KSKE 3 Co 389/2011 - iSpis

Späť Otvoriť na Salvii Stiahnuť

iSpis Judikatúra – KSKE 3 Co 389/2011

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 3Co/389/2011 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7110221492 Dátum vydania rozhodnutia: 30. 03. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Jarmila Sopková Maximová ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7110221492.1

Uznesenie Krajský súd v Košiciach v právnej veci žalobcu Bytového podniku mesta Košice, s.r.o. so sídlom v Košiciach, Južné nábrežie 13, proti žalovaným: v 1. rade P. T., v 2. rade C. T., C. X. P. W., V. XX, žalovaná v 2. rade zastúpená žalovaným v 1. rade, v konaní o zaplatenie 358,38 eur, o odvolaní žalovaného v 1. rade proti uzneseniu Okresného súdu Košice I z 22. septembra 2011, č.k. 25C/250/2010-39 takto

r o z h o d o l :

P o t v r d z u j e uznesenie.

o d ô v o d n e n i e :

Predmetom konania je nárok žalobcu proti žalovaným na zaplatenie 358,38 eur s príslušenstvom titulom nedoplatku z vyúčtovania služieb poskytovaných s nájmom bytu.

Okresný súd Košice I (ďalej len súd prvého stupňa ) uznesením z 22. septembra 2011, č.k. 25C/250/2010-39 priznal znalcovi z oboru energetika, odvetvie vykurovanie a vykurovacie zariadenia Doc. Ing. Jurajovi Kalašovi, CSc. znalečné v sume 56,44 eur. Zároveň upravil učtáreň tamojšieho súdu, aby v lehote 3 dní od právoplatnosti uznesenia poukázala znalcovi na jeho účet priznané znalečné preddavkovo z finančných prostriedkov štátu s tým, že o náhrade týchto trov štátu bude rozhodnuté v konečnom rozhodnutí vo veci samej.

Na zdôvodnenie svojho rozhodnutia súd prvého stupňa uviedol, že uznesením z 10. novembra 2008, č.k. 25C/134/2007-68 bolo nariadené znalecké dokazovanie znalcom z odboru energetika, vykurovanie a vykurovacie zariadenia, pričom ustanovený znalec Doc. Ing. Juraj Kalaš, CSc. predložil 09. marca 2009 súdu prvého stupňa vypracovaný znalecký posudok č. 3/2009, spolu s vyúčtovaním odmeny vo výške 330,90 eur. Odmena za tento znalecký posudok bola znalcovi priznaná uznesením tamojšieho súdu z 12.05.2009, č.k. 25C/134/2007-93. Vzhľadom na námietky žalovaného voči záverom znaleckého posudku doplnil znalec znalecký posudok na pojednávaní 07. júla 2011 ústnou výpoveďou. Za účasť na pojednávaní si znalec v písomnom podaní 02. augusta 2011 uplatnil znalečné vo výške 56,44 eur, t.j. za prípravu na pojednávanie v rozsahu 2 hodín a´13,28 eur, za účasť na pojednávaní v rozsahu 2 hodín a ´13,28 eur a náhradu za stratu času za 1 hodinu 3,32 eur. Súd prvého stupňa poukázal na ust. § 139 ods. 2 O.s.p., ako aj na ust. § 3 ods. 1, 2 a § 17 ods. 1 vyhlášky č. 491/2004 Z.z. o odmenách, náhradách výdavkov a náhradách za stratu času pre znalcov, tlmočníkov a prekladateľov, v zmysle ktorých hodinová odmena za jednu aj začatú hodinu výkonu znaleckej činnosti je 13,28 eur, ak nie je ďalej ustanovené inak. Súd preskúmal predložené vyúčtovanie a zistil, že je v súlade s citovanou vyhláškou, preto znalcovi priznal odmenu v rozsahu 4 hodín a 13,28 eur, spolu vo výške 53,12 eur. Za čas strávený cestou na pojednávanie, ktoré nie je miestom výkonu jeho znaleckej činnosti, priznal znalcovi aj náhradu za stratu času v rozsahu jednej hodiny v sume 3,32 eur.

