KSKE 3 Co 345/2011 - iSpis

Späť Otvoriť na Salvii Stiahnuť

iSpis Judikatúra – KSKE 3 Co 345/2011

KS v Košiciach, dátum 31.10.2012, sp.zn. KSKE 3 Co 345/2011

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 3Co/345/2011 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7210207552 Dátum vydania rozhodnutia: 31. 10. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Jarmila Sopková Maximová ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7210207552.1

Uznesenie Krajský súd v Košiciach v právnej veci žalobcu E.. E. H., X.. XX.XX.XXXX, L. Y. F., J. XXX/XX, J.roti žalovanému H.. V. U., L. Y. F., R. XX, právne zastúpenému JUDr. Annou Tarabčákovou, advokátkou Advokátskej kancelárie so sídlom v Košiciach, Krivá 18, v konaní o vrátenie kúpnej ceny, o odvolaní žalobcu proti uzneseniu Okresného súdu Košice II zo 07. septembra 2011, č.k. 36C/23/2010-48 takto

r o z h o d o l :

P o t v r d z u j e uznesenie.

o d ô v o d n e n i e :

Okresný súd Košice II (ďalej len súd prvého stupňa ) uznesením zo 07.09.2011, č.k. 36C/23/2010-48 uložil žalobcovi poriadkovú pokutu vo výške 300,- eur, ktorú je žalobca povinný zaplatiť na účet tamojšieho súdu do 15 dní od právoplatnosti uznesenia.

Na zdôvodnenie svojho rozhodnutia súd prvého stupňa uviedol, že vo veci bolo nariadené pojednávanie na deň 16.02.2011, pričom predvolanie bolo žalobcovi doručené 21.01.2011. Podaním zo 16.02.2011 žalobca ospravedlnil svoju neúčasť na pojednávaní z dôvodu práceneschopnosti a požiadal o jeho odročenie. Doklad o svojej práceneschopnosti žalobca súdu nepredložil. Pojednávanie konané 16.02.2011 bolo odročené na deň 20.04.2011. Aj toto pojednávanie žalobca navrhol odročiť z dôvodu, že mieni podať návrh na zmenu účastníkov konania na strane žalobcu. Súd na tomto pojednávaní vyzval žalobcu, aby v lehote 10 dní podal svoj procesný návrh ohľadom zmeny účastníkov konania na strane žalobcu a za tým účelom bolo pojednávanie odročené na 07.09.2011. Dňa 06.09.2011 žalobca telefonicky oznámil súdu, že pán L., na ktorého postúpil svoju pohľadávku, ktorá je predmetom tohto súdneho konania, a ktorý má všetky doklady potrebné k návrhu na zmenu účastníka konania na strane žalobcu, sa nezúčastní pojednávania nariadeného na deň 07.09.2011, pretože sa nachádza mimo Košíc. Z uvedeného dôvodu žalobca požiadal o odročenie termínu pojednávania nariadeného na 07.09.2011, pretože on chce, aby sa pán L. pojednávania zúčastnil. Žalobca sa pojednávania, ktoré sa uskutočnilo 07.09.2011, nezúčastnil.

Súd prvého stupňa poukázal na ust. § 53 ods. 1, 3 a ods. 4 O.s.p. a dospel k záveru, že žalobca si nesplnil povinnosť, ktorá mu bola uložená súdom, t.j. neoznámil, či navrhuje zmenu účastníkov konania alebo nie. Ďalej sa opakovane nezúčastnil pojednávania nariadeného v predmetnej právnej veci, hoci bol na obe pojednávania riadne a včas predvolaný. Svoju neúčasť na pojednávaní konanom 16.02.2011 žalobca ospravedlnil svojou práceneschopnosťou. Účasť na pojednávaní konanom 07.09.2011 žalobca ospravedlnil neprítomnosťou pána L., na ktorého podľa svojho vyjadrenia postúpil svoju pohľadávku, ktorú uplatňuje v tomto konaní. Žalobca ignoruje povinnosti uložené mu súdom, svojvoľne sa nezúčastňuje nariadených pojednávaní z dôvodov, ktoré súd nepovažuje za relevantné, resp. za dostatočne preukázané. Súd v tejto súvislosti poukazuje na skutočnosť, že žalobca svoju práceneschopnosť, ktorou ospravedlnil neúčasť na pojednávaní konanom 16.02.2011, ničím nepreukázal a neúčasť na pojednávaní konanom dňa 07.09.2011 ospravedlnil neprítomnosťou

osoby, ktorá nie je účastníkom tohto súdneho konania a ktorej účasť súd na predmetnom pojednávaní nenariadil. Týmto žalobca sťažuje postup súdu v konaní a marí ďalší priebeh súdneho konania. Preto súd pristúpil k poriadkovému opatreniu a uložil žalobcovi poriadkovú pokutu vo výške 300,- eur.

