KSKE 3 Co 295/2011 - iSpis

Späť Otvoriť na Salvii Stiahnuť

iSpis Judikatúra – KSKE 3 Co 295/2011

KS v Košiciach, dátum 28.05.2012, sp.zn. KSKE 3 Co 295/2011

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 3Co/295/2011 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7210231825 Dátum vydania rozhodnutia: 29. 05. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Ladislav Duditš ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7210231825.1

ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Krajský súd v Košiciach v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr.Ladislava Duditša a členov senátu JUDr. Evy Feťkovej a JUDr. Ľuboša Kunaya, v právnej veci žalobkyne J. E. K.. F., X.. X.XX.XXXX, L. Y. F., L. XX, zastúpenej JUDr. Ing. Petrom Holéczym, advokátom so sídlom v Košiciach, Vojenská č. 5, proti žalovanému BRITANNIA CONNECTIONS, s.r.o. so sídlom v Košiciach, Južná trieda 2/A, IČO: 44 913 117, zastúpenému Advokátskou kanceláriou Puchalla & partners s.r.o., so sídlom v Košiciach, Kmeťova 24, v konaní o neplatnosť skončenia pracovného pomeru výpoveďou, o odvolaní žalobkyne proti rozsudku Okresného súdu Košice II z 25.5.2011 č.k. 41C 199/2010-185 takto

r o z h o d o l :

P o t v r d z u j e rozsudok.

o d ô v o d n e n i e :

Okresný súd Košice ( ďalej iba súd prvého stupňa) rozsudkom z 25.5.2011 zamietol žalobu o určenie, že výpoveď z pracovného pomeru zo dňa 23.11.2010 daná žalovanou organizáciou ku dňu 31.1.2011 je neplatná a pracovný pomer trvá. Zároveň vyslovil, že o náhrade trov rozhodne osobitným uznesením.

Súd prvého stupňa rozsudok odôvodnil tým, že žalobkyňa bola u žalovaného zamestnaná na základe pracovnej zmluvy zo dňa 14.8.2009 vo funkcie manažérka predaja s nástupom práce od 17.8.2009. Zároveň žalobkyňa až do 31.8.2010 vykonávala funkciu konateľky žalovaného. Z vyhlásenia štatutárneho orgánu obchodnej spoločnosti BRITANNIA CONNECTIONS s.r.o. zo dňa 16.11.2010 vyplynulo, že jediný spoločník obchodnej spoločnosti C. K. G., ktorý vykonáva pôsobnosť valného zhromaždenia si vyhradil okrem iného právomoc rozhodovať o organizačných zmenách spoločnosti BRITANNIA CONNECTIONS s.r.o., konkrétne prijímanie a uvoľňovanie pracovníkov spoločnosti, určovanie ich mzdy a pracovnej náplne. Rozhodnutím jediného spoločníka spoločnosti BRITANNIA CONNECTIONS s.r.o. zo dňa 22.11.2010 jediný spoločník tejto spoločnosti rozhodol na základe dlhodobo nepriaznivých výsledkov spoločnosti o znížení celkového počtu zamestnancov. Žalovaný dňa 23.11.2010 doručil žalovanej ukončenie pracovného pomeru výpoveďou podľa § 63 ods. 1 písm. b/ Zákonníka práce. Z obsahu výpovede vyplýva, že jediný spoločník žalovaného rozhodol o znížení celkového počtu zamestnancov spoločnosti. Vzhľadom na vykonanú organizačnú zmenu nemá pre žalobkyňu inú prácu, zodpovedajúcu jej kvalifikácii, ani inú vhodnú prácu a preto sa stala v spoločnosti nadbytočnou. V zmysle výpovede výpovedná doba začala plynúť dňom 1.12.2010 a pracovný pomer sa skončil dňom 31.1.2011. Žalobkyňa oznámila písomne dňa 11.2.2011 zamestnávateľovi, že považuje skončenie pracovného pomeru za neplatné a trvá na ďalšom zamestnávaní z dôvodu, že organizácia má momentálne voľné miesto v Michalovciach, ktoré by bolo vhodné aj pre ňu a je ochotná na toto miesto nastúpiť. Okrem toho organizácia chystá ďalšie voľné miesto v Levoči.

