KSKE 3 Co 54/2011 - iSpis

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 3Co/54/2011 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7108228866 Dátum vydania rozhodnutia: 28. 09. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Ladislav Duditš ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7108228866.1

Uznesenie Krajský súd v Košiciach v právnej veci žalobcu Q.. T. Q., Q. U., L. XX/X, zastúpeného JUDr. Romanom Henčelom, advokátom, so sídlom Prievidza, G. Švéniho 8, proti žalovanému: Rapid life životná poisťovňa, a.s., so sídlom v Košiciach, Garbiarska 2, IČO: 310 690 904, zastúpenému JUDr. Jánom Tajtákom, advokátom, so sídlom v Košiciach, Ondavská 17, v konaní o určenie platnosti poistnej zmluvy a neplatnosti právnych úkonov, o odvolaní žalovaného proti rozsudku Okresného súdu Košice I z 25. októbra 2010 č.k. 19C/257/2008-259 takto

r o z h o d o l :

Z r u š u j e rozsudok a v r a c i a vec súdu prvého stupňa na ďalšie konanie.

o d ô v o d n e n i e :

Okresný súd Košice I (ďalej iba súd prvého stupňa) rozsudkom z 25.10.2010 určil, že poistná zmluva na produkt E.-B. Č. XXXXXXXXXX, uzatvorená medzi žalobcom a žalovaným dňa XX.XX.XXXX, je platná, určil, že poistná zmluva na produkt E.-B. Č. XXXXXXXXXX, uzatvorená medzi žalobcom a žalovaným dňa XX.XX.XXXX je platná a žalovanému uložil povinnosť nahradiť žalobcovi trovy konania, na účet jeho právneho zástupcu vo výške 905,- eur do 3 dní od právoplatnosti rozsudku.

Súd prvého stupňa rozsudok odôvodnil tým, že žalobca dňa 31.07.1998 podpísal so žalovaným poistné zmluvy na produkt E.-B. Č.P. XXXXXXXXXX J. XXXXXXXXXX so začiatkom poistenia dňa XX.XX.XXXX a koncom poistenia XX.X.XXXX. Počas celej doby poistenia si žalobca svoje povinnosti platiť poistné riadne plnil. Kalkulácia poistného bola schválená pred uzavretím poistnej zmluvy a odsúhlasená dozorujúcim orgánom pre poisťovne, v tom čase Ministerstvom financií SR. Dňa 18.02.2003 bol vykonaný dohľad nad činnosťou poisťovne, ktorý bol zavŕšený protokolom Úradu pre finančný trh, ktorý nezistil žiadne pochybenia v kalkulácii poistnej sadzby UDP-K, ani iných produktov. Na základe dohľadu vykonávaného NBS v období od 30.04.2007 do 21.02.2008 však táto konštatovala nedostatky v kalkulačných vzorcoch listom č. G. XXXX/XXXX S. R. XX.XX.XXXX a určila lehoty, v ktorých je žalovaný povinný prijať a splniť opatrenia na odstránenie a nápravu zistených nedostatkov, najneskôr do 30.04.2008. Dňa 12.06.2008 bol žalobcovi doručený list žalovaného zo dňa 10.06.2008, v ktorom mu žalovaný oznamuje, že dňa 16.05.2008 došlo na základe ustanovenia Občianskeho zákonníka v nadväznosti na list poisťovne o prepočte pri produkte UDP-K k zrušeniu poistnej zmluvy č. XXXXXXXXXX a že nemôže pokračovať v poistení, ktoré bolo nesprávne nakalkulované, preto došlo v zmysle čl. 11 ods. 2 Všeobecných poistných podmienok pre životné poistenie k zániku poistenia. Rovnaký list bol žalobcovi prišiel aj v súvislosti s poistnou zmluvou č. XXXXXXXXXX. Žalobca písomne vyzval žalovaného listami zo dňa 10.06.2008 na prehodnotenie svojho rozhodnutia o zrušení predmetných zmlúv a oznámil mu, že jeho jednostranné rozhodnutie nemá oporu v Občianskom zákonníku ani vo Všeobecných poistných podmienkach a preto trvá na platnosti zmlúv. NBS vo vyjadrení z 21.08.2009 uviedla, že žalovaná v súvislosti s poistným produktom UDP-K uvádzala v korešpondencii so svojimi klientmi nepravdivé a zavádzajúce tvrdenia. NBS jej neuložila prepočítať produkt UDP- K, ani zvýšiť poistné od počiatku. Súd prvého stupňa ďalej zistil, že žalovaný podal na Okresnom

