KSKE 3 Co 409/2011 - iSpis

Späť Otvoriť na Salvii Stiahnuť

iSpis Judikatúra – KSKE 3 Co 409/2011

KS v Košiciach, dátum 31.10.2012, sp.zn. KSKE 3 Co 409/2011

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 3Co/409/2011 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7209219528 Dátum vydania rozhodnutia: 31. 10. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Ladislav Duditš ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7209219528.1

Uznesenie Krajský súd v Košiciach v právnej veci navrhovateľa V. J., P.. XX.XX.XXXX, Y. J. U., S. XX, zastúpeného JUDr. Martinou Gombosovou, advokátkou so sídlom v Košiciach, Moldavská cesta 6, proti odporkyni G. J.Í., P.. XX.XX.XXXX, Y. J. U., S. XX, v konaní o vypratanie bezpodielového spoluvlastníctva, o odvolaní odporkyne proti rozsudku Okresného súdu Košice II z 28.09.2011 č.k. 15C/44/2009-126 takto

r o z h o d o l :

V r a c i a vec súdu prvého stupňa na doplnenie rozsudku.

o d ô v o d n e n i e :

Okresný súd Košice II (ďalej iba súd prvého stupňa) napadnutým rozsudkom určil, že z vecí patriacich do BSM účastníkov pripadá do výlučného vlastníctva odporkyne nehnuteľnosť - Y. Č.. XX P. H. P. X. E. P. S. S. Č.. XX J. U., V. P. O. Č.. XXXXX, U..Ú.. G., A. U. - P. G., A. U. M., H. E. J. L. XX.XXX.- T.. Odporkyni uložil povinnosť zaplatiť navrhovateľovi sumu 29.200.- eur, v lehote do 31.03.2012. Účastníkom konania uložil povinnosť zaplatiť spoločne a nerozdielne súdny poplatok za konanie o vyporiadanie BSM na účet Okresného súdu Košice II vo výške 1.752.- eur, v lehote do 31.12.2011 a účastníkom uložil povinnosť zaplatiť trovy štátu po 13,50 eur na účet Okresného súdu Košice II, do 15 dní od právoplatnosti rozsudku. Účastníkom náhradu trov konania nepriznal.

Proti rozsudku podala včas odvolanie odporkyňa, v dôsledku čoho bol spis predložený na rozhodnutie Krajskému súdu v Košiciach.

Krajský súd v Košiciach ako odvolací súd pred prejednaním odvolania preskúmal rozsudok po formálnej stránke a zistil, že súd prvého stupňa vo výroku rozsudku nerozhodol o celom predmete konania.

Navrhovateľ v návrhu na vyporiadanie BSM špecifikoval rozsah bezpodielového spoluvlastníctva tak, že žiada vyporiadať nehnuteľné veci zapísané na O. Č.. XXXXX A. U. M., A. U. - P. G. U.. Ú.. G., N. E. E. Č. XXXX V. E. N. P. A. J. XXX D., E. - E. Č. XXXX V. E. N. P. A. J. XXX D., E. - E. Č. XXXX - V. E. N. P. A. J. XXX D., Y. Č.. XX P. H. J. J. Č.. XX P. X. E. Y. I. S. X, XX, XX H. Č. XXXX P. H. P. E. Č.. XXXX, XXXX N. XXXX.

Z výpisu z listu vlastníctva Č.. XXXXX P. Č..O.. X H. vyplýva, že predmetom bezpodielového spoluvlastníctva je okrem Y. Č.. XX P. X. E. J. J. Č.. XX Y. I. S. X, XX, XX aj podiel na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu a spoluvlastnícky podiel k pozemkom parcelné Č.. XXXX, XXXX N. XXXX J. E. XXX/XX XXX.

Podľa § 19 ods. 1 zákona č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov s prevodom alebo prechodom vlastníctva bytu a nebytového priestoru v dome prechádza aj spoluvlastníctvo spoločných častí domu, spoločných zariadení domu a príslušenstva, ako aj spoluvlastnícke alebo iné spoločné práva k pozemku, prípadne ďalšie práva a povinnosti spojené s vlastníctvom bytu a nebytového priestoru.

Z výroku napadnutého rozsudku vyplýva, že súd prvého stupňa rozhodol o vyporiadaní bezpodielového vlastníctva iba vo vzťahu k Y. Č.. XX P. X. E. P. S. Č.. XX J. U.. Súd prvého stupňa však vo výroku rozsudku opomenul rozhodnúť o vyporiadaní spoluvlastníckeho podielu k pozemkom a k spoločným častiam a spoločným zariadeniam domu. Spoločné časti a pozemky nie sú príslušenstvom bytu a zároveň musia byť prikázané do vlastníctva toho, kto sa stane vlastníkom bytu. Bez špecifikácie vlastníckeho vzťahu k podielu na pozemkoch a spoločných častiach a zariadeniach domu nezodpovedá výrok rozsudku právnemu stavu a nie je spôsobilý na vykonanie zápisu vlastníckeho práva záznamom do katastra nehnuteľností.

Preto odvolací súd vrátil vec súdu prvého stupňa na doplnenie rozsudku, ktorý je potrebné vykonať podľa § 166 ods. 2 O.s.p. dopĺňacím rozsudkom, pre ktorý platia obdobne ustanovenia o rozsudku.

Po rozhodnutí dopĺňacím rozsudkom a po jeho doručení účastníkom konania, resp. ich zástupcom predloží súd prvého stupňa vec na rozhodnutie odvolaciemu súdu.

Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.