KSKE 3 Co 376/2011 - iSpis

Späť Otvoriť na Salvii Stiahnuť

iSpis Judikatúra – KSKE 3 Co 376/2011

KS v Košiciach, dátum 30.08.2012, sp.zn. KSKE 3 Co 376/2011

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 3Co/376/2011 Identifikačné číslo súdneho spisu: 8110232704 Dátum vydania rozhodnutia: 31. 08. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Eva Feťková ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:8110232704.1

Uznesenie Krajský súd v Košiciach v právnej veci žalobcu N. W., R.. XX.XX.XXXX, D. T. Č.. X, J., zastúpeného JUDr. Renátou Smajdovou, advokátkou, Advokátskej kancelárie v Košiciach, Čajakova č. 1, proti žalovanému K. S., R.. XX.XX.XXXX, D. Q. Č.. XXX, zastúpenému JUDr. Ivanom Jurčišinom, advokátom, so sídlom v Košiciach - Barca, Vozárova č. 5, za účasti vedľajšieho účastníka na strane žalovaného : Generali Slovensko poisťovňa, a.s., Lamačská 3/A, Bratislava, IČO: 35 709 332, zastúpeného Pavlom Horovčákom, advokátom, so sídlom v Košiciach, Hroncova č. 3, v konaní o náhradu škody v sume 4.296,86 euro, o odvolaní žalobcu proti rozsudku Okresného súdu Košice - okolie č.k. 7C/68/2011-64 zo dňa 29.09.2011 takto

r o z h o d o l :

M e n í rozsudok vo výroku o trovách konania tak, že náhradu trov prvostupňového konania žalovanému a vedľajšiemu účastníkovi na strane žalovaného n e p r i z n á v a .

Náhradu trov odvolacieho konania žalovanému a vedľajšiemu účastníkovi na strane žalovaného n e p r i z n á v a.

o d ô v o d n e n i e :

Predmetom konania je uplatnený nárok žalobcu na náhradu škody spôsobenej žalovaným pri dopravnej nehode, ku ktorej došlo dňa 23.11.2007.

Súd prvého stupňa napadnutým rozsudkom žalobný návrh na zaplatenie na zaplatenie sumy 4.296,86 eur zamietol. Žalobcovi uložil povinnosť nahradiť žalovanému trovy konania na účet právneho zástupcu JUDr. Ivana Jurčišina v sume 760,67 eur a trovy konania vedľajšiemu účastníkovi na účet právneho zástupcu advokáta JUDr. Pavla Horovčáka v sume 497,61 eur, všetko do 15 dní od právoplatnosti rozsudku.

Pretože žalobca podal žalobu na náhradu škody na súd až dňa 22.11.2010, podal ju po uplynutí zákonom stanovenej premlčacej doby a preto po vznesení námietky premlčania zo strany žalovaného a vedľajšieho účastníka súd prvého stupňa žalobný návrh zamietol.

Výrok o trovách konania zdôvodnil ust. § 142 ods. 1 O.s.p. a priznal žalovanému trovy právneho zastúpenia za 4 úkony právnej služby po 151,05 eur a 4 x 7,41 eur režijný paušál + 20 % DPH, spolu v sume 760,61 eur; a trovy právneho zastúpenia vedľajšieho účastníka za 3 úkony právnej služby + 3 x režijný paušál (3 x 151,05 + 3 x 7,41 eur) . Aj keď žalobca v konaní žiadal, aby súd pri rozhodovaní o náhrade trov konania aplikoval ust. § 150 ods. 1 O.s.p., súd prvého stupňa dospel k záveru, že v sporovom konaní sa povinnosť nahradiť trovy konania spravuje zásadou úspechu vo veci. Len celkom výnimočne nemusí súd úspešnému účastníkovi náhradu trov konania priznať. Pri rozhodovaní o náhrade trov konania zohľadnil súd prvého stupňa skutočnosť, že v konaní neúspešný žalobca je