Súd prvého stupňa s poukazom na ust. § 61, 62 ods. 1 až § 63 ods. 1 písm. b/ Zákonníka práce skonštatoval, že výpoveď je jednostranný adresovaný prejav vôle skončiť pracovný pomer bez ohľadu na vôľu druhého účastníka. Výpoveď a jej platnosť treba posudzovať podľa všeobecných ustanovení o právnych úkonoch podľa Občianskeho zákonníka a Zákonníka práce. V prípade výpovede danej zamestnávateľom z dôvodu organizačných zmien, v dôsledku ktorých zamestnávateľ buď celkom stratí možnosť zamestnanca zamestnať alebo sa pre neho stal nadbytočným, je rozhodujúce, aby v čase dania výpovede bolo o organizačnej zmene rozhodnuté a realizácia tejto zmeny bola zabezpečená tak, aby bolo nepochybné, že v dôsledku tejto zmeny stratí zamestnávateľ v dohľadnom čase možnosť zamestnanca zamestnať alebo že sa zamestnanec stane preň nadbytočným. Medzi organizačnou zmenou a nadbytočnosťou musí teda byť príčinný vzťah, ktorý v prípade sporu preukazuje zamestnávateľ. Výber nadbytočného zamestnanca patrí výlučne zamestnancovi a správnosť tohto výberu nemôže súd preskúmavať. Medzi účastníkmi nie je sporné, že žalovaný dal žalobkyni výpoveď, ktorá jej bola riadne doručená dňa 23.11.2010. Ďalej súd prvého stupňa považuje za preukázanú skutočnosť, že dlhodobo nepriaznivé výsledky spoločnosti boli dôvodom, prečo jediný spoločník rozhodol o organizačnej zmene v štruktúre zamestnancov a o znížení celkového počtu zamestnancov žalovanej spoločnosti. Toto rozhodnutie je zrejmé z rozhodnutia zo dňa 22.11.2010. Vzhľadom na toto rozhodnutie je výpoveď z 23.11.2010 daná žalobkyni platná, pretože spĺňa všetky potrebné náležitosti. Má písomnú formu, bola riadne doručená a je podpísaná oprávnenou osobou. Dôvod výpovede je jasne a skutkovo vymedzený. V prípade žalobkyne najneskoršie dňa 23.11.2011 pred daním výpovede žalobkyni sa konateľ žalovanej spoločnosti dozvedel o rozhodnutí jediného spoločníka o organizačnej zmene a znížení celkového počtu zamestnancov, preto nie je dôvod pochybovať o tom, že v čase dávania výpovede by nebolo o znížení stavu zamestnancov rozhodnuté. Výber nadbytočného zamestnanca patrí výlučne zamestnávateľovi a ani súd nemôže správnosť tohto výberu preskúmavať. Z vykonaného dokazovania mal súd za preukázanú aj tú skutočnosť, že po daní výpovede žalobkyni spoločnosť neprijala žiadneho nového zamestnanca do trvalého pracovného pomeru ani na dohodu ani v čase dania výpovede nedisponovala žiadnym voľným pracovným miestom. Na veci nič nemení ani prípadné preukázanie doručenia zásielky s rozhodnutím jediného spoločníka o organizačnej zmene, až po daní výpovede. Táto skutočnosť je vo vzťahu k platnosti prijatého rozhodnutia spoločníka bez právneho významu.

Proti rozsudku podala včas odvolanie žalobkyňa a to z odvolacích dôvodov podľa § 205 ods. 2 písm. d/ a f/ O.s.p..

Žalobkyňa vyčíta súdu prvého stupňa, že do výpočtu listinných dôkazov zahrnul aj také písomné doklady, ktoré boli celkom nadbytočné a neosvetľovali podstatu sporu. V množstve takýchto písomností, ktoré sa žalobkyni javí ako nadbytočné sa stratili a zmenšil sa význam iných dôkazov. Žalobkyňa predovšetkým poukazuje na poštovú knihu, z ktorej podľa jej názoru vyplýva to, že vyhlásenie štatutárneho orgánu je zo dňa 22.12.2010 a nie z doby pred doručením výpovede. Žalobkyňa tiež vyčíta súdu prvého stupňa, že nevzal žiadny zreteľ na skypovú komunikáciu zo dňa 14.12.2010 v súvislosti s prípravou nového pracoviska v Levoči a na svedecké výpovede, ktoré dokazujú úmysel žalovaného prijať viacerých zamestnancov. Súd prvého stupňa nevzal do úvahy rozdiel medzi úmyslom žalovaného vydať vyhlásenie a rozhodnutie a medzi jeho skutočným vykonaním. Okrem toho, že žalovaný mienil prijať ďalších zamestnancov na pracovisko v Levoči, rovnako mienil prijať pracovníkov aj na pracovisko v Michalovciach. Poukazuje na ust. § 63 ods. 2 Zákonníka práce, podľa ktorého je povinnosťou zamestnávateľa poskytnúť zamestnancovi inú vhodnú prácu pri uplatnení výpovede podľa § 63 ods. 1 písm. b/ Zákonníka práce. Žalobkyňa za miesto výkonu práce považovala okrem mesta Košice aj Michalovce a Levoču. Napokon žalobkyňa namieta, že vyhlásenie štatutárneho orgánu i rozhodnutie jediného spoločníka žalovaného bolo spracované až po podaní výpovede, návrhy týchto textov boli podpísané v Londýne a až po podpísaní doručené do Košíc 24.1.2011. Z toho dôvodu navrhuje, aby odvolací súd rozsudok zrušil a vec vrátil súdu prvého stupňa na nové prejednanie a rozhodnutie.

