KSKE 3 Co 48/2012 - iSpis

Späť Otvoriť na Salvii Stiahnuť

iSpis Judikatúra – KSKE 3 Co 48/2012

KS v Košiciach, dátum 29.04.2012, sp.zn. KSKE 3 Co 48/2012

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 3Co/48/2012 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7710203840 Dátum vydania rozhodnutia: 30. 04. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Jarmila Sopková Maximová ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7710203840.1

Uznesenie Krajský súd v Košiciach v právnej veci žalobcu Z. H., N.. XX.XX.XXXX, A. M. M. K., W..Y..S.. XX/XXX, zastúpeného Attilom Lukáčom, bývajúcim vo Vojanoch 202/15, proti žalovanému X. Š., N.. XX.XX.XXXX, A. M. Č. XX, právne zastúpenému JUDr. Andrejom Molnárom, advokátom Advokátskej kancelárie so sídlom v Kráľovskom Chlmci, Majlátha 2518/14, za účasti vedľajšieho účastníka na strane žalovaného KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group, so sídlom v Bratislave, Štrefanovičova 4, IČO: 00 585 441, o náhradu škody, o odvolaní žalovaného proti rozsudku Okresného súdu Michalovce z 12. decembra 2011, č.k. 19C/45/2010-122 takto

r o z h o d o l :

P o t v r d z u j e rozsudok v jeho napadnutom výroku o trovách konania.

N e p r i z n á v a účastníkom náhradu trov odvolacieho konania.

o d ô v o d n e n i e :

Okresný súd Michalovce (ďalej len súd prvého stupňa ) rozsudkom 12. decembra 2011, č.k. 19C/45/2010-122 zamietol návrh žalobcu, ktorým sa domáhal proti žalovanému náhrady škody z ublíženia na zdraví v sume 4.353,38 eur.

Ďalším výrokom súd prvého stupňa rozhodol o trovách konania tak, že žalovanému náhradu trov konania nepriznal.

Predmetom konania je nárok žalobcu proti žalovanému na zaplatenie škody z ublíženia na zdraví v sume 4.353,38 eur z toho dôvodu, že žalovaný ako vodič motorového vozidla spôsobil dopravnú nehodu, pri ktorej žalobca utrpel tržnozhmoždenú ranu na čele asi 10 cm, odreniny na pravej ruke, v pravej driekovej kosti a na oboch kolenách, zlomeninu štvrtej predpriehlavkovej kosti na pravej nohe s minimálnym posunom s dobou liečenia a práceneschopnosti 5 týždňov. Bolestné z úrazu bolo ohodnotené na 55 bodov, čo predstavuje 682,55 eur. Žalobca si uplatnil aj škodu na osobnom majetku v celkovej sume 733,18 eur, ďalej náhradu za vyhotovenie posudku o bodovom ohodnotení bolesti v sume 18,26 eur, ako aj odškodnenie za sťaženie spoločenského uplatnenia v sume 3.319,39 eur. Celkovo škoda predstavuje sumu 4.753,38 eur. Žalovaný žalobcovi pred podaním návrhu uhradil 400,- eur, preto žalobca požaduje 4.353,38 eur.

Z podaní vedľajšieho účastníka (č.l. 99 - 104 a 111 spisu) súd prvého stupňa zistil, že z titulu poistnej udalosti nahradil poškodenému žalobcovi bolestné v sume 819,- eur (55 x 14,89 eur za bod) , sťaženie spoločenského uplatnenia 671,- eur (45 x 14,89 eur za bod) a náhradu škody za botasky v sume 30,94 eur, spolu 1.520,94 eur. Bolestné bolo uhradené 26.01.2011, sťaženie spoločenského uplatnenia bolo uhradené 20. januára 2011 a vecná škoda 01. júla 2011. Zo znaleckého posudku znalca MUDr. Juliána Tkáča (č.l. 42 spisu) súd prvého stupňa zistil, že bodové ohodnotenie sťaženia spoločenského uplatnenia