živnostníkom, vykonávajúcim prepravu osôb, v konaní úspešný žalobca je študentom vysokej školy. Žalovaný pred začatím pojednávania vo veci prostredníctvom právneho zástupcu namietal premlčanie nárokov žalobcu, teda vo veci nemuselo dôjsť k ďalším úkonom zvyšujúcim trovy konania tak žalovaného ako aj vedľajšieho účastníka. Skutočnosti, na ktoré poukazovala právna zástupkyňa žalobcu (žalobca utrpel vážne poškodenie zdravia, znášal bolestivé operácie a procedúry a nároky, ktoré sú uplatnené v žalobe, sú v príčinnej súvislosti s týmito okolnosťami) , nie sú podľa názoru súdu takými dôvodmi hodnými osobitného zreteľa, ktoré by umožňovali v konaní úspešnému žalovanému nepriznať náhradu trov konania. Preto súd prvého stupňa pre rozhodnutie o náhrade trov konania aplikoval ust. § 142 ods. 1 O.s.p. a nie ust. § 150 ods. 1 O.s.p..

Proti tomuto rozsudku, čo do výroku o trovách konania podal včas odvolanie žalobca. Navrhol zmeniť rozsudok vo výrokoch o trovách konania tak, že žiadnemu z účastníkov sa trovy konania nepriznávajú, eventuálne zrušiť rozsudok vo výroku o trovách konania a vec vrátiť súdu prvého stupňa na ďalšie konanie. V odvolaní žalobca namietal, že súd prvého stupňa neskúmal dôvody hodné osobitného zreteľa vo všetkých súvislostiach. Konkrétne súd prvého stupňa pri zohľadňovaní kritérií osobných, majetkových ako aj ďalších pomerov všetkých účastníkov konania, zohľadnenie dopadu rozhodnutia o trovách konania, ako na povinného tak aj oprávneného účastníka z titulu práva na náhradu trov konania sa obmedzil na konštatáciu, že žalobca je živnostníkom a žalovaný študentom vysokej školy. Z toho vyplýva, že uvedené kritérium vo vzťahu k vedľajšiemu účastníkovi nijako nevyhodnotil. Pritom obmedzenie sa na konštatovanie, že žalobca je živnostníkom a žalovaný študentom, nie je dôkazom o ich majetkových, sociálnych a osobných pomeroch. Skutočnosť, že niekto disponuje platným živnostenským oprávnením ešte neznamená, že jeho príjmy nie sú na úrovni blízkej sociálnej núdzi. Takejto osobe nemôže byť na ujmu, že sa pokúša svoju existenciu zabezpečiť vlastnými silami a nie zaradením sa do početnej skupiny poberateľov sociálnych a iných dávok. Rovnako samotná skutočnosť, že je niekto študentom, nijak objektívne nesvedčí o jeho majetkových pomeroch, pričom ak nemá vlastné príjmy, súd mal minimálne zisťovať jeho majetok a rozsah plnenia vyživovacej povinnosti osôb k tomu povinných voči žalovanému. Súd prvého stupňa rovnako opomenul zohľadniť práve závažné zdravotné problémy žalobcu pri dopravnej nehode zavinenej žalovaným, ktoré mu dlhodobo znemožnili vykonávanie zárobkovej činnosti a zároveň v dôsledku tejto dopravnej nehody došlo aj k zničeniu základného pracovného prostriedku žalobcu - motorového vozidla. Dôsledné zistenie a vyhodnotenie označených okolností súd prvého stupňa úplne pominul. Súd prvého stupňa sa pri zohľadňovaní ďalších kritérií - okolností podania návrhu na začatie konania a uplatňovanie práva účastníka, postojov účastníkov v konaní obmedzil na konštatovanie, že právny zástupca žalovaného pred začatím pojednávania namietal premlčanie nárokov žalobcu, teda vo veci nemuselo dôjsť k ďalším úkonom zvyšujúcim trovy konania tak žalovaného, ako aj vedľajšieho účastníka. K tomuto záveru súdu prvého stupňa žalobca v dôvodoch odvolania uviedol, že písomné podanie právneho zástupcu žalovaného (v ktorom je uvedená námietka premlčania) , bola žalobcovi zo strany súdu prvého stupňa doručená priamo na už začatom a prebiehajúcom pojednávaní dňa 07.07.2011, kde zároveň zástupca žalovaného v rámci svojho prednesu na pojednávaní vzniesol námietku premlčania. Po následnom vypočutí žalobcu a jeho stanovisku, že ďalšie návrhy na doplnenie dokazovania nemá, súd prvého stupňa odročil pojednávanie s tým, že vyzve príslušnú poisťovňu na vstup do konania ako vedľajšieho účastníka. Žalobca mal za to, že pri takomto priebehu konania, keď nič nebránilo súdu vo veci posúdiť dôvodnosť námietky premlčania a rozhodnúť už na prvom pojednávaní (písomné podanie zástupcu žalovaného so vznesenou námietkou premlčania má súd k dispozícii už pred pojednávaním) nie je namieste dávať na zodpovednosť žalobcu vznik ďalších úkonov v konaní, t.j. úkony na strane vedľajšieho účastníka a úkon druhého pojednávania vo veci. Pri zohľadnení osobitosti daného prípadu súd prvého stupňa opomenul vyhodnotiť, že žalobcom uplatňované nároky boli nárokmi na náhradu škody vrátane škody na zdraví, ktorá mu vznikla pri dopravnej nehode, ktorú zavinil žalovaný a jeho trestnoprávna zodpovednosť bola právoplatne ustálená, pričom žalobcom uplatnený nárok nebol nárokom neexistujúcim, či zaniknutým. Pretože ust. § 150 ods. 1 O.s.p. dáva súdu možnosť prihliadnuť pri rozhodovaní o náhrade trov súdneho konania na osobitosti jednotlivých prípadov a má slúžiť k odstráneniu neprimeranej tvrdosti, okresný súd túto možnosť prihliadnuť na osobitosti daného prípadu opomenul a nenaplnil ani účel citovaného ustanovenia, spočívajúci v odstránení neprimeranej tvrdosti rozhodovania o trovách konania, v danom prípade podľa pomeru úspechu.