súde Bratislava I žalobu proti NBS o ochranu dobrej povesti a tiež žalobu o zaplatenie bezdôvodného obohatenia. Súd prvého stupňa vec právne posúdil podľa § 788 ods. 1 Občianskeho zákonníka (ďalej iba OZ) , podľa ust. zákona č. 4/1991 Zb. o poisťovníctve, ďalej podľa ust. § 37 ods. 1 až 3 a § 39 OZ, podľa § 575 ods. 1, 2 OZ a podľa § 800 ods. 1, 3 OZ. Súd prvého stupňa uzavrel, že žalobca sa domáha určenia platnosti poistných zmlúv, na základe ktorých vznikol medzi účastníkmi konania občianskoprávny vzťah. Naliehavý právny záujem žalobcu je daný v tom, že týmto určením sa odstráni stav právnej neistoty žalobcu ohľadom jeho právneho postavenia vyplývajúceho z poistnej zmluvy. Žalovaný v podaní zo dňa 10.06.2008 uviedol, že poistné udalosti, ktoré nastanú po 16.05.2008 už nie sú poistnou zmluvou kryté. Žalobca nemôže podať žalobu na plnenie, keďže poistná zmluva upravuje budúce náhodné udalosti. Pasívna legitimácia žalovaného vyplýva z toho, že on je nositeľom povinností vyplývajúcich z poistnej zmluvy.

Žalovaný nepreukázal, že by bola naplnená niektorá zo skutočností, spôsobujúca neplatnosť zmluvy. Právna prax o nemožnom plnení uvažuje len za splnenia troch podmienok, a to počiatočná nemožnosť, objektívna nemožnosť a fyzická nemožnosť plnenia. Žalovaný nepreukázal ani svoje tvrdenie, že plnenie podľa pôvodnej zmluvy sa stalo nemožným, a teda zaniklo. Súd prvého stupňa dodáva, že ak je splnenie nemožné len subjektívne, iba pre dlžníka napr. pre jeho platobnú neschopnosť, záväzok nezaniká. Zo skutočnosti, že v zmluve nebola určená výška poistného na základe poistných matematických metód v zmysle neskoršieho zákona o poisťovníctve, nemožno všeobecne usudzovať, že by táto so všetkými podstatnými náležitosťami uzavretá zmluva svojím obsahom a účelom odporovala zákonu. V danom prípade ide o odlišné okolností, ako sú uvádzané v rozsudku Najvyššieho súdu SR sp.zn. 1Cdo/169/96 a pokiaľ by aj bolo preukázané, že orgán štátu, ktorý schvaľoval konkrétne vzorce produktov, je zodpovedný za dôsledky spôsobené nesprávnou kalkuláciou, pre žalovaného by to neznamenalo zánik nároku zo zmluvy, ktorou je viazaný, ale vznik nároku voči štátu na náhradu škody, resp. ušlého zisku. V konaní nebolo preukázané, že by poistenie zaniklo niektorým zo zákonom stanovených spôsobov. Oznámenia žalovaného nemohli spôsobiť deklarované účinky zániku poistenia vzniknutého na základe predmetných poistných zmlúv. Výrok o trovách konania odôvodnil súd prvého stupňa podľa § 142 ods. 1 O.s.p..

