KSKE 3 Co 395/2011 - iSpis

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 3Co/395/2011 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7209208595 Dátum vydania rozhodnutia: 30. 03. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Jarmila Sopková Maximová ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7209208595.1

Uznesenie Krajský súd v Košiciach v právnej veci navrhovateľky H. R., B. R., Y.. XX.XX.XXXX, E. G. R., N. X, právne zastúpenej JUDr. Viktorom Križiakom, advokátom Advokátskej kancelárie so sídlom v Košiciach, Moyzesova 46, proti odporcovi E. R., Y.. XX.XX.XXXX, E. G. R.Q., C. X, právne zastúpenému JUDr. Katarínou Habiňákovou, advokátkou Advokátskej kancelárie so sídlom v Košiciach, Štúrova 20, v konaní o vyporiadanie BSM, o odvolaní navrhovateľky proti uzneseniu Okresného súdu Košice II z 25. októbra 2011, č.k. 22C/77/2009-301 takto

r o z h o d o l :

P o t v r d z u j e uznesenie.

Náhradu trov odvolacieho konania účastníkom n e p r i z n á v a.

o d ô v o d n e n i e :

Okresný súd Košice II (ďalej len súd prvého stupňa ) uznesením z 25. októbra 2011, č.k. 22C/77/2009-301 zastavil konanie, ktorým sa navrhovateľka domáhala vyporiadania bezpodielového spoluvlastníctva manželov,

Pokiaľ ide o trovy konania a trovy štátu, súd prvého stupňa rozhodol, že o týchto rozhodne po právoplatnosti uznesenia samostatným uznesením.

Na zdôvodnenie svojho rozhodnutia súd prvého stupňa uviedol, že navrhovateľka sa domáhala vyporiadania BSM, zrušeného rozsudkom Okresného súdu Košice II z 23. novembra 2006, č.k. 31C/166/2006-21, ktorý nadobudol právoplatnosť a vykonateľnosť 20. januára 2007. Účastníci počas trvania manželstva do zániku BSM (rozhodnutím súdu) nadobudli majetok, ktorý bol vyporiadaný uznesením o schválení súdneho zmieru v konaní sp.zn. 22C/82/2007, pričom uznesenie nadobudlo právoplatnosť a vykonateľnosť 27. marca 2008. Schváleným súdnym zmierom bol vyporiadaný majetok nehnuteľný a v prevyšujúcej časti týkajúcej sa hnuteľného majetku navrhovateľka zobrala svoj návrh späť, v dôsledku čoho súd konanie zastavil podľa § 96 ods. 1 O.s.p. (hnuteľný majetok si účastníci konania vyporiadali na základe vzájomnej dohody) .

V tomto konaní sa navrhovateľka opätovne domáha vyporiadania hnuteľných vecí, a to aj tých, ktoré boli predmetom konania 22C/82/2007, označené v tomto konaní pod položkami 37 až 39 žalobného návrhu.

Súd prvého stupňa poukázal rozsudok Najvyššieho súdu ČR, sp.zn. 22Cdo/1112/2006, v zmysle ktorého účastníci si nemusia zvoliť len jediný spôsob vyporiadania BSM, ale môžu rôzne spôsoby kumulovať, na časť majetku uzatvoria dohodu, časť urobia predmetom konania a časť bude vyporiadaný podľa zákonnej domnienky. Prvostupňový súd mal za to, že uzatváraným súdnym zmierom je vyporiadavaný