Žalovaný vo vyjadrení sa k odvolaniu žalobcu navrhol rozsudok vo výroku o trovách konania vo vzťahu žalobcu a žalovaného potvrdiť. Uplatnil trovy odvolacieho konania za jeden úkon právnej služby - vyjadrenie sa k odvolaniu 151,05 eur + režijný paušál 7,41 eur + 20 % DPH, spolu 191,15 eur.

V dôvodoch vyjadrenia poukázal na to, že bolo povinnosťou žalobcu ešte pred vyhlásením rozsudku, ak mal záujem o oslobodenie od platenia súdnych poplatkov, preskúmateľne zdokumentovať a riadne odôvodniť súdu, že na jeho strane nie sú dôvody podľa § 150 ods. 1 O.s.p.. Nestačí len v záverečnej reči predniesť súdu požiadavku na oslobodenie od zaplatenia súdnych poplatkov, ale je potrebné ešte pred vyhlásením rozsudku uviesť dôvody, prečo žiada o oslobodenie od súdnych poplatkov a tieto súdu riadne doložiť a odôvodniť, čo žalobca ani jeho právna zástupkyňa do okamihu vyhlásenia rozsudku neurobila. Ak žalobca súdu nepreukázal pred vyhlásením rozsudku, že sú u neho dané dôvody hodné osobitného zreteľa na to, aby neplatil trovy konania, nemôže viniť súd, že pochybil a v tejto požiadavke, ktorá bola prednesená až v záverečnej reči, právnej zástupkyne žalobcu nevyhovel. Právna zástupkyňa žalobcu mala dostatok priestoru od pojednávania, ktoré sa konalo 07.07.2011 do pojednávania, ktoré sa konalo dňa 29.09.2011, aby predložila súdu dôkazy, ktoré by ho mohli viesť k úvahe, smerujúcej k oslobodeniu od platenia trov konania. Právna zástupkyňa žalobcu, ako osoba znalá práva, mala určite vedomosť o tom, že jednotlivé nároky uplatnené v žalobe o náhradu škody sú už v čase podania žaloby premlčané. Ak napriek tomu bola žaloba podaná, nie sú tu žiadne dôvody hodné osobitného zreteľa, pre ktoré by nemali byť priznané trovy konania žalovanému, ktorý sa musel v konaní brániť. Zároveň sa domáhal opravy mena právneho zástupcu žalovaného vo výrokovej časti rozsudku, kde namiesto JUDr. Ivan Jurčišin je napísané JUDr. Ivan Ilčišin.

