.p. preskúmal rozsudok v jeho napadnutej časti, teda vo výroku o trovách konania spolu s konaním, ktoré mu predchádzalo a dospel k záveru, že odvolanie žalobcu je čiastočne dôvodné.

Podľa § 142 ods. 1 O.s.p. účastníkovi, ktorý mal vo veci plný úspech, súd prizná náhradu trov potrebných na účelné uplatňovanie, alebo bránenie práva proti účastníkovi, ktorý vo veci úspech nemal.

Podľa § 150 ods. 2 O.s.p. ak sú trovy konania v drobných sporoch neprimerané voči pohľadávke, môže ich súd nepriznať alebo znížiť. Toto ustanovenie bolo do Občianskeho súdneho poriadku zavedené zákonom č. 348/2008 Z. z., ktoré nadobudlo účinnosť od 15. októbra 2008. Podľa prechodných ustanovení (§ 372p) na konania začaté pred 15. októbrom sa použijú predpisy účinné od 15. októbra 2008, ak nie je ďalej ustanovené inak. Pre ustanovenie § 150 ods. 2 O.s.p. nie je stanovená žiadna výnimka z tohto intertemporálneho ustanovenia .

Odvolací súd konštatuje, že názor žalobcu o tom, že v prejednávanej veci, v ktorej sa začalo konanie v roku 2006, nie je možné aplikovať ustanovenia § 150 ods. 2 O.s.p. je nesprávny . Toto ustanovenie má procesnú povahu, pre ktoré platí, že súd postupuje podľa procesných predpisov vykonaných v čase úkonu súdu. V tejto súvislosti je irelevantná aj námietka žalobcu o tom, že súd prvého stupňa spôsobil zbytočné prieťahy.

Pokiaľ sa týka postupu súdu prvého stupňa, odvolací súd poukazuje na to, že citované znenie ustanovenia § 150 ods. 2 O.s.p.. dáva súdu možnosť, nie však povinnosť využiť moderačné právo súdu v drobných sporoch. Na rozdiel od ustanovenia § 150 ods. 1 O.s.p. v takomto prípade nemusia byť dané dôvody hodné osobitného zreteľa, ani nemusí ísť o výnimočnú situáciu. Popri skutočnosti, že sa jedná o drobný spor (§200ea O.s.p.) postačuje, ak trovy konania sú neprimerané pohľadávke. Posúdenie primeranosti medzi pohľadávkou (resp. hodnotou predmetu sporu) a medzi výškou trov ponechal zákonodarca na súdnu prax. S ohľadom na sadzby súdnych poplatkov a výšku tarifnej odmeny advokátov, ktorá je stanovená všeobecne záväznými predpismi by nebolo správne za neprimerané trovy konania vyhlásiť paušálne trovy, ktoré prevyšujú hodnotu predmetu sporu. Aplikácia ustanovenia § 150 ods. 2 O.s.p. prichádza do úvahy v prípadoch, keď sú naplnené všetky predpoklady na priznanie náhrady trov konania, avšak konajúci súd dospeje k záveru, že je potrebné náhradu trov konania nepriznať alebo znížiť. Je vždy potrebné rozhodovať s prihliadnutím na konkrétne okolnosti prípadu, ako aj na to, aby sa dosiahol účel súdneho konania, ktorým je spravodlivé a zákonné rozhodnutie vo veci.

Podstata základného práva na súdnu ochranu podľa čl. 46 ods. 1 Ústavy SR spočíva na oprávnení každého domáhať sa ochrany svojich práv na súde. Tomuto oprávneniu zodpovedá povinnosť súdu nezávisle a nestranne vo veci konať tak, aby bola jeho právu poskytnutá ochrana v medziach zákonov, ktoré tento článok Ústavy vykonávajú (čl. 46 ods. 4 v spojení s čl. 51 Ústavy SR) .

Napriek tomu, že súd prvého stupňa uviedol, že rozhodoval o trovách konania podľa ustanovenia § 150 ods. 2 O.s.p., nevyvodil z neho správny záver.

V odôvodnení rozhodnutia súd prvého stupňa odcitoval znenie ustanoveniu § 150 ods. 2 O.s.p.. neuviedol však, prečo priznal žalobcovi iba náhradu za zaplatený súdny poplatok a ani čiastočne nepriznal aj náhradu trov právneho zastúpenia. S takýmto záverom súdu prvého stupňa sa odvolací súd nestotožňuje, pretože zníženie trov uplatnených žalobcom nebolo správne vykonané až do tej miery, že boli krátené všetky trovy vzniknuté z právneho zastúpenia.

Odvolací súd konštatuje, že prejednávaná vec je drobným sporom bez zložitých právnych úprav, kedy vyhotovenie žaloby nemožno považovať za náročný a zložitý proces a navyše sa jedná o hromadne podávané žaloby; právny zástupca žalobcu musel vykonať úkony právnych služieb, ktoré sú v danej veci potrebné, vzhľadom na jednoduchosť sporu a opakovanie úkonov v mnohých veciach, ako aj s prihliadnutím na primeranosť trov konania vo vzťahu k uplatnenej pohľadávke odvolací súd dospel k záveru, že trovy konania žalobcu sú opodstatnené do úplnej výšky zaplateného súdneho poplatku, ale aj v časti trov právneho zastúpenia, pričom za primerané považuje priznanie trov právneho zastúpenia žalobcu vo výške 20%.

Za účelné trovy právneho zastúpenia považuje odvolací súd dva úkony právnej služby a to prevzatie a príprava zastúpenia a podanie návrhu na začatie konania, pričom výška odmeny za jeden úkon právnej služby je 16,59 eur k týmto úkonom patrí aj režijný paušál 4,97 a 5,44 eur ( § 10 a § 14 vyhlášky č. 655/2004 Z.z.) . Účelne vynaložené trovy právneho zastúpenia tak predstavujú sumu 43,59 eur z čoho 20% predstavuje sumu 8,72, eur. Po pripočítaní náhrady za zaplatený súdny poplatok 16,59 eur, celkové trovy žalobcu, ktoré považuje odvolací súd za primerané, sú 25,31 eur.

Žalobca si uplatnil aj trovy právneho zastúpenia za úkon podanie predsúdnej upomienky, v takomto prípade sa však nejedná o trovy konania, ale o príslušenstvo pohľadávky, ktoré však ako príslušenstvo pohľadávky uplatnené nebolo.

Vzhľadom na uvedené skutočnosti odvolací súd zmenil rozsudok súdu prvého stupňa vo výroku o trovách konania podľa § 220 O.s.p..

O trovách odvolacieho konania bolo rozhodnuté podľa § 224 ods. 1 O.s.p. v spojení s ust. § 142 ods. 2 O.s.p., pretože odvolateľ mal v odvolacom konaní iba čiastočný úspech a odvolací súd náhradu trov odvolacieho konania účastníkom nepriznal.

Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.