Žalovaný vo vyjadrení k odvolaniu navrhol rozsudok potvrdiť ako vecne správny. Tvrdenie žalobkyne o tom, že jediný spoločník žalovaného v čase podania výpovede nemal právomoc rozhodovať o

organizačných zmenách nemá oporu vo vykonanom dokazovaní. So skutočnosťou, že žalovaný prijal rozhodnutie o znížení počtu zamestnancov bola žalobkyňa oboznámená najneskôr vo výpovedi z pracovného pomeru, kde táto skutočnosť je výslovne zmienená. Samotné vyhlásenie štatutárneho orgánu o vyhradení si pôsobnosti valného zhromaždenia nie je úkonom, ktorý by bol spôsobilý privodiť vyhradenie si pôsobnosti rozhodovať o organizačných zmenách a nie je ani zákonnou podmienkou platnosti a účinnosti rozhodnutia. Vo vzťahu k platnosti výpovede nemá žiaden význam. Toto vyhlásenie je len interným dokumentom, ktorým vyhradenie si pôsobnosti jediného spoločníka žalovaného, berie konateľ spoločnosti na vedomie. Má teda výlučne notifikačný význam vo vzťahu ku konateľovi spoločnosti. O prijatí rozhodnutia jediného spoločníka žalovaného a vyhradení si pôsobnosti, ako aj o samotnom prijatí rozhodnutia o organizačnej zmene bol konateľ spoločnosti informovaný najneskôr 23.11.2010, kedy ako štatutár žalovaného vlastnoručne podpísal výpoveď žalovaného danú žalobkyni, ktorá tieto skutočnosti explicitne zmieňuje. Výpis z knihy došlej pošty nie je pre posúdenie platnosti výpovede relevantný. Tento výpis nespochybňuje, že rozhodnutie o organizačnej zmene bolo prijaté dňa 22.11.2010. Uvedené platí o to viac, že prijatie o organizačnej zmene je jednoznačne zrejmé aj z textu samotnej výpovede. Toto rozhodnutie bolo prijaté 22.11.2010, pričom samotná žalobkyňa v podanej žalobe z 21.12.2010 toto rozhodnutie spomína, hoci žaloba bola podaná rovnako pred zápisom v knihe došlej pošty. Pokiaľ ide o ponuku pracovného miesta, žalovaný zdôrazňuje, že nemal pre žalobkyňu iné pracovné miesto v mieste doterajšieho výkonu práce a preto objektívne nemohol splniť ponukovú povinnosť. Tvrdenie žalovanej, že za miesto výkonu práce považovala okrem Košíc aj Michalove a Levoču považuje za účelové a v rozpore s vykonaným dokazovaním. Rovnako poukazuje na vyhodnotenie súdu prvého stupňa o tom, že žalovaný neprijal po podaní výpovede žalobkyni žiadneho nového zamestnanca.

Krajský súd ako súd odvolací prejednal vec bez nariadenia odvolacieho pojednávania (§ 214 ods. 2 O.s.p.) , podľa § 212 ods. 1,3 O.s.p. preskúmal napadnutý rozsudok spolu s konaním, ktoré mu predchádzalo a dospel k záveru, že odvolanie žalobkyne nie je dôvodné.

Odvolací súd konštatuje, že súd prvého stupňa správne a úplne zistil skutkový stav veci, skutkové zistenia podradil pod správne ustanovenia hmotného práva, ktoré na danú vec správne aplikoval. Odvolací súd sa stotožňuje s odôvodnením napadnutého rozhodnutia a konštatuje správnosť dôvodov (§ 219 ods. 2 O.s.p.) .