Vedľajší účastník na strane žalovaného Generali Slovensko poisťovňa a.s., zastúpená advokátom JUDr. Pavlom Horovčákom vo vyjadrení sa k odvolaniu taktiež navrhol rozsudok vo výroku o náhrade trov konania v zmysle § 219 O.s.p. v celom rozsahu ako vecne správne potvrdiť. Uplatnil trovy odvolacieho konania za podané vyjadrenie k podanému odvolaniu v celkovej výške 38,11 eur (30,70 eur - polovičný úkon základnej sadzby tarifnej odmeny 30,70 eur + 7,41 eur režijný paušál. V dôvodoch vyjadrenia poukázal vedľajší účastník na to, že právo žalobcu bolo premlčané už pred samotným podaním žaloby na súd. Keď žalobca napriek tejto objektívnej skutočnosti podal žalobu na súd, musel si byť vedomý možných následkov svojho konania ako dominus litis. Nemožno prisudzovať žalovanému, ani vedľajšiemu účastníkovi na strane žalovaného za vinu, že v konaní namietali premlčanie uplatneného nároku. Rovnako nemožno podľa názoru vedľajšieho účastníka prisudzovať za vinu, alebo posudzovať postup súdu prvého stupňa, keď prvé pojednávanie vo veci odročil vzhľadom na aktuálnu situáciu, ktorá vznikla na prvom pojednávaní. Ak by súd prvého stupňa nevyhovel procesnému návrhu žalovaného, ak by vzhľadom na typ vznesenej námietky premlčania, nedal samotnému žalobcovi priestor na vyjadrenie, alebo predloženie dôkazov skutočností, ktoré by vyvrátili vznesenú námietku zo strany žalovaného, ako aj vedľajšieho účastníka na strane žalovaného, zaťažil by konanie vážnym procesným pochybením, pričom by bolo možné v prípadnom odvolacom konaní odôvodnenie namietať, že došlo k odňatiu práva toho, ktorého účastníka konania, či už žalobcu alebo žalovaného, prípadne obidvoch konať pred súdom.

Krajský súd ako súd odvolací (§ 10 ods. 1 O.s.p.) po zistení, že odvolanie podal žalobca v zákonnej lehote (§ 204 ods. 1 O.s.p.) preskúmal rozsudok súdu prvého stupňa vo výrokoch o trovách konania podľa § 212 ods. 1, 3 O.s.p. bez nariadenia odvolacieho pojednávania (§ 214 ods. 2 O.s.p.) a dospel k záveru, že odvolanie žalobcu je dôvodné.

Aj keď základnou zásadou, ktorá ovláda rozhodovanie o náhrade trov sporového konania, je zásada úspechu vo veci vyjadrená v § 142 O.s.p. v znení neskorších predpisov a ust. § 142 O.s.p. vyjadruje zásadu zodpovednosti za výsledok sporového konania a pokiaľ v konaní úspešný účastník vynaložil náklady potrebné k účelnému uplatneniu alebo bráneniu práva, potom je prisúdenie náhrady účelne vynaložených nákladov konania v sporovom konaní pravidlom, z ktorého však existujú výnimky a jednou z nich aj ust. § 150 O.s.p..

Predpokladom použitia § 150 ods. 1 O.s.p. je existencia dôvodov hodných osobitného zreteľa pre nepriznanie náhrady inak úspešnému účastníkovi a existencia výnimočnosti daného prípadu. Výnimočnosť môže spočívať v okolnostiach danej veci, ako aj v okolnostiach na strane účastníkov konania (v ich majetkových, sociálnych, osobných a ďalších pomeroch všetkých účastníkov konania, v okolnostiach, ktoré viedli k uplatneniu nároku v postoji k účastníkov v priebehu konania) . Dôvod hodný osobitného zreteľa môže byť daný aj charakterom procesnej situácie. Ust. § 150 ods. 1 O.s.p.

má teda slúžiť na odstránenie neprimeranej tvrdosti, teda inými slovami na dosiahnutie spravodlivosti pre účastníkov konania.