u žalobcu je 45 bodov. Z celého vykonaného dokazovania súd prvého stupňa zistil, že žalobcovi patril nárok na náhradu škody vrátane príslušenstva v sume 1.327,49 eur, pričom počas konania došlo k úhrade 1.520,94 eur zo strany vedľajšieho účastníka, teda viac, ako bol odôvodnený nárok žalobcu. Žalobca nezobral svoj návrh späť v časti uhradených nárokov. Súd preto rozhodoval podľa stavu v čase, keď bol rozsudok vyhlásený (§ 154 ods. 1 O.s.p.) , preto mu nezostalo nič iné ako návrh žalobcu zamietnuť pre uspokojenie jeho nároku pred vyhlásením rozsudku.

O trovách konania súd prvého stupňa rozhodol podľa § 150 ods. 1 O.s.p. tak, že ich žalovanému nepriznal, aj keď žaloba žalobcu bola zamietnutá. Dôvody hodné osobitného zreteľa súd videl v tom, že k zamietnutiu žaloby v celom rozsahu došlo iba z toho dôvodu, že žalobca nevykonal procesný úkon, ktorý po úhradách vedľajšieho účastníka mal vykonať. Počas konania došlo k čiastočnej úhrade nároku zo strany vedľajšieho účastníka na strane žalovaného, preto mal žalobca v tejto časti vziať návrh späť vzhľadom na ust. § 154 ods. 1 O.s.p.. Od žalobcu však nemožno spravodlivo žiadať, aby bol zaviazaný na náhradu trov konania pre neznalosť procesných predpisov. Nárok žalobcu v časti bolestného bol dôvodný a žalovaným uznaný, preto v tejto časti by súd aplikoval ust. § 142 ods. 2 O.s.p. pri započítaní 20% neúspechu žalobcu pre jeho spoluzavinenie. Náhrada škody v časti sťaženia spoločenského uplatnenia závisela od znaleckého posudku, preto by súd postupoval pri náhrade trov konania podľa § 142 ods. 3 O.s.p. v kombinácii s ust. § 142 ods. 2 O.s.p., pretože nárok žalobcu v tejto časti, ktorý presiahol náhradu priznaného sťaženia spoločenského uplatnenia, nemožno považovať za neúspech v konaní s poukazom na citované ust. § 142 ods. 3 O.s.p.. Preto aj pri započítaní zavinenia žalobcu by neúspech predstavoval iba 20 %. To isté sa týka aj výhrad žalovaného pri vecnej škode. Vecná škoda bola preukázaná tak, ako je uvedené v odôvodnení rozsudku, preto v časti vecnej škody by mal žalobca neúspech len v časti amortizácie a nižšej kúpnej ceny botasiek. Pri vecnej škode by preto prichádzala do úvahy náhrada trov konania podľa § 142 ods. 2 O.s.p.. To znamená, že pri výpočte pomeru úspechu a neúspechu, by žalobca mal právo na náhradu 60 % trov konania pri bolestnom a sťažení spoločenského uplatnenia (100 % - 80 % úspechu = 20 % neúspechu, rozdiel úspechu a neúspechu je 60 %) , a teda žalovanému by nárok na trovy nevznikol. Pri vecnej škode by mal právo na náhradu 47,09 % trov konania (100 % - úspech 73,56 % = 26,47 % neúspech, rozdiel úspechu a neúspechu je 47,09 %) , teda žalovanému by takisto nevzniklo právo na náhradu trov konania.

Proti tomuto rozsudku, a to proti výroku o trovách konania, podal odvolanie žalovaný, ktorý navrhol, aby odvolací súd zmenil rozhodnutie súdu prvého stupňa o trovách konania tak, že mu priznal náhradu trov prvostupňového aj odvolacieho konania.

