KSKE 3 Co 393/2011 - iSpis

Späť Otvoriť na Salvii Stiahnuť

iSpis Judikatúra – KSKE 3 Co 393/2011

KS v Košiciach, dátum 12.01.2012, sp.zn. KSKE 3 Co 393/2011

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 3Co/393/2011 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7211207124 Dátum vydania rozhodnutia: 13. 01. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Eva Feťková ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7211207124.1

Uznesenie Krajský súd v Košiciach v právnej veci navrhovateľky F. U., Z.. XX.XX.XXXX, B. V. Ko, A. X, proti odporkyni F.. T. X., Z.. XX.XX.XXXX, B. V. Ko, X. XX, v konaní o zaplatenie 3.319,40 eur s príslušenstvom, o odvolaní navrhovateľky proti rozsudku Okresného súdu Košice II č.k. 17C/42/2011-30 zo dňa 12.09.2011 takto

r o z h o d o l :

M e n í rozsudok v jeho napadnutej časti, t.j. vo výroku o povolení splátok úrokov z omeškania tak, že odporkyňa je povinná zaplatiť navrhovateľke 3,5 % dohodnutý mesačný úrok zo sumy 3.319,40 eur od 05.12.2010 do zaplatenia a 9 % ročný úrok z omeškania zo sumy 3.319,40 eur od 06.01.2011 do zaplatenia v splátkach po 100,- eur mesačne splatných vždy k 20. dňu bežného kalendárneho mesiaca počnúc mesiacom marec 2012 pod hrozbou straty výhody splátok.

Náhradu trov odvolacieho konania účastníkom n e p r i z n á v a.

o d ô v o d n e n i e :

Súd prvého stupňa napadnutým rozsudkom uložil odporkyni povinnosť zaplatiť navrhovateľke 2.319,40 eur , a to do 15 dní od právoplatnosti rozsudku. Odporkyni uložil povinnosť zaplatiť navrhovateľke 3,5 % dohodnutý mesačný úrok zo sumy 3.319,40 eura od 05.12.2010 do zaplatenia a 9 % ročný úrok z omeškania zo sumy 3.319,40 eura od 06.01.2011 do zaplatenia, a to všetko v pravidelných mesačných splátkach po 10,- eur mesačne splatných vždy k 20. dňu bežného kalendárneho mesiaca pod hrozbou straty výhody splátok. Navrhovateľke náhradu trov konania nepriznal.

Rozhodnutie odôvodnil tým, že odporkyňa zákonným spôsobom na pojednávaní dňa 12.09.2011 uznala žalovanú pohľadávku a preto rozhodol vo veci rozsudkom na základe uznania nároku a podľa § 157 ods. 3 O.s.p. v odôvodnení rozsudku podľa § 153a ods. 1 O.s.p. uviedol iba predmet konania a ustanovenie zákona, podľa ktorého rozhodol, a to § 657 a § 658 Občianskeho zákonníka. Odporkyňa uznala pohľadávku v celom rozsahu aj pokiaľ ide o zmluvné úroky a úroky z omeškania a žiadala, aby jej bolo umožnené úroky z omeškania splniť v mesačných splátkach. Súd prvého stupňa v súlade s ust. § 160 ods. 1 O.s.p. povolil zaplatiť navrhovateľke dohodnutý mesačný úrok ako aj ročný úrok z omeškania v mesačných splátkach po 10,- eur, a to v súlade s ust. § 160 ods. 1 O.s.p..

Proti tomuto rozsudku čo do výroku o povolení splátok úrokov z omeškania podala včas odvolanie navrhovateľka. Navrhla zmeniť rozsudok súdu prvého stupňa vo výroku o zročnosti úrokov z omeškania tak, že odporkyňa je povinná zaplatiť navrhovateľke 3,5 % dohodnutý mesačný úrok zo sumy 3.319,40 eur od 05.12.2010 do zaplatenia a 9 % ročný úrok z omeškania zo sumy 3.319,40 eur od 06.01.2011 do zaplatenia, všetko v pravidelných mesačných splátkach po 100,- eur mesačne splatných vždy k 20. dňu bežného kalendárneho mesiaca pod hrozbou straty výhody splátok.

V dôvodoch odvolania poukázala na to, že povolenie splatiť úroky z omeškania v mesačných splátkach 10,- eur má za následok, že odporkyňa splatí úroky z omeškania za 12 rokov, čo je veľmi dlhá doba. Poukázala na skutočnosť, že po smrtí svojej matky už nemá iného rodiča, keďže otec jej zomrel, keď bola ešte maloletá. Nemá ani staršieho súrodenca, ktorý by jej mohol pomôcť, pretože študuje diaľkovo, nemá nárok ani na sirotský dôchodok, a to ani po mame, ani po otcovi. Preto aj s poukazom na jej sociálnu situáciu navrhla, aby odvolací súd zmenil rozsudok v jeho napadnutej časti a zvýšil splátky úrokov na sumu 100,- eur mesačne.

Krajský súd preskúmal rozsudok v napadnutej časti v súlade s ustanovení § 212 ods. 1, 3 O.s.p. bez nariadenia odvolacieho pojednávania (§ 214 ods. 2 O.s.p.) a dospel k záveru, že odvolanie navrhovateľky je dôvodné.

V súlade s ust. § 160 ods. 1 O.s.p. ak súd uložil v rozsudku povinnosť, je potrebné ju splniť do 3 dní od právoplatnosti rozsudku; súd môže určiť lehotu dlhšiu alebo určiť, že peňažné plnenie sa môže vykonať v splátkach, ktorých výšku a podmienky zročnosti určí. Pri súdom prvého stupňa povolených mesačných splátkach (10,- eur) by dĺžka splatenia úrokov z omeškania predstavovala 12 rokov.

Odvolací súd preto v súlade s ust. § 220 O.s.p. zmenil rozsudok súdu prvého stupňa v jeho napadnutej časti, t.j. vo výroku o povolení splátok úrokov z omeškania tak, že odporkyni uložil povinnosť zaplatiť 3,5 % dohodnutý mesačný úrok zo sumy 3.319,40 eur od 06.01.2011 do zaplatenia a 9 % ročný úrok z omeškania zo sumy 3.319,40 eur od 05.12.2010 do zaplatenia v splátkach po 100,- eur mesačne splatných vždy k 20. dňu bežného kalendárneho mesiaca počnúc mesiacom marec 2012 pod hrozbou straty výhody splátok.

Náhrada trov odvolacieho konania účastníkom nebola priznaná, lebo navrhovateľka trovy odvolacieho konania neuplatnila.

Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.