Námietka premlčania je inštitútom hmotného práva, ktorá je upravená v ust. § 100 ods. 1 Občianskeho zákonníka. Podľa tohto ustanovenia sa právo premlčí, ak sa nevykonalo v dobe, v tomto zákone ust. § 101 až § 110 Občianskeho zákonníka. Na premlčanie súd prihliadne len na námietku dlžníka. Ak sa dlžník premlčania dovolá, nemožno premlčané právo veriteľovi priznať. Tým však nedochádza k zániku práva, ale len k jeho oslabeniu, ako vyplýva z citovaného zákonného ustanovenia. Aj keď zistenie, že účastník mal v konaní úspech v dôsledku uplatnenia námietky premlčania, nie je dôvodom, aby súd bez ďalšieho nepriznal úspešnému účastníkovi náhradu trov konania, to neznamená, že súd nemusí prihliadať na všetky okolnosti významné pre posúdenie náhrady trov konania z hľadiska ust. § 150 ods. 1 O.s.p.. Súd prvého stupňa síce skúmal možnosť aplikácie ust. § 150 ods. 1 O.s.p., avšak pri rozhodovaní o náhrade trov konania zohľadnil len skutočnosť, že v konaní neúspešný žalobca je živnostníkom vykonávajúcim prepravu osôb a v konaní úspešný žalobca (správne žalovaný) je študentom vysokej školy. Skutočností, na ktoré poukazovala právna zástupkyňa žalobcu (žalobca utrpel vážne poškodenie zdravia, znášal bolestivé operácie a procedúry a nároky, ktoré sú uplatnené v žalobe, sú v príčinnej súvislosti s týmito okolnosťami) , nie sú podľa názoru súdu prvého stupňa takými dôvodmi hodnými osobitného zreteľa, ktoré by umožňovali v konaní úspešnému žalovanému náhradu trov konania nepriznať.

Odvolací súd odlišne od posúdenia aplikácie ust. § 150 ods. 1 O.s.p. súdom prvého stupňa dospel k záveru, že pokiaľ žalovaný bol právoplatne uznaný vinným z prečinu ublíženia na zdraví podľa § 158 Trestného zákona (rozsudok Okresného súdu Košice I č.k. 2T/25/08-145 zo dňa 01.08.2008) , pričom pri dopravnej nehode utrpel žalobca aj podvrtnutie krčnej chrbtice a pomliaždenie pravého kolena s dobou liečenia do 42 dní a predmetom konania je uplatnený nárok práve z titulu bolestného, hotových výdavkov spojených s liečbou a škody na motorovom vozidle žalobcu, ani okolnosť, že žalobca uplatnil náhradu škody po uplynutí dvojročnej subjektívnej premlčacej doby, nemohla viesť k záveru, že pre rozhodnutie vo veci nie je možné aplikovať ust. § 150 ods. 1 O.s.p., lebo len samotná skutočnosť, že škoda bola spôsobená žalobcovi pri dopravnej nehode, ktorú zavinil žalovaný a predmetom konania je škoda na zdraví a škoda na majetku (na nákladnom motorovom vozidle žalobcu) , ktorá vznikal v súvislosti s protiprávnym konaním žalovaného je dôvodom pre aplikáciu ust. § 150 ods. 1 O.s.p. pre rozhodnutie o náhrade trov konania.

Odvolací súd preto v súlade s ust. § 220 O.s.p. zmenil rozsudok vo výroku o trovách konania tak, že náhradu trov prvostupňového konania žalovanému a vedľajšiemu účastníkovi na strane žalovaného nepriznáva.

Aj pre rozhodnutie o trovách odvolacieho konania aplikoval odvolací súd ust. § 150 ods. 1 O.s.p. v spojení s § 224 ods. 1 O.s.p. tak, že náhradu trov odvolacieho konania žalovanému a vedľajšiemu účastníkovi na strane žalovaného nepriznal.

Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.