Na zdôvodnenie svojho odvolania uviedol, že žalobca titulom sťaženia spoločenského uplatnenia sa domáhal zaplatenia sumy 3.319,39 eur, pričom bodové ohodnotenie za sťaženie spoločenského uplatnenia bolo ustálené na 45 bodov vo výške 14,89 eur za bod, celková suma bez odpočítania spoluzavinenia žalobcu na vzniku škody z titulu ublíženia na zdraví je 671,- eur. Súd ustálil spoluzavinenie vo výške 20 % a tak nárok z titulu spoločenského uplatnenia bol ustálený na sumu 536,34 eur. Prihliadajúc na tieto okolnosti prípadu žalovaný má za to, že súd mal uplatniť ust. § 142 ods. 2 O.s.p., lebo ak mal účastník vo veci úspech len čiastočný, súd náhradu trov pomerne rozdelí, prípadne vysloví, že žiadny z účastníkov nemá na náhradu trov právo. V danom prípade žalobca žalobu podal ešte pred tým, ako dal vyhotoviť bodové ohodnotenie sťaženia spoločenského uplatnenia a napriek tomu, že už 15. októbra 2011 bol vo veci vyhotovený znalecký posudok, ktorý jednoznačne stanovil výšku škody z titulu sťaženia spoločenského uplatnenia, žalobca trval na pôvodnej výške náhrady škody za sťaženie spoločenského uplatnenia v sume 3.319,39 eur. Takýmto spôsobom došlo k tomu, že žalobca mal vo veci najmenej úspech vo výške 67,66% a v tomto rozsahu mali byť priznané trovy konania, a to vo výške 81,98 eur za každý úkon. Zároveň v odvolaní žalovaný vyčíslil trovy prvostupňového konania vo výške 668,53 eur, ktorá sa zvyšuje o 20 % vo výške 133,70 eur, preto celkové trovy právneho zastúpenia v prvostupňovom konaní predstavujú sumu 802,23 eur. Zároveň vyčíslil aj trovy odvolacieho konania za jeden úkon právnej služby (vypracovanie odvolania z hodnoty 802,23 eur v celkovej výške 40,02 eur) .

Žalobca ani vedľajší účastník sa k odvolaniu žalovaného písomne nevyjadrili.

Krajský súd ako súd odvolací (§ 10 ods. 1 O.s.p.) po zistení, že odvolanie podal žalovaný v zákonnej lehote (§ 204 ods. 1 O.s.p.) , preskúmal rozsudok v jeho napadnutom výroku o trovách konania podľa § 212 ods. 1 až 3 O.s.p., ako aj konanie, ktoré mu predchádzalo, a to bez nariadenia odvolacieho pojednávania (§ 214 ods. 2 O.s.p.) .

Po preskúmaní uznesenia odvolací súd dospel k záveru, že súd prvého stupňa aplikoval pri rozhodovaní o trovách konania správne ustanovenia Občianskeho súdneho poriadku a vo veci správne rozhodol.

Odôvodnenie rozsudku súdu prvého stupňa v časti o trovách konania je jasné, logické a presvedčivé. Odvolací súd preto v podrobnostiach poukazuje na písomné odôvodnenie rozsudku súdu prvého stupňa, s ktorým sa v celom rozsahu stotožňuje (§ 219 ods. 2 O.s.p.) .

Vzhľadom na odvolacie námietky žalovaného odvolací súd uvádza:

Podľa ust. § 142 ods. 1 O.s.p. účastníkovi, ktorý mal vo veci plný úspech, súd prizná náhradu trov potrebných na účelné uplatňovanie alebo bránenie práva proti účastníkovi, ktorý vo veci úspech nemal.

Podľa ods. 2 citovaného ustanovenia, ak mal účastník vo veci úspech len čiastočný, súd náhradu trov pomerne rozdelí, prípadne vysloví, že žiadny z účastníkov nemá na náhradu trov právo.

Podľa ods. 3 citovaného ustanovenia, aj keď mal účastník vo veci úspech len čiastočný, môže mu súd priznať plnú náhradu trov konania, ak mal neúspech v pomerne nepatrnej časti, alebo ak rozhodnutie o výške plnenia záviselo od znaleckého posudku, alebo od úvahy súdu; v takom prípade sa základná sadzba tarifnej odmeny advokáta vypočíta z výšky súdom priznaného plnenia.