Proti rozsudku podal včas odvolanie žalovaný proti všetkým jeho výrokom v celom rozsahu z dôvodov podľa ust. § 205 ods. 2 písm. a) s poukazom na ust. § 221 ods. 1 písm. h) O.s.p., podľa § 205 ods. 2 písm. b) , c) , d) a f) O.s.p. a navrhol, aby odvolací súd rozsudok súdu prvého stupňa zmenil tak, že žalobu zamietne, alebo aby rozsudok súdu prvého stupňa zrušil a vec mu vrátil na ďalšie konanie, alebo aby rozsudok súdu prvého stupňa zrušil a konanie prerušil podľa § 109 ods. 2 písm. c) O.s.p..

Odvolateľ vo veľmi podrobnom a vyčerpávajúcom odôvodnení svojho odvolania namieta predovšetkým nesprávnosť výroku rozsudku v tom, že neexistuje poistná zmluva, ktorá by bola dňa XX.XX.XXXX uzavretá medzi žalobcom a žalovaným. Návrh zmluvy v mene žalovaného bol predložený a dňa XX.XX.XXXX prevzal oznámenie o jeho prijatí, čím bola zmluva uzavretá. Vo vzťahu k obsahu sporu poukazuje na to, že platnosť poistných zmlúv uzavretých medzi žalobcom a žalovaným nebola žalovaným nikdy spochybňovaná. Žalobca sa tak domáha určenia niečoho, čo medzi účastníkmi nebolo sporné a spochybňované a na takomto určení žalobcu nemohol mať žiaden právny záujem, nakoľko jeho právne postavenie nebolo z tohto pohľadu neisté. Preto mal súd túto žalobu zamietnuť z dôvodu neexistencie naliehavého právneho záujmu. To, že súd prvého stupňa vec prejednal a rozhodol o nej, znamená, že v rozpore s ust. § 2 O.s.p. súd prejednal vec, ktorá nebola spornou a rozsudok súdu na doterajšom postavení žalobcu ani žalovaného nič nemení. To čo bolo medzi účastníkmi konania sporné, nebola otázka platnosti alebo neplatnosti poistných zmlúv, ale otázka ukončenia, teda, či došlo k zániku zmlúv a k zániku právnych vzťahov nimi založených, akým spôsobom sa tak stalo a v akom rozsahu. Táto skutočnosť v konečnom dôsledku vyplýva i zo samotného odôvodnenia rozsudku, kde súd pojednáva o zániku právneho vzťahu založeného medzi navrhovateľom a odporcom poistnými zmluvami a nezaoberá sa platnosťou poistných zmlúv. Odôvodnenie rozsudku tak nekorešponduje s jeho výrokom a z tohto pohľadu možno považovať tento rozsudok za neodôvodnený. V ďalších častiach odvolania odvolateľ opakuje svoje tvrdenia, prezentované v konaní o tom, že v priebehu trvania právneho

vzťahu došlo k vzniku právnej skutočnosti, ktorá mala za následok zánik tohto právneho vzťahu, a to v dôsledku nemožnosti plnenia, ktorá mala pôvod v zmene právneho predpisu, a to zákona č. 95/2002 Z.z. o poisťovníctve, ktorá nastala po uzatvorení poistných zmlúv medzi účastníkmi konania. Vznikom novej právnej skutočnosti došlo k zániku poistenia minimálne v časti poistného plnenia. Nový právny vzťah založený novelizáciou zákona o poisťovníctve vyvolal u žalovaného následnú právnu a objektívnu nemožnosť plnenia, ako plnenia nedovoleného, ktoré je v rozpore s právnymi predpismi. K žalobcom formulovanému petitu odvolateľ namieta, že vyslovenie platnosti zmluvy nevylučuje možnosť, že mohlo dôjsť k zániku tejto zmluvy kedykoľvek po jej uzavretí. Ukončenie zmluvy, resp. zánik záväzku nerobí platne uzavretú zmluvu neplatnou. Aj za predpokladu, ak by súd prvého stupňa posudzoval nie platnosť zmluvy, ale jej trvanie, má odvolateľ za to, že ani na takomto určení nemôže mať žalobca naliehavý právny záujem, pretože tento nastane až okamihom vzniku poistnej udalosti. Podľa určovacej žaloby však v takomto prípade by nebolo dôvodné a bolo by na mieste posudzovanie otázky nemožnosti plnenia. Odvolateľ nesúhlasí s tým, že žalovaný mal možnosť odstúpiť od zmluvy v dôsledku nemožnosti plnenia. Odvolateľ je ďalej toho názoru, že v prípade vzniku poistnej udalosti by sa poistník mohol dožadovať voči poisťovni len náhrady škody, nie pôvodne dojednanej poistnej ochrany a poistného plnenia, ktoré sa stali rozpornými so zákonom. Napokon odvolateľ uvádza, že rozsudok súdu prvého stupňa autoritatívne ukladá žalovanému, aby konal niečo, čo zákon zakazuje, keď núti žalovaného zotrvať bez zmien v právnom vzťahu, ktorého obsah je v rozpore so zákonom. Takáto požiadavka je v rozpore s Ústavou SR.