K dôvodom rozhodnutia súdu prvého stupňa odvolací súd vzhľadom na odvolacie námietky dodáva, že odvolacie námietky pokiaľ ide o jednotlivé dôkazné prostriedky a rozsah ich uvedenia v odôvodnení rozsudku sú právne irelevantné. Je povinnosťou súdu v odôvodnení rozsudku uviesť, z ktorých dôkazov pri rozhodovaní vychádzal a akými úvahami sa pri hodnotení dôkazov riadil a prečo nevykonal ďalšie navrhnuté dôkazy. Vo vzťahu k rozsahu dokazovania odvolací súd uvádza, že je výlučne na úvahe prvostupňového súdu, ktoré dôkazy vykoná, dôležité je, aby z nich vyvodil správne skutkové zistenia, ktoré sú relevantné pre posúdenie nároku, ktorý je predmetom konania. Rozsah, v akom sú jednotlivé dôkazy opísané v odôvodnení rozsudku nemá absolútne žiadnu spojitosť s tým, či súd prvého stupňa niektorý dôkaz považuje za významný, alebo menej významný. Pri hodnotení dôkazov sa vychádza výlučne zo zásady ich voľného hodnotenia. V tejto časti sú odvolacie námietky žalobkyne irelevantné.

Pokiaľ ide o posúdenie rozhodnutia jediného spoločníka žalovaného o znížení celkového počtu zamestnancov žalovaného a jeho účinnosti vo vzťahu k zaevidovaniu tohto rozhodnutia do poštovej knihy, odvolací súd uvádza, že sú skutkové a právne závery súdu prvého stupňa správne.

Rozhodnutie zamestnávateľa o organizačných zmenách, ktoré majú za následok nadbytočnosť zamestnanca prijíma za zamestnávateľa ten, kto je oprávnený uskutočňovať právne úkony. Dostačujúcim právnym základom pre výpoveď z dôvodu organizačných zmien je také rozhodnutie

zamestnávateľa, ktoré sleduje zmenu úloh zamestnávateľa, zmenu technického vybavenia, zníženie počtu zamestnancov za účelom zabezpečenia efektívnosti práce. Pre platnosť výpovede pritom nie je rozhodujúce to, akým spôsobom je toto rozhodnutie označené, je dôležité že z jeho obsahu musí vyplývať, že sleduje vyššie uvedené ciele.

Je nepochybné, že jediným spoločníkom a konateľom spoločnosti BRITANNIA CONNECTIONS, s.r.o. je C. K..G.. Skutočnosť, že konateľ žalovaného bol informovaný o rozhodnutí zo dňa 22.1.2010 o znížení celkového počtu zamestnancov je výslovne potvrdená samotným textom výpovede z 23.11.2010.

Námietky žalobkyne vo vzťahu k časovej súvislosti medzi rozhodnutím jediného spoločníka a doručením písomného vyhotovenia tohto rozhodnutia do sídla spoločnosti je správne odôvodnené v písomnom vyhotovení rozsudku (str. 12 prvý odsek) .

Pokiaľ ide o povinnosť zamestnávateľa ponúknuť zamestnancovi iné pracovné miesto, odvolací súd konštatuje, že zo žiadnych dôkazov nevyplýva, že by miestom výkonu práce žalobkyne mohlo byť aj mesto Levoča, prípadne Michalovce. Vykonaným dokazovaním bolo preukázané, že v mieste výkonu práce v Košiciach, ktoré je ako miesto výkonu práce dohodnuté v pracovnej zmluve, nemal žalovaný žiadne pracovné miesto, ani po daní výpovede iného zamestnanca v tomto mieste výkonu práce nezamestnal.

Rovnako je irelevantná skutočnosť, kedy bola doručená právna analýza JUDr. Karin Juhásovej konateľovi žalovaného. Za podstatné považuje aj odvolací súd tú skutočnosť, že konateľ žalovaného bol v čase dania výpovede oboznámený s organizačnými zmenami, v dôsledku ktorých sa žalobkyňa ako zamestnanec stala nadbytočnou, čo v konečnom dôsledku znamená, že výpoveď bola daná platne, pretože boli splnené aj ďalšie podmienky skončenia pracovného pomeru.

Z týchto dôvodov odvolací súd potvrdil rozsudok súdu prvého stupňa ako vecne správny podľa § 219 ods. 1 O.s.p..

O trovách odvolacieho konania rozhodne súd prvého stupňa, ktorý si vyhradil právo rozhodnúť o trovách konania osobitným uznesením.

Poučenie:

Proti tomuto rozsudku odvolanie nie je prípustné.