KSKE 3 Co 416/2011 - iSpis

Späť Otvoriť na Salvii Stiahnuť

iSpis Judikatúra – KSKE 3 Co 416/2011

KS v Košiciach, dátum 12.07.2012, sp.zn. KSKE 3 Co 416/2011

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 3Co/416/2011 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7811203017 Dátum vydania rozhodnutia: 13. 07. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Eva Feťková ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7811203017.1

Uznesenie Krajský súd v Košiciach v právnej veci žalobcu R.Á. G., nar. XX.X.XXXX, bytom Z. Č.. XXX, pôvodne zastúpeného M.. U. Y., advokátom so sídlom v F., C. Č.. X, proti žalovanej L. G., nar. XX.X.XXXX, bytom N. Č.. XXX, v konaní o neplatnosť právneho úkonu, o návrhu žalobcu na ustanovenie právneho zástupcu, o odvolaní žalobcu proti uzneseniu Okresného súdu Rožňava č.k. 9C/59/2011-18 zo dňa 4.11.2011 takto

r o z h o d o l :

P o t v r d z u j e uznesenie.

o d ô v o d n e n i e :

Súd prvého stupňa napadnutým uznesením ustanovil žalobcovi právneho zástupcu advokáta M.. U. H. so sídlom v F., Š.F. Č.. X na zastupovanie žalobcu v súdnom konaní o neplatnosť právneho úkonu, vedenom na súde prvého stupňa pod číslom konania 9C/59/2011.

Rozhodnutie odôvodnil tým, že súd prvého stupňa v konaní o neplatnosť darovacej zmluvy uznesením sp.zn. 9C/59/2011-13 zo dňa 2.11.2011 priznal žalobcovi oslobodenie od súdnych poplatkov. Žalobca podaním zo dňa 4.11.2011 vypovedal plnú moc udelenú právnemu zástupcovi a zároveň požiadal o ustanovenie právneho zástupcu vzhľadom na jeho majetkové pomery.

Súd prvého stupňa v súlade s ust. § 30 O.s.p. v znení účinnom do 31.12.2011 ustanovil právneho zástupcu na zastupovanie v konaní z radov advokátov majúc za to, že ustanovenie právneho zástupcu si vyžaduje ochrana záujmov žalobcu po oboznámení sa s osobnými, majetkovými a zárobkovými pomermi žalobcu, na základe čoho mu bolo priznané oslobodenie od súdnych poplatkov.

Proti tomuto uzneseniu podal včas odvolanie žalobca čo do osoby ustanoveného právneho zástupcu. V dôvodoch odvolania poukázal na to, že v podaní si dovolil požiadať súd, aby mu bol ustanovený za právneho zástupcu advokát M.. U. Y., ktorému dôveruje a ktorý dobre ovláda maďarský jazyk, keďže žalobca jazyk slovenský neovláda. Naviac menovaný už pozná celý tento prípad, keďže ho zastupoval v tejto veci na základe plnej moci a taktiež mu poskytol právnu pomoc v trestnom konaní pri spisovaní trestného oznámenia. M.. U. H., ktorý mu bol ustanovený, žalobca vôbec nepozná, nevie či hovorí po maďarsky a pod.. Má za to, že súdu žiaden logický dôvod nemohol brániť v tom, aby ustanovil za zástupcu toho advokáta, o ktorého z hore uvedených dôvodov požiadal. Zároveň žalobca namietal, že súd svojím postupom mu odňal možnosť konať pred súdom, pretože svoje rozhodnutie neodôvodnil čo do namietanej časti, teda ani jednou vetou nezdôvodnil, prečo mu ustanovil za zástupcu M.. U. H. a nie M.. U. Y.. Preto navrhol, aby súd v rámci autoremedúry zmenil napadnutý výrok rozhodnutia tak, že mu za právneho zástupcu ustanoví M.. U. Y..

Ustanovený zástupca M.. U. H. vo vyjadrení sa k odvolaniu uviedol, že oznamuje, že ovláda maďarský jazyk veľmi dobre slovom i písmom a pokiaľ žalobca v odvolaní poukazuje na nevyhnutnú dôveru medzi

advokátom a klientom, táto žiadnym spôsobom nebola narušená, nakoľko ako sám žalobca uvádza, sa s advokátom M.. U. H. nepoznajú. Táto skutočnosť však nezakladá dôvod straty nevyhnutnej dôvery medzi advokátom a klientom, keďže v prevažnej časti sa advokát pri prevzatí právneho zastúpenia s klientom nepozná.

Krajský súd ako súd odvolací (§ 10 ods. 1 O.s.p.) po zistení, že žalobca podal odvolanie v zákonnej lehote, preskúmal uznesenie súdu prvého stupňa, ako aj konanie mu predchádzajúce v zmysle § 212 ods. 1, 3 O.s.p., pričom vec prejednal bez nariadenia odvolacieho pojednávania (§ 214 ods. 1 O.s.p.) .

Po prejednaní veci dospel odvolací súd k záveru, že je potrebné uznesenie v súlade s ust. § 219 ods. 1 O.s.p. potvrdiť.

Aj keď s účinnosťou od 1.1.2012 novelizované znenie ust. § 30 O.s.p. znie: Účastníka ktorý požiada o ustanovenie advokáta a u ktorého sú predpoklady, aby bol oslobodený od súdnych poplatkov, súd odkáže na Centrum právnej pomoci. O tejto možnosti súd účastníka poučí ; prechodné ustanovenia § 372t O.s.p. k úpravám účinným od 1.1.2012 ustanovili, že neskončené konania, v ktorých súd za zástupcu ustanovil advokáta, sa dokončia podľa doterajších predpisov, odvolací súd aplikoval na daný prípad ustanovenie § 30 O.s.p. v znení účinnom do 31.12.2011, lebo súd prvého stupňa ustanovil za zástupcu žalobcu advokáta 4.11.2011.

Podľa ust. § 30 ods.1 O.s.p. v znení účinnom do 31.12.2011 účastníkovi, u ktorého sú predpoklady, aby bol súdom oslobodený od súdnych poplatkov, ustanoví sudca alebo poverený zamestnanec súdu na jeho žiadosť za zástupcu Centrum právnej pomoci, alebo advokáta zapísaného do zoznamu podľa osobitného predpisu, ak je to potrebné na ochranu jeho záujmov. O tejto možnosti súd účastníka poučí.

Z dikcie tohto zákonného ustanovenia vyplýva, že súd na základe žiadosti účastníka konania mohol ustanoviť takémuto účastníkovi konania za zástupcu buď Centrum právnej pomoci, alebo advokáta zapísaného do zoznamu podľa osobitného predpisu, nie však konkrétneho advokáta, podľa vôle účastníka konania.

Odvolací súd preto v súlade s ust. § 219 ods. 1 O.s.p. uznesenie súdu prvého stupňa ako vecne správne potvrdil.

Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.