celý majetok BSM, a to časť súdnym rozhodnutím a časť na základe dohody, a to všetko v zmysle zásad ustanovených v § 150 O.s.p.. V súlade s ust. § 99 ods. 3 O.s.p. má schválený súdny zmier účinky právoplatného rozsudku a súd podľa ust. § 159 ods. 3 O.s.p., len čo sa o veci právoplatne rozhodne, nemôže ju prejednávať znova. Navrhovateľka, keď zistila, že súdnym zmierom a dohodou sa nevyporiadal všetok hnuteľný majetok, mala v súlade s ust. § 99 ods. 3 O.s.p. v lehote do 3 rokov od právoplatnosti uznesenia o schválenom súdnom zmieri, požiadať o jeho zrušenie. Navrhovateľka však zo subjektívnych dôvodov nechcela napadnúť uznesenie o schválenom súdnom zmieri v záujme toho, aby konanie nebolo zdĺhavé. Keďže navrhovateľka nenapadla súdny zmier, hoci jej to umožňuje právny predpis, súd má za to, že schváleným súdnym zmierom bolo rozhodnuté o celom predmete konania, ktorý navrhovateľka svojím konaním učinila a súdu v ďalšom konaní a rozhodovaní bráni prekážka právoplatne rozhodnutej veci. Preto súd s poukazom na ust. § 103 a § 104 ods. 1 O.s.p. konanie zastavil. O trovách účastníkov a trovách štátu súd podľa ust. § 151 ods. 3 O.s.p. rozhodne samostatným uznesením po právoplatnosti tohto uznesenia.

Proti tomuto uzneseniu podala odvolanie navrhovateľka, ktorá navrhla, aby odvolací súd uznesenie súdu prvého stupňa v celom rozsahu zrušil. Uplatňuje odvolacie dôvody podľa § 205 ods. 2 písm. a/, f/ O.s.p..

Na zdôvodnenie svojho odvolania uviedla, že jej bola súdom odňatá možnosť konať pred súdom a uplatniť si procesné práva a v neposlednom rade rozhodnutie súdu prvého stupňa vychádza z nesprávneho právneho posúdenia veci. Poukazuje v odvolaní na to, že v zákonnej lehote, teda do 3 rokov od zániku BSM, podala dňa 04.05.2009 pod sp.zn. 22C/77/2009 návrh na dodatočné vyporiadanie majetku BSM, ktorý nebol vyporiadaný v konaní pod sp.zn. 22C/82/2007. Predmetom súdneho zmieru v tomto konaní bol nehnuteľný majetok a časť hnuteľného majetku bola vyporiadaná dohodou. Je však nutné zdôrazniť, že nebol vyporiadaný celý majetok v BSM. Predmetom konania, vedeného pod sp.zn. 22C/77/2009, ktoré bolo napádaným uznesením zastavené, je zvyšný nevyporiadaný majetok BSM, ktorý nebol predmetom dohody, ani súdneho zmieru. Je pravdou, že v konaní pod sp.zn. 22C/82/2007 navrhovateľka v prevyšujúcej časti, týkajúcej sa hnuteľného majetku, zobrala svoj návrh späť, ale to neznamená, že by v zákonnej lehote 3 rokov od zániku BSM, nemohla podať nový žalobný návrh, ktorým by žiadala vyporiadať zvyšný nevyporiadaný majetok v BSM, ktorý bol pôvodne evidovaný pod položkou 37 až 39, prípadne ešte iný novoobjavený majetok patriaci do BSM. Preto v tomto prípade nie je dôvod na zastavenie konania pre prekážku už právoplatne rozhodnutej veci.

Odporca sa k odvolaniu navrhovateľky písomne nevyjadril.

Krajský súd ako súd odvolací (§ 10 ods. 1 O.s.p.) po zistení, že odvolanie podala navrhovateľka v zákonnej lehote (§ 204 ods. 1 O.s.p.) , preskúmal uznesenie podľa § 212 ods. 1 až 3 O.s.p., ako aj konanie, ktoré mu predchádzalo, a to bez nariadenia odvolacieho pojednávania (§ 214 ods. 2 O.s.p.) .

Po preskúmaní uznesenia odvolací súd dospel k záveru, že súd prvého stupňa vo veci správne a zákonne rozhodol. Správne, výstižné a presvedčivé sú aj dôvody tohto uznesenia, na ktoré odvolací súd v podrobnostiach poukazuje a s týmito sa stotožňuje (§ 219 ods. 2 O.s.p.) .