Proti tomuto uzneseniu podal odvolanie žalovaný v 1. rade, ktorý navrhol, aby odvolací súd uznesenie súdu prvého stupňa zrušil.

Na zdôvodnenie svojho odvolania žalovaný v 1. rade uviedol, že súd prvého stupňa rozhodol v rozpore s ust. § 132 O.s.p.. V právnom poriadku Slovenskej republiky je ustanovené, že každý občan má právo žiadať orgán verejnej moci, aby nikdy nekonal v rozpore s dobrými mravmi. Poukázal ďalej na ust. § 147 ods. 1 O.s.p. a § 127 ods. 1 O.s.p.. Žalovaný v 1. rade uviedol, že znalec má byť v konaní zásadne vyslúchnutý ústne. Keďže súd sa uspokojil s písomným posudkom znalca, v ktorom bol zistený rozporný údaj úhrady za plnenie poskytované s užívaním bytu so skutočnosťou, tak musí znalcovi uložiť, aby podal vysvetlenie a odstránil jeho nedostatky, prípadne aby vypracoval nový posudok (§ 132 O.s.p.) . Vychádzajúc z takéhoto nesprávneho rozhodnutia žalovaný v 1. rade pre posúdenie tejto veci využíva možnosť podať proti rozhodnutiu riadny opravný prostriedok hodný osobitného zreteľa - nebyť rozporu v znaleckom posudku, nebolo by vzniklo zbytočné rozhodnutie.

Ku odvolaniu žalovaného v 1. rade sa ostatní účastníci, ani znalec nevyjadrili.

Krajský súd ako súd odvolací (§ 10 ods. 1) po zistení, že odvolanie podal žalovaný v 1. rade v zákonnej lehote (§ 204 ods. 1 O.s.p.) , preskúmal uznesenie podľa § 212 ods. 1, 3 O.s.p., ako aj konanie, ktoré mu predchádzalo, a to bez nariadenia odvolacieho pojednávania (§ 214 ods. 2 O.s.p.) .

Po preskúmaní uznesenia odvolací súd dospel k záveru, že súd prvého stupňa vo veci správne zistil skutkový stav a aj správne a zákonne rozhodol. Správne, výstižné a presvedčivé sú aj dôvody tohto uznesenia, na ktoré odvolací súd v podrobnostiach poukazuje a s týmito sa stotožňuje (§ 219 ods. 2 O.s.p.) .

Vzhľadom na odvolacie námietky žalovaného v 1. rade odvolací súd dodáva:

V zmysle ust. § 127 ods. 1 O.s.p., ak závisí rozhodnutie od posúdenia skutočností, na ktoré treba odborné znalosti, ustanoví súd po vypočutí účastníkov znalca. Súd znalca vyslúchne; znalcovi môže tiež uložiť, aby posudok vypracoval písomne.

Z citovaného zákonného ustanovenia vyplýva, že je na uvážení a rozhodnutí súdu, či znalecké dokazovanie bude vykonané formou výsluchu znalca, alebo či znalcovi uloží, aby posudok vypracoval písomne. V danom prípade znalec na základe rozhodnutia súdu vypracoval znalecký posudok písomne. Ak sa v priebehu konania vyskytne aj potreba vypočuť znalca na pojednávaní, súd vždy takto postupovať môže, pretože mu to Občiansky súdny poriadok umožňuje. Preto v danom prípade súd postupoval v súlade s príslušnými ustanoveniami Občianskeho súdneho poriadku, keď znalca po podaní písomného znaleckého posudku, vzhľadom na námietky účastníkov ku znaleckému posudku, vypočul aj ústne na pojednávaní. Za takýto úkon znalcovi patrí v súlade s vyhláškou č. 491/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov odmena, ktorú súd prvého stupňa v danom prípade stanovil správne a zákonne.

Vzhľadom na vyššie uvedené skutočnosti, s poukázaním na citované zákonné ustanovenia, odvolací súd uznesenie súdu prvého stupňa potvrdil ako vecne správne v súlade s ust. § 219 ods. 1 O.s.p..

Poučenie:

Proti uzneseniu odvolanie nie je prípustné.