Proti tomuto uzneseniu podal odvolanie žalobca, ktorý navrhol, aby odvolací súd uznesenie súdu prvého stupňa v celom rozsahu zrušil.

Na zdôvodnenie svojho odvolania uviedol, že pojednávania konaného 16.02.2011 sa nezúčastnil pre nemoc, čo súdu svojím podaním oznámil a ospravedlnil sa, avšak nepredložil dôkaz o svojej práceneschopnosti. Pre nepredloženie dôkazu o práceneschopnosti sa ospravedlňuje a predkladá súdu dodatočne v odvolacom konaní potvrdenie o dočasnej PN zo 14.02.2011, ako aj nálezy pochádzajúce z vyšetrenia kardiologickej ambulancie zo 16.02.2011.

Pokiaľ ide o pojednávanie konané 20.04.2011, navrhol súdu pojednávanie odročiť z dôvodov, že postúpil pohľadávku, ktorá bola a je predmetom tohto sporu, pánovi L., ktorý disponuje následne aj s návrhom zo zákona. V písomnom postúpení pohľadávky pánovi L. sa zaviazal vo veci ďalej nekonať, preto trval na ostatnom pojednávaní na tom, aby na jeho miesto bol uvedený ako žalobca pán L., ktorý má v držbe celý spisový materiál. Z uvedeného dôvodu sa nezúčastnil pojednávania konaného 07.09.2011 bez pána L., ktorý sa vtedy nachádzal mimo územia SR (žalobcovi miesto nebolo známe) , pričom súdu oznámil, že nedisponuje so spisovým materiálom a jeho účasť na pojednávaní môže byť iba v pozícii svedka a nie žalobcu, čiže jeho aktívna legitimácia absentuje. O pojednávaní konanom 20.04.2011 mu doniesol pán L. písomný návrh na zmenu návrhu v časti účastníka - žalobcu, ktorý mu podpísal a po podpísaní tohto návrhu mal za to, že pán L.Š. návrh podal na súde a súd zo zákona je povinný túto zmenu akceptovať. Nikdy by si nedovolil ignorovať súd a sťažovať jeho činnosť už aj z toho dôvodu, že bol dlhé roky sudcom z ľudu a problémy v tejto oblasti sú mu známe.

V zmysle ust. § 214 ods. 2 písm. c/ O.s.p. pojednávanie netreba nariaďovať, ak odvolanie smeruje proti uzneseniu.

Odvolací súd preto na základe podaného odvolania vec prejednal bez nariadenia pojednávania; v zmysle ust. § 212 ods. 1 O.s.p. preskúmal uznesenie súdu prvého stupňa a dospel k záveru, že súd prvého stupňa vo veci rozhodol správne a s jeho rozhodnutím sa odvolací súd v celom rozsahu stotožnil.

Podľa ust. § 219 ods. 2 O.s.p., ak sa odvolací súd v celom rozsahu stotožňuje s odôvodnením napadnutého rozhodnutia, môže sa v odôvodnení obmedziť len na skonštatovanie správnosti dôvodov napadnutého rozhodnutia, prípade doplniť na zdôraznenie správnosti napadnutého rozhodnutia ďalšie dôvody.

Vzhľadom na odvolacie námietky žalobcu odvolací súd dodáva, že ani dodatočné predloženie potvrdenia o dočasnej práceneschopnosti žalobcu v čase prvého pojednávania, nariadeného na deň 16. februára 2011, neospravedlňuje jeho celkové chovanie, ktorým sťažoval postup súdu v konaní, t.j. nezúčastnil sa na ďalších dvoch pojednávaniach, a zároveň bol napriek výzve súdu pasívny v otázke avizovaného návrhu na zmenu účastníkov na strane žalobcu.

Vzhľadom na vyššie uvedené odvolací súd podľa ust. § 219 ods. 1 O.s.p. uznesenie súdu prvého stupňa potvrdil ako vecne správne.

Poučenie:

Proti uzneseniu odvolanie nie je prípustné.