Podľa ust. § 150 ods. 1 O.s.p., ak sú tu dôvody hodné osobitného zreteľa, nemusí súd výnimočne náhradu trov konania celkom alebo sčasti priznať. Súd prihliadne najmä na okolnosti, či účastník, ktorému sa priznáva náhrada trov konania, uviedol skutočnosti a dôkazy pri prvom úkone, ktorý mu patril; to neplatí, ak účastník konania nemohol tieto skutočnosti a dôkazy uplatniť.

Vyššie citované zákonné ustanovenia môže súd pri rozhodovaní o trovách konania uplatňovať aj kombinovane a vo výnimočných prípadoch z dôvodov hodných osobitného zreteľa môže súd účastníkovi, ktorý by mal právo na náhradu trov konania voči druhému účastníkovi, túto náhradu celkom alebo sčasti nepriznať. Úvaha súdu o tom, či ide o výnimočný prípad a či sú tu dôvody hodné osobitného zreteľa, musí vychádzať z posúdenia všetkých okolností konkrétnej veci. V tejto súvislosti súd prihliada na okolnosti, ktoré viedli k súdnemu uplatneniu nároku, k postoju účastníkov konania v priebehu konania. Ďalej súd prihliada na majetkové, sociálne, osobné a ďalšie pomery všetkých účastníkov konania.

Z obsahu spisu vyplýva, že v danom prípade žalobca uplatnil nárok na náhradu škody z ublíženia na zdraví, konkrétne náhradu škody za bolesť, sťaženie spoločenského uplatnenia a vecnú škodu. Súd prvého stupňa správne poukázal na ustanovenia § 142 ods. 2 a predovšetkým ods. 3 O.s.p., v zmysle ktorého pri rozhodovaní o trovách konania musí brať súd do úvahy, či rozhodnutie o výške plnenia záviselo od znaleckého posudku, alebo od úvahy súdu, pretože v preskúmavanom prípade je tomu tak vo väčšej časti nárokov žalobcu. Účastník konania, ktorý uplatňuje nárok na náhradu škody za bolesť a sťaženie spoločenského uplatnenia totiž nie je povinný dať vyhotoviť znalecký posudok pred podaním návrhu na súd, preto v takých prípadoch nemožno hľadieť na úspech žalobcu cez percentuálne vyjadrenie voči prípadnému úspechu žalovaného, pretože výška škody býva ustálená v znaleckom posudku (resp. závisí v niektorých prípadoch aj od úvahy súdu) . V takých prípadoch preto zákon priznáva účastníkovi (aj v konaniach o náhradu škody na zdraví) dokonca právo na náhradu trov konania bez ohľadu na jeho úspech, alebo neúspech v konaní. Ak v preskúmavanej veci, vzhľadom na konkrétne okolnosti prípadu, súd prvého stupňa nepriznal žalovanému náhradu trov konania, rozhodol správne a zákonne.

Vzhľadom na vyššie uvedené skutočnosti, s poukázaním na citované zákonné ustanovenia, odvolací súd rozsudok súdu prvého stupňa vo výroku o trovách konania potvrdil ako vecne správne v súlade s ust. § 219 ods. 1 O.s.p..

Výrok rozsudku súdu prvého stupňa, ktorým bola žaloba žalobcu zamietnutá, nebol napadnutý žiadnym z účastníkov, preto ho odvolací súd nepreskúmaval a v tejto časti rozsudok preto nadobudol právoplatnosť.

O trovách odvolacieho konania bolo rozhodnuté podľa ust. § 142 ods. 1 v spojení s ust. § 224 ods. 1 O.s.p. tak, že ich náhrada účastníkom nebola priznaná.

Poučenie:

Proti uzneseniu odvolanie nie je prípustné.