V doplnení právnej argumentácie k odvolaniu zo dňa 20.08.2012 odvolateľ uvádza, že žiadna zo zmluvných strán nespôsobila nedostatok zistený NBS a ani ho nemohla predvídať. Žalovaný sa v krátkom čase po zistení novej okolnosti uzavrieť so žalobcom dohodu, ktorou by rozpor so zákonom odstránil, jeho iniciatíva však nebola úspešná. Žalobca navrhuje zotrvanie v poistnom vzťahu v nezmenených podmienok s poukazom na bezvýhradnú aplikáciu zásady, že zmluvy sa majú plniť. Táto zásada však nie je absolútna a má svoje obmedzenia. Pritom odvolateľ poukazuje na princípy európskeho zmluvného práva.

V doplnení odvolania zo dňa 24.08.2012 žalovaný namieta, že súd prvého stupňa opomenul vykonať svoju procesnú povinnosť predpísanú v ust. § 118 ods. 2 O.s.p., čo znamená odňatie možnosti konať pred súdom s poukazom na rozhodnutie Najvyššieho súdu SR sp.zn. 3Cdo/236/2010 a 3Mcdo/18/2010.

Žalobca sa k odvolaniu žalovaného nevyjadril.

Krajský súd ako súd odvolací prejednal vec bez nariadenia odvolacieho pojednávania (§ 214 ods. 2 O.s.p.) , podľa § 212 ods. 1, 3 O.s.p. preskúmal napadnutý rozsudok spolu s konaním, ktoré mu predchádzalo a dospel k záveru, že odvolanie žalovaného je dôvodné.

Predmetom konania je žaloba žalobcu na určenie, že poistné zmluvy na produkt E.-B. Č.. XXXXXXXXXX J. XXXXXXXXXX uzatvorené medzi žalobcom a žalovaným dňa XX.XX.XXXX sú platné.

Žalobca žalobu skutkovo vymedzil uvedením rozhodujúcich skutočností spočívajúcich v tom, že došlo k uzavretiu poistných zmlúv, pričom žalobca si riadne plnil svoje povinnosti poistenca, že zo strany žalovaného mu bolo písomne oznámené, že došlo k zrušeniu poistných zmlúv a k následnému zániku poistenia, pretože poisťovňa nemôže pokračovať v poistení, ktoré bolo nesprávne kalkulované. Žalobca uvádza, že s týmto postupom poisťovne nesúhlasí a preto žiada o určenie platnosti oboch zmlúv.

V občianskoprávnych vzťahoch vznikajú zmluvy na základe dvoch jednostranných právnych úkonov, ktoré sú vzájomne adresované zmluvnými stranami. Týmito právnymi úkonmi sú návrh na uzavretie zmluvy (§ 43a OZ) a prijatie návrhu (§ 43c OZ) . Zmluva je uzatvorená okamihom, keď prijatie návrhu na uzavretie zmluvy nadobúda účinnosť (§ 44 ods. 1 OZ) . Pre platnosť zmluvy sa vyžaduje splnenie náležitostí, ktoré sú určené pre právne úkony v ustanoveniach § 37 a nasl. Občianskeho zákonníka (porovnaj Švestka J., Spáčil J., Škárova M., Hulmák M. a kol. Občanský zákonník I § 1 - §459. Komentář. Druhé vydání. Praha : C.H. Beck, 2009, str. 398) .