Vzhľadom na odvolacie námietky navrhovateľky odvolací súd ešte dodáva.

Ak zanikne bezpodielové spoluvlastníctvo manželov, jeho vyporiadanie sa vykoná podľa zásad uvedených v § 150 Občianskeho zákonníka (ďalej len OZ ) .

Podľa § 149 OZ existujú tri spôsoby vyporiadania, a to dohodou, súdnym rozhodnutím a uplynutím doby. Zákon preferuje dohodu, pre ktorú, pokiaľ jej predmetom nie sú nehnuteľnosti, nie je stanovená žiadna forma. Dohoda môže byť uzatvorená písomne, ústne i mlčky, resp. konkludentným činom. Svojou povahou je však právnym úkonom, a preto sa na ňu vzťahujú ust. §§ 34 až 58 OZ. Pre platnosť dohody je tiež nevyhnutné, aby sa týkala všetkého majetku, tvoriaceho bezpodielové spoluvlastníctvo (pozri rozsudok Najvyššieho súdu SR sp.zn. 2Cdo/83/98, ZSP 12/1999) . Dohoda iba o časti bezpodielového

spoluvlastníctva by následne pri súdnom vyporiadaní znemožnila komplexne usporiadať majetkové vzťahy medzi manželmi so zreteľom ku všetkým hľadiskám obsiahnutým v týchto zásadách. Takémuto výkladu nebráni ani § 149 ods. 4 OZ, podľa ktorého, ak v lehote 3 rokov od zániku bezpodielového spoluvlastníctva manželov nedošlo k jeho vyporiadaniu dohodou, alebo ak v nej nebol podaný návrh na vyporiadanie rozhodnutím súdu, platí nevyvrátiteľná domnienka, spočívajúca v tom, že hnuteľné veci si manželia vyporiadali podľa stavu, v akom každý z nich túto vec užíval pre potrebu svoju, svojej rodiny a domácnosti výlučne ako vlastník a ostatné hnuteľné veci, ktoré výlučne neužíval žiadny zo spoluvlastníkov a všetky nehnuteľné veci sú v podielovom spoluvlastníctve, pričom podiely oboch sú rovnaké. To isté platí primerane aj o ostatných spoločných majetkových právach.

Pokiaľ ide o prípustnosť čiastočného vyporiadania spoločného majetku po zániku manželstva, je pravdou, že súdna prax v Českej republike sa vyvíjala pomerne odlišným spôsobom, ako na Slovensku, ale podľa relevantnej judikatúry Najvyššieho súdu Slovenskej republiky, čiastočné vyporiadanie spoločného majetku dohodou nie je správne a prípustné.

Odvolací súd vzhľadom na vyššie uvedené skutočnosti, s poukázaním na citované zákonné ustanovenia, uznesenie súdu prvého stupňa v súlade s ustanovením § 219 ods. 1 O.s.p. potvrdil, pretože v konečnom dôsledku bolo vecne správne. Odvolací súd zastáva názor, že v konaní o vyporiadanie BSM vedenom na tamojšom súde pod sp.zn. 22C/82/2007, v ktorom bol schválený súdny zmier, mal byť vyporiadaný všetok majetok účastníkov, ktorý patril do bezpodielového spoluvlastníctva manželov po zániku BSM. Ak sa tak nestalo, súdny zmier bol schválený v rozpore so zákonom, preto účastníci mali možnosť podať návrh na jeho zrušenie v lehote troch rokov. Ak tak neurobili, dnes bráni konaniu o vyporiadanie BSM prekážka rozhodnutej veci v súlade s ust. § 159 ods. 3 O.s.p..

O trovách odvolacieho konania bolo rozhodnuté v súlade s ust. § 142 ods. 1 v spojení s ust. § 224 ods. 1 O.s.p., t.j. podľa zásady úspechu. Navrhovateľka v odvolacom konaní nemala úspech, úspešný odporca však trovy odvolacieho konania neuplatnil.

Poučenie:

Proti uzneseniu odvolanie nie je prípustné.