KSKE 3 Co 274/2011 - iSpis

Späť Otvoriť na Salvii Stiahnuť

iSpis Judikatúra – KSKE 3 Co 274/2011

KS v Košiciach, dátum 29.03.2012, sp.zn. KSKE 3 Co 274/2011

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 3Co/274/2011 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7607209347 Dátum vydania rozhodnutia: 30. 03. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Ladislav Duditš ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7607209347.1

Uznesenie Krajský súd v Košiciach v právnej veci Ž.N. V. Z., P.. XX.XX.XXXX, Y. H., X. XXXX/X, zastúpeného JUDr. Antonom Blahom, advokátom so sídlom v Bratislave, Mickiewiczova 6, proti žalovaným: v 1. rade Z. N., P.. XX.XX.XXXX, Y. H. P. J., L. XX, zastúpenému JUDr. Dušanom Mackom, advokátom so sídlom v Poprade, Mnoheľova 840/8, v 2. rade M.. E. Y., P.. XX.XX.XXXX, Y. H. P. J., Y. XX/XX, zastúpenému JUDr. Petrom Fábrym, advokátom so sídlom v Spišskej Novej Vsi, Starosaská 11, v 3. rade Ľ. W., P.. XX.XX.XXXX, Y. Y., B. XX, v 4. rade Z. U., P.. XX.XX.XXXX, Y. H. P. J., U. X/XX a v 5. rade D. U., P.. XX.XX.XXXX, Y. H. P. J., X. XXXX/X, v konaní o určenie neplatnosti kúpnej zmluvy a o neúčinnosti právneho úkonu, o odvolaní žalobcu proti uzneseniu Okresného súdu Spišská Nová Ves z 15. marca 2011 č.k. 1C/156/2007-250 takto

r o z h o d o l :

M e n í uznesenie vo výroku o povinnosti žalobcu nahradiť žalovanému v 1. rade trovy konania tak, že žalobca je povinný nahradiť žalovanému v 1. rade trovy konania 3.250,16 eur na účet advokáta JUDr. Dušana Macka do 3 dní od právoplatnosti rozhodnutia.

M e n í uznesenie vo výroku o povinnosti žalobcu nahradiť žalovanému v 2. rade trovy konania tak, že žalobca je povinný nahradiť žalovanému v 2. rade trovy konania 3.161,48 eur na účet advokáta JUDr. Petra Fábryho do 3 dní od právoplatnosti rozhodnutia.

Žiaden z účastníkov nemá právo na náhradu trov odvolacieho konania.

o d ô v o d n e n i e :

Okresný súd Spišská Nová Ves (ďalej iba súd prvého stupňa) uznesením z 15. marca 2011 uložil žalobcovi povinnosť zaplatiť žalovanému v 1. rade v prospech G.. I. D. trovy konania v sume 5.127,20 eur v lehote do 3 dní od právoplatnosti uznesenia, uložil žalobcovi povinnosť zaplatiť žalovanému v 2. rade v prospech G.. E. B.Á. trovy konania v sume 4.472,07 eur v lehote 3 dní od právoplatnosti uznesenia a náhradu trov konania vo vzťahu medzi žalobcom a žalovanými v 3. až 5. rade nepriznal.

Súd prvého stupňa rozhodnutie odôvodnil tým, že vo veci bolo rozhodnuté rozsudkom z 03.11.2009 v spojení s rozsudkom Krajského súdu v Košiciach č.k. 3Co/19/2010-226, pričom Krajský súd v Košiciach zrušil rozsudok súdu prvého stupňa vo výroku o trovách konania a v rozsahu zrušenia mu vec vrátil na ďalšie konanie. Uviedol, že právny zástupca žalovaného v 1. rade vyčíslil trovy konania sumou 5.127,20 eur, ktoré pozostávajú z trov prvostupňového konania v celkovej sume 3.684,69 eur a trov odvolacieho konania v celkovej sume 1.442,51 eur. Právny zástupca žalovaného v 2. rade vyčíslil trovy celkovo sumou 4.472,07 eur za 6 úkonov právnej pomoci po 599,15 eur, DPH a režijného paušálu. Súd prvého stupňa výrok o trovách konania odôvodnil podľa ust. § 142 ods. 1 O.s.p. a skonštatoval, že žalobca bol v konaní neúspešný, preto ho zaviazal na náhradu trov konania, ktoré vznikli žalovaným v 1. a 2. rade z titulu trov právneho zastúpenia tak, ako to vyčíslili ich právni zástupcovia. Obaja právni