Pokiaľ žalobca v žalobnom návrhu vymedzil, že požaduje rozhodnutie o platnosti poistných zmlúv č. XXXXXXXXXX J. Č.. XXXXXXXXXX je potrebné posudzovať ich platnosť výlučne z pohľadu toho, či je zmluva platná ako právny úkon. Právny úkon je platný, pokiaľ sú splnené náležitosti osoby, náležitosti vôle, náležitosti prejavu vôle, náležitosti pomeru vôle a prejavu a náležitosti predmetu. Pokiaľ právny úkon nespĺňa niektorú z náležitostí vyžadovaných zákonom, ide o právny úkon vadný, ktorého následkom je neplatnosť alebo právo odstúpiť od zmluvy.

Neplatnosť právneho úkonu nastáva v prípadoch, keď zákon spája s vadnosťou úkonu neplatnosť a neplatný právny úkon nevyvoláva právne následky.

Z uvedeného vyplýva, že ak má byť predmetom súdneho prieskumu otázka platnosti poistných zmlúv, je potrebné posudzovať proces ich uzatvárania z pohľadu platnosti oboch právnych úkonov, ktoré smerovali k uzavretiu sporných poistných zmlúv.

Za tejto situácie je však potrebné skúmať, či tu existuje naliehavý právny záujem žalobcu na určení platnosti právnych úkonov. Zo skutkového vymedzenia žaloby totiž vyplýva, že sám žalobca za spornú považuje otázku, či došlo alebo nedošlo k ukončeniu platnosti poistných zmlúv za situácie, ak žalovaný tvrdí, že v poistení pokračovať nemôže, resp. že došlo k ukončeniu poistného vzťahu.

Súd prvého stupňa sa v odôvodnení rozsudku zaoberal otázkou ukončenia platnosti poistných zmlúv a odôvodnenie rozsudku preto nekorešponduje s požadovaným žalobným petitom, v ktorom sa žalobca domáha určenia platnosti sporných poistných zmlúv. Platnosť zmlúv napokon nepopiera ani žalovaný.

Pre nesúlad odôvodnenia rozsudku výrokom považuje odvolací súd rozsudok za nedostatočne odôvodnený. Nedostatočné odôvodnenie rozsudku zároveň znamená vadný postup konajúceho súdu, ktorým došlo k odňatiu možnosti konať pred súdom účastníkom konania, ktorým je rozsudok a jeho písomné vyhotovenie určené.

Za takejto situácie odvolací súd nemal inú možnosť, ako zrušiť rozsudok podľa § 221 ods. 1 písm. f) O.s.p. a vrátiť vec súdu prvého stupňa na ďalšie konanie.

Úlohou súdu prvého stupňa bude predovšetkým vysporiadať sa s otázkou, či žalobca má naliehavý právny záujem na určení platnosti poistných zmlúv s ohľadom na právny názor odvolacieho súdu prezentovaný v odôvodnení tohto rozhodnutia. Existencia naliehavého právneho záujmu je totiž jedným zo zákonných predpokladov úspešnosti určovacej žaloby. Ak súd zamieta určovaciu žalobu pre nedostatok naliehavého právneho záujmu je zároveň vylúčené, aby sa zároveň zaoberal vecou samou. Naliehavý právny záujem na požadovanom určení bude daný spravidla vtedy, ak by bez tohto určenia

bolo žalobcovo právo ohrozené, alebo kde by sa bez tohto požadovaného určenia stalo jeho právo na postavenie neistým.

V novom rozhodnutí rozhodne súd prvého stupňa aj o doterajších trovách konania vrátane trov odvolacieho konania (§ 224 ods. 3 O.s.p.) .

Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.