KSKE 3 Co 392/2011 - iSpis

Späť Otvoriť na Salvii Stiahnuť

iSpis Judikatúra – KSKE 3 Co 392/2011

KS v Košiciach, dátum 21.02.2012, sp.zn. KSKE 3 Co 392/2011

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 3Co/392/2011 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7511214632 Dátum vydania rozhodnutia: 22. 02. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Jarmila Sopková Maximová ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7511214632.2

Uznesenie Krajský súd v Košiciach v právnej veci žalobcu J.. V. B., bývajúceho v V. J. na ul. B. Č.. XXX/XX, proti žalovaným: v 1.rade G. &. E., P..B.. so sídlom v A. N. S. N.Í. XX, IČO: XX XXX XXX, v 2.rade A. &. B. R., R. X, C. V. E., C. V., H., V., T.. Č.. E. XXXXX, adresa na doručovanie na území SR: J.. Ľ. Š., K. XXXX/ XX, A. T., obom právne zastúpeným Advokátskou kanceláriou P. R., B..T..Y.. so sídlom v A. N. L.. Q. X, IČO: XX XXX XXX, o návrhu na nariadenie predbežného opatrenia, o odvolaní žalovaných v 1. a v 2. rade proti uzneseniu Okresného súdu Košice-okolie zo 14. októbra 2011, č.k. 8C 210/2011-91, v spojení s opravným uznesením zo 14. novembra 2011, č.k. 8C 210/2011-100 takto

r o z h o d o l :

Pripúšťa späťvzatie návrhu na vydanie predbežného opatrenia, zrušuje uznesenie súdu prvého stupňa a konanie z a s t a v u j e.

Žiadny z účastníkov n e m á p r á v o na náhradu trov konania.

o d ô v o d n e n i e :

Okresný súd Košice - okolie (ďalej len súd prvého stupňa ) uznesením zo 14. októbra 2011, č.k. 8C/210/2011-91 v spojení s opravným uznesením zo 14. novembra 2011, č.k. 8C/210/2011-100 vyhovel návrhu žalobcu na vydanie predbežného opatrenia tak, že zakázal žalovaným v 1. a v 2. rade ako záložným veriteľom, scudziť, prípadne uspokojiť svoje pohľadávky predajom nehnuteľností zapísaných na LV Č.. XXXX, kat. úz. V. J., č. parc. E. XXX, E. XXX/X P. E. XXX/X alebo ich časti zabezpečené záložnými zmluvami zo 6. júna 2011, z ktorých vklad záložného práva bol povolený pod číslom M. XXXX/XX, M. XXXX/XX a M. XXXX/XX P. M. XXXX/XX, podľa vlastného uváženia alebo inak s nimi nakladať do doby právoplatného rozhodnutia vo veci samej o určení platnosti, resp. neplatnosti dražieb uskutočnených 20. septembra 2011 na základe oznámenia dražobníka X. K. F., B..T..Y.. D.. XX/XXXX P. D.. XX/XXXX. Žalobcovi zároveň uložil povinnosť podať žalobu vo veci samej v lehote 30 dní od právoplatnosti uznesenia.

Podaním z 10. februára 2012, doručeným súdu prvého stupňa v ten istý deň, žalobca súdu oznámil, že svoj návrh na vydanie predbežného opatrenia berie v celom rozsahu späť a konanie navrhuje zastaviť. Náhradu trov konania žalobca neuplatnil.

Žalovaní v 1. a 2. rade prejavili súhlas so späťvzatím návrhu písomným podaním, doručeným súdu prvého stupňa 10. februára 2012. Náhradu trov konania žalovaní takisto neuplatnili.

Podľa ustanovenia § 208 O.s.p., ak je návrh na začatie konania vzatý späť, keď už rozhodol súd prvého stupňa, ale jeho rozhodnutie nie je dosiaľ právoplatné, odvolací súd rozhodne o pripustení späťvzatia. Súd späťvzatie nepripustí, ak druhý účastník s tým nesúhlasí. Ak späťvzatie pripustí, odvolací súd zruší rozhodnutie súdu prvého stupňa a konanie zastaví.

Nakoľko žalovaní neoznámili súdu, že by mali vážne dôvody k nesúhlasu so späťvzatím návrhu na vydanie predbežného opatrenia, postupoval odvolací súd podľa citovaného ustanovenia, teda pripustil späťvzatie návrhu, zrušil uznesenie súdu prvého stupňa a konanie zastavil.

Podľa § 146 ods. 1, pís. c/ O.s.p. za použitia § 224 ods. 1 O.s.p. žiadny z účastníkov nemá právo na náhradu trov konania. Účastníci si náhradu trov konania ani neuplatnili.

Poučenie:

Proti uzneseniu odvolanie nie je prípustné.