zástupcovia vychádzali pri vyčíslení trov z rovnakej výšky hodnoty sporu - pôvodnej sumy 2.629.540,- Sk, teda 87.284,73 eur ako ceny nehnuteľnosti podľa znaleckého posudku uvedeného v žalobe. Súd prvého stupňa sa zaoberal skutočnosťou, či do úvahy neprichádza použitie ust. § 150 ods. 1 O.s.p.. Pri aplikácii tohto ustanovenia musí ísť o celkom výnimočný prípad, ktorý musí byť v rozhodnutí odôvodnený, výnimočnosť môže spočívať v okolnostiach danej veci, aj v okolnostiach na strane účastníkov konania. Dôvodom hodným osobitného zreteľa na strane neúspešného účastníka by musela patriť aj procesná nedisciplinovanosť úspešného účastníka konania. Súd prvého stupňa tieto skutočnosti nezistil, preto ust. § 150 ods. 1 O.s.p. neaplikoval. Keďže žalovaní v 3. až 5. rade si náhradu trov konania neuplatnili, vo vzťahu medzi žalobcom a nimi náhradu trov konania nepriznal.

Proti uzneseniu podal včas odvolanie žalobca, a to proti výrokom, ktorými bol žalobca zaviazaný nahradiť žalovaným v 1. a 2. rade trovy konania a navrhol, aby odvolací súd návrh žalovaných v 1. a 2. rade na priznanie náhrady trov konania v celom rozsahu zamietol.

Odvolateľ namieta, že sa súd prvého stupňa náležite nevyporiadal s jeho návrhom nepriznania náhradu trov konania podľa ust. § 150 ods. 1 O.s.p.. Predovšetkým namieta, že v odôvodnení svojho rozhodnutia súd prvého stupňa použil doslovne ale neúplne časť textu z komentára k Občianskemu súdnemu poriadku k ust. § 150 O.s.p. z ASPI. Odvolateľ poukazuje na úplný citát z uvedeného komentára k Občianskeho súdnemu poriadku, z ktorého vyplýva, že dôvody hodné osobitného zreteľa sa skúmajú vždy u účastníka konania povinného plne alebo čiastočne nahradiť trovy konania. Tieto dôvody, inak pomerne a jasne vymedzené stabilizovanou judikatúrou, spôsobujú čiastočný alebo úplný zánik práva na náhradu trov konania u čiastočne alebo úplne úspešného účastníka sporu. Žalobca poukazuje v návrhu na rozhodnutie podľa § 150 ods. 1 O.s.p. na svoje odvolacie námietky uplatnené v pôvodnom odvolaní proti rozsudku Okresného súdu Spišská Nová Ves z 09. septembra 2009. Uvádza, že nijakým spôsobom nezapríčinil neplatnosť kúpnej zmluvy uzatvorenej 31.05.1995, podľa ktorej sa stal vlastníkom sporných nehnuteľností. Od roku 2004 sa nemôže domôcť nápravy svojich práv. Keďže sa súd prvého stupňa nezaoberal okolnosťami, ktoré viedli k uplatneniu jeho práva na súde, opätovne poukazuje na skutkové okolnosti, ktoré vyplývajú z prejednávanej veci aj z konania vedeného na Okresnom súde Spišská Nová Ves pod sp.zn. 1C/156/2007 a 7C/457/2002. Súd prvého stupňa k týmto okolnostiam neprihliadol a neprihliadol ani na to, že žalovaní konali tak, že ich správanie má podľa jeho názoru znaky podvodu. To, že sa v prejednávanej veci domáhal súdnej ochrany, zapríčinili výlučne žalovaní v 1. a 2. rade tým, že svoj právny úkon vykonali s vedomím skutočnosti, že z kúpnej ceny, ktorú zaplatil v roku 1995, bola vyrovnaná dlžoba pôvodných vlastníkov, čím v rozpore s dobrými mravmi zasiahli do jeho práva na vrátenie kúpnej ceny i na zaplatenie investícií, ktorými nehnuteľnosti dobromyseľne zhodnotil, z čoho získali prospech žalovaní v 1. a 2. rade i nebohý G. U.. Žalobca tiež nesúhlasí s tým, že pri vyčíslení trov rozhodoval súd prvého stupňa z ceny 87.284,- eur určenej znaleckým posudkom, pritom kúpna cena bola stanovená sumou 1.600.000,- Sk. Znalec v posudku prihliadal aj na zhodnotenie nehnuteľností, ktoré zaplatil žalobca zo svojich vlastných prostriedkov. Preto navrhuje aby odvolací súd zmenil uznesenie súdu prvého stupňa a náhradu trov konania žalovanému v 1. a 2. rade celkom nepriznal a nepriznal účastníkom ani trovy odvolacieho konania.

Žalovaný v 1. rade navrhol rozhodnutie súdu prvého stupňa potvrdiť ako vecne správne. Tvrdí, že názor žalobcu o aplikácii ust. § 150 O.s.p. je nedôvodné. Tvrdenie žalobcu, že on nedal príčinu na začatie súdneho konania, lebo nezapríčinil neplatnosť kúpnej zmluvy, môže byť dôvodom pre použitie ust. § 143 O.s.p., ktoré spája nárok neúspešného žalovaného na to, aby mu úspešný žalobca uhradil trovy konania. S týmto argumentom žalobcu zákon nespája následok v podobe žalobcom požadovaného nepriznania trov konania úspešnému žalovanému proti neúspešnému žalobcovi. Tento odvolací argument teda nemá oporu v zákone. Naopak žalovaný sám zavinil toto konanie, ba dokonca sám spôsobil, že toto konanie bolo zbytočné, čo potvrdil aj súd, ktorý žalobu zamietol. Poukazuje pritom na dôvody rozhodnutia prvostupňového a odvolacieho súdu. Podanie nesprávnej žaloby nie je okolnosťou hodnou osobitného zreteľa na to, aby nebol povinný zaplatiť úspešným účastníkom trovy konania. Pokiaľ sa týka námietky žalobcu, že tarifnou hodnotou mala byť nie cena určená znaleckým posudkom, ale dohodnutá kúpna cena, poukazuje žalovaný v 1. rade na ust. § 10 ods. 2 vyhlášky č. 155/2004 Z.z. v platnom znení.

Krajský súd ako súd odvolací prejednal vec bez nariadenia odvolacieho pojednávania (§ 214 ods. 2 O.s.p.) , podľa § 212 ods. 1, 3 O.s.p. preskúmal napadnuté uznesenie spolu s konaním, ktoré mu predchádzalo a dospel k záveru, že odvolanie žalobcu je čiastočne dôvodné.

Výrok o trovách konania vo vzťahu medzi žalobcom a žalovanými v 1. a 2. rade odôvodnil súd prvého stupňa podľa ust. § 142 ods. 1 O.s.p. s použitím § 146 ods. 2 prvá veta O.s.p., pretože v podaní odvolania vzal žalobca žalobu čo do výroku o určenie vlastníckeho práva späť a nešlo o späťvzatie podľa § 146 ods. 2 druhá veta O.s.p.. Zároveň uviedol, že neprichádza do úvahy použitie ust. § 150 ods. 1 O.s.p..

Odvolací súd konštatuje, že právny názor súdu prvého stupňa pokiaľ ide o určenie povinnosti na náhradu trov konania je správny.

V prejednávanej veci sa žalobca domáhal určenia, že kúpna zmluva zo dňa 21.05.2005 je neplatná a voči žalobcovi právne neúčinná a zároveň sa domáhal určenia, že vlastníkmi nehnuteľností, ktoré boli predmetom konania sú každý v podiele 1/2 k celku Z. N. N. G. U.. Rozsudkom Krajského súdu v Košiciach z 19. októbra 2010 č.k. 3Co/19/2010-226 bol potvrdený rozsudok súdu prvého stupňa vo výroku o zamietnutí žaloby o určenie, že kúpna zmluva, ktorú uzavreli 25.01.2005 Z. N. N. G. U. H. M.. E. Y. je neplatná a že je voči žalobcovi právne neúčinná. Zároveň odvolací súd pripustil späťvzatie žaloby v časti o určenie, že vlastníkmi sporných nehnuteľností sú každý v podiele 1/2 polovici k celku Z. N. N. G. U., v tejto časti zrušil rozsudok a konanie zastavil.

Z uvedeného vyplýva, že žalobca v konaní bol neúspešný v časti žaloby o určenie, že kúpna zmluva je neplatná a že je voči nemu právne neúčinná. V časti, v ktorej vzal žalobu čiastočne späť a rozsudok súdu prvého stupňa bol zrušený a konanie zastavené, žalobca procesne zavinil zastavenie konania v tejto časti, čo sa z procesného hľadiska (§ 146 ods. 2 prvá veta O.s.p.) považuje rovnako za neúspech žalobcu.

Pri rozhodovaní o náhrade trov konania v sporovom konaní sa v zásade vychádza z princípu zodpovednosti za výsledok (zásada úspechu) , ktorý je upravený v ust. § 142 O.s.p.. Vzhľadom na skutočnosť, že žalovaní v 1. a 2. rade mali vo vzťahu k žalobcovi vo veci plný úspech, vzniklo im právo na náhradu trov potrebných na účelné uplatňovanie uplatňovanie alebo bránenia práva proti žalobcovi, ktorý vo veci úspech nemal.

Použitie ust. § 143 O.s.p. neprichádza do úvahy, pretože toto ustanovenie upravuje iba procesnú situáciu, ak je v konaní neúspešný žalovaný, ktorý svojím správaním nedal príčinu na podanie návrhu na začatie konania. Toto ustanovenie však nie je možné aplikovať na situáciu, ak bol v konaní neúspešný žalobca (navrhovateľ) .

Pri rozhodovaní o náhrade trov konania je zároveň povinnosťou súdu skúmať, či neprichádza do úvahy výnimočné nepriznanie náhrady trov konania, upraveného v ust. § 150 ods. 1 O.s.p..

Odvolací súd súhlasí s právnym názorom odvolateľa, že pri rozhodovaní o výnimočnom nepriznaní náhrady trov konania nie je potrebné prihliadať výlučne iba na okolnosti vyplývajúce z procesnej disciplíny, alebo procesnej nedisciplinovanosti úspešného účastníka konania a naďalej je možné toto moderačné právo uplatniť aj pri posudzovaní dôvodov hodných osobitného zreteľa spočívajúcich v majetkových, sociálnych, osobných, zárobkových a iných pomerov účastníkov konania, prípadne aj okolností, ktoré viedli k uplatneniu práva účastníka na súde.

Odvolací súd však konštatuje, že v prejednávanej veci neprichádza do úvahy aplikácia ust. § 150 ods. 1 O.s.p. z dôvodov, ktoré by spočívali v okolnostiach, ktoré viedli účastníka k uplatneniu práva na súde. Je pravdou, ako to bolo konštatované v inom súdnom konaní, že žalobca nezapríčinil neplatnosť kúpnej zmluvy zo dňa 31.10.1995. Odvolací súd však je povinný prihliadnuť na to, akým spôsobom

uplatňoval svoje nároky žalobca v tomto spore. Žaloba o určenie neplatnosti kúpnej zmluvy bola zamietnutá z dôvodu nedostatku naliehavého právneho záujmu žalobcu na tomto určení. Žaloba a odporovateľnosť právneho úkonu bola zamietnutá z dôvodu nesplnenia zákonných podmienok pre uplatňovanie odporovacej žaloby. Žaloba o určenie vlastníckeho práva bola zobratá žalobcom späť a v tejto časti bolo konanie zastavené.

Odvolací súd konštatuje, že zvolené právne prostriedky na uplatnenie nároku žalobcu boli v plnej miere neúspešné, čo znamená, že nie je možné aplikovať ust. § 150 ods. 1 O.s.p..

Súd prvého stupňa však pochybil, ak pri rozhodovaní o výške trov žalovaných v 1. a 2. rade prevzal v celom rozsahu bez relevantného preskúmania vyúčtovania, ktoré boli predložené právnymi zástupcami účastníkov konania.

Odvolací súd predovšetkým konštatuje, že súd prvého stupňa nesprávne určil základ výšky tarifnej odmeny, ak pri hodnote ceny práva, ktoré bolo predmetom konania, vychádzal z ceny nehnuteľností určenej znaleckým posudkom 2.659.996,40 Sk.

Predmetom konania bol nárok na vyslovenie neplatnosti kúpnej zmluvy a nárok na vyslovenie neúčinnosti tejto zmluvy, to znamená, že hlavným predmetom sporu bola zmluva, pričom hodnota zmluvného plnenia bola jednoznačne určená výškou kúpnej ceny 1.600.000,- Sk. Preto mal súd prvého stupňa správne vychádzať z hodnoty sporu 1.600.000,- Sk, čomu zodpovedá výška tarifnej odmeny podľa § 10 ods. 1 vyhlášky č. 655/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov vo výške 15.850,- Sk. Po prepočte konverzným kurzom je hodnota jedného úkonu právnej služby 526,12 eur.

Z ustanovenia § 142 ods. 1 O.s.p. vyplýva, že úspešnému účastníkovi patrí náhrada trov potrebných na účelné uplatňovanie, resp. bránenia práva proti neúspešnému účastníkovi. To znamená, že pri rozhodovaní o trovách konania je povinnosťou súdu prihliadať aj na to, či úkony právnej pomoci, ktoré si účastník konania v rámci náhrady trov konania uplatňuje, sú účelné.

Žalovaný v 1. rade si uplatnil náhradu trov spolu za 7 úkonov právnej služby. Odvolací súd konštatuje, že podanie žalovaného vo veci samej zo dňa 15.06.2009 nie je možné považovať za účelne uplatnený úkon. Jedná sa o podanie, ktoré nebolo vyžiadané súdom a ktoré sa netýka veci samej. Právny zástupca žalovaného v 1. rade tu iba rekapituluje jednotlivé úkony súdu. Rovnako za neúčelný považuje odvolací súd úkon vyjadrenie žalovaného k odvolaniu žalobcu proti rozhodnutiu súdu o nepriznaní oslobodenia od súdnych poplatkov. Uznesenie o nepriznaní o oslobodenie od súdnych poplatkov sa týkalo výlučne žalobcu, preto vyjadrenie žalovaného k tomuto odvolaniu je bez právneho významu.

Za účelne vynaložené považuje odvolací súd ostatné úkony, čo je spolu 5 úkonov právnej služby po 526,12 eur. K tomu patrí režijný paušál 3 x 6,31 eur a 2 x 6,95 eur. Za účelne vynaložené tiež považuje odvolací súd cestovné a náhradu za stratu času v celkovej výške 67,80 eur. Celkové účelne vynaložené trovy žalovaného v 1. rade tak predstavujú sumu 2.731,23 eur. K tomu patrí DPH vo výške 19 % z tejto sumy. Celková výška trov žalovanou v 1. rade je 3.250,16 eur.

Žalovaný v 2. rade si vyčíslil trovy za 6 úkonov právnej služby. Aj pri odmene právneho zástupcu žalovaného v 2. rade platí, že súd mal vychádzať z hodnoty veci 1.600.000,- Sk, čo znamená, že výška tarifnej odmeny je 526,12 eur. Za neúčelné považoval odvolací súd vyjadrenie zo dňa 05.06.2008, ktoré znamenalo procesné vyjadrenie bez vplyvu na konanie v rozhodovaní súdu vo veci samej. Ostatné úkony považuje odvolací súd za účelne, preto priznal odmenu za 5 úkonov právnej služby po 526,12 Sk, čo je spolu 2.630,60 Sk. K odmene patrí režijný paušál 3 x 6,31 eur a 2 x 6,95 eur, čo je spolu 32,83 eur. K celkovej odmene 2.663,43 eur patrí DPH 506,05 eur. Celkové trovy predstavujú 3.169,48 eur.

Z uvedených dôvodov odvolací súd zmenil uznesenie súdu prvého stupňa vo výroku o povinnosti žalobcu nahradiť žalovaným v 1. a 2. rade trovy konania podľa § 220 O.s.p..

O trovách odvolacieho konania bolo rozhodnuté podľa § 142 ods. 2 O.s.p., pretože žalobca a žalovaní v 1. a 2. rade mali v odvolacom konaní čiastočný